Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Elevassistent till Kristinedalskolan
Du kommer att vara placerad på Kristinedalskolan och arbeta som resurs i förberedelseklass åk 3-6 och med ett uppdrag mot enskild elev på fritids för förskoleklass och åk 1 på eftermiddagen. Du ska ansvara för att stötta elever i klassen samt att arbeta enskilt mot en elev genom att planera, följa upp och dokumentera elevens dag i skolan. Du arbetar nära undervisande lärare i klassen. Som elevassistent är du en hjälp på vägen både socialt och inlärningsmässigt. Förutom att stötta elever i klassen innebär arbetet även att vara rastvakt och stöt...
2022-09-30 2022-10-14
Stenungsunds kommun Är du specialpedagog? Sök till Kristinedalskolan och bli vår nya kollega
Till Kristinedal F-6 söker vi nu dig som är specialpedagog. Som specialpedagog har du, tillsammans med rektor och skolans elevhälsoteam, det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och du arbetar på organisation, grupp och individnivå. I dina arbetsuppgifter ingår: • Att tillsammans med rektor ha det övergripande arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. • Att utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete samt arbeta med förebyggande insatser. • Att delta i uppföljning och utvärd...
2022-09-29 2022-10-14
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker två socialsekreterare inför kommande föräldraledigheter under 2023
Biståndsenheten söker två socialsekreterare var av en tjänst är tillsvidare och den andra ett vikariat. Inom individ och familjeomsorgen, IFO med erfarenhet inom myndighetsutövning i socialtjänsten. Biståndsenheten är indelad i olika områden LSS, Psykiatri och Vård och Omsorg. På enheten arbetar 11 socialsekreterare, en förste socialsekreterare och enhetschef. Som socialsekreterare inom vård och omsorg kommer du i huvudsak att arbeta med myndighetsutövning med vård och omsorgsärenden. Vissa arbetsuppgifter kan komma att variera över tid. Di...
2022-09-27 2022-10-31
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker skolsköterska
Du som skolsköterska, utgör med din medicinska specialkompetens inom barns och ungdomars hälsa ett värdefullt stöd för elever, föräldrar och skolpersonal i syfte att främja elevers hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. • Du har en central chef och ingår i Stenungsund kommuns centrala elevhälsa. • Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, specialpedagog, psykolog och i de äldre åldrarna SYV. Där bidrar du med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn och elevhälsoarbetet. Tillsammans med skolledning, elevhälso...
2022-09-26 2022-10-16
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker enhetschef till idrott, anläggning och förening
Vi söker dig som vill ta ansvar för det spännande uppdraget att leda arbetet med att utveckla Stenungsund arena samt våra idrottsanläggningar och hamnverksamhet med fokus på medborgare och föreningsliv. Du ansvarar för såväl drift och ekonomi som personal inom verksamheten. Som chef för idrott och anläggning leder, fördelar och utvecklar du arbetet med förvaltning och drift av Stenungsund Arena och hamnen. Du är ansvarig för cirka 25 medarbetare, som arbetar med anläggningarna och med verksamheten i nära samarbete med föreningslivet. Du ingår...
2022-09-26 2022-10-14
Stenungsunds kommun, Grundskola Stenungsunds kommun söker specialpedagog till Kopperskolan
Trivs du i en relationsbyggande roll där du tillsammans med rektorerna och skolornas elevhälsoteam driver och ansvara för det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet? Som specialpedagog på Kopperskolan kommer du bland annat att: • genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. • delta i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram och att på delegation från rektor fatta beslut om åtgärdsprogram samt upprätta handlingsplan för att...
2022-09-23 2022-10-30
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker undersköterskor till hemtjänsten
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten och du har ett nära samarb...
2022-09-23 2022-10-23
Stenungsunds kommun Enhetschef inom arbetsmarknad och nyanlända enheterna i Stenungsunds kommun
Du ingår i Kompetens och utvecklings ledningsgrupp där du har gemensamt ansvar tillsammans med övriga chefer för att utveckla verksamheten med målet att få fler i självförsörjning genom utbildning och arbete. Som enhetschef skall du leda och fördela arbetet inom arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanländas verksamhet. Du har fullt personal, verksamhet och budgetansvar för din enhet. En stor del av ditt arbete innebär att samarbeta och samverka i en rad olika projekt och nätverk inom kommunens olika verksamheter, Arbetsförmedlingen, Migrat...
