Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Erfaren elkonstruktör till teknikenheten
Tillsammans med andra kommer du att arbeta med detaljkonstruktion kopplat till våra anläggningar. Du kommer att stödja driften kring elfrågor både vid planerade underhållsåtgärder och vid akuta felavhjälpande insatser. Arbetet innefattar konstruktion av nya tekniklösningar, kravställning mot underleverantörer, granskning av handlingar, informationsstöd till konsulter, utveckla vår standardisering samt ritningshantering och slutdokumentation. En del av jobbet innefattar analys, förstudier och projektering kopplat till våra projekt. Det förekomme...
2024-04-23 2024-08-11
Malmö stad Landskapsarkitekt till Stadsmiljösektionen på Fastighets- och Gatukontoret
Vill du vara med oss och skapa gröna och hållbara utemiljöer i Malmö?   Arbetsuppgifter Som landskapsarkitekt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfatta arbete med gestaltning, planering och byggnation av det offentliga rummet, exempelvis parker, lekplatser och andra offentliga utemiljöer. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att skriva program och att delta i tidiga planeringsskeden. Landskapsarkitekten arbetar som projektledare och projekteringsledare för allmän plats, medverkar i entreprenadupphandling och utbyggnadsskede samt svarar ...
2024-04-23 2024-05-12
Skövde kommun, VA-avdelningen Drifttekniker VA - dricksvatten
Som drifttekniker på Skövde VA inom dricksvatten arbetar du med drift och underhåll av våra dricksvattenanläggningar, så som: vattenreservoarer, pumpstationer, mätarbrunnar och vattenmätare. Det ingår att kunna planera och byta vattenmätare hos våra abonnenter. Tjänsten innehåller både tekniskt och administrativt arbete. Rollen som drifttekniker innefattar både ensamarbete och arbete i grupp. Beredskapstjänstgöring samt säkerhetsprövning ingår i tjänsten.
2024-04-22 2024-05-08
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn Projektanställd översiktsplanerare
Som projektanställd översiktsplanerare kommer du att ingå i en tajt projektgrupp med uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att: - Genomföra tematiska utredningar av planeringsfrågor - Författa planförslag (text) - Genomföra omvärldsanalyser och dra slutsatser av konsultrapporter - Analysera samhällsutvecklingen utifrån statistiska underlag - Producera kart-data (med stöd av GIS-enheten) - Ta fram kommunikationsmaterial (text, bild, layout) - Presentera utredningsresultat och planförslag för kollegor...
2024-04-19 2024-05-05
Helsingborgs stad Du är LANDSKAPSARKITEKT och kan TRÄD!
Om arbetsplatsen Vill du vara med och utveckla framtidens Helsingborg? Vi erbjuder en ansvarsfull och spännande roll i en av Sveriges ledande kommuner inom stadsutveckling. Helsingborg genomför flera intressanta projekt med fokus på att utveckla en hållbar och levande stad. För att förstärka enheten för Gestaltning och Projektering söker vi dig som är gestaltande landskapsarkitekt med ett speciellt fokus på trädutveckling. Arbetsuppgifter Du har din anställning på Stadsbyggnadsförvaltningen, enheten för Gestaltning & Projektering. Vi ar...
2024-04-19 2024-05-19
Stockholm Vatten och Avfall, El och Instrument (ATE) Automationstekniker till Henriksdals Reningsverk
Stockholm Vatten och Avfall satsar stort på Stockholms framtida avloppsrening. Med ny teknik tänker vi långsiktigt och möjliggör utvecklig av avloppsreningar även i framtiden, för stockholmarnas och Östersjöns bästa. Avdelningen för avloppsrening växer och för att möta framtidens behov och utmaningar behöver vi nu utöka vår verksamhet på Henriksdals reningsverk med en automationstekniker. Hos oss kommer du till en härlig grupp där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med kollegor. Du kommer att ingå i underhållsgruppen El- och...
