Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda Vatten och Avfall AB VA-ingenjör till Härryda Vatten och Avfall
Som VA-ingenjör hanterar du dagliga kund- och abonnentfrågor, debiteringsfrågor, taxeärenden, avtal utanför verksamhetsområden och andra förekommande liknande ärenden. Du projektleder och följer upp mindre investeringsprojekt såsom nya serviser och ledningsarbeten parallellt med dina övriga arbetsuppgifter. Du bevakar VA-huvudmannens intressen i planarbete och granskar VA- och dagvattenutredningar och planförslag. Du bevakar bygglovsärenden utifrån VA-huvudmannens perspektiv. Du är en lagspelare som ingår i bolagets VA-planeringsgrupp om 6 p...
2022-09-23 2022-10-23
Härryda Vatten och Avfall AB VA-ingenjör med erfarenhet sökes till Härryda Vatten och Avfall
Som VA-ingenjör hanterar du dagliga kund- och abonnentfrågor, debiteringsfrågor, taxeärenden, avtal utanför verksamhetsområden och andra förekommande liknande ärenden. Du projektleder och följer upp mindre investeringsprojekt såsom nya serviser och ledningsarbeten parallellt med dina övriga arbetsuppgifter. Du bevakar VA-huvudmannens intressen i planarbete och granskar VA- och dagvattenutredningar och planförslag. Du bevakar bygglovsärenden utifrån VA-huvudmannens perspektiv. Du är en lagspelare som ingår i bolagets VA-planeringsgrupp om 6 p...
2022-09-23 2022-10-23
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Mätningsingenjör
Som mätningsingenjör hos oss kommer du att tillhöra lantmäteriavdelningens Geodataenhet. Enheten ansvarar för att samla in, bearbeta och förvalta Skellefteå kommuns geografiska information. Du som mätningsingenjör kommer att arbeta med både interna och externa kunder och alla former av praktiskt mätningsarbete som tex detaljmätning, projekteringsmätning, förrättningsmätning, nybyggnadskartor, husutstakning etc. Dina arbetsuppgifter kan komma att variera beroende på hur vi bäst nyttjar din kunskap inom enheten.
2022-09-23 2022-10-09
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Exploateringsingenjörer till expansiv kommun
Som exploateringsingenjör kommer du att få stort eget ansvar och mandat att driva exploateringsprocesser i olika skeden. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé, tidiga skeden och detaljplanering, till byggklar mark och genomförande. För att bli framgångsrik i rollen som exploateringsingenjör förutsätts ett övergripande kommunperspektiv och en god förmåga att samarbeta med medarbetare från den egna och andra avdelningar, komm...
2022-09-23 2022-10-14
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Översiktsplanerare
Hos oss får du som översiktsplanerare en nyckelfunktion i arbetet med kommunens framtida fysiska utveckling och hållbara samhällsbyggande. För att lyckas skapar du arbetssätt där du jobbar tillsammans med stadens aktörer. Med stark drivkraft och tydlig inriktning ser du till att Eskilstuna utvecklas till en alltmer attraktiv stad, kommun och del i en funktionell region. Du axlar huvudansvaret för översiktsplan på utvecklingsenheten. Här jobbar du med vision, prognoser, analys, strategi och uppföljning. Ditt jobb innebär samordning och dialog m...
2022-09-22 2022-10-14
Region Skåne, Regionfastigheter Eltekniker till Fastighetsdrift i Malmö
Vi söker nu en ansvarsfull och driftig eltekniker med bred allmänteknisk kompetens till Universitetssjukhuset i Malmö. I arbetsuppgifterna ingår att planera och utföra service, underhåll, installationsarbete, felsökning och reparation inom flera av de installationstyper som finns inom vår fastighetsdrift och sjukvård. Därtill ingår en del administrativa arbetsuppgifter i tjänsten, till exempel hantering av arbetsorders i vårt verksamhetssystem. Då driftsäkerhet är vår primära uppgift blir det naturligt att vid behov medverka inom enhetens s...
