Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Vi söker utredande socialsekreterare som utreder barn och unga i åldern 0-18 år (21 år), beviljar insatser med stöd av SoL och LVU samt följer upp insatserna. Du kommer att ingå i ett utredningsteam och arbeta nära kollegor. Du får dagligt stöd i arbetet av 1:e socialsekreterare. Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att med utgångspunkt i BBiC utreda barns behov av skydd och stöd. I ditt arbete utgår du ifrån ett systemorienterat synsätt och en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i process...
2024-04-15 2024-05-13
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Utredande familjebehandlare till ungdomsboendet
• Genomföra utredningar på uppdrag från socialsekreterare för att bedöma familjedynamik och behov. • Planera och genomföra behandlingsinsatser som främjar positiv utveckling för unga och deras familjer/nätverk, bland annat genom att erbjuda individuell och familjeinriktad rådgivning och stöd. • Stödja och handleda kollegor på boendet för att integrera ett mer familjeorienterat arbetssätt och främja hemmaplanslösningar. • Samarbeta nära med kollegor, socialsekreterare och samverkanspartners för att säkerställa effektiv och samordnad vård. • ...
2024-04-15 2024-05-05
Marks kommun, Socialförvaltningen Innovativ processledare för omställning till ny socialtjänstlag
Som processledare för omställningen till ny socialtjänstlag kommer du att samordna och leda förvaltningens arbete genom att: -Kartlägga behov och förutsättningar för socialförvaltningens omställning mot en ny socialtjänstlag. -Planera, leda och implementera de förändringar som ska genomföras lokalt kopplat till omställningen. -Kommunicera pågående arbete, internt och externt. -Bistå socialnämnd och omsorgsnämnd med information och fakta kring omställningen. -Representera socialförvaltningen i olika sammanhang som berör ny socialtjänstlag. Vi s...
2024-04-15 2024-04-29
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Familjehemssekreterare
Vi söker nu en medarbetare för vikariat under föräldraledighet som familjehemssekreterare. Du kommer att vara med och driva utvecklingen inom familjehemsvården tillsammans med en kollega. Om du jobbar hos oss kommer du att ingå i en grupp som är kunnig, harmonisk och som består av ett glatt gäng. Gruppen är lösningsfokuserad och tar hand om varandra och de uppdragstagare vi jobbar med. Vi sitter i samma hus som våra barnutredare, barnsekreterare och enhetschef. Vilket innebär en närhet till arbetsledning och kollegor. I rollen som familjehemss...
2024-04-15 2024-05-10
Eksjö kommun Ny kollega sökes till placeringsgrupp!
Som socialsekreterare inom placeringsgruppen kommer du arbeta gentemot placerade barn och unga 0-20 år och deras familjer. Du har som ditt huvudsakliga uppdrag att följa upp det enskilda barnets situation under placering enligt i huvudsak SoL eller LVU. Detta innebär utrednings- och uppföljningsarbete. Du är spindeln i nätet och ansvarar för att barnets rättigheter tas tillvara i kontakt med personer i barnets nätverk så som skola, sjukvård, förskola/skola och föräldrar. Det vardagliga arbetet är mångfacetterat, stimulerande och innebär såväl f...
2024-04-15 2024-05-31
Malmö stad Arbetsmarknadssekreterare till Krami
Arbetsuppgifter Vi söker nu en arbetsmarknadssekreterare till Krami vars verksamhet bedrivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Malmö Stad. Vi arbetar i team utifrån ett gemensamt konsekvenspedagogiskt förhållningssätt och hos oss kommer du att arbeta med rehabiliteringsprocessens fortskridande, vägledning, samverkan med andra myndigheter och uppföljning av praktikplatser samt psykosocialt råd och stöd via relationsskapande aktiviteter. I arbetet förväntas du också att vara en god förebild och vägledare för målgruppen - ...
