Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, IT-avdelningen Uppdragsledare som vill bidra till att utveckla polisens digitala arbetsplats
Som uppdragsledare med livscykelansvar ingår du i en produktgrupp där du på produktägarens uppdrag leder och följer upp aktiviteter inom produktområdet utskrift och skanning. I rollen leder, planerar och utför du arbetet kring livscykelhantering och utveckling för det specifika produktområdet i samverkan med övriga intressenter inom it-avdelningen. Rollen ställer höga krav på att du säkerställer att produktområdet följer teknikutvecklingen och tar hänsyn till verksamhetens behov. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Avtalsuppföljning samt säkerstäl...
2021-03-01 2021-03-22
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelning,. Projektledare till Läromedelsavdelningen
Nu söker vi två projektledare till Läromedelsavdelningen. Vi arbetar bland annat med stödmaterial som ger fördjupat stöd i yrkesutövningen till olika professioner i förskola, skola och vuxenutbildning samt läromedelsutveckling. Som projektledare planerar och leder du olika projekt med målet att ta fram specialpedagogiskt stödmaterial för pedagoger som arbetar med elever med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär bland annat att du leder produktion av text, illustrationer och film gentemot externa leverantörer. Du planerar, genomför och...
2021-03-01 2021-03-21
Kriminalvården, Placeringssektionen Vikarierande rättsvårdsexpert till gruppen för frihetsberövade klienter
Som rättsvårdsexpert vid placeringssektionens grupp för frihetsberövade klienter fattar du beslut om särskilda villkor samt placering av dömda i anstalt efter genomförd risk- och behovsbedömning och andra ärenden som handläggs vid sektionen. Samverkan sker i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med Polismyndigheten, Migrationsverket och andra externa aktörer. I arbetet ingår även att ge stöd, råd och utbildning i frågor rörande placering till regional och lokal nivå.
2021-02-26 2021-03-19
Ersta diakoni, Hospiceklinik Vårdenhetschef till specialiserad palliativ vårdavdelning Ersta Sjukhus
Som vårdenhetschef företräder du Ersta diakoni/Ersta sjukhus, delar och kommunicerar vision, verksamhetsidé och strategier. Ditt uppdrag är att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån Hospiceklinikens mål samt att representera verksamheten externt och internt. Du är organisatoriskt underställd verksamhetschefen och är en del i klinikens ledningsgrupp där du bidrar till att initiera och driva frågor som omfattar hela sjukhusets verksamhet. Du har direkt personal och ledningsansvar för enheten vilket också innefattar produk...
2021-02-26 2021-03-22
Ersta diakoni, Hospiceklinik Arbetsterapeut till Hospice, sommarvikariat
Som arbetsterapeut är din främsta uppgift att underlätta vardagen för patienten både på avdelningen och i hemmet. Arbetsuppgifterna innebär aktivitetsfrämjande åtgärder, bland annat utprovning/förskrivning av hjälpmedel, ADL-bedömning, handledning av personal och bedömning/anpassning av hemmiljö.
2021-02-26 2021-03-28
Ersta diakoni, Hospiceklinik Fysioterapeut/Sjukgymnast till Ersta Hospice, sommarvikariat
Sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeut/sjukgymnast inom palliativ vård. Du arbetar i ett multiprofessionellt team och vårdar svårt sjuka patienter i hemmet eller på vårdavdelning. Du arbetar för att förebygga fysisk, psykisk, social och andlig smärta och ser till patientens oberoende och värdighet.
2021-02-26 2021-03-28
Kriminalvården, Placeringssektionen Rättsvårdsexpert till gruppen för frihetsberövade klienter
Som rättsvårdsexpert vid placeringssektionens grupp för frihetsberövade klienter fattar du beslut om särskilda villkor samt placering av dömda i anstalt efter genomförd risk- och behovsbedömning och andra ärenden som handläggs vid sektionen. Samverkan sker i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med Polismyndigheten, Migrationsverket och andra externa aktörer. I arbetet ingår även att ge stöd, råd och utbildning i frågor rörande placering till regional och lokal nivå.
2021-02-26 2021-03-19
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Kriminalvårdschef till verksamhetsområde Storboda
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssä...
