Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till sjuksköterskeenhet 4, kvällar och helger!
Ditt övergripande ansvar är att arbeta processinriktat och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget där du arbetar med personcentrerad vård. Uppdraget har många dimensioner där en viktig del är att använda sig av evidensbaserad praktik utifrån gällande metodik i det dagliga arbetet. Vi arbetar även med relevant medicinsk teknik och användandet av evidensbaserade skattningsverktyg. Som sjuksköterska arbetar vi utifrån förvaltningens riktlinjer kring värdegrund och etik. Det är särskilt viktigt i mötet med både patienter, anhöriga och ann...
2022-12-07 2022-12-26
Eskilstuna kommun Kvalificerad samordnare Trygga Unga
I denna roll kommer du att stödja och samordna utvecklingsdelar i den funktionella och tvärprofessionella samverkan över förvaltningsgränser med målet att motverka negativa effekter av utanförskap. Du kommer att: • ansvara för uppföljning utifrån SOG:S uppdrag. • avrapportera i olika forum så som exempelvis styrgrupp för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete samt Eskilstuna råd för trygghet. • sammanställa underlag och leverera konkreta förslag och åtgärder till SOG utifrån uppdrag. En viktig del i tjänsten är att omvärldsbevaka och bygga ...
2022-12-07 2023-01-04
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterskor och undersköterskor till Husby/Hällby Hemtjänst
Som undersköterska är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Samtliga tre enheter har stora delar landsbygdsområden som ofta innebär mycket bilkörning. I rollen som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens. Utif...
2022-12-05 2023-01-01
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklare med teamledaransvar- legitimerad sjuksköterska
Som utvecklare med teamledaransvar kommer du gemensamt med samordnarna arbeta med att utbilda och motivera arbetsgrupper och brukare till användningen av välfärdsteknik och digitala lösningar inom vård-och omsorg. Du är den som tar fram materialet i form av rutiner och instruktioner och stöttar våra enheter i implementeringsarbetet med individuella handlingsplaner. Du följer också upp Implementeringsarbetet och medverkar till att lämna över lyckade sådana till verksamheterna. Med de erfarenheter du gör kring implementeringsarbetet och verksamhe...
2022-12-05 2022-12-27
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till hemtjänsten Munktell/Slagsta
Den här rollen är ny hos oss vilket innebär att du får möjlighet att själv vara med och utforma den. Du jobbar nära brukare och omvårdnadspersonal och bidrar med din specialistkompetens i utvecklingsarbetet inom enheten och området. Som specialistundersköterska kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Det kan bland annat vara stöttning kring bemötande, läkemedelshantering, delegering, dokumentation och genomförandeplaner. Du utför och stöttar också dina kollego...
2022-12-05 2022-12-18
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Rekryterare av ställföreträdare - till Överförmyndarkontoret
Ställföreträdare är ett samlingsnamn för gode män, förvaltare och förmyndare. Vi behöver hela tiden nya frivilliga som kan tänka sig att ha ett sådant uppdrag. Som rekryterare ska du se över och utveckla hela processen för hur vi når ut till och attraherar dem. Du blir en ambassadör och ansiktet utåt för hela överförmyndarkontorets verksamhet. Nyfiket och professionellt intervjuar och bedömer du kandidaterna och får sedan matcha dem med passande uppdrag. Rekryteringssystemet Recruto blir ditt administrativa verktyg och även här behöver du utfor...
2022-12-05 2022-12-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Sånglärare till S:t Eskils Gymnasium, vikariat
Vi söker en sånglärare för ett vikariat 80-100% med inriktning på enskild undervisning sång och kör. Vikariatet är under vårterminen 2023. Får tjänsten kommer du att ingå i ett arbetslag där du jobbar med elevernas hela studiesituation där bland annat mentorskap ingår. I arbetsgruppen är vi i dag sex heltidsanställda musiklärare. Vi har en väl utvecklad konsertverksamhet och vi sätter även upp en musikal på Eskilstuna teater varje läsår inom kursen estetisk kommunikation.
2022-12-05 2022-12-19
Eskilstuna kommun, Grundskola Tidigarelärare med inriktning idrott och musik till Gillberga skola!
I rollen som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning enligt läroplanen, LGR22. Tjänsten innefattar undervisning i ämnet idrott och hälsa samt i ämnet musik där du kommer att undervisa elever i åk 1-3 under följande veckodagar: måndagar, tisdagar och onsdagar. Tjänstens omfattning är på 60% och uppdragets utformning sker i samråd med rätt kandidat och styrs utifrån önskemål och behörighet. På lågstadiet arbetar vi i tvärgrupper, vilket innebär att lärarna har tätt samarbete där man utbyter kunskaper och erfarenhe...
