Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Utredningsverksamheten i Lokalpolisområde Skärholmen
LPO Skärholmen söker en gruppchef som på direkt nivå ska leda en av lokalpolisområdets totalt 4 utredningsgrupper. Gruppens arbete grundar sig primärt i lokal lägesbild och brottskategorierna varierar. Arbetet sker och prioriteras i samarbete med operativa yttre insatser. I uppdraget ligger även att hantera grova brott, frihetsberövade personer samt hemliga tvångsmedel. Vidare planerar, följer upp och utvecklar du verksamheten samt håller arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, lönesamtal samt ansvarar för individuella utvecklingsplaner. Du är d...
2021-05-12 2021-05-26
Ersta diakoni, Ersta fristad Behandlingsassistent - Skyddat boende - Ersta Fristad
Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap där du under ledning av behandlare tar emot jourplaceringar, dokumenterar samt deltar i säkerhetsplaneringen kring den våldsutsatta kvinnan. Ersta Fristad arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Arbetsuppgifterna är av både praktisk art och teoretisk karaktär och sker på olika nivåer. Arbetet innebär bl.a. att: - Vara kvinnor och barn behjälpliga i deras vardag - Samarbeta utifrån kvinnan och barnens situation med socialtjänst och andra myndighetskontakter - Möta många olika kulturer och religioner - Jour...
2021-05-12 2021-05-23
Ersta diakoni, Ersta boende och dagverksamhet Verksamhetschef till Ersta Lydiahemmet, Farsta Strand
Som verksamhetschef ingår du i ledningsgruppen för Erstas äldreboenden/dagverksamhet och rapporterar direkt till områdeschefen. Chefsansvaret innebär att leda och utveckla chefer/medarbetare och verksamhet enligt Erstas vision, värderingar och mål för hela verksamheten. I arbetet ingår personalansvar, budget- prognos- och uppföljningsarbete. Du ansvarar för att organisera, följa upp och vidta åtgärder i arbetsmiljöarbetet för att möjliggöra goda arbetsförutsättningar och en hälsosam och trevlig arbetsplats för alla medarbetare. Du ansvarar s...
2021-05-12 2021-06-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Vik. Lärare åk 4-9 i ämnena MA/NO till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 4 -9, framför allt sker undervisning på mellanstadiet i årskurs 5-7 Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- eller särskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är a...
2021-05-12 2021-05-26
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Speciallärare med inriktning grav språkstörning till Hällsboskolan, Kungsholmen
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa enligt grundsärskolans kursplan samt att vara mentor för en grupp elever. I verksamheten ingår arbete med pedagogisk kartläggning, mentorskap, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och utvärdering. Nära samverkan med elevens vårdnadshavare och nätverk kring eleven är viktigt. Vi förväntar oss att du som söker tillämpar skolans och myndighetens styrdokument och uppfyller de krav som ingår i ett myndighetsuppdrag
2021-05-12 2021-05-26
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till BF/IGV i Lokalpolisområde Skärholmen
Vi söker en gruppchef till BF/IGV med placering i Skärholmen. BF/IGV-grupperna ansvarar för ingripandeverksamheten samt för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. Grupperna arbetar brett med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden. Du kommer också att vara en del av LPO Skärholmens ledningsgrupp. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Som gruppchef...
2021-05-12 2021-05-26
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm Verksamhetsexpert, häkte, vikariat
Som verksamhetsexpert är du direkt underställd sektionschefen och har som uppgift att samordna häktesverksamheten inom regionen. Du är region- och sektionchefens resurs och kriminalvårdschefernas stöd i arbete med att driva och stödja implementeringen av nationella uppdrag samt utveckla den samlade verksamheten mot ställda mål. Det ingår även uppgifter i form av analysarbete, uppföljning samt en del intern styrning och kontroll. I verksamhetsexpertens uppdrag ingår också arbete med regionala utredningsuppdrag. Att skriva remissvar och göra utre...
2021-05-10 2021-05-31
Polismyndigheten, IT-avdelningen Teknisk testare av polisbilarnas IT-system
Du kommer att arbeta i ett team som utvecklar spännande produkter i teknisk framkant och som är kritiska för polisens operativa verksamhet. På våra produkter ställs därför höga tekniska- och säkerhetsmässiga krav. Vi utvecklar bl.a. IT-lösningar för polisens nya fordon som kommer att ta det polisiära arbetet till en ny nivå. Teamet har ett helhetsansvar för nyutveckling och systemförvaltning av produkterna. Vi har slutanvändarens upplevelse i fokus och utveckling sker utifrån verksamhetens behov, vilket ställer krav på ett tätt samarbete med ...
2021-05-10 2021-05-26
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistenter till enheten för miljöforskning och -övervakning
Tjänsten omfattar i huvudsak samlingsvård av Miljöprovbankens material i såväl fysisk som digital form. Fokus ligger på inventering och ompackning av äldre prover, informationssökning i pärmar och databas samt digital registrering. Arbetet innebär även att strukturera upp samlingar och skapa ordning bland prover, filer och information i databaser. I samband med inkommande material samt lån av prover från Miljöprovbanken kommer provberedning av biologiska vävnadsprover att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kommer att utföras självständigt och...
