Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Utbildningshandläggare till Nationella telefonväxeln, Noa, Stockholm
• Samverka med kompetenscentrum för att planera och genomföra grundutbildning • Samordna behov, planering och genomförande av intern kompetensutveckling • Fortlöpande följa berörd sektion/sektioners samlade kompetensutvecklingsbehov • Bistå verksamheten med stöd i kompetensutveckling vid införanden och förändringar • Samverka med kompetenscentrum och angränsande verksamheter • Verka som "korridorsstöd" för operatörerna • Besvara inkommande samtal från medborgare och medarbetare inom polismyndigheten Resor i tjänsten kan förekomma.
2022-09-30 2022-10-14
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen Enhetschef rekryteras till Specialpedagogiska skolmyndigheten
SPSM har sedan ett par år en ny organisation. Genom denna förändring ska organisationen säkerställa att SPSM är en expertmyndighet som har närvaro på nationell nivå och genom det har en utvecklad förmåga att bidra till att göra skillnad lokalt i samverkan med nyckelaktörer. Arbetet med att fortsätta utveckla den nya organisationen pågår i ett intensivt och spännande skede. Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen består av 11 enheter med cirka 160 rådgivare med specifik specialpedagogisk kompetens. Enheterna är fördelade på 17 kontor över he...
2022-09-30 2022-10-23
Polismyndigheten, IT-avdelningen Uppdragsledare i gruppen Kamera och Sensorsystem
Som Uppdragsledare i Kamera- och Sensorsystem gruppen ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av större och mindre uppdrag för myndighetens kameraetablering i hela Sverige. Du etablerar kamerabevakning på nationellt prioriterade och beslutade orter och områden. Du arbetar enligt fastställt körschema och övrig dokumentation med ansvar för att vid behov, införa förändringar i körschema. Dina kontaktytor kommer att bestå av externa samarbetspartners (fastighetsägare, leverantörer) samt myndighetens regionala och nationella kontak...
2022-09-30 2022-10-14
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Gruppchef digitala kanaler på kommunikationsavdelningen
Uppdraget som gruppchef för digitala kanaler Som gruppchef för digitala kanaler rapporterar du till enhetschefen för nationell kommunikation samt ingår i enhetens ledningsgrupp. Tillsammans ansvarar ni för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Under din ledning ansvarar ni för gruppens verksamhet inom området digital utveckling och förvaltning av polisen.se, intranätet Intrapolis samt nationella externa digitala kanaler inklusive sociala medier. Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar f...
2022-09-30 2022-10-14
Kommerskollegium Utredare inom miljömässig hållbarhet, klimat- och energifrågor
Som utredare ansvarar du för analys av handelspolitikens hållbarhetseffekter såväl som hur åtgärder för att främja hållbarhet påverkar internationell handel. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av; • att genomföra kvantitativa ekonomiska analyser och mer kvalitativa utredningar av policyfrågor som rör området handel och miljömässig hållbarhet samt handel och klimat- och energifrågor. • att ta fram underlag, svara på remisser och delta i arbetet med relevanta internationella kommittéer på området inom EU, OECD och Världshandelsorganisatio...
2022-09-29 2022-10-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Specialpedagog Hällsboskolan Kungsholmen
Hällsboskolan Kungsholmen ser fram emot att få välkomna dig som har ett genuint intresse och engagemang för att se och förstå våra elever och utifrån det skapa den bästa lärmiljön. Som Specialpedagog hos oss är det du, tillsammans med 3 andra specialpedagoger, som har det övergripande ansvaret att ge stöd ur ett specialpedagogiskt perspektiv till både elever och medarbetare. Du har också ansvar för att säkerställa god dokumentation. Du kommer att utreda och kartlägga stödbehov, handleda och vara ett stöd för pedagoger vid utredningar och åtg...