2024-04-19 2024-05-08
Tingsryds kommun, Miljö- och Byggnadsförvaltningen Planarkitekt
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. På förvaltningen är vi en liten, sammanhållen grupp med ett öppet klimat. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt. Vi arbetar utefter en flexibel arbetsplats, vilket innebär att det finns möjlighet att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan samt flextidsavtal. Planavdelning består av fyra planarkitekter och en GIS-ingenjör och ingår i kommunens Miljö- och byggnadsförvaltning. Som planarkitekt hos oss erbjuds du ett spännande arbete...
2024-04-19 2024-05-12
Helsingborgs stad Förrättningslantmätare - vikariat
Om arbetsplatsen Du välkomnas till vår trevliga enhet för lantmäteri/kart och mät där det bubblar av utveckling. Vi är en enhet som ser stor potential i att samarbeta smartare och utvecklas inom ramen för vårt gemensamma uppdrag. Vår enhet jobbar brett, både tillsammans med andra kompetenser i stadsbyggnadsförvaltningen gällande t.ex. planfrågor och direkt på ansökan av fastighetsägare. Vi deltar även aktivt i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess. Nu behöver vi förstärka vårt kunniga team med fler trevliga förrättningslantmätare som...
2024-04-19 2024-05-12
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad Planarkitekt till Lerums kommun
Hos oss kommer du som planarkitekt ansvara för egna uppdrag och projekt samt medverka i löpande verksamhetsutveckling. Kommunens lokalisering och utformning ger projekt där du bland annat får jobba nära natur, jordbruk och infrastruktur. Projekten är i varierande storlek och omfattar kommunal service, bostäder och verksamhetsmark med både kommunala och externa exploatörer. I tjänsten ingår att: • Driva dina detaljplaner samt planprogram självständigt, ofta som projektledare med hjälp av konsulter och i samverkan med andra intressenter och myn...
2024-04-18 2024-05-12
Åstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Planarkitekt
På Planenheten arbetar vi med flera spännande plan- och utvecklingsprojekt! Vi jobbar för närvarande med ett tiotal detaljplaner av varierande karaktär. Allt från ändringsplaner för industri till stora utvecklingsprojekt med bostäder, centrumverksamheter och kommunal service. Detaljplanerna är både med kommunala sökande och privata aktörer. Vi har också ett pågående arbete med att digitalisera kommunens gällande detaljplaner. På planenheten jobbar vi även med strategiska frågor. Just nu pågår bland annat ett arbete med en ändring av vår översi...
2024-04-18 2024-05-09
Strängnäs Fastighets AB Strängnäs Fastighets AB söker en Fastighetsförvaltare
Vad ska du göra? Som fastighetsförvaltare har du stor variation i din vardag med många kontaktytor. Du kommer att arbeta med ett fastighetsbestånd där din inriktning är fastighetsägarens ansvar. Hos oss tillhör du ett förvaltningsteam som stöttar varandra och som fastighetsförvaltare kommer du att agera som en mentor/bollplank åt vår fastighetsdrift (fastighetstekniker, bovärdar och drifttekniker). Du har också ett nära samarbete med våra övriga team. Med fokus på hög servicenivå och för att bidra till samhällsnyttan deltar du i utvecklingen av...
2024-04-17 2024-05-15
Ulricehamns kommun, Plan- och exploateringsenheten Mark- och exploateringsingenjör
I rollen som mark- och exploateringsingenjör kommer du att ha en central roll i olika samhällsbyggnadsprojekt där du företräder kommunen som markägare och som expert på fastighetsrättsliga frågor. I uppdraget ingår att ha en ledande roll tillsammans med planarkitekt vid upprättande av ny detaljplan samt att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar genom hela fastighetsbildningsprocessen. Du kommer även delta i förhandlingar avseende köp och försäljning av kommunal mark och formulera olika typer av avtal så som exploateringsavtal, köpeav...
2024-04-17 2024-05-08
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Fastighetsförvaltare
Har du erfarenhet av arbete med fastighetsförvaltning? Är du driven, lyhörd och samtidigt van att arbeta med långsiktig planering? Trivs du att jobba med drift och smarta prioriteringar, då är det dig vi söker! Som Fastighetsförvaltare arbetar du aktivt med både långsiktiga och kortsiktiga frågorna som är kopplade till ditt förvaltningsområde och fastighetsbestånd. Det dagliga arbetet innebär att du har kontakt och kommunicerar med hyresgäster, ramavtalsparter, leverantörer och kollegor. Det ekonomiska ansvaret är stort och i arbetet ingår at...