2024-04-15 2024-04-29
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Socialsekreterare, mottagning barn och unga
Mottagningsgruppen är en arbetsgrupp med stor kompetens och engagemang. Här arbetar erfarna och kloka kollegor tätt ihop. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: - arbeta med barn och unga samt deras föräldrar. - ta emot orosanmälningar, ansökningar och ge rådgivning gällande barn och ungdomar. Genom förhandsbedömningar avgörs det om barnets/ungdomens behov behöver utredas vidare. I arbetet som socialsekreterare inom mottagningsgruppen tar du emot ansökningar och anmälningar, gör skyddsbedömningar och förhandsbedömningar som leder fram till ...
2024-04-15 2024-04-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare Boendeenheten på Hisingen
Boendeenheten på Hisingen söker nu en socialsekreterare till vår grupp som arbetar myndighetsutövande med boendeinsatser, med målet att minska hemlösheten! Ett tryggt, stadigvarande boende är ett grundläggande behov för att ta sig an livets alla delar vilket gör detta uppdrag meningsfullt och intressant! Boendeenheten handlägger ärenden som rör kommunala kontrakt, referensboende och nödbistånd. Enheten ansvarar också för Hisingens avhysningsförebyggande insatser och boenderådgivning. Arbetsgruppen består av 16 socialsekreterare och två 1:e soc...
2024-04-15 2024-04-29
Danderyds kommun Familjehemssekreterare på vikariat till Danderyds kommun
I rollen som familjehemssekreterare kommer du att rekrytera, utreda och handleda jour- och familjehem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner. Uppdraget avseende kontaktpersoner inkluderar även stöd vid umgänge i ärenden aktuella inom familjerätten, samt vuxna aktuella inom socialpsykiatri och missbruk. Du kommer att ha ett nära samarbete med barnsekreterare, familjebehandlare, barn- och ungdomsutredare samt gruppchef. Vi lägger extra fokus på samverkan genom att ha stående samverkanstider en gång i veckan för samtliga medarbetare inom familjeav...
2024-04-15 2024-05-05
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Koordinator till Skola som Arena, Hisingen
Vi söker en koordinator på ett vikariat under ett 1 år till vårt team Lights on/Skola som arena för att samordna arbetet på Ryaskolan. Skola som Arena syftar till att skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga och är en del av det gemensamma arbetet som Göteborgs Stads förvaltningar och bolag arbetar med för att skapa en jämlik stad. Arbetet verkar för att skapa trygga mötesplatser där barn och vuxna tillsammans med andra aktörer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor stärker varje barns rätt till goda uppväxtvil...
2024-04-15 2024-04-29
Strängnäs kommun, Mottagnings- och familjeenheten Gruppledare till Mottagnings- och familjeenheten
Gruppledares uppdrag är att säkra kvaliteten på det dagliga arbete som görs på enheten. Detta görs genom att gruppledare med ett coachande förhållningssätt utvecklar och stödjer handläggarna i sina respektive professioner genom handläggningsprocessens alla delar. På enhetschefens uppdrag leder och fördelar gruppledaren arbetet till enhetens medarbetare. Ärendehandledning och stöd att prioritera är centralt i det dagliga arbetet för gruppledaren. Vid ledigheter förväntas gruppledarkollegorna på Myndighet att täcka för varandra även på de andra ...
2024-04-15 2024-05-12
VoB Syd AB, Klara Behandlare till Klara HVB
Behandlingsmiljön på Klara innebär en tydlig vardagsstruktur där varje dag planeras och organiseras vilket skapar en förutsägbarhet som ger barnet/ungdomen trygghet. Verksamheten använder sig av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Strukturerad behandlingsmiljö bygger på ett strukturerat individuellt vecko- och dagsschema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor. Grunden i det strukturerade behandlingsarbetet är att barnet/ungdomen tränas i sina relationer till andra genom att bygga upp socia...
2024-04-15 2024-05-06
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare Barn och unga myndighet
Nu söker vi nya medarbetare till våra generella utredningsenheter. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för barn och unga? Vill du tillhöra en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet och tycker du det är viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss! Avdelningen består av en mottagningsenhet, sex utredningsenheter varav två har inriktning familjevåld och unga i riskzon för kriminalitet samt två enheter för barn placerade i familjehem. Du kommer att ha din arbetsplats i trivsamma lokaler på social...
