Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare (vik) med placering i Uppsala
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du i första hand arbeta med att handlägga ärenden med stöd av ordningslagen, men det kan även bli fråga om andra förvaltningsrättsliga ärenden. Ärendena rör bland annat tillstånd för genomförande av allmänna sammankomster så som demonstrationer och konserter, offentliga tillställningar så som idrottstävlingar och danstillställningar samt användande av offentlig plats för exempelvis uteserveringar eller andra uppställningar. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och e...
2021-07-26 2021-08-06
Kulturrådet Kulturrådet söker två handläggare till Kulturskolecentrum
I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med kollegor på centret och med andra medarbetare på Kulturrådet - arbeta med bidragsgivning, uppföljning och analys av bidrag - informera om bidraget till olika externa intressenter, - delta i utvecklingen av uppföljningen av bidraget, - bevaka de förändringar i omvärlden som kan påverka kulturskolornas utveckling och bidragets utformning. Vi använder W3D3 i vår ärendehantering och utvecklar kontinuerligt vår användning av olika digitala verktyg.
2021-07-26 2021-08-15
Kriminalvården, Häktet Kronoberg Kansliadministratör till häktet Kronoberg
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi en administratör med ansvar för bland annat registrering av beslut och domar från Domstolsväsendet, utlämning av allmänna handlingar, klienthandlingar, posthantering, arkivering, diarium, registrering av transportbeställningar till förhandlingar i Domstolsväsendet och upprättande av strafftidsbeslut. I arbetet ingår kontakter med andra myndigheter och organisationer. I uppdraget ingår även att bistå andra professioner i Kriminalvården både lokalt och centralt med olika...
2021-07-25 2021-08-15
Kriminalvården, Frivård Stockholm Stad Chef (kriminalvårdsinspektör) för funktionen övervakning, anstalt och samhällstjänst
Vi söker nu en chef (kriminalvårdsinspektör) för funktionen övervakning, anstalt och samhällstjänst. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt är ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 frivårdsinspektörer. Du ingår i ledningsgruppen där frivårdschefen samt dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Dina medarbetare arbetar bl.a. med handläggning av klienter som står under övervakning liksom med frigivningsförberedelser för anstalts...
2021-07-24 2021-08-22
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt till Rättsenheten med placering i Stockholm
Som förvaltningsrättshandläggare så kommer du övervägande att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar bland annat tillstånd för sprängningar, pyroteknik, skottlossningar och motorbanor. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva ärendet och författa beslut där du antingen själv är beslutsfattare eller där beslutet ska föredras för beslutsfattare. Du kommer vid behov att arbeta inom området som handlä...
2021-07-23 2021-08-06
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Södermalm Extra personal till Ersta hemtjänst, Södermalm
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta att vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utifrån biståndsbeslut, planera och utföra omsorgsarbete i kundens hem. Arbetsuppgifter som ledsagning, leverans av mat, handli...
2021-07-21 2021-08-15
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Kungsholmen/Norrmalm Extra personal till Ersta hemtjänst, Kungsholmen
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta att vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utifrån biståndsbeslut, planera och utföra omsorgsarbete i kundens hem. Arbetsuppgifter som ledsagning, leverans av mat, handli...
2021-07-21 2021-08-15
Kulturrådet Kulturrådet söker kvalificerad utredare med kvantitativ inriktning
Du kommer närmast att arbeta med att ta fram underlag och analyser gällande krisstöd till kulturlivet med anledning av covid-19-pandemin. Du kommer även att arbeta med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning och analys inom Kulturrådets verksamhetsområde. Arbetsuppgifterna kan handla om att utveckla och sammanställa resultatredovisning och statistik om de statsbidrag som Kulturrådet fördelar inom kulturområdet, eller att göra andra kvantitativa eller kvalitativa undersökningar som myndigheten eller regeringen efterfrågar. Det huvudsakliga ...
2021-07-19 2021-08-15
Ersta diakoni Kvalitetsstrateg till Ersta diakoni
I ditt uppdrag som kvalitetsstrateg vid Ersta diakoni arbetar du aktivt inom olika samarbetsforum och driver utvecklingsarbete. Du är länken mellan kvalitet- och hållbarhetssavdelningen och Erstas verksamheter kring gemensamma processer, projekt, riktlinjer och system. Du arbetar också tätt tillsammans med sjukhuset med att driva kvalitetsutvecklings- och förbättringsarbete. Du rapporterar till Kvalitets- och hållbarhetschef. Huvudsakliga ansvarsområden i rollen: • Driva och utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på Ersta sjukhus oc...