2022-12-05 2022-12-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Fröslundaskolan
I ditt uppdrag som rektor ansvarar du för: • Verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. • Att skapa goda förutsättningar för alla elevers kunskapsutveckling och för en ökad måluppfyllelse vad gäller skolresultat. • Systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella och lokala styrdokument, skolans behov samt övergripande riktlinjer och policys. • Utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet. • Det elevhälsofrämjande arbetet på skolan. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med två biträdande rektorer. Du leder det strategiska arbetet och ...
2022-12-05 2022-12-12
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef till projektenheten på Serviceförvaltningen!
Som projektenhetens nya enhetschef kommer du att ha fokus på att fortsätta utveckla och effektivisera de olika arbetsprocesserna. Vi behöver öka kundnyttan, jobba med ett gemensamt synsätt och hela tiden hålla en hög servicenivå. Du leder och coachar dina medarbetare och får ibland också gå in och jobba operativt i enskilda projekt. Du har personal- arbetsmiljö- och budgetansvar i din roll och tillsammans med dina medarbetare skapar du förtroendefulla relationer och god samverkan med hela den övriga organisationen.
2022-12-02 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Interkulturella enheten
Till oss kommer nyanlända elever för en kartläggning under en period av åtta veckor, innan de börjar i förskola, grundskola eller gymnasium. Under den tiden genomför du hälsosamtal, grundläggande hälsoundersökningar och tar prover. Du samtalar ofta via tolk, både under fysiska möten och via telefon. I rollen ingår samverkan med bland annat grundskolan och gymnasiet, där du samarbetar med andra skolsköterskor vid överlämning av elever. Du har också kontakt med föräldrar och andra enheter inom kommunen. Tjänsten hos oss är på 40%. Du behöver ar...
2022-12-02 2022-12-18
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi bedriver verksamheten utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner som säkerställer att patienterna får de hälso- och sjukvårdsinsatser de behöver. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och hälso- och sjukvårdsuppdrag till våra patienter • Identifiera och utföra riskbedömningar sa...
2022-12-02 2022-12-26
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomsutvecklare till Ung Fritid och mötesplatser
I rollen planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du löpande verksamheten. Arbetet som ungdomsutvecklare sker i öppenverksamhet i ett team med fritidsledare och andra utvecklare på Ung fritid och mötesplatser. Vårt arbete bygger på dialog och sker tillsammans med våra besökare och i samverkan med interna och externa aktörer (t ex skola, socialtjänst, polis, fastighetsbolag, näringsliv, föreningar och studieförbund). Du kommer också att arbeta med att: - projektleda event och arrangemang. - arbeta med stadsdelsnätverk och stadsdelsutveckli...
2022-12-01 2022-12-15
Eskilstuna kommun, Grundskola Gökstensskolan söker en mellanstadielärare
Vi söker en lärare till mellanstadiet. I tjänsten finns möjlighet till att söka förstelärarskap. Som lärare hos oss arbetar du i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger. Du planerar, genomför och följer upp verksamheten och sprider din kunskap till dina kollegor. Du ansvarar för att följa elevens utveckling och lärande i dina ämnen, samt att kontinuerligt reflektera kring detta. Du undervisar din klass i flertalet ämnen, och samarbetar med andra lärare som undervisar i samma årskurs. Hos oss styr elevernas behov och sammansättning verksa...
2022-12-01 2022-12-15
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Skiftingehus
Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoteam som arbetar med att förebygga och främja en god elevhälsa för våra elever. Enligt skollagen ska elevhälsa finnas för alla elever och du som skolsköterska ansvarar för de medicinska insatserna. I ditt uppdrag ingår arbetsuppgifter som hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Förebyggande insatser hos oss kan vara att du tillsammans med skolkurator besöker våra klasser och diskuterar olika aktuella områden kopplat till elevhälsa, som exempelvis kost och motion ell...
2022-12-01 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i matematik till S:t Eskils gymnasium
I tjänsten ingår: - planera, genomföra och följa upp undervisningen - mentorskap - utvecklingsarbete på skolan Du undervisar på gymnasienivå i matematik på ekonomiprogrammet, samhällsprogrammet och IB. Undervisningen sker på engelska. Du tillhör ett arbetslag med regelbundna träffar och kunskapsutbyten. Du bidrar i det dagliga arbetet på skolan och arbetar aktivt med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2022-11-30 2022-12-26
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Skogsgläntan
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare på Skogsgläntan. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Här ges du goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Du för dokumentation, planerar, genomför och utvärderar omvårdnadsarbetet. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika kom...
