Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Klienthandläggare till anstalten Hinseberg
Som klienthandläggare ansvarar du för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning, beslutsförberedande och visst beslutsfattande enligt gällande regelverk. Tillsammans med kriminalvårdsinspektören upprätthåller du och utvecklar rättsvårdsarbetet och medverkar i rättsvårdsforum. Klienthandläggaren ansvarar även för handledning av kriminalvårdare i deras roll som kontaktperson, samt för kvalitetssäkring av klienternas verkställighetsplaner.
2022-11-25 2022-12-16
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Planerare till Räddningstjänsten Storgöteborg
Trivs du med att möta kunder, ser varje telefonsamtal från kund som lika viktiga? Får du kunden att uppfatta oss som professionella och kunniga. Är du dessutom van att planera och strukturera ditt arbete, då kanske detta är något för dig? Arbetsuppgifterna kommer att variera efter de behov som finns i verksamheten. Du kommer främst att ansvara för att planera och samordna genomförandet av brandskyddskontroller för våra kunder. När kunder ringer till oss med frågor är det dig de möter eller om en ombokning behöver göras är det du som löser det...
2022-11-24 2022-12-08
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Näringslivskontoret Vikarierande näringslivsutvecklare med inriktning administration
Som näringslivsutvecklare med inriktning administration kommer du arbeta med administrativa arbetsuppgifter på kontoret men också ha kontakter och möten med företag i vårt näringsliv. Tjänsten innefattar ett brett kontaktnät internt och externt där du har den viktiga uppgiften att bygga goda relationer. Uppdraget präglas av stor variation där du på ett prestigelöst sätt förväntas ta dig an de projekt som är aktuella för stunden. Tjänsten innefattar en hel del skrivande både vad gäller protokoll, rapporter och tjänsteskrivelser. Du har stora möj...
2022-11-24 2022-12-08
Länsstyrelsen Skåne, Naturprövningsenheten Naturvårdshandläggare
Du kommer att handlägga ärenden som rör tillstånd och dispenser inom art- och områdesskydd samt anmälan om samråd för påverkan av naturmiljön. Du har ett stort eget ansvar för utredning, bedömning och beslut, men kommer att ingå i ett gott arbetsteam med många kunniga och erfarna kollegor att stämma av med. Även arbete med tillsyn kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor b...
2022-11-24 2022-12-11
Höörs kommun, Kommunledningskansli Överförmyndarhandläggare för tidsbegränsad anställning 2023
På överförmyndarverksamheten i Höör kommer du att erbjudas ett samhällsviktigt uppdrag med möjligheter till utveckling och omväxlande arbete. Som överförmyndarhandläggare arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap enligt den lagstiftning som gäller. Det kan t ex vara att granska redovisningshandlingar, göra bedömningar om uttagsbegäran från spärrade medel, inhämta utredningsunderlag och fatta beslut i olika tillståndsfrågor, medverka vid rekrytering av gode män, diarieföra inkomna hand...
2022-11-24 2022-12-11
Höörs kommun, Kommunledningskansli Granskare till överförmyndarverksamheten
På överförmyndarverksamheten i Höör kommer du att erbjudas ett samhällsviktigt uppdrag. Som granskare arbetar du med granskning av årsräkningar i ärenden som rör godmanskap och förvaltarskap enligt den lagstiftning och de interna rutiner och riktlinjer som gäller.
2022-11-24 2022-12-11
Kriminalvården, Sektionen för kundcenter Handläggare till Administrativ Effektivitet
Gruppen Administrativ effektivitet producerar olika typer av presentationsmaterial enligt myndighetens grafiska profil, jobbar med webbadministration på både intern och extern webb samt omarbetning av myndighetens olika dokument.
2022-11-24 2022-12-15
Länsstyrelsen Skåne, Naturprövningsenheten Naturvårdshandläggare - vikariat
Du kommer att handlägga ärenden som rör tillstånd och dispenser inom art- och områdesskydd samt anmälan om samråd för påverkan av naturmiljön. Du har ett stort eget ansvar för utredning, bedömning och beslut, men kommer att ingå i ett gott arbetsteam med många kunniga och erfarna kollegor att stämma av med. Även arbete med tillsyn kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor b...
2022-11-24 2022-12-11
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskyddsutvecklare till Region Skåne
Som regionövergripande dataskyddsutvecklare bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. En central del av ditt arbete innebär att identifiera Region Skånes behov ...