2022-09-29 2022-10-13
Polismyndigheten, IT-avdelningen Gruppchef för Nationella Stödsystem på IT-avdelningen
Uppdraget som Gruppchef för Nationella Stödsystem Detta är ett spännande och omfattade uppdrag i händelsernas centrum. Vi söker dig som har ett stort engagemang, där du med erfaren hand och god struktur leder din grupp. Vi förutsätter att du drivs av digitaliseringens möjligheter och av It-utveckling som sker i nära samverkan med leverantörerna. Det krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där både intern och extern samverkan är av stor vikt för att lösa uppdraget på bästa sätt. Som gruppchef vid It-a...
2022-09-29 2022-10-13
Kriminalvården, Sektionen för verksjuridik Verksjurist
I arbetet som verksjurist lämnar du juridisk rådgivning till myndighetens ledning och till övriga delar av verksamheten. Du arbetar kontinuerligt med att ge rättsligt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser och du bidrar även till den rättsliga styrningen inom myndigheten. I arbetet ingår ansvar för revidering och uppföljning av myndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra styrande dokument. Du bereder och föredrar myndighetens remissyttranden och tar fram förslag till yttranden till bl.a. Justitieombudsmannen och Justitiekansler...
2022-09-28 2022-10-19
Kriminalvården, Underrättelseenheten Underrättelsehandläggare med inriktning klienttransporter
Som underrättelsehandläggare med inriktning NTE arbetar du med att stödja enheten med underrättelser. Detta innebär att identifiera underrättelsebehov och initiera inhämtning samt både grundbearbetning och fördjupad bearbetning av information. Till arbetet hör extern såväl som intern samverkan med funktioner i underrättelsesyfte samt att upprätta kvalitativa underlag och rapporter. Tjänsten kommer att innehålla resor.
2022-09-28 2022-10-19
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Underrättelseoperatör till Nationella Transportenheten
Tjänsten som underrättelseoperatör innebär inhämtning, bearbetning, sammanställningar och delgivning av underrättelser till stöd för Kriminalvårdens klienttransportverksamhet. Arbetet innebär att tillgodose NTE:s behov av operativa underrättelser och att stödja den centrala underrättelsefunktionen. Tjänsten innebär samverkan internt och med externa myndigheter. Tjänsten kommer att innehålla resor.
2022-09-28 2022-10-19
Ersta diakoni, Aktiv Fysioterapi (-Södra & Ersta) Fysioterapeut till obesitasteam till Ersta Aktiv Fysioterapi
Hos oss har du stora möjligheter att påverka utformningen av ditt uppdrag utifrån ditt engagemang, ambitioner och tidigare erfarenheter. Vi har patienten i centrum i allt vi gör och vi ser att du tycker att det är kul och givande med träning både i grupp och individuellt. I teamet har vi en administrativ assistent som hjälper till med bokningar.
2022-09-28 2022-10-23
Ersta diakoni, Aktiv Fysioterapi (-Södra & Ersta) Fysioterapeut med specialistkompetens sökes till Ersta Aktiv Fysioterapi
Sedvanliga arbetsuppgifter som fysioterapeut/sjukgymnast. Ditt personliga engagemang och förmåga att möta varje unik patients behov och förutsättningar är en nyckel för att du ska trivas hos oss. I teamet har vi en administrativ assistent som hjälper till med bokningar.
2022-09-28 2022-10-23
Stockholm Vatten och Avfall, Utredning Teknisk Utredare till Utredningsenheten
Till enheten söker vi dig som är en erfaren Teknisk utredare vars huvudsakliga arbetsuppgift är att se avfallsverksamheten ur ett helhetsperspektiv, där du arbetar tidigt i stadens planeringsprocesser. Du kan arbeta tidigt i projekt, utredningar och strategier för att långsiktigt utveckla stadens avfallshantering tillsammans med övriga bolaget och Stockholm stad. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: • Planera, leda och följa upp strategiska utredningar och utvecklingsprojekt • Arbeta med stadsplanerings-, mark- och infrastrukturfrågor ur ett ...