2024-04-12 2024-04-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare till Familjevåldsenheten, Barn och unga myndighet
Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för barn och unga som bevittnat/upplevt våld? Vill du tillhöra en specialenhet och arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet? Är det viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss! Vi ska utöka vår enhet med anledning av den nya lagstiftningen gällande barn i skyddat boende som syftar till att stärka barnrättsperspektivet. Vi söker därför ytterligare socialsekreterare till vår Familjevåldsenhet på Borstbindaregatan. Vi har ett specifikt uppdrag att bedriva kunsk...
2024-04-12 2024-04-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare till Mottaget för Försörjningsstöd
Vill du vara med och tillsammans med oss fortsätta utveckla Mottagningsenheten för försörjningsstöd inom Socialförvaltningen Hisingen? Vill du ha ett jobb med omväxlande arbetsuppgifter där du dagligen träffar nya människor? Vi är i en spännande utvecklingsfas och söker nu en ny kollega som vill bli en del av ett engagerat team med socialarbetare som känner stort engagemang för de vi är till för. Mottagningsenheten är förvaltningens ansikte utåt. På enheten arbetar 20 socialsekreterare och tre 1:e socialsekreterare. Du arbetar med tidsbokning...
2024-04-12 2024-04-28
Danderyds kommun, Vuxenavdelningen Gruppchef till försörjningsstöd och arbetsmarknad, Danderyds kommun
I ditt uppdrag som gruppchef ingår att stå för nära arbetsledning och ge stöd till dina medarbetare samt beslutsfattande enligt delegation. Du har personal- och verksamhetsansvar och genomför medarbetar- och lönesamtal samt ansvarar för rekrytering tillsammans med avdelningschef. Du ansvarar även för verksamhetsutveckling inom ditt område samt upprättandet av rutiner. Du ansvarar för att arbetet inom dina ansvarsområden bedrivs rättssäkert, effektivt och i linje med organisationens mål. Samverkan både internt och med externa aktörer är något so...
2024-04-12 2024-05-05
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare familjehemsenheten vikariat
Du ansvarar för barn och ungdomar som är placerade i familjehem enligt SoL och LVU samt hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med ansvarig familjehemssekreterare. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling. Placeringarna och insatserna följs upp enligt BBIC:s livsområden. Samverkan sker både internt och externt och är en viktig del i uppdraget. Du samverkar exempelvis med andra enheter inom socialtjänsten, öppenvården samt med skola och andra myndigheter. Som ny hos os...
2024-04-12 2024-04-29
Klippans kommun, Myndighet Barn, Unga & Familj Socialsekreterare Barn, unga och familj
Vi söker nu en erfaren socialsekreterare inom område barn och unga med fokus på barnets bästa. I uppdraget ingår att utreda och bedöma behov av barns behov av skydd och stöd samt följa upp insatser i enlighet med gällande lagstiftning. I rollen ingår att företräda barnets intressen och behov samt göra barnet delaktig i sin egen utredning och insatser och får tillgång till rätt stöd. I ditt arbete utgår du från kunskap och beprövad erfarenhet. Du tar även hänsyn till aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt fattar beslut enligt gälland...
2024-04-12 2024-05-01
Torsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare - ekonomiskt bistånd
Uppdraget innebär myndighetsutövning avseende personer 18 år och äldre. Du ger dels stöd till den enskilde att komma till rätta med sina försörjningsproblem och dels prövar du den enskildes rätt till ekonomiskt stöd under tiden. Du arbetar motiverande med mål att stödja personer till varaktig egenförsörjning. Som handläggare på ekonomiskt bistånd samverkar du aktivt i olika team med individen i fokus. I det dagliga arbetet utgår vi ifrån kunskap, beprövad erfarenhet samt den enskildes specifika situation. Vi tar även hänsyn till aktuell lagst...
