Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Boende och stöd
Som enhetschef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten för att nå uppsatta mål. Du ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för kvalitetsutveckling med lagarna LSS, SOL och HSL som grund. Som enhetschef ansvarar du för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning, kommunens mål- och styrdokument. Du har ett tydligt och nära ledarskap som ska kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. I uppdraget ingår att leda och, gemensamt med medarbetarna, kval...
2021-06-24 2021-07-18
Bodens kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till Gruppboende
I arbetet ingår att ge stöd och omsorgsinsatser för personer som bor i LSS boende. Som omsorgsassistent har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet. Vägleda pedagogiskt i det brukarnära arbetet, genom att tillämpa olika pedagogiska modeller teoretiskt och praktiskt. Systematiskt dokumentera och utvärdera sambandet mellan metoder, mål och resultat. Metodhandledning i exempelvis lågaffektivt förhållningssätt, handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman med reflektion som viktig arbetsmetod. Omsorgsassistenten ska vara en resurs...
2021-06-23 2021-07-07
Bodens kommun, Socialförvaltningen Rehabiliteringspersonal till nytt gruppboende
Vi söker rehabiliteringspersonal till både schemalagd dag, kväll och helg samt nattjänster så ange i din ansökan vad du är intresserad av. Som rehabiliteringspersonal blir du en del av vårt arbete med att aktivt jobba för att stärka individens egna resurser. Stödet utformas utifrån individens behov och önskemål och kan därför se väldigt olika ut. Tillsammans med individen kommer du att arbeta för att skapa motivation till förändring samt att individen ska utveckla sina förmågor att hantera svårigheter utifrån nya strategier i vardagen. Vi ar...
2021-06-23 2021-06-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Sv/So år 7-9 Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa våra elever i år 7-9 i Sv/So. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Du kommer att vara mentor för en grupp elever på skolan, vilket innebär ett nära samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.
2021-06-21 2021-07-01
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, vikarier till Korttidsboende
Socialförvaltningen söker vikarierande sjuksköterskor med fokus mot korttidsboendet. Som sjuksköterska på korttidsboendet stöter man på många olika patienter med varierande sjukdomsbild. Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på korttidsboende. Kväll- och heltjänstgöring kan innefatta insatser p...
2021-06-18 2021-09-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Yrkeslärare till Fordons- och transportprogrammet på Björknäsgymnasiet
Som yrkeslärare på transportinriktningen kommer du hålla i teoriundervisning och övningskörning gällande personbil och lastbil. Tjänsten innebär att du ska planera och bedriva undervisning i kurserna enligt gällande läroplan. Du kommer att ingå i ett arbetslag, fungera som mentor för en grupp elever samt att du även kommer att samverka med andra pedagoger på skolan, allt detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen.
2021-06-18 2021-06-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Ma/No år 7-9 Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa våra elever i år 7-9 i Ma/No. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Du kommer att vara mentor för en grupp elever på skolan, vilket innebär ett nära samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.
2021-06-17 2021-07-02
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Studie- och yrkesvägledare åk 7-9 Brönjaskolan
Som studie- och yrkesvägledare ger du vägledning och information till elever, enskilt och i grupp, för att öka förmågan att göra väl underbyggda val för framtiden samt medvetandegöra dem om de konsekvenser olika val kan innebära. Du ska även planera för och ta initiativ till att utveckla aktiviteter som PRAO, temadagar, gymnasieval och vägledningssamtal samt stödja pedagogerna i det studie- och yrkesvägledande arbetet. Som studie- och yrkesvägledare är du en viktig person i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet genom att att inspirer...
2021-06-17 2021-07-01
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare franska, spanska eller svenska/engelska
Vi söker Dig som vill undervisa i franska/engelska alt spanska/engelska i årskurs 7-9. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara undervisningen. Du kommer också att ha rollen som mentor/kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2021-06-17 2021-06-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Sve/Sva Björknäsgymnasiet
I arbetet undervisar du på introduktionsprogrammet, främst på IMIND och det i svenska. I uppdraget ingår förutom undervisning mentorskap som innebär regelbunden kontakt med elevernas hem. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén i uppdragen tillsammans med rektor/biträdande rektor. Samverkan med närsamhälle och eventuellt arbetsplatsförlagt lärande är en del av uppdraget. Du kan även medverka i marknadsaktiviteter som exempelvis öppna hus och mässor mm. Att arbeta som lärare hos oss innebär möj...
2021-06-15 2021-06-24
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor- korttidsvikariat till LSS/Omsorgen/Socialpsykiatrin
Inom Boende och stöd arbetar vi med patienter inom både omsorg och socialpsykiatri. Vi har hand om 23 stöd- och omsorgsboenden för personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuk...
2021-06-11 2021-09-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personalsamordnare i Kompetensförsörjningsenheten
Du kommer att vara personalsamordnare med ett begränsat ledningsansvar. Det kan bl a innebära frånvaroplanering i kompetensförsörjningsenheten, sjuk- och frisk anmälan samt vara första kontakten vid enhetschefens frånvaro. Personalsamordnaren har en arbetsgivarroll och ansvarar för den dagliga personalplaneringen och rekryteringen. Det innebär schemahantering och administration kring resursfördelning mellan olika verksamheter. Det innebär också daglig kontakt och samverkan med enhetschefer och baspersonal. Personalsamordnare arbetar i verks...
2021-06-11 2021-06-28
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kristallkulans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med rektor samt kollegor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värd...
2021-06-08 2021-06-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2021-02-19 2021-06-30