2022-09-23 2022-10-12
Stenungsunds kommun, Grundskola Bli en del av Kyrkenorumskolan sök till lärare i fritidshem
Vi på Kyrkenorumskolan söker en legitimerad fritidslärare i kombination med annat ämne som vill bli vår nya kollega. I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för planering och undervisning på fritidshemmet. Du bidrar och tillför också i vårt kommungemensamma systematiska kvalitetsarbete, SKA. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Du deltar i vår skolsamverkan på del av din tjänst på förmid...
2022-09-23 2022-10-14
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Matematik/NO lärare, gärna med behörighet i bild för åk 4-6 till Kyrkenorumskolan
Detta får du arbeta med: Undervisning i matematik/NO gärna med annat ämne så som bild. Du kommer att arbeta med undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen. I tjänsten ingår också mentorskap. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och ...
2022-09-21 2022-10-16
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker engagerande, kompetenta och positiva undersköterskor till Tallåsen
Som undersköterska är du en viktig del i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje hyresgästs individuella behov och förutsättningar. Målet är att varje hyresgäst ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska leda till en god och säker vård och omsorg där personen genom inflytande och delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrke...
2022-09-20 2022-10-11
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödassistenter till Pärlan
Vi söker dig som är stödassistent för arbete på Pärlan, enheten för verkställighet av korttidsboende enligt LSS 9:6. Du kommer även arbeta en viss tid av din tjänstgöringsgrad på barnboendet som befinner sig på Pärlan. På barnboende verkställs beslut enligt LSS 9:8, Vår målsättning är att erbjuda varje individ en trygg och meningsfull korttidsvistelse med miljöombyte och rekreation. Med barnkonventionen och IBIC i fokus arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge stöd på ett sådant sätt att det stärker den enskildes tilltro till sin ...
2022-09-19 2022-10-25
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödassistenter till Pärlan
Vi söker dig som är stödassistent för arbete på Pärlan med fokus på vårt barnboende enligt LSS 9:8. Barnboende arbetar främst mot ett specifikt barn men tjänsten kan även innebära arbete mot det övriga korttidsboendet som verkställs på Pärlan. Vår målsättning är att erbjuda varje individ en trygg och meningsfull boendeform med miljöombyte och rekreation. Med barnkonventionen och IBIC i fokus arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge stöd på ett sådant sätt att det stärker den enskildes tilltro till sin förmåga. I arbetsuppgifterna...
2022-09-19 2022-10-25
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet söker lärare i svenska och svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med att planera och genomföra undervisning i svenska och svenska som andraspråk. Du kommer huvudsakligen att tillhöra enhet 2 men kommer att undervisa elever från skolans samtliga program. Enhet 2 består av Barn- och fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. I dina arbetsuppgifter ingår att vara mentor på enhet 2 och som mentor ansvarar du för att uppmärksamma från...
2022-09-19 2022-10-02
Stenungsunds kommun Är du den vi söker? Vaktmästare/Tekniker till Kulturhuset Fregatten
Kulturhuset Fregatten besöks av cirka 1000 personer varje dag och som vaktmästare är du ett av våra viktigaste ansikten utåt. I det dagliga arbetet ingår kontakt med husets alla besökare och medarbetare. Vaktmästarna arbetar med löpande fastighetsskötsel, servicearbete, reparationer och vissa städarbeten. Att möblera och ställa iordning inför våra konferenser, mässor och kulturarrangemang är en stor del av arbetet. I detta ingår även att ordna med teknik, konferensteknik samt ljud och ljus. Tillsammans med kollegor i kulturhusets serviceteam...
2022-09-16 2022-10-02
Stenungsunds kommun, Funktionshinder Vi söker stödassistenter till två psykiatriboenden.
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS. Personalen på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Det kan förekomma samverkan med olika instanser tex öppenvården eller beha...
2022-09-16 2022-10-16
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Utvecklingsledare till sektor stödfunktioner
Som utvecklingsledare inom sektor stödfunktioner bistår du sektorchef och funktionschefer i kommun- och sektorövergripande processer och utredningar. Du har ett nära samarbete med sektorchefen och rapporterar direkt till honom. Du arbetar operativt och strategiskt med kommunövergripande och sektorspecifika frågeställningar. Det kan handla om att bistå sektorns chefer med underlag så att de kan utveckla sin verksamhet men också att hjälpa sektorchefen och kommundirektören att utreda olika frågor. Du genomför kvalificerade utredningar och organi...