2024-04-17 2024-05-01
Årjängs kommun GIS-Ingenjör
· Administrera och utveckla karttjänster inom Samhällsbyggnad, Bygg o Miljö, Gata / Park, Räddningstjänst, m.fl. områden. · Ansvara för förvaltning av kommunens geodata med ajourhållning av kommunens kartdatabas · Drönarpilot / karteringsarbete med drönare · Uppdatering av fastighetsregistret gällande adresser, byggnader och övrig topografi enl. avtal med Lantmäteriet · Inmätning och utsättning av VA-ledningar · Uppdatering och utformning av websidor · Utbilda och delta i projektgrupper gällande digitalisering m.m
2024-04-16 2024-05-07
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Mätingenjör
Vi behöver bli fler medarbetare på vår IT-enhet på Kommunledningskontoret, och söker nu en mätningsingenjör. Som mätningsingenjör hos oss kommer du att vara ansvarig för alla på kommunen förekommande mätningstekniska frågor. Arbetet kommer att bestå av lika delar fältarbete och kontorsförlagda arbetsuppgifter. Du kommer att göra inmätningar i fält, och är också den som kommer att föra in dessa i kommunens GIS-system. Exempel på olika förekommande typer av fältarbeten är inmätningar för nybyggnadskartor och grundkartor, husutsättningar, kontrol...
2024-04-16 2024-04-30
Sollefteå kommun, Tillväxt Mark- och exploateringsingenjör till Sollefteå kommun
I rollen som mark- och exploateringsingenjör kommer du att vara en viktig spelare i Sollefteå kommuns tillväxtarbete med den gröna omställningen i fokus. Detta förutsätter bred samverkan och utveckling från ett lokalt perspektiv, Du kommer att jobba i nära samarbete med såväl interna som externa samarbetspartners. Mer specifikt kommer du att: • Vara kommunens fastighetsrättsliga expert i frågor om fastighetsförvaltning, ledningsrätt, fastighetsbildning och markjuridiska frågor. Du värderar när det finns behov av externt stöd i någon fråga o...
2024-04-16 2024-05-07
Alingsås kommun, Stadsmiljöavdelningen Landskapsarkitekt till enhet trafik och park
I rollen som landskapsarkitekt hos oss får du vara med och planera samt utveckla vår gemensamma utemiljö såsom torg, parker, lekplatser, badplatser, naturreservat och naturområden. Uppdraget är brett med varierande arbetsuppgifter som sker i nära samverkan med andra kompetenser inom kontoret men också genom externa aktörer. Arbetsuppgifter är bland annat: - Projektleda, gestalta och i vissa fall projektera olika projekt rörande upprustning/investering av allmän plats - Arbeta med grönstrukturplanering - Delta som landskapsarkitektkompetens i...
2024-04-16 2024-04-28
Ängelholms kommun, Utförarservice Förråds-, och lageransvarig
Dina arbetsuppgifter I rollen som Lager-och förrådsansvarig är du huvudsakligen ansvarig för att materiel finns för att bemöta det dagliga och långsiktiga behovet inom Ängelholms kommun. Det ingår även ansvar för småmaskiner och maskinuthyrning. Till rollen krävs det struktur, logistik och förmåga att se helhet, jobba över gränserna, vara kommunikativ och strateg. Vi söker någon som säkerställer en god affärsmässighet med hög etik och moral. Du brinner för att utveckla och digitalisera arbetsprocesser för att öka produktiviteten. I den utveckl...
2024-04-16 2024-05-10
Malmö stad Malmö stad söker en avtalsförvaltare med inriktning mot arrendeavtal
Som avtalsförvaltare i Malmö stad tillhör du en yrkesgrupp med ett unikt uppdrag i jämförelse med avtalsförvaltare i andra verksamheter! Här arbetar du med att stötta kommunens verksamhet i arbetet med att hantera de utmaningar som är relaterade till Malmös stadiga expansion. Behovet av bostäder, arbetsplatser och offentlig service ökar ständigt, vilket ställer höga krav på en god förvaltning av kommunens markreserv; en reserv som är strategiskt viktig för kommunens framtida utveckling och ekonomi. Nu söker vi en avtalsförvaltare till marka...