2021-05-10 2021-05-31
Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Vill du jobba brett med miljö- och avfallsfrågor på SKR?
Ditt uppdrag Det övergripande uppdraget är att bevaka kommuners och regioners intressen inom miljöbalkens och angränsande lagstiftningsområden, såväl nationellt som ur ett EU-perspektiv. Det handlar framförallt om förslag till förändringar av lagstiftning men också kommuner och regioners förutsättningar för utförande. I arbetet ingår att företräda SKR i utredningar, referens- och arbetsgrupper, främst i Sverige men även inom EU. Du kommer att besvara remisser och ta fram underlag för politiska beslut, informationsmaterial och skrifter. En vi...
2021-05-07 2021-05-23
Lantmäteriet, Geodata GIS-handläggare, Stockholm
Vi söker en GIS-handläggare till vår funktion Internleverans. Du kommer att ingå i mindre medarbetargrupper med gemensamt ansvar för olika arbetsuppgifter där vi värdesätter ett ständigt pågående förbättringsarbete. Du kommer att arbeta med att delta i indatahantering med administration, inventeringar och bearbetningar. Du kommer även att delta i produktion av tryckta papperskartor, samt genomföra paketering och leveranser samt vara med i produktion av kart- och katalogtjänster.
2021-05-07 2021-05-30
Kommerskollegium Utredare med ansvar för tullättnader
Du kommer att ansvara för handläggningen av ansökningar om tullättnader (tullbefrielser och tullkvoter) från företag. I arbetet ingår att delta som expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för tullfrågor av ekonomisk natur (ETQG) i Bryssel. För närvarande sker mötena i ETQG digitalt. Du kommer också att arbeta med ett brett nätverk av kontakter med företag, branschorganisationer och andra myndigheter och kommer vid behov att genomföra informations- och utbildningsinsatser inom ditt ansvarsområde. Du ansvarar självständigt för detta arbetsområde. ...
2021-05-07 2021-05-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje SiS ungdomshem Tysslinge söker sommarvikarier.
Vi söker nu sommarvikarierande behandlingsassistenter till SiS ungdomshem Tysslinge som är placerad strax utanför Södertälje. Verksamheten tar på socialtjänstens uppdrag emot pojkar i åldrarna 16-21 år som är i akut behov av vård. En behandlingsassistent ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomarnas trygghet och säkerhet. Det handlar bland annat om att stödja ungdomarna i allmän, daglig livsföring exempelvis städning, tvätt och matlagning. Befattningen ska även bidra till att s...
2021-05-07 2021-05-21
Ersta diakoni, IT-avdelning Utvecklingsinriktad Systemförvaltare med fokus på digitalisering
Du kommer att arbeta med förvaltning av våra olika digitala lösningar men även vara involverad i och vid behov leda projekt och utvecklingsarbeten som innefattar digitalisering inom vård och omsorg. Du kommer också att medverka i arbetet med att öka kunskapen om digitalisering i organisationen. Exempel på arbetsuppgifter: • Delta i arbetet med förvaltning av digitala tjänster och system exempelvis vår digitala kommunikationskanal för patienter och vårt operationsplaneringssystem. • Delta i och leda pågående och kommande utvecklingsarbete kr...
2021-05-07 2021-05-30
Polismyndigheten, IT-avdelningen Systemutvecklare till polisens e-tjänster, Stockholm
Vi står inför en spännande och händelserik tid med mycket nyutveckling. Som systemutvecklare hos oss kommer du arbeta med att utveckla nya e-tjänster samtidigt ta ansvar för att underhålla våra existerade produkter. Teamet arbetar testdrivet och levererar kontinuerligt enligt continuous deployment. Vid utveckling används exempelvis Angular, Java, Spring och Docker. Vi arbetar enligt agila principer och ser det som en självklarhet att vi hjälper varandra för att leverera snygga, högkvalitativa lösningar. Du kommer få engagerade kollegor och en ...
2021-05-07 2021-05-24
Blomsterfonden, Tallgården Blomsterfondens äldreboende Tallgården söker undersköterska om 80%
Blomsterfondens uppdrag är att ge våra boende ett tryggt hem, en värdig vård, kärleksfull omsorg och en meningsfull tillvaro. De ska känna trygghet, värme och glädje. Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån de äldres individuella behov. Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad. Ditt deltagande i verksamhetsplaneringen är en självklarhet för oss. Vi är måna om dina utvecklingsmöjligheter och din hälsa. Vi genomför årligen utvecklingssamtal oc...
2021-05-05 2021-05-30
Blomsterfonden, Tallgården Blomsterfondens äldreboende Tallgården söker sommarvikarier
Arbetsuppgifterna består i att ge våra boende god vård och omsorg utifrån deras individuella behov med personlig omvårdnad, måltider, hantera tvätt och städa men även social samvaro med olika aktiviteter. Välkommen med din ansökan till ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete.