2022-09-22 2022-10-13
Alingsås kommun, Ekonomiavdelningen Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare tillhör du fastighetsenheten vars ansvar är att förvalta, utveckla och upplåta lokaler och bostäder. Arbetet innebär att ta helhetsansvar för byggnadernas löpande drift och förvaltning, ha kontakt med hyresgäster och fastighetsskötare, ansvara för felavhjälpande underhåll och mindre projekt. I arbetet ingår att ta fram hyreskontrakt, göra mindre upphandlingar, vara byggledare vid mindre projekt och tillsammans med fastighetsansvarig utveckla verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till enhetens större ny-...
2022-09-21 2022-10-05
Malmö stad Lokalprocessledare till Malmö stad
Arbetsuppgifter LOPE är en av fyra enheter på stadsfastigheter. Vårt uppdrag är att ansvara för den operativa samordningen av Malmö stads lokalförsörjning och vi är Malmö stads part ut mot den externa fastighetsmarknaden. Som lokalprocessledare hos oss kommer du bidra med din kunskap och ge stöd till Malmö stads förvaltningar avseende lokalanskaffning både internt och ut mot fastighetsmarknaden.  I tjänsten ingår att: • Ha ett helhetsperspektiv för Malmö Stads lokalförsörjning samt samordning av arbetet med Malmö stads lokalbehov. • Vara...
2022-09-21 2022-10-05
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen GIS- ingenjör till Svenljunga kommun
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom förvaltningen där du har ansvar för det dagliga underhållet och administrationen av kartunderlag och GIS. I uppdraget kommer du också arbeta nära våra verksamhetsutvecklare och handläggare för att skapa både interna och externa E-tjänster samt stötta i förvaltningens digitaliseringsarbete. Din närmaste arbetsgrupp kommer bestå av kart- och mättekniker, verksamhetsutvecklare, planarkitekter, mark- och exploateringsingenjörer, samhällsplanerare samt projektledare inom VA och gata. Arbetsuppg...
2022-09-21 2022-10-14
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Översiktsplanerare till Svenljunga kommun
En stor del av arbetet handlar om att följa upp att kommunens utveckling sker i enlighet med kommunens översiktsplan, bedöma översiktsplanens aktualitet samt vid behov ta fram förslag till uppdatering. Arbetet innebär också att initiera fördjupningar, strategier, riktlinjer och tematiska tillägg till översiktsplanen. Som översiktsplanerare kommer du också bevaka kommunens intressen i regionala och mellankommunala planeringsfrågor, infrastrukturplanering med mera. Kommunen har en ny översiktsplan sedan 2020. Med den höga exploateringstakten ...
2022-09-21 2022-10-28
Varbergs kommun Administratör till fastighetsavdelningen
I administrationsgruppen har ni ett gemensamt ansvar för administration av larm samt att administrera nycklar och passerbrickor till kommunanställda, hyresgäster och entreprenörer. Förutom detta ansvarar du för administration kopplat till myndighetsbesiktningar samt vara fastighetsavdelningens IT-kontaktperson. I detta uppdrag ingår det att beställa hårdvara, digitala hjälpmedel, programbehörigheter och tillbehör till avdelningens anställda. Du är även personen som i första hand stöttar avdelningen i IT-frågor. Som person har du en hög serv...
2022-09-21 2022-10-23
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Förrättningslantmätare
Som förrättningslantmätare hos oss kommer du att ingå i ett team tillsammans med andra förrättningsassistenter och förrättningslantmätare. Hos oss handlägger du lantmäteriförrättningar av varierande komplexitet utifrån din kunskap, erfarenhet och dina intresseområden. Som kommunal förrättningslantmätare medverkar du i hela samhällsbyggnadsprocessen - från planering till exploatering och hos oss finns massor av spännande förrättningar som väntar på dig. Det kan vara inom den snabba stadsutvecklingen men även till exempel anläggnings- och ledning...