2022-11-24 2022-12-15
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Försörjningsstödshandläggare
Vill du göra skillnad och arbeta för att människor ska nå stabilitet och egenförsörjning? Då kommer du att trivas hos oss! Vi söker nu två försörjningsstödshandläggare som kommer att få utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Kom och gör Gävle bättre med oss! Som försörjningsstödshandläggare är ditt främsta uppdrag att handlägga och utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Du fattar självständigt beslut om bistånd genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vilket inneb...
2022-11-24 2022-12-08
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Är du Karlskogas nästa unga kommunutvecklare?
Som ny ung kommunutvecklare samarbetar du med nuvarande kommunutvecklare. Jobbet innebär att vara en del i arbetet med att utveckla Karlskoga utifrån ett ungdomsperspektiv. Befintlig kommunutvecklare kommer introducera arbetet tillsammans med handledare och chef. Som Kommunutvecklare har ni tillsammans ett nära samarbete med kommunens Ungdomsfullmäktige. Ert uppdrag är att hjälpa Ungdomsfullmäktige med exempelvis undersökningsunderlag, skrivning med mera. Ni deltar kontinuerligt på Ungdomsfullmäktiges möten för att få information om vad de ha...
2022-11-24 2022-12-09
Malmö stad Utredare inom energiområdet till miljöförvaltningen
Arbetsuppgifter Malmö stad vill vara ledande i omställningen till ett hållbart energisystem och har som mål att Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi till 2030. Energi- och klimatfrågorna är högt prioriterade. För att nå dessa målsättningar behöver vi förstärka vårt team inom energisystem och söker nu en driven utredare som vill vara med på denna resa. Som utredare ska du utifrån ett systemperspektiv bidra till att utveckla framtidens energisystem i Malmö. Det handlar om etablering av förnybar energi, energ...
2022-11-24 2022-12-01
Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare
Du kommer huvudsakligen att arbeta inom två arbetsområden - miljöbalksprövningar i skyddade områden och med administrativ förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter. Förvaltningen innebär bland annat hantering av markupplåtelser, vägfrågor, jakträttsavtal, grannemedgivanden, yttrande om bygglovsansökningar etc. Tjänsten rymmer även en del arbete med naturvårdsinriktad tillsyn. Viss tillsyn av terrängkörningsfrågor kan också bli aktuella.
2022-11-23 2022-12-08
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Trafikplanerare
Har du kunskap och intresse för trafikfrågor och vill vara med och påverka utvecklingen i ett växande Gävle? Sök då tjänsten som trafikplanerare och gör Gävle tryggare och mer tillgängligt tillsammans med oss! Som trafikplanerare kommer du att arbeta med kommunens långsiktiga trafikplanering och trafikinvesteringar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta fram beslutsunderlag, att ha rollen som sakkunnig i översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsprojekt och vid bygglov. Den innefattar även att handlägga remisser, ta fram översiktli...
2022-11-23 2022-12-07
Helsingborgs stad Antagningshandläggare med processledaransvar
Om arbetsplatsen Skol- och fritidsförvaltningen är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan och fritiden för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/ Vi söker en antagningshandläggare med ett processledaransvar. Du kommer att processleda planering, dimensionering och antagning inom avdelningen för gymnasieplanering, vägledning och forskning på Skol- och fritidsförvaltningen. Delar av vårt uppdrag inom antagning och informationsfrågor g...
2022-11-23 2022-12-04
Malmö stad Utvecklingssamordnare inom samhällsplanering
Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för staden, och för stadskontoret? Vi söker nu en kollega med stort driv i stadsutvecklingsprocessen och spetskompetens inom processledning och utredningsarbete. Arbetsuppgifter Planeringen av framtidens Malmö är ett lagarbete med många inblandade och stadskontoret har en central roll i detta uppdrag. Hos oss erbjuds du en möjlighet att vara med och driva Malmös strategiska utveckling i större projekt och processer...
2022-11-23 2022-12-11
Fackförbundet ST Studerandeombudsman
Fackförbundet ST söker en resultatinriktad och självgående studerandeombudsman med placering på enheten Medlem och förtroendevald i teamet Lojalitet och värvning med placering i Stockholm. Arbetsuppgifter Som studerandeombudsman kommer du att driva utveckling av studerandeverksamheten, både vad gäller vilka arenor ST ska närvara på inom universitetsvärlden samt kring vilka metoder ST ska använda för att fortsatt vara framgångsrika i sitt arbete. Du kommer att rekrytera, utbilda, leda och coacha studentinformatörer i deras uppdrag att genomföra...