2021-07-19 2021-08-13
Ersta diakoni, Röntgenkliniken Ersta sjukhus söker Röntgensjuksköterska
Vi söker nu en erfaren röntgensjuksköterska där MR-kompetens är ett kompetenskrav. Genomlysningskompetens är meriterande. Samtliga sköterskor roterar mellan samtliga modaliteter på kliniken. Dagtjänst måndag till fredag. Beredskap i hemmet förekommer motsvarande ca en vardagkväll varannan vecka samt helgberedskap en helg var tredje månad.
2021-07-16 2021-08-15
Telge Nät AB Vd Telge Nät
I rollen som vd på Telge Nät får du en spännande tjänst där du arbetar både strategiskt med verksamhetsstyrning och operativt med förändringsarbete i en organisation som står inför en utvecklingsresa. Du får chansen att vara med och utveckla, och sätta din prägel på, en helt ny organisation. Tidigare har Telge Nät organisatoriskt drivits tillsammans med systerbolaget Telge Återvinning. För att bättre kunna vässa de respektive bolagen bildar de nu två organisationer. En viktig del av ditt jobb som vd blir därför att skapa en känsla av delaktighe...
2021-07-15 2021-08-15
Telge Återvinning AB Vd Telge Återvinning
I rollen som vd på Telge Återvinning får du en spännande tjänst där du arbetar både strategiskt med verksamhetsstyrning och operativt med förändringsarbete, i en organisation som står inför en utvecklingsresa. Du får chansen att vara med och utveckla, och sätta din prägel på, en helt ny organisation. Tidigare har Telge Återvinning organisatoriskt drivits tillsammans med systerbolaget Telge Nät. För att bättre kunna vässa de respektive bolagen bildar de nu två organisationer. En viktig del av ditt jobb som vd blir att vara drivande i omställning...
2021-07-13 2021-08-15
Statens museer för världskultur Vikarierande utställningsproducent
Vi söker en vikarierande utställningsproducent i anslutning till en föräldraledighet, till avdelningen Innehåll och Lärande med placering i Stockholm. I arbetet ingår att leda utställningsprojekt i enlighet med vår vision. Det innebär att leda projekt som med utgångspunkt i våra samlingar skapar digitala och fysiska upplevelser som kan ge mer till fler. Det innebär arbetsuppgifter som planering, projektledning och samordning av projekt riktade till olika målgrupper. Under vikariatet kommer arbete ske med ett större utställningsprojekt av inter...
2021-07-13 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje Behandlingspedagoger till SiS ungdomshem Tysslinge
En behandlingspedagogs arbetsuppgifter är att medverka till att ungdomen får den trygghet, säkerhet, vård och behandling som denne behöver. Som behandlingspedagog arbetar du med kontaktmannaskap, bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och dokumenterar enligt riktlinjer. I arbetet ingår också att vara handledare för nyanställda och praktikanter. Behandlingspedagogen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Arbetet som behandlingspedagog handlar också om att medverka till att det dagliga arbetet...
2021-07-12 2021-07-31
Region Stockholm Strateg
Regionledningskontoret ansvarar för att beslut som fattas i bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen bereds på ett korrekt sätt, samt att politikerna får relevanta och genomarbetade underlag för sina beslut. Som strateg ansvarar du tillsammans med dina kollegor för utveckling, samordning och kvalitetssäkring av kontorets och Region Stockholms ärendeprocess. Du säkerställer att underlag kommer in i tid och lever upp till beslutade standarder. I arbetet ingår att ge kontorets medarbetare stöd i hur beslutsunderlag tas fram och utformas. ...
2021-07-12 2021-08-19
Ersta diakoni, Medicinkliniken sekreterare Medicinsk sekreterare till medicinkliniken, Ersta sjukhus
De medicinska sekreterarnas arbete består av sedvanliga sekreteraruppgifter såsom att i första hand skriva journaler, brev och intyg, men också scanna dokument i TakeCare, klassificera och registrera (DRG/KVÅ) och kassatjänst. Möjlighet till distansarbete finns.
2021-07-11 2021-08-29
Botkyrka kommun, Grindtorpsskolan Skolsköterska
Ansvara för skolhälsovården (EMI) hos elever i förskoleklass till och med år 9 tillsammans med en kollega som arbetar 50%. Arbetet innefattar förebyggande elevhälsoarbete, medicinska bedömningar och enklare sjukvårdsinsatser. På Grindtorpsskolan kommer du att ingå i ett elevhälsoteam som hela tiden strävar efter att utvecklas. I vårt team ingår rektor, två biträdande rektorer, speciallärare och specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska och SYV. Arbetet innebär ett tätt samarbete med elever, föräldrar, personal samt organisationer och ...
2021-07-09 2021-08-06
Ersta diakoni, Ersta sjukhus Sjuksköterska? - spontanansök till oss !