2022-09-19 2022-10-02
Båstads Kommun, Teknik och service Mark- och exploateringsansvarig
Som mark- och exploateringsansvarig i Båstads kommun är du en nyckelperson i kommunens strategiska och fysiska samhällsutveckling. Du är engagerad i hela detaljplaneprocessen med ansvar för kommunens utvecklingsbara markinnehav, anknytande exploateringsprocess och efterföljande m...
2022-09-19 2022-10-10
Göteborgs Stad , Fastighetskontoret Fastighetsförvaltare till Fastighetskontoret!
Vi söker just nu en fastighetsförvaltare till en förvaltartjänst som är allt annat än traditionell. Avdelningen för utveckling av mark och byggnader förvaltar Göteborgs Stads markreserv och det ställer särskilda krav på vårt arbete. Vi har allt från små stugor i utkanten av Göteborg till centralt belägna och strategiskt viktiga bostäder och lokaler. En del byggnader vet vi att vi kommer att ha kvar länge och kan därför lägga upp långsiktiga förvaltningsplaner. Andra byggnader kommer inom en mer eller mindre snar framtid att säljas eller rivas f...
2022-09-19 2022-10-03
Malmö stad Malmö stad söker Landskapsarkitekt!
Arbetsuppgifter Som landskapsarkitekt kommer du att ha en central roll i att gestalta och utveckla det offentliga rummet, och se till att vår stadsmiljö och våra mötesplatser blir trygga, tillgängliga och attraktiva för Malmös invånare och besökare. Du kommer få möjlighet att jobba övergripande i stora projekt såväl som på en mer detaljerad nivå i befintliga miljöer. Projekten är av olika karaktär och storlek i olika delar av staden, där allmänna ytor såsom gator, kajer, torg och parker med mera ska planeras, utformas, projekteras och byggas i ...
2022-09-16 2022-10-09
Göteborgs Stad , Älvstranden Utveckling AB Fastighetsadministratör till Älvstranden Utveckling
Sedan 1990-talet har vi på Älvstranden Utveckling arbetat med att skapa en levande och attraktiv innerstad genom att steg för steg fylla Göteborgs varvs- och industriområden med nya verksamheter och mötesplatser. Längs båda sidor av Göta älv äger vi stora markytor och fastigheter som vi utvecklar och förvaltar. Nu söker vi en noggrann och lyhörd fastighetsadministratör till avdelningen fastighet. Om du vill ha en aktiv del i stadsutvecklingen och gillar att jobba med både administration och människor då är du den vi söker. Älvstranden Utvec...
2022-09-16 2022-10-09
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetsförvaltare till Fastighetsenheten
Då ordinarie fastighetsförvaltare ska vara föräldraledig, rekryterar vi nu en vikarie under hennes frånvaro. Tjänsten innebär att du förvaltar olika fastigheter inom skolor och förskolor. I ett nära samarbete med verksamheterna och våra beställare anpassar vi lokalerna efter deras behov och olika förutsättningar. Du beställer ombyggnationer och anpassningar för att sedan kontrollera slutresultatet. Vid nyproduktion är du rådgivande utifrån perspektivet som förvaltare. Underhållsplaneringen arbetar du kontinuerligt med för att fastigheten ska f...
2022-09-15 2022-10-02
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Lantmäterikontoret söker förrättningslantmätare
I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningshandläggare och kartingenjörer. Du kommer att handlägga förrättningsärenden av olika karaktär, exempelvis nybilda eller förändra fastigheter, bilda servitut, göra olika prövningar och tolka lagstiftning. Som förrättningslantmätare förväntas du hantera våra kunder på ett objektivt och korrekt sätt. Du kommer att besluta i fastighetsbildningsärenden med stöd av bland annat lagstiftning och riktlinjer. Hos oss har du goda utvecklingsmöj...
2022-09-15 2022-10-09
Statens museer för världskultur Fastighet och säkerhetshandläggare
Vi söker nu en Fastighet och säkerhetshandläggare med fokus på fastighetsfrågor för Världskulturmuseernas verksamhet i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning, om inte annat överenskommits. Anställningen är placerad vid myndighetens ledningskansli direkt under stabschef och den fysiska arbetsplatsen har du i huvudsak på Etnografiska museet. Du kommer ingå i ett team med tre andra kollegor inom samma ansvarsområde och arbetet genomförs hela tiden i tät dialog med dessa liksom med fastighetsägare och förvalt...
