Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gotland, Samhällsplanering Teknisk projektledare
Du kommer i din roll som teknisk projektledare att självständigt leda uppdrag inom Energicentrums verksamhetsplan. Det kan t ex vara som ansvarig för ett nav inom Energicentrum som arbetar frågor inom Lagring & Flexibilitet eller Egenproduktion och Energigemenskaper. Du är central teknisk resurs i analyser, rådgivning och eventuella leverantörskontakter. Det kan vara gentemot partners i egna projekt, utredningsarbeten och aktiv coachning av företag och allmänhet. Du tar en aktiv del i kommunikationen med Energicentrums intressenter. Vid sida...
2021-03-02 2021-03-14
Kungälvs kommun, Fastighetsförvaltning Fastighetssamordnare till Kungälvs kommun
Som Fastighetssamordnare har du till övergripande uppgift att inhämta verksamheternas sammantagna behovsinsamling för potentiella investeringar. Arbetet innebär även ekonomisk uppföljning och prognosarbete för sektor- och verksamhetsbudgetar. I ett vidare perspektiv ingår även att bistå behovet av löpande lokalbehovsanalyser, lokalresursplanering och lokalrevision. Tillsammans med övriga lokalsamordnare kommer du ingå i lokalfunktionen samt i styrgruppen för verksamhetsområdet Lokaler och anläggningar. Med hyresgästen i fokus säkerställs att k...
2021-03-01 2021-03-15
Region Västerbotten, RV Materialstyrare med teamledaruppdrag
Som materialstyrare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ansvarar för att säkerställa materialtillgängligheten hos Regionenens verksamheter, en grundförutsättning för en fungerande vård. Fokus kommer att ligga på att optimera våra flöden och frikoppla våra vårdverksamheter från uppgifter rörande materialförsörjning. Ansvarsområden och arbetsuppgifter • Orderläggning • Leveransbevakning, leveransprecisionsuppföljning och leveransinformation till berörda parter • Skapa materialplaner mot prognostiserat ...
2021-03-01 2021-03-21
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Laboratorieingenjör, sommarvikariat
På dricksvattenlaboratoriet, Lackarebäcks vattenverk, arbetar vi med övervakning av vattenkvalitet vilket innebär provtagning och analys från råvatten, genom beredningsprocesserna på dricksvattenverken och vidare till brukarna. Arbetet bedrivs med såväl mikrobiologiska och våtkemiska/manuella analysmetoder som med mer högteknologisk instrumentering utifrån svenska och internationella standardmetoder. Laboratoriets kvalitetssystem baseras på ISO 17025 och är ackrediterat av SWEDAC. Som sommarvikarie på dricksvattenlaboratoriet deltar du i den d...
2021-03-01 2021-03-15
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Studentsommarjobb- Stadens anläggning Belysning Trafikkontoret
Stadens anläggningar förvaltar stadens offentliga rum och anläggningar med en god hushållning av tillgängliga resurser. Avdelningens uppdrag är att löpande se till att stadsmiljön är attraktiv att färdas, vistas och verka i. Även om uppdraget till stor del är tekniskt är det viktigt att alltid ha stadens boende, besökare och näringsliv i fokus. Till enheten byggnadsverk och belysning söker vi fyra studentsommarjobbare till området belysning. Enheten ansvarar för all förvaltning, underhåll och drift för byggnadsverk (broar, kajer, stödmurar, ka...
2021-02-26 2021-03-15
Hjo kommun, Plan- och bygglovenheten Planarkitekt
I rollen som planarkitekt kommer du att arbeta med fysisk planering enligt plan- och bygglagen. Detaljplanering är en central och prioriterad arbetsuppgift och du kommer att driva projektgrupper inom bland annat detta område. Arbetet innebär framför allt ett nära samarbete med kollegor inom samhällsbyggnad men du kommer även att samarbeta med kommunens övriga verksamheter samt med externa aktörer. Utöver det kan det förekomma översiktsplanering, utredningar och medverkan i andras projekt. Du kommer även att redogöra för dina ärenden inför by...
2021-02-26 2021-03-14
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Processingenjör till framtida miljösatsningar inom va
Enköpings kommun expanderar och vi ska bland annat bygga ett nytt högteknologiskt, processoptimerat avloppsreningsverk. Detta ger dig alla möjligheter att vara med att påverka och utvecklas inom områden som intresserar dig. Som processingenjör hos oss blir du en del av vårt härliga gäng på vatten- och avloppsavdelningen. Gruppen består av tolv personer inom driften som stöttar och hjälper varandra i arbetet. Teamet ansvarar tillsammans för reparationer, drift och underhåll av kommunens va-anläggningar, så som avloppspumpstationer, avloppsreni...