2021-02-25 2021-03-18
Kriminalvården, Placeringssektionen Vikarierande rättsvårdsexpert till gruppen för inte frihetsberövade klienter och kansli
Som rättsvårdsexpert vid placeringssektionens grupp för inte frihetsberövade klienter och kansli utför du verkställbarhetskontroller, beslutar om placering i anstalt efter genomförd risk- och behovsbedömning, uppskov och andra ärenden som handläggs vid sektionen. Samverkan sker i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med Polismyndigheten, Migrationsverket och andra externa aktörer. I arbetet ingår även att ge stöd, råd och utbildning i frågor rörande placering till regional och lokal nivå.
2021-02-25 2021-03-18
Botkyrka kommun, Tumba gymnasium TG ökar tempot - 2 lärare i matematik och 1 i naturkunskap till Tumba gymnasium
Lärare i matematik och/ eller naturkunskap (ditt andra ämne är flexibelt). Självklart ingår mentorskap och aktivitet i ämnesgrupper och andra utvecklingsverksamheter på skolan. På TG följer vi de kommunala avtalen till punkt och pricka och det betyder att du får del av allt det som en lärartjänst alltid bör innehålla. TG är ett säkert val för den som vill känna delaktighet, kvalitet är att både ha tid att sköta sitt arbete och ha tid att utvecklas med andra.
2021-02-24 2021-03-10
Botkyrka kommun, Tumba gymnasium TG ökar tempot - En lärare i juridik och ekonomi till Tumba gymnasium
Lärare i juridik (ditt andra ämne är flexibelt även om ekonomi är ett plus). Självklart ingår mentorskap och aktivitet i ämnesgrupper och andra utvecklingsverksamheter på skolan. På TG följer vi de kommunala avtalen till punkt och pricka och det betyder att du får del av allt det som en lärartjänst alltid bör innehålla. TG är ett säkert val för den som vill känna delaktighet, kvalitet är att både ha tid att sköta sitt arbete och ha tid att utvecklas med andra.
2021-02-24 2021-03-10
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare specialist, Stockholm
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-02-24 2021-03-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Stockholm
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-02-24 2021-03-26
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Pressekreterare till kommunikationsenheten i region Stockholm
Då arbetet vid mediecentret till stora delar är minutoperativt, innebär det att de dagliga arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetens behov och det mediala trycket. Du koordinerar och hanterar presskontakter och mediefrågor och stödjer organisationen i relationen med media. Du är också talesperson för myndigheten i operativa frågor och arbetar ofta nära vakthavande befäl i regionledningscentralen. Du måste ha förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågor, ha hög arbetskapacitet och trivas med att leverera under press. I arbetet ingår...
2021-02-23 2021-03-09
Kriminalvården, Anstalten Storboda Klienthandläggare till anstalten Storboda (Rosersberg)
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av ...
2021-02-23 2021-03-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings-och kartingenjör, Stockholm
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att s...
2021-02-22 2021-03-19
Ersta diakoni, Hospiceklinik Kurator - sommarvikarie Ersta sjukhus Hospiceklinik
Kurators insatser på kliniken sker främst genom samtal och praktiska åtgärder och kan t.ex. vara - Stöd och rådgivning beträffande sociala, ekonomiska och juridiska frågor - Samtalsstöd till patienter och närstående - Efterlevandestöd
2021-02-22 2021-03-21
Kriminalvården, Sektionen för särskilda utredningar Utredare till Sektionen för särskilda utredningar
Som medarbetare inom sektionen ansvarar du för att genomföra intern- och incidentutredningar. Du förväntas även bidra till utveckling av verksamheten, vara ett stöd till sektionschefen och löpande uppmärksamma händelser som kan vara av betydelse för myndigheten ur utredningssynpunkt. Samtliga medarbetare ska verka för en god intern och extern samverkan samt måluppfyllelsen gällande aktuella uppdrag. Inom tjänsten kan det även uppstå situationer där medarbetaren förväntas att ingå i mer verksamhetsövergripande projekt som faller inom ramen för a...