2022-09-28 2022-10-23
Sveriges Kommuner och Regioner SKR söker analytiker inom löne- och kompetensförsörjningsområdet
Till avdelningen för arbetsgivarpolitik söker vi nu en kvalificerad analytiker, med stor vana att hantera data, som vill arbeta med lönebildning och kompetensförsörjningsfrågor. Arbetet innebär att ta fram underlag, beräkningar och rapporter som beskriver utvecklingen i kommuner och regioner. Du arbetar nära statistiker, utredare och förhandlare. Sektionen för Data och analys samlar in personal- och lönestatistik för 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner som publiceras på SKR:s hemsida samt i den årliga rapporten Personalen i välfär...
2022-09-28 2022-10-23
Sveriges Kommuner och Regioner Vill du jobba som strateg med fokus på hållbar mobilitet?
Som strateg med fokus på hållbar mobilitet ingår du i sektionen för infrastruktur och fastigheter som är en av tre sektioner inom avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. På sektionen är vi drygt 10 personer som arbetar med infrastruktur, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, fastigheter och geodata. Du kommer att fokusera på frågor som rör styrmedel och förutsättningar för hållbart resande och hållbara transporter, samt integrerad trafik- och stadsplanering. Du kommer särskilt driva frågor som rör gång och cykel samt även frågor som rör utb...
2022-09-28 2022-10-16
Kommerskollegium Kommerskollegium söker HR-ansvarig
Rollen som HR-ansvarig är bred och omväxlande och du har ansvar för myndighetens HR-processer. Du arbetar både operativt och strategiskt och är ett professionellt och konsultativt stöd till myndighetens chefer i frågor som spänner över hela HR-området, däribland arbetsrättsliga frågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rekrytering och lönebildning. I arbetsuppgifterna ingår också att samverka med fackliga parter och du ingår i myndighetens samverkansgrupp. Du driver och bidrar till utveckling och förbättring av myndighetens HR-processer och är...
2022-09-28 2022-10-19
Ersta diakoni, Röntgenkliniken Radiolog till Röntgenkliniken på Ersta sjukhus
På röntgenkliniken vid Ersta sjukhus utför vi de flesta typer av undersökningar som normalt görs på en röntgenavdelning utom angiografier och undersökning av barn. Cirka hälften av patienterna kommer från vårt eget sjukhus, och resterande patienter kommer på remiss från andra sjukhus. Avancerad abdominell radiologi samt MSK är områden där vi besitter särskild kompetens. Vi har röntgensköterska i beredskap dygnet runt och en läkare har beredskap vardagar till kl 19. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en grupp röntgenläkare med mycket hög k...
2022-09-27 2022-10-30
Sveriges Kommuner och Regioner SKR söker en strateg inom demokratiområdet
Arbetet innebär intressebevakning, stöd till kommuner och regioner samt utvecklingsarbete i samarbete med kommuner och regioner. Uppdrag i tjänsten kommer dels att vara inriktat till utvecklingsarbete inom medborgardialog och samarbete med civilsamhället, dels arbete med stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att skapa trygghet för förtroendevalda. Du kommer även att arbeta med generella demokratifrågor. Det kommer ingå att resa i tjänsten.
2022-09-27 2022-10-07
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Östermalm Undersköterska/samordnare till Ersta hemtjänst, Östermalm
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta att vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. En del av dina arbetsuppgifter består i att utifrån biståndsbeslut, planera och utföra omsorgsarbete i kundens hem. Arbetsuppgifter som ledsagning, leverans av mat, handling...