2021-02-26 2021-03-21
Marks kommun, Socialförvaltningen Hjälpmedelstekniker
Arbetet innebär ansvar för besiktning, service, reparation, transport och dokumentation av kommunägda medicintekniska produkter såsom personlyftar och vårdarsängar. Administrativa uppgifter som t ex beställning av reservdelar och förbrukningsmaterial samt mottagning av arbetsorder ingår. Utifrån din kompetens utvecklar du hjälpmedelsverksamheten och säkerställer kvalitet genom uppföljning. Arbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapueter, rehabassistenter, sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal.
2021-02-26 2021-03-14
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Lokalsamordnare
Som lokalsamordnare hos oss har du ansvar för och koordinering av stadshusets och rådhusets alla lokaler inklusive behov av nya arbetsplatser och flyttar. Du kommer delta och delvis leda arbetet genom att identifiera och utreda behov och lösningar av lokalfrågor tillsammans med avdelningen kommunfastigheter. Du kommer att tillsammans med olika uppdragsgivare inom kommunens verksamheter leda detta omfattande arbete samt att du ingår i kommunens gemensamma lokalresurssamordning tillsammans med kollegor som ansvarar för andra divisioners lokaler....
2021-02-26 2021-03-18
Göteborgs Stad , Park- och naturförvaltningen Produktionsledare Drift och Underhåll
Drift och underhålls enheten arbetar med mindre anläggningsprojekt, funktionsunderhåll samt trafikavstängningsplaner. Som produktionsledare stöttar du gruppchefen med arbetsledning och resultatuppföljning. Det innebär att du planerar och fördelar det löpande arbetet samt arbetar med kvalitet för olika projekt. Du tar även fram/ritar trafikavstängningsplaner för anläggningsprojekt tillhörande enheten gata. Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter, där du har stora möjligheter att påverka arbetsinnehålle...
2021-02-26 2021-03-21
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Markförvaltare i Öckerö kommun
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete i en kreativ och trevlig miljö. Som markförvaltare kommer du bland annat att arbeta med, omförhandling av arrenden, markförvaltning och planering av kommunens markreserv, fastighetstaxering och handläggning av markupplåtelser som t.ex. arrenden, servitut, ledningsrätt. Du kommer att stötta förvaltningen med fastighetsrättslig kompetens samt företräda kommunen i markägarrollen inom lantmäteri-, mark- och miljöfrågor. Din placeringsort är på Öckerö och du rapporterar till samhällsbyggnadschef.
2021-02-25 2021-03-18
Växjö kommun, Kommunledning Planeringsarkitekt
Växjö kommun växer med över 1000 invånare om året vilket ger oss ett flertal större utmaningar och där den strategiska planeringen är betydelsefull. En digital översiktsplan för hela kommunen kommer att vara utställd för granskning under våren 2021. Du får vara med och slutföra arbetet med översiktsplanen och starta arbetet med en kontinuerlig översiktlig planering. Du kommer också delta och leda arbetet med små och stora förstudier, stadsdels- och tätortsanalyser och påbörja revidering av planeringsunderlag för grönstruktur. I tjänsten har...
2021-02-25 2021-03-21
AB Ängelholmslokaler Strategisk fastighetsutvecklare
Sammantaget handlar arbetet om att i nära samarbete med kunden hitta hållbara lösningar för hur fastigheterna kan utvecklas, avvecklas eller skifta användning. Samt även upptäcka behov i tidiga skeden och samarbeta med andra fastighetsägare för att möta kundens behov av verksamhetslokaler. Vi erbjuder dig en spännande och givande nyinrättad roll. Vi är inne i ett uppbyggnadsskede och har stora ambitioner inom vårt bolag. Vi har en arbetskultur som präglas av högt engagemang, kundfokus, delaktighet och omtanke. Vi stödjer vårt förhållningssätt ...
2021-02-24 2021-03-19
Malmö stad Lokalsamordnare
Arbetsuppgifter Som lokalsamordnare i Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar du för att införskaffa ändamålsenliga och säkra lokaler till förvaltningens verksamheter. Du utgör ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheterna i lokalfrågor och är förvaltningens representant i kontakt med fastighetsägare/förvaltare, myndigheter, entreprenörer och andra aktörer i ärenden som rör arbetsområdet. Många lokalanskaffningar, lokalanpassningar och ombyggnationer drivs som projekt där du är projektledare och länk mellan fastighetsägare ...
2021-02-24 2021-04-05
Skellefteå kommun, kommunledningskontoret Medarbetare till Mark och exploateringsenheten
Arbetet hos oss på mark- och exploateringsenheten är omväxlande och innefattar hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Våra mark- och exploateringsingenjörer ansvarar för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt. I samband med att vi nu utökar vår styrka med ytterligare en medarbetare så öppnar vi upp för möjligheten att kunna specialisera oss inom olika områden och de specifika arbetsuppgifterna kommer därför att påverkas av ansökningsunderlaget. Några inrik...
