Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivård Stockholm Stad Handläggare till VO Frivården Stockholm stad
Vi söker nu en handläggare till kvinspområde stab säkerhet. Kvinspområdet innefattar frivårdens kontrollgrupp, säkerhetsorganisation och IÖV/utsluss-gruppen. Som handläggare med administrativa uppgifter kommer du arbeta nära säkerhetshandläggare och kvinsp, samt beslutsstödjare. Du kommer att ha en samordnande funktion för frivårdens kontrollgrupp vilket omfattar rangering och stöd i det dagliga arbetet kring frivårdens kontrollorganisation. Du kommer även att ha beslutsstödjande uppgifter kopplat till klientärenden i IÖV/utslussgruppen. Du le...
2022-11-25 2022-12-16
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Säkerhetsskyddsexpert med inriktning personalsäkerhet
Kriminalvårdens arbete med säkerhetsskydd regleras bland annat i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och innebär att myndighetens säkerhetsskydd avseende information, personal och fysiska lokaler måste leva upp till lagstiftningens krav. Till arbetsuppgifterna hör att överblicka, planera och genomföra förändringar och förbättringar av arbetsområdet utifrån gällande lagstiftning. Arbetet innebär självständiga bedömningar. I tjänsten ingår också att identifiera frågor av strategisk betydelse, planera och genomföra nationell normering efter beslut s...
2022-11-23 2022-12-14
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Säkerhetssamordnare
Är du den som ska vara med och stärka säkerhetsarbetet på miljöförvaltningen? Avdelningen HR och Verksamhetsservice söker nu en säkerhetssamordnare som i nära samarbete med verksamhetens chefer ska utveckla och upprätthålla förvaltningens arbete i enlighet med stadens säkerhetspolicy. Säkerhetssamordnaren är organisatoriskt placerad på avdelningen för HR och Verksamhetsservice och du rapporterar till avdelningschef. Som säkerhetssamordnare ska du med hög grad av integritet driva, hålla ihop, stödja, genomföra uppföljning, utveckla och kvalitet...
2022-11-23 2022-12-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Projektsamordnare Säkerhet med inriktning mot övningsverksamhet
En arbetsvecka kan innehålla planering, genomförande och utvärdering av övningsinsatser i någon av förvaltningens verksamheter. Samtlig övningsverksamhet som du genomför har en koppling till Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Det kan vara övningar kopplade till krishantering, krisledning på såväl central som lokal nivå, hot och våld eller utifrån specifika scenarier. Du kommer också ansvara för att bistå i förvaltningens övergripande analys av övningsverksamheten samt förväntas bidra till...
2022-11-18 2022-12-02
Ale kommun, Enhet trygghet och säkerhet Utvecklingsledare säkerhet, brotts- och drogförebyggare
Säkerhetsenheten driver och utvecklar kommunens säkerhetsarbete och är specialiststöd till samtliga verksamheter i säkerhetsrelaterade frågor. Som utvecklingsledare inom brotts- och drogförebyggande arbete kommer du ansvara för kommunens övergripande strategiska planering, samordning, uppföljning och utveckling inom området brotts och drogförebyggande arbete. Du kommer ta fram och sammanställa beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd. Du kommer initiera och leda olika forum för ökad trygghet och samverka med andra samhällsaktörer ino...
2022-11-16 2022-12-11
Ale kommun, Enhet trygghet och säkerhet Utvecklingsledare säkerhet, civilt försvar och krisberedskap
Säkerhetsenheten driver och utvecklar kommunens säkerhetsarbete och är specialiststöd till samtliga verksamheter i säkerhetsrelaterade frågor. Som utvecklingsledare inom civilt försvar och krisberedskap kommer du ansvara för kommunens övergripande strategiska planering, samordning, uppföljning och utveckling inom områdena civilt försvar och krisberedskap. Du kommer ge råd och stöd till förvaltningarna inom till exempel totalförsvarsplanering, säkerhetsskydd, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och krishanteringsplaner. Tjänste...
2022-11-16 2022-12-11
Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland Handläggare med inriktning utbildning och övning
I din roll kommer du ta fram, genomföra och följa upp långsiktiga utbildnings- och övningsplaner både internt men också gemensamt med Länsstyrelsens samverkanspartners inom området. Det innebär att du arbetar brett med kris och beredskapsfrågor och du arbetar mycket i projektform. Arbetet innebär också mycket kontakter med andra myndigheter och aktörer inom området. Du kommer att ingå i länsstyrelsens krisberedskapsorganisation vilket kan innebära att du snabbt behöver ställa om dina arbetsuppgifter. Som handläggare med inriktning utbildning o...
2022-11-07 2022-11-27
Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland Handläggare med inriktning riskhantering
Du kommer arbeta med frågor som rör riskhantering, räddningstjänst och skydd mot olyckor. En stor del av det arbete sker i form av att granska översiktsplaner och detaljplaner. Arbetet är analyserande till sin karaktär och innefattar både stora och små projekt. Upphandling av skogsbrandflyg och älvsamordning ingår också i dina uppgifter. Du kommer ingå i länsstyrelsens krisberedskapsorganisation. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.lansstyrelsen.se/vastmanland Länsstyrelsen har ett stort och brett uppdrag inom krisberedskap, civilt förs...
2022-11-07 2022-11-27