2024-04-12 2024-04-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Socialsekreterare barn och unga i Centrum
Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och utmanande arbete där fokus ligger på att göra skillnad för barn och unga? Sök jobbet som socialsekreterare hos oss! Barn och unga i Centrum expanderar och vi söker nu två socialsekreterare till vår utredningsenhet på Första Långgatan/Skånegatan. Hos oss finns ett gott engagemang och en god sammanhållning hos medarbetarna. Våra förste socialsekreterare har lång och gedigen erfarenhet av barnavårdsarbete. Dessutom har vi har en tydlig samsyn som förenar oss, och vi håller fanan högt vad gäller kvali...
2024-04-12 2024-04-28
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker en socialsekreterare till Socialpsykiatrin
Biståndsenheten söker socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen, IFO, med erfarenhet inom myndighetsutövning i socialtjänsten. Biståndsenheten är indelad i två olika arbetsgrupper: socialpsykiatri och LSS, samt vård och omsorg. På enheten arbetar 14 socialsekreterare, 2 förste socialsekreterare och enhetschef. Tjänsten är förlagd i gruppen som arbetar med socialpsykiatri och LSS, vilket innebär att tjänsten inledningsvis omfattar ärenden som rör socialpsykiatri och till individen knutna LSS-insatser, så som daglig verksamhet och kont...
2024-04-12 2024-05-12
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Skolsocionom till Skolsociala teamet, Kramfors kommun
Arbetet bedrivs i skolsociala team vars uppdrag är ett samarbete mellan skola och socialtjänst med syftet att öka närvaro och måluppfyllelse för elever i åk 4-9 som idag har upprepad skolfrånvaro, ca 20 procent och därmed riskerar att inte bli behöriga för gymnasiet. Som skolsocionom ska du fungera som en länk mellan elev, skola, vårdnadshavare och andra aktörer. Syftet är att hitta en fungerande samverkansform som bidrar till beteendeändring hos eleven där en negativ spiral av frånvaro och bristande måluppfyllelse och motivation för skolarbe...
2024-04-12 2024-04-26
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Familjehemssekreterare/placeringskoordinator inom barn och unga – Myndighet och Social välfärd
Du kommer att ingå i en enhet med stort engagemang för de barn, unga och familjer som vi arbetar med. Tjänsten är tvådelad där du i rollen som familjehemssekreterare arbetar med att rekrytera, utreda och matcha familjehem. Erfarenhet av familjehemsvård är därför meriterande. Bedömning av vilken familj, som är den mest lämpliga för det enskilda barnet/ungdomen, är en väsentlig del i arbetet och du behöver därför både enskilt och tillsammans med kollegor kunna analysera familjens förmåga, styrkor och sårbarheter i relation till barnets behov. I ...
2024-04-12 2024-05-05
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till Familjehemsenheten
Att vara teamledare innebär att vara en inspiratör och ambassadör för socialt arbete. Genom att säkerställa hög kvalitet i bemötande, rättssäkerhet och god tillgänglighet bidrar du till att göra skillnad för barn och ungdomar. Du kommer att stötta familjehemssekreterare och HVB-samordnare bland annat genom att vara ett bollplank i deras arbete. Du ingår i ledningsgruppen på enheten och har ett nära samarbete med övriga teamledare och enhetschef. Du leder och fördelar det dagliga arbetet på ett strukturerat sätt och vägleder i planering och sk...
2024-04-11 2024-04-25
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, individ och familjeomsorgen
Uppdraget är att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd i enighet med rådande lagstiftning. Du kommer att tillsammans med klienten finna lösningar som stärker den enskildes resurser och möjligheter att komma ut i egen försörjning. Du ansvarar för att koppla in andra samhälleliga aktörer i syfte att hjälpa den enskilde mot egen försörjning. Socialsekreterare på enheten har full delegation att fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Du behöver därför hålla dig uppdaterad i rådande lagstiftning. Som socialsekreterare träffar du regelbundet...
2024-04-11 2024-05-10
1 2 3 4 5 6 >