2021-02-24 2021-04-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare specialist, Stockholm
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-02-24 2021-03-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Stockholm
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-02-24 2021-03-26
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadskontoret Sommarpraktik - Planpraktikant för kartläggning i Kallebäck
Stadsbyggnadskontoret har under många år erbjudit sommarpraktik till studenter inom våra olika yrkesområden. På så sätt får du som studerande möjlighet att under din studietid få praktisk yrkeserfarenhet. Vi på stadsbyggnadskontorets planavdelning är drygt 100 personer som har världens mest spännande uppdrag: att utveckla Sveriges näst största stad genom stadsplanering. Vi arbetar tillsammans med många andra kompetenser i staden och med våra intressenter. Just nu är det mer spännande än någonsin att arbeta hos oss, eftersom stora omvandlingspr...
2021-02-23 2021-03-09
Malmö stad Vi söker en avtalsförvaltare!
Arbetsuppgifter Malmö växer, vi står inför stora utmaningar och behovet av bostäder, arbetsplatser och offentligservice ökar snabbt. Malmös tillväxt ställer höga krav på en god förvaltning av kommunens markreserv. En reserv som är strategiskt viktig för kommunens framtida utveckling och ekonomi. Markavtalsenheten förvaltar cirka 4500 nyttjanderättsavtal och är en del av fastighetsavdelningen som köper, förvaltar, upplåter och säljer stadens mark. Som avtalsförvaltare hos oss kommer du förhandla, omförhandla och upprätta olika typer av nyttjan...
2021-02-23 2021-03-07
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadskontoret Sommarpraktik - Planpraktikant för kartläggning av före detta Askims kommun
Stadsbyggnadskontoret har under många år erbjudit sommarpraktik till studenter inom våra olika yrkesområden. På så sätt får du som studerande möjlighet att under din studietid få praktisk yrkeserfarenhet. Vi på stadsbyggnadskontorets planavdelning är drygt 100 personer som har världens mest spännande uppdrag: att utveckla Sveriges näst största stad genom stadsplanering. Vi arbetar tillsammans med många andra kompetenser i staden och med våra intressenter. Just nu är det mer spännande än någonsin att arbeta hos oss, eftersom stora omvandlingspr...
2021-02-23 2021-03-09
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings-och kartingenjör, Stockholm
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda ...
2021-02-22 2021-03-19
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljö och bygg, Kumla kommun Planarkitekt/Fysisk planerare till Kumla kommun
Du kommer att få arbeta under eget ansvar med förutsättningen att du utför arbetet med rätt kvalitet och är effektiv i ditt arbetssätt. Som planarkitekt/fysisk planerare fungerar du som den som håller samman och driver planprocessen. Arbetet innebär också kontakter med andra kommunala förvaltningar, konsulter, politiker, Länsstyrelsen etc. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ta fram detaljplaner, allt ifrån mindre detaljplaner som rör enstaka fastigheter till stora detaljplaner för exempelvis verksamheter och bostäder. Andra exempel på arbe...
2021-02-21 2021-03-07
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Växjö
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-02-19 2021-03-14
Helsingborgs stad Bostadsförvaltare
Om arbetsplatsen Fastighetsförvaltningens uppdrag är att förse stadens verksamheter med ändamålsenliga bostäder och lokaler. Fastighetsförvaltningen ansvarar för förvaltning och utveckling av staden ägda och bebyggda fastigheter och bostadsrätter och bistår förvaltningarna i bostads- och lokalförsörjningsprocessen. Totalt omfattar beståndet 270 objekt med en yta om 670 000 kvm samt 600 bostäder med en yta om 25 000 kvm.  Förvaltningen har 50 anställda fördelat på 5 avdelningar; bostadsavdelningen, fastighetsavdelningen, teknikavdelningen, p...
2021-02-19 2021-03-14
Ulricehamns kommun, Planenheten Sommarjobba som samhällsplanerare
Som sommarvikarie hos oss på planfunktionen arbetar du strategiskt och kreativt med den långsiktiga planeringen i kommunen. Huvudsakligen arbetar du med avgränsade projektuppgifter där du självständigt, men givetvis med stöd från oss, driver dina projekt. Exempel på uppgifter är att föreslå hur ett område kan omvandlas och utvecklas eller hur blågröna frågor kan stärkas i det strategiska arbetet. Hållbarhetsfrågor är en given del i arbetsuppgifterna. Om du brinner för ett specifikt ämnesområde välkomnar vi idéer kring projekt att genomföra unde...
2021-02-19 2021-04-04
1 2 3 >