Hos oss har du möjlighet att hitta en arbetsplats att trivas på. Vi levererar vård i absolut toppklass Ersta sjukhus bedriver högspecialiserad vård inom - Kirurgi och anestesi - högspecialiserade inom mag och tarmkirurgi - Medicin - Gastro, endoskopi endokrin och hjärtsjukvård - Palliativ slutenvård - Hospice - Lilla Erstagården - Nordens första Barnhospice - Avancerad sjukvård i hemmet - Vårdcentral - Röntgen
2021-07-09 2021-08-29
Ersta diakoni, Hospice vårdavdelning Vi söker en erfaren sjuksköterska till vår hospiceavdelning
Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter med patientnära omvårdnadsarbete och närståendekontakt. Du arbetar självständigt och fokuserar på symtomlindring och nära omvårdnad. Vi har ett väl fungerande samarbete med vårt ASIH dygnet runt och hjälps åt där det behövs.
2021-07-09 2021-08-08
Ersta diakoni, Hospice vårdavdelning Vi satsar på fler sjuksköterskor Dag och Natt Ersta Hospice!
Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet där du med din kompetens kan göra stor skillnad. Då vi bedriver sjukvård på avancerad nivå behöver du ha erfarenhet från att ha jobbat med målgruppen eller inom likande områden. Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter med patientnära omvårdnadsarbete, medicinsktekniska insatser och närståendekontakt. E...
2021-07-09 2021-08-08
Ersta diakoni, avdelning 3 och 5 Kirurgisk slutenvård Ersta sjukhus söker sjuksköterska till kirurgisk vårdavdelning
Du är den som leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet på en kirurgisk vårdavdelning och är den som ser individens hela vårdprocess. Din kunskap bidrar till att med patienten i fokus förutse och förebygga postoperativa komplikationer och vidare hantera centrala infarter, dränage, sonder och katetrar mm. Arbetet på avdelningen utförs utifrån teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare, så att patienten får bästa tänkbara omvårdnad. Vi vårdar patienter som genomgår elektiv kirurgi inom kolorektalsjukdom, både c...
2021-07-09 2021-08-08
Polismyndigheten, IT-avdelningen Systemutvecklare med intresse för processeffektivisering
Vi är ett litet team med ett stort uppdrag! Polismyndigheten behandlar omfattande mängder digital information som i förlängningen ska arkiveras eller gallras med hänsyn till lagar och regleringar i vissa fall ska information sparas för all framtid! Dagens lösning för digital arkivering är under utveckling med en satsning på effektivisering för hela myndigheten. Målet är att källsystem ska ha en automatiserad anslutning via standardiserade integrationer, så att dessa kontinuerligt kan avlasta data direkt in i arkivet. Utvecklingen av dessa v...
2021-07-07 2021-08-13
Ersta diakoni, Sjuksköterskepatrull Engagerad sjuksköterska till nattpatrullen (vikariat), Ersta äldreomsorg
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i vår sjuksköterskepatrull under ett längre vikariat från och med omgående fram till och med sista november. Som sjuksköterska i vår patrull ansvarar du självständigt för planerade och akuta insatser som sker under ditt pass. Arbetstiden är förlagd till kvällar 16-24, med beredskap 24-07. Under beredskapstiden kan du bli kontaktad av omvårdnadspersonal på respektive boende för rådgivning via telefon eller, om sådant behov inträffar, åka på ett akutbesök till något av de boenden du...
2021-07-07 2021-08-31
Tillväxtverket Ekonomichef till Tillväxtverket
Vi söker en ekonomichef som kan vara med och bygga upp vår långsiktiga kapacitet att som myndighet fokusera på resultat med grund i effektivitet och genomförbarhet. Myndigheten kommer att genomgå en stor omställning under det kommande året för att därefter landa i en stabil och handlingskraftig myndighet inom våra tre politikområden. Som ekonomichef har du ett övergripande ansvar för myndighetens ekonomiska styrning, planering och uppföljning. Den främsta uppgiften är att leda myndighetens ekonomienhet och arbetet är ofta både strategiskt oc...
2021-07-07 2021-08-22
Polismyndigheten, IT-avdelningen Fullstack-utvecklare C# och Episerver till webbteamet
Vi arbetar enligt agil utvecklingsmetodik i vårt team och arbetet med att kravställa, designa, utveckla, testa och förvalta applikationer fördelas på teamets medlemmar. Som systemutvecklare kommer du främst att utveckla och förvalta webbplatser och applikationer baserade på polisens plattform som bygger på .NET och Episerver. Webbteamet utvecklar alla polisens webbsidor men också exempelvis mobila applikationer som används av poliser i brottsbekämpning samt olika e-tjänster till medborgare. För att leverera en bra användarupplevelse för medbor...
2021-07-06 2021-08-13
1 2 >