2024-04-16 2024-05-07
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt
För att kunna möta upp de möjligheter och utmaningar som väntar i och med kommunens samhällsomvandling behöver vi stärka upp vårt team som idag består av fyra planarkitekter med ytterligare plankompetens. I rollen som planarkitekt blir dina huvudsakliga uppgifter att lösningsfokuserat upprätta detaljplaner innefattande planprocessens olika delar. Du ansvarar för att handlägga detaljplanerna genom hela planprocessen; från vision till planförslag. I Bodens kommun drivs många planarbeten i projektform och samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltnin...
2024-04-16 2024-05-16
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen GIS-ingenjör
Plan- och mätenheten behöver en ny medarbetare som har kunskap och intresse för hantering och bearbetning av geografiska datamängder. Som GIS-ingenjör är du med i flera faser av samhällsbyggnadsprocessen med varierande arbetsuppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar kommer bestå i att hantera, bearbeta, producera och leverera geografisk information. Detta innefattar exempelvis framtagande av grundkarta och fastighetsförteckning till detaljplaner, nybyggnadskartor, underlag för projektering, administrering och ajourföring av adress...
2024-04-15 2024-05-06
Kumla kommun VA-tekniker
Vi söker nu en VA-tekniker till VA-Verken i Kumla kommun. VA-Verken består idag av ett Vattenverk, ett Avloppsreningsverk, ett 20-tal avloppspumpstationer samt dagvattenstationer. Personalgruppen består av 7 VA-tekniker samt en arbetsledare. I rollen ingår att vara delaktig i den dagliga driften på Vattenverk, Reningsverk och pumpstationer. Det innebär både övervakning och arbete ute på anläggningarna. Arbetet kräver att du är flexibel och kan hjälpa till där det behövs, då det ofta kan bli ändrade omständigheter under en arbetsdag. Förutom s...
2024-04-15 2024-05-06
Åre Kommun, Tillväxtavdelningen Mark- och exploateringsingenjör
Kommunen är expansiv, vilket innebär att vi har en enorm bredd i våra projekt. På enheten är vi idag två mark- och exploateringsingenjörer och en mark- och exploateringshandläggare. Tillsammans ansvarar ni för att uppfylla kommunens vision och med våra fyra F: Förvärva, Förvalta, Förädla och Försälja kommunal mark för att kunna erbjuda mark för bostäder, handel, småindustri samt mark för kommunala verksamheter. Ditt arbetsområde är brett och innebär alltifrån genomförandefrågor vid detaljplanering till upplåtelse av kommunal mark. Du kommer at...
2024-04-15 2024-05-19
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret GIS-ingenjör
Arbetsuppgifterna kommer vara av både utvecklande och förvaltande karaktär, och omfattar i huvudsak följande: • Att tillhandahålla hög service till användare av geo- och karttjänster. • Att ha rollen som kommunens projektledare för öppna geodata. Vi arbetar med öppen källkod som grundkomponenter för databashantering (PostgreSQL och PostGIS) för serverhantering (Geoserver), för webbkartor (Hajk) och för GIS-bearbetning/analys med QGIS och FME (form och flow). Stödprogram används för kartproduktion (främst myCarta och AutoCAD)
2024-04-12 2024-05-12
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Planarkitekt
Som planarkitekt hos oss arbetar du med många intressanta utvecklingsprojekt. Din främsta uppgift är att ta fram detaljplaner. Du leder och driver aktivt dina egna planprojekt från idé till färdig plan, men i nära samverkan med dina kollegor. I din roll som planarkitekt har du nära kontakt med andra avdelningar, förvaltningar, företag, privatpersoner och politiker. Du redovisar också ärenden i berörda politiska nämnder. Du är en ambassadör och ett ansikte utåt för vår verksamhet. En framträdande aspekt av arbetet är utveckling av kommunerna...
2024-04-12 2024-05-05
1 2 >