2022-09-15 2022-10-07
Härryda kommun Bygglovsarkitekt
Nu söker vi en driven bygglovsarkitekt till bygglovsteamet i Härryda kommun. Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, närhet till politiken och möjligheter till utveckling. Ditt jobb är mycket varierande då du som arkitekt självständigt och i samverkan med dina kollegor kommer handlägga bygglov, marklov, rivningslov mm enligt plan- och bygglagen. I uppdraget ingår också att ge service och rådgivning till allmänheten, företagare och kommunens övriga verksamheter. Som bygglovsarkitekt förväntas du me...
2022-09-14 2022-09-28
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetsstrateger till ny lokalförsörjningsavdelning
Som fastighetsstrateg bidrar du till att utveckla hur vi nyttjar våra befintliga lokaler och säkerställer en hållbar lokalförsörjning i ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det innebär att skapa välutvecklade lokalförsörjningsplaner, som styr mot effektiv lokalanvändning, i övergripande perspektiv och på förvaltningsnivå. Du arbetar tvärfunktionellt i gruppen och har även ett nära samarbete med den specifika verksamhet som du är inriktad på för att stödja dem utifrån deras lokalbehov. Du är skicklig på att utreda och analysera lokalbe...
2022-09-14 2022-10-02
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Bygglovsarkitekt
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar. På bygglovsenheten har vi en bred kompetens och som bygglovsarkitekt är du delaktigt i att göra Gävle bättre! Du kommer att arbeta i vårt team som hanterar ärenden där arkitektur- och kulturfrågor är extra viktiga. I teamet arbetar du tillsammans med stadsarkitekt, byggnadsantikvarie, byggnadsinspektörer och en annan bygglovsarkitekt. Denna kombination av yrkesroller gör att teamet har en unik samlad kompetens. Som arkitekt på bygglovsenheten arbetar du med handl...
2022-09-13 2022-10-11
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Intendent/fastighetsstrateg
Som intendent och fastighetsstrateg på barn- och utbildningskontoret i Åre kommun arbetar du som praktiskt chefsstöd till våra rektorer, verksamhetschefer och kontorschef gällande olika fastighetsfrågor. Huvudsakliga målet är likvärdighet för våra barn, elever och medarbetare. Du är också behjälplig på staben i lokalkapacitetsfrågor, skriver fram ärenden om ny-, om-, och tillbyggnationer på uppdrag av kontorschef och/eller stabschef. Du för dialog med olika intressenter inom området och ansvarar för att skapa rutiner för kontoret i kommunens b...
2022-09-13 2022-09-27
Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsenheten Vikarierande fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare hanterar du ärenden som rör förvaltning och administration av Naturvårdsverkets fastigheter inom Skåne län samt andra skyddade områden i länet. Arbetsuppgifterna består främst av: - upprättande av arrende och nyttjanderättsavtal, samt ajourhållning av dessa, - fakturering av arrende- och hyresavgifter, - kommunicering med arrendatorer och vägsamfälligheter, - hantering av olika typer av vägfrågor, servitut och nyttjanderätter, - administrativa uppgifter inom enheten som t ex arbete i Platina (diariesystem). Som medarbe...
2022-09-13 2022-10-04
MittSverige Vatten och Avfall AB Eltekniker till MittSverige Vatten & Avfall
I rollen som eltekniker arbetar du med underhåll och utvecklingsarbete rörande el på våra anläggningar som finns i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Du kommer arbeta med felsökning men också med planerade arbeten, både inom projekt och drift. Tjänsten ingår i enheten El & Automation som idag består av 12 medarbetare inklusive driftchef. Enheten ansvarar för drift och underhåll av el, kommunikation, process- och automationssystem. Våra anläggningar består i huvudsak av produktion- och distributionsanläggningar för dricksvatten, samt reningsverk m...
2022-09-12 2022-09-25
1 2 3 >