2022-09-27 2022-10-30
Kommerskollegium Utredare till Open Trade Gate Sweden
Med utgångspunkt i Agenda 2030 och bland annat mål 17.11 (öka utvecklingsländers export) syftar OTGS arbete till att skapa goda förutsättningar för företag i låg- och medelinkomstländer att delta i internationell handel och bidra till hållbar utveckling. Våra samarbetspartners finns både i offentlig sektor och i det lokala näringslivet. Vi arbetar med kapacitetsutveckling i projektform, utbildningar och specifika insatser för att öka företagens kännedom om den svenska marknaden och stärka deras möjlighet till export. De huvudsakliga arbetsuppgi...
2022-09-27 2022-10-18
Stockholm Vatten och Avfall, Geodata Chef till Geodataenheten
Är du en utvecklingsorienterad och lyhörd ledare som samverkar och ser kärnverksamhetens behov? Vill du dessutom verka för synergier och effektiva arbetssätt i en organisation som gör skillnad för människor dygnet runt? Då är detta jobbet för dig! Enheten består av 20 medarbetare som arbetar med mätning och kartering, teknisk projektledning, systemförvaltning inom GIS samt omvärldsbevakning och samverkan. Ditt uppdrag blir att tillsammans med teamet fortsätta hitta synergier och samordna så att leveranserna stöttar kärnprocesserna på bästa sät...
2022-09-27 2022-10-11
Stockholm Vatten och Avfall, Insamling Driftcontroller
I rollen som Driftcontroller arbetar du primärt med ersättningar gentemot våra samarbetspartners. Våra samarbetspartners ligger under olika avtal som innebär olika ersättningar, som baserar på exempelvis antalet tömningar och den vikt de olika tömningarna ligger på. Det är viktigt att vi har kontroll över detta för att säkerställa så både vi och våra samarbetspartners får den ersättning de olika avtalen berättigar. Det är även viktigt för oss att ha koll på detta flöde för att i dialog med våra samarbetspartners verka för utveckling och förbätt...
2022-09-27 2022-10-17
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Biträdande enhetschef till högstadiet, specialskolan Hällsboskolan Kungsholmen
Hällsboskolan Kungsholmen söker nu dig som har ett genuint intresse och engagemang för att se och förstå våra elever och utifrån det skapa den bästa lärmiljön. Som biträdande enhetschef på Hällsboskolan Kungsholmen ingår du i ledningsgrupp tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer. Du stöttar rektor med administrativa uppgifter som är kopplade till rektorsuppdraget, har budget- och personalansvar för högstadiet och är delaktig i elevhälsoarbetet. Vi tror att du står för ett tillitsbaserat och tydligt ledarskap med intresse för a...
2022-09-27 2022-10-10
Stockholm Vatten och Avfall, IT-affärssystem Systemförvaltare- SharePoint
Nu söker vi en systemförvaltare som är vår blivande stjärna på SharePoint och gillar att strukturera upp och på ett serviceinriktat sätt stötta verksamheten och dess användare att få bättre förutsättningar och en smidigare vardag! Som systemansvarig för intranät och dokumenthantering kommer du arbeta främst med förvaltning av SharePoint och Stockholm Vatten och Avfalls intranät. Du kommer ansvara för de IT-tjänster som systemen levererar till verksamheten. Du ger stöd och utbildning åt användarna samt ställer krav på systemen och bygger goda r...
2022-09-26 2022-10-09
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Rebecka på Ekerö SiS ungdomshem Rebecka söker behandlingspedagog till avd. Freja
SiS ungdomshem Rebecka består av 5 enheter: en särskild förstärkt avdelning, en utredningsavdelning, en låsbar och en öppen behandlingsavdelning samt skola. Placeringstiden och uppdrag på avdelningarna varierar och det är vanligt att ungdomarna stannar hos oss en längre tid eftersom vi erbjuder flera steg i vårdkedjan. Nu söker vi en behandlingspedagog till avdelning Freja. Freja är en kvalificerad och särskild förstärkt avdelning inom ramen för SiS med de förutsättningar som följer av vård på särskilt ungdomshem enligt § 3 LVU. Fokus ligger p...
2022-09-26 2022-10-17
1 2 3 4 >