2021-02-22 2021-03-15
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten HR-expert med inriktning kompetensförsörjning/rekrytering
Som HR-expert i Kriminalvården arbetar du både strategiskt och operativt. Du kommer självständigt vägleda den lokala och regionala verksamhetens chefer med särskilt fokus på kompetensförsörjning och rekrytering. Strategiskt jobbar du med att identifiera, analysera, utveckla och följa upp myndighetens långsiktiga kompetensförsörjning av alla personalkategorier. I detta ingår bland annat ansvar för strategier vad gäller urval och långsiktig intern chefsförsörjning och antagning till myndighetens chefsförsörjningsprogram. Operativt kommer du att,...
2021-02-19 2021-03-12
Ersta diakoni, Linnégården Arbetsterapeut till Ersta Linnégården
Som arbetsterapeut på Linnégårdens äldreboende ansvarar du, tillsammans med vår engagerade sjukgymnast och aktivitetsassistent, för vardagsrehabiliteringen av boendets 86 pensionärer. Till dina arbetsuppgifter hör bedömning/träning av ADL-förmåga, bedömning/förskrivning/utprovni...
2021-02-19 2021-03-14
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Biträdande enhetschef till specialskolan Hällsboskolan Kungsholmen
Nu söker vi dig som både vill och kan bidra till denna resa Du bör ha ett genuint intresse och engagemang för att se och förstå våra elever och utifrån det skapa den bästa lärmiljön. Dina arbetsuppgifter delegeras av rektor och du kommer att arbeta i nära samarbete med både rektor och ytterligare biträdande enhetschefer. Du kommer även ingå i Hällsboskolans ledningsgrupp och vara delaktig i elevhälsoarbetet. Som biträdande enhetschef kommer du bland annat att stötta rektor med administrativa uppgifter som är kopplade till rektorsuppdraget samt...
2021-02-18 2021-03-19
Säkerhetspolisen Verksamhetscontroller
Som verksamhetscontroller sitter du centralt placerad och arbetar med verksamhetsstyrning, planering och uppföljning av Säkerhetspolisens verksamhet. Du utvecklar och bidrar med beslutsunderlag och rapporter för olika nivåer för att leda och styra verksamheten. I rollen bidrar du aktivt till att utveckla och driva styrningsprocesser och medverkar till ett nära samarbete mellan avdelningarnas stabsenheter, generaldirektörens stab och ekonomienheten.
2021-02-18 2021-03-04
Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Vill du arbeta som strateg inom lokalresursplanering och verksamhetsfastigheter på SKR?
Vi söker en strateg med kunskaper om lokalresursplanering och verksamhetsfastigheter. Du kommer att ingå i Fastighetsgruppen tillsammans med tre kollegor och tillsammans arbeta för utveckling av kommuner och regioners verksamhetslokaler. Vår uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen inom fastighetsrelaterade frågor, erbjuda service i form av kunskapsspridning samt kurs- och konferensverksamhet. En stor del av verksamheten består i att driva utvecklingsprojekt med syftet att förbättra kommuners och regioners strategiska arbete med fastighet...
2021-02-17 2021-03-08
Ersta diakoni, Ersta boende och dagverksamhet Fysioterapeut/sjukgymnast till Ersta rehabteam
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att växa och utvecklas inom yrket. Vi har ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till våra värderingar, såväl i mötet med våra boende som i ledarskap och medarbetarskap. I rollen som fysioterapeut/sjukgymnast blir du en del av ett team som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Tillsammans arbetar ni ute på våra boenden i nära samverkan med omvårdnadspersonal och ledning. I arbetsuppgifterna ingår bland an...
2021-02-16 2021-03-02
PTS Verksjurist till Rättsavdelningen
Vad ska jag arbeta med? Som verksjurist kommer du arbeta brett med PTS olika rättsområden och stödja verksledningen och övriga delar av myndigheten med kvalificerat rättsligt stöd. Du kommer också att: • föra myndighetens talan i domstol • handlägga tvistlösningsärenden • medverka vid framtagande av beslut, rapporter och författningsförslag till regeringen, bl.a. genom granskning av formell riktighet och juridiska bedömningar • svara för tolkning och bedömning av bl.a. övergripande verksjuridiska frågor enligt förvaltningslagen och...
2021-02-15 2021-03-07
1 2 >