2022-09-16 2022-10-16
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Förskolorna i centrum söker förskollärare
Förskolorna i centrum är med i kommunens satsning kring Tidiga insatser. Tidiga insatser handlar om att arbeta för en likvärdig förskola. Det gör vi genom att dela barnen i mindre grupper för att på så sätt främja det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Tidiga insatser består av tre delar: lekresponsiv undervisning, tydliggörande pedagogik och språkutvecklande arbetssätt. Kompetensutveckling kring dessa är något som pågår fortlöpande. Vi arbetar systematiskt med kontinuerliga avstämningar av Tidiga insatser på olika nivåer, både på...
2022-09-16 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Funktionshinder Enhetschef till verksamhetsområde Funktionshinder
Du kommer ansvara för utredning, utveckling och uppföljningsfrågor samt vissa insatser. Kommer ha ansvar och leda våra stödfunktioner. Uppdraget är att leverera stöd till området. Tillsammans med medarbetarna kommer du att ansvara för att insatserna ut till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Del av tjänsten är att var chef andra delen är att själv leda utvecklingsfrågor. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp som aktivt arbetar tillsammans och där det råder ett gott arbetsklim...
2022-09-15 2022-10-05
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Ekenässkolan söker lärare i fritidshem F-6
Detta får du arbeta med: Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet för åk F-6 så som handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare i fritidshem hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina beh...
2022-09-14 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stödassistenter till Funktionshinder, LSS-boende.
Vill du bli en del av vårt Team och vara med att vidareutveckla ett boende? Vi söker två stödassistenter till en av våra gruppbostäder inom LSS. Kajutan består av en huvudbyggnad och en del av en byggnad tätt intill, i denna del finns två sattelitlägenheter. Dem boende har olika funktionsnedsättningar och här behöver personal kunna möta personer med; neuropsykiatriska diagnoser, förvärvad hjärnskada och autism. Det finns också brukare med fysiska funktionsnedsättningar och epilepsi (erfarenhet av Epilepsi är meriterande). Huvuduppdraget är a...
2022-09-12 2022-10-02
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker 1:e socialsekreterare till Vuxenenheten
Vi söker dig som vill arbetsleda och vara ett stöd till socialsekreterare i handläggningen av Vuxenenhetens målgrupp. Ditt uppdrag blir att leda och fördela det dagliga arbetet inom vuxenenheten och behandlingsgruppen. I Vuxenenhetens uppdrag ingår även ansvar för VIN (våld i nära relationer) och du kan eventuellt även komma att ansvara för boendesociala frågor. Du ska ha ärendegenomgångar och hålla i teammöten. Du har ansvar för att upprätta och uppdatera rutiner och riktlinjer och tillsammans med enhetschef arbeta med kvalitetsutveckling i ...
2022-09-09 2022-10-07
Stenungsunds kommun, IFO Vi söker nu barnsekreterare till vår Familjehemsenhet
Vi behöver en klok och nyfiken socionom till vår enhet. Familjehemsenheten består utav tre barnsekreterare, fyra familjehemssekreterare och en arbetsledare. Som barnsekreterare är du barnets/ungdomens socialsekreterare och har ansvar för att följa upp placeringen. Rollen kräver att du ha en god förmåga till att bygga och skapa relationer med de barn och ungdomar du möter. Arbetet innehåller en stor del av samarbete/samverkan med barnets vårdnadshavare och familjehem, samt andra viktiga externa och interna aktörer. I ditt uppdrag arbetar du...
2022-09-07 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Upphandlare sökes till Stenungsunds kommun
Drivs du av att göra bra affärer? Kul! Det gör vi på Stenungsunds upphandlingsenhet med och nu söker vi en ny kollega till vårt gäng. Som upphandlare i Stenungsunds kommun är du en strategisk och viktig medarbetare i hela anskaffningsprocessen och i kommunens utvecklingsarbete av inköpsprocessen. Upphandlingsenheten skapar mervärde till sina kunder genom att stötta och vägleda i den offentliga upphandlingen. Enheten arbetar också som stöd, rådgivare och kvalitetsgranskare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor utifrån ett affärsmäs...
2022-09-05 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarie till Äldreboenden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid ev frånvaro. Vi ger dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssy...
2022-09-01 2022-10-31
1 2 >