2022-11-28 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kommunikatör till Serviceförvaltningen
Som kommunikatör med inriktning på näringsliv och attraktiv arbetsgivare arbetar du inom funktionsområdet Kommunikation och marknad. Dina arbetsuppgifter är i första hand kommunikationsplanering, genomförande, uppföljning och stöd till förvaltningar och avdelningar, samt operativt arbete i våra kanaler. Näringsliv och attraktiv arbetsgivare är två prioriterade frågor inom organisationen. Som kommunikatör inom attraktiv arbetsgivare jobbar du framför allt i nära samarbete med rekryteringsenheten. Uppdraget är långsiktigt och strategiskt, och kan...
2022-11-28 2022-12-19
Eskilstuna kommun, Grundskola Grundskollärare Björktorpsskolan årskurs 4-6
I vårt arbetslag 4-6 arbetar vi med ämneslärarsystem vilket innebär att du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av dina ämnen som i detta fall är svenska och SO. I tjänsten ingår mentorskap för en klass som du delar med en kollega. Vi i arbetslaget samplanerar och utmanar varandra i vardagen. Vi jobbar just nu med mål och planering utifrån LGR22.
2022-11-25 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare till Anläggningsenheten
Som arbetsledare på anläggningsenheten kommer du ansvara för genomförandet av markanläggningsprojekt. Du ansvarar för beställningar av material och externa resurser. Med stöd av enhetschefen planerar du jobben utifrån egna personalresurser samt ansvarar för att ekonomi- och tidsramar följs. Du utgår från din arbetsplats (Navaren) som är placerad på Tång Lindströmsväg 6 i Eskilstuna.
2022-11-25 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor/specialistundersköterskor
Som undersköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem utifrån biståndsbeslut. Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Du kommer även att vara delak...
2022-11-24 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i Tk/Ma/No till Faktoriet (framtida Munktellskolan)
Vi söker en ny kollega som ska undervisa i något/några av följande ämnen, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Som lärare planerar och genomför du din undervisning. I tjänsten ingår delat mentorskap i årskurs 8 tillsammans med en kollega. Utöver arbetslaget med övriga lärare om cirka 30 kollegor kommer du att tillhöra ett ämnesarbetslag där vi värdesätter ett gott och nära samarbete. Vi är måna om varandra och har ett öppet klimat.
2022-11-24 2022-12-08
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Erfaren planarkitekt
Som planarkitekt ansvarar du för både enklare och mer komplexa detaljplaner. Uppdragen varierar i allt från stadsomvandlings- och förtätningsprojekt i känsliga lägen till projekt för utveckling av samhällsviktiga verksamheter. Fler arbetsuppgifter som ingår i rollen är att: • Arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden samt medverka i stadsbyggnadsanalyser, planbesked och översiktlig planering • Agera projektledare och ha ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt med stöd av kollegor och i samverkan...
2022-11-24 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT-controller
Du kommer att arbeta med analys, presentation och uppföljning för hela IT-organisationen avseende tjänster, finansiering och kvalitet. Du bereder beslutsunderlag för till exempel finansiering av olika utvecklingsarbeten, både i linjearbete och i olika förbättringsprojekt. Du initierar utvecklingsbehov och kommer med förbättringsförslag i samband med till exempel upphandlingar och inköp. Exempel på arbetsuppgifter: • Kvalitetssäkring, uppföljning och budgetering av digitala tjänster. • Bistå chefer och ledning med rapportering, analyser och u...
2022-11-22 2022-12-14
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen CNC-lärare till Rinmangymnasiet
I den här tjänsten kommer du att undervisa på industritekniska programmet samt teknikprogrammet med inriktning mot produktion. Vi är i ett spännande läge med ökat intresse för programmen och ett etablerat samarbete med näringslivet. Vi söker dig som vill fortsätta att utveckla utbildningen tillsammans med oss! Det kan ingå undervisning i alla årskurser och vi jobbar både mot styrda maskiner och konventionella maskiner. Eleverna får både teoretisk och praktisk undervisning och APL (praktik). Du planerar din undervisning enligt läroplanen, och s...
2022-11-22 2022-12-18
1 2 >