2021-05-05 2021-05-23
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Manillaskolan Lärare svenska och teckenspråk - Manillaskolan, Stockholm
Nu söker Manillaskolan en lärare med behörighet att undervisa i teckenspråk för åk 6-9 (åk 7-10 i specialskolan), och som vill arbeta i en spännande tvåspråkig miljö. Ditt uppdrag under det kommande läsåret är att undervisa i teckenspråk och svenska på högstadiet. Vi menar att teckenspråk och svenska utvecklar elevernas kunnande i en språk- och ämnesintegrerad undervisning. Du bör vara intresserad av FoU- arbete och vilja utveckla dig, då Manillaskolan sedan några år arbetar med lärardrivna, kollegiala utvecklingsprojekt inom det pedagogisk...
2021-05-05 2021-05-19
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Manillaskolan Lärare åk 1-6 - Manillaskolan, Stockholm
Nu söker Manillaskolan lärare med bred behörighet, för att arbeta med våra elever i åk 1-6 (åk 1-7 i specialskolan), och som vill arbeta i en spännande tvåspråkig miljö. Vi menar att teckenspråk och svenska utvecklar elevernas kunnande i en språk- och ämnesintegrerad undervisning. Du bör vara intresserad av FoU- arbete och vilja utveckla dig, då Manillaskolan sedan några år arbetar med lärardrivna, kollegiala utvecklingsprojekt inom det pedagogiska området tillsammans med forskare från Stockholms universitet. Teckenspråk är vårt gemensam...
2021-05-05 2021-05-19
Säkerhetspolisen Operativa handläggare till säkerhetsunderrättelseavdelningen
Som handläggare på säkerhetsunderrättelseavdelningen blir ditt huvudsakliga uppdrag att handlägga och driva ärenden inom Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Du kommer arbeta med att bearbeta information i databaser, inrikta inhämtning av underrättelser samt planera och genomföra åtgärder i samverkan med andra myndigheter. Du deltar i operativa ärenden, hanterar hemliga tvångsmedel och upprättar underrättelsesammanställningar som utgör underlag för beslut och åtgärder. I arbetet kommer du även till stor del samverka och korrespondera med nati...
2021-05-05 2021-05-20
Polismyndigheten, IT-avdelningen Fullstack-utvecklare inom C# och Episerver till webbteamet i Stockholm
Teamet arbetar enligt agil utvecklingsmetodik och i vårt team fördelas arbetet att kravställa, designa, utveckla, testa och förvalta applikationer på teamets medlemmar. I rollen som systemutvecklare kommer arbetet främst att innebära att utveckla och förvalta webbplatser och applikationer baserade på polisens plattform som bygger på .NET och Episerver. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra grupper inom it-avdelningen, och andra avdelningar inom myndigheten, i syfte att leverera bra användarupplevelse för medborgare och medarbetare. We...
2021-05-05 2021-05-21
Polismyndigheten, IT-avdelningen Systemutvecklare inom digital arkivering
Polismyndigheten behandlar omfattande mängder digital information som i förlängningen ska arkiveras eller gallras med hänsyn till bl. a. arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, samt Riksarkivets bestämmelser och GDPR. Dagens lösning för digital arkivering är under utveckling med en satsning på effektivisering för myndigheten. Idag sker arkiveringen till viss del manuellt och vi kommer därför de närmaste åren arbeta med att ta fram en effektiv lösning för digital arkivering som uppfyller alla de regelverk och lagar som myndigheten omfatt...
2021-05-05 2021-05-21
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Arkivarier till rättsavdelningen i Stockholm
Som arkivarie arbetar du med att förvalta, vårda och tillhandahålla arkivbestånden genom att utföra ordnings- och förteckningsarbeten, gallra, delta i leveranser och omflyttningar av material. Att bistå verksamheterna internt med information ur arkiven och utföra sekretessprövningar samt utlämnade av allmän handling är också arbetsuppgifter som ingår. Du är sakkunnig inom arkiv- och dokumenthantering, arbetar med gallringsutredningar, tillsyn, dokumenthanteringsplaner samt med stöd, rådgivning och utbildning i arkivfrågor. I tjänsten kommer du ...
2021-05-04 2021-05-18
Säkerhetspolisen Analytiker till Säkerhetspolisen
Som analytiker på Säkerhetspolisen arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor med att analysera hot, sårbarheter och skyddsvärden inom Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Uppdraget är varierat och medför framtagande av lägesbilder samt analyser med olika tidsperspektiv och aggregeringsnivå, vilka utgör viktiga underlag för beslut i myndighetens verksamhet. I den här rollen arbetar du självständigt och i samverkan med andra med att inhämta, sammanställa och analysera data. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för delgivning ...
2021-05-04 2021-05-23
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Lågstadielärare - Hällsboskolan Mälarhöjden
Hällsboskolan Mälarhöjden söker nu en lågstadielärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Som lärare är du en viktig del i att skapa en trygg lärandemiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. I arbetet hos oss ingår nära samverkan med elevens vårdnadshavare, elevens hemkommun och nätverk kring eleven är viktigt. Du kommer också ha ett nära samarbete med specialpedagog och övrig elevhälsa. Som lärare, leder och organiserar du arbetet för att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. ...
2021-05-04 2021-05-18
1 2 3 >