2022-11-22 2023-01-06
Mariestads kommun, Staben Handläggare till överförmyndarverksamheten
Det övergripande uppdraget är att försäkra att de personer som har rätt till hjälp av en god man/förvaltare får denna hjälp, att snabbt, korrekt och rättssäkert utöva den myndighetsutövning, granskning, kontroll som lagstiftningen kräver samt att i övrigt, på ett professionellt sätt, utföra de arbetsuppgifter som ankommer på varje kommuns överförmyndarverksamhet. Som handläggare kommer du självständigt att handlägga och utreda ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Detta innebär bland annat att lämna muntliga och skriftli...
2022-11-22 2022-12-13
Region Kronoberg, Regionservice Lokalutvecklare
Lokalutvecklarens uppgift är att är att fånga upp och identifiera Region Kronobergs behov, och översätta dessa till krav på lokaler och förmedla vilka konsekvenser som uppstår. Lokalplanering är en kreativ process som ställer krav på nytänkande från ide till färdigt projekt. Projekten rör allt från mindre verksamhetsanpassningar till större ny- och ombyggnationer. Arbetet bedrivs i projektform där vi arbetar i team. Vi arbetar i ett digitalt systemstöd PTS (program för teknisk standard) i de olika skedena i byggprocessen. Du är här en viktig l...
2022-11-22 2022-12-11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Avd. internat. samarbete Internationell handläggare, vikariat
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar att genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om demokrati, EU och dess framtid. Under den första halvan av 2023 handlar det framför allt om att arbeta med olika uppgifter kopplade till Sveriges ordförandeskap i EU. Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen, myndigheten och andra relevanta aktörer. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail samt genomföra olika utåtriktade insatser både internt oc...
2022-11-22 2022-12-04
Länsstyrelsen Västerbotten, Landsbygdsenheten Handläggare inom djurskydd och veterinär folkhälsa
Du kommer huvudsakligen att arbeta med djurskyddskontroller och kontroller av foder och livsmedel inom primärproduktion. Du kommer även att hantera prövning av tillstånd för vissa typer av djurverksamheter och tillsyn av hundar och katter.
2022-11-22 2022-12-12
Växjö kommun Projektledare för utbildning av samhällskommunikatörer - SO Kronoberg
Som projektledare för projektet Utbildning för samhällskommunikatörer SO Kronoberg har du ansvar för att skapa en digital grundutbildning för samhällskommunikatörer. Utbildningen ska också kunna användas för samhällsinformatörer i olika civilsamhällesorganisationer. Du ska även i samarbete med andra planera och leda föreläsningar på temat Att samtala om det som är svårt att samtala om som riktar sig till samhälls-och hälsokommunikatörer. Du har nära och regelbundna kontakter med länets SO-samordnare för att få en kontinuerlig och tydlig bild a...
2022-11-22 2022-12-06
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Näringslivskoordinator till Partille kommun
Vi söker nu en näringslivskoordinator som kan fortsätta göra oss ännu bättre! Som näringskoordinator arbetar du operativt med näringslivs- och besöksnäringsutvecklingen i kommunen i syfte att ytterligare förbättra förutsättningarna för näringslivet och förstärka vår kommunikation med företagen. I detta uppdrag ingår att samordna näringslivsfrågorna och aktivt främja samverkan mellan kommunens förvaltningar, bolag och företagare. Dina arbetsuppgifter innebär fokus på operativt arbete exempelvis genom att planera och genomföra möten och event...
2022-11-22 2022-12-06
Polismyndigheten, Polisregion Väst Samordnare till Barnahus i Skövde
I rollen som samordnare på Barnahus stödjer du sektionens handläggare som ansvarar för barnärenden med administrativa uppgifter och är den sammanhållande länken i utredningsarbetet. Du kommer att ha många olika typer av kontakter och är den som knyter ihop arbetet genom samordning, planering och bokningar i samverkan med andra. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: • Planera, boka och samordna barnförhör åt handläggare • Samverka med handläggare, åklagarkammare och tingsrätt inför barnförhör • Samverka med socialtjänst, förskola/skola, särskilda...
2022-11-21 2022-12-05
Ängelholms kommun, Livsmedels- och tillsynsenhet Alkohol- och tobakshandläggare
I tjänsten som alkohol- och tobakshandläggare ingår handläggning och administrering av tillståndsansökningar, ett arbete som kräver att du granskar lämplighet hos den som vill ha tillstånd samtidigt som du ger stöd åt sökande genom hela processen. Du ansvarar även för att göra tillsyn vid försäljning av åldersbegränsade varor så som tobak, elektroniska cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel. I tjänsten ingår även tillsyn vid servering av alkohol samt tillsyn av att kravet på rökfria miljöer uppfylls. Tjänste...
2022-11-21 2022-12-11
1 2 3 4 >