Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Utvecklingssekreterare till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Till avdelningen för kvalitet och utveckling söker vi en utvecklingssekreterare vars huvuduppdrag kommer vara att utveckla förvaltningens uppföljning av vår utbildning. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid. Arbetsuppgifter Med fokus på kvalitets-, utvecklings- och analysarbete kommer du att ingå olika samarbeten, både internt och externt. Du stödjer skolledningen och verksamheterna i deras kontinuerliga systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete samt deltar i förvaltningens arbete med huvudmannens sys...
2024-04-19 2024-04-29
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Socialt ansvarig socionom (SAS)
Vi rustar oss för omställningen till en ny socialtjänstlag och stärker vår organisation med ytterligare en socialt ansvarig socionom (SAS). Du har ansvar för att säkerställa och följa upp kvaliteten och säkerheten i den verksamhet som bedrivs inom ramen för SoL och LSS, samt relaterad lagstiftning så som LVM och LVU. I rollen ingår att: - Ha ett övergripande tillsynsansvar för rättssäkerhet och kvalitet. - Utarbeta och följa upp processer och rutiner inom verksamheten. - Utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation enligt gällande ...
2024-04-19 2024-05-09
Göteborgs Stad , Business Region Göteborg Processledare Samverkan och innovation
Vad vi kan erbjuda Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Vi erbjuder en arbetsplats i centrala Göteborg med drygt 80 fantastiska kollegor som på olika sätt bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar utveckling i Göteborgsregionens näringsliv. Vi bedriver ett proaktivt hållbarhetsarbete för att bidra till målen i Agenda 2030 och drivs av våra värdeord: handlingskraft, engagemang och mod. Våra verksamhetsmål är att ge förutsätt...
2024-04-19 2024-05-03
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Verksamhetsutvecklare med pedagogisk erfarenhet, Kompetenscentrum hälsa och stöd
Som verksamhetsutvecklare är du en del av Kompetenscentrum Hälsa och stöd och arbetar i team med övriga kompetenser med handledning och konsultation utifrån ansökningar från förskola och skola. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt skapar goda relationer. I ditt uppdrag ingår även att ge stöd till pedagoger och rektorer, liksom att genomföra utbildningsinsatser och utvecklingsarbete. Du arbetar ibland på egen hand, men ofta i tillsammans med en kollega. Samarbete med övriga funktioner inom förvaltningen förekommer också.
2024-04-19 2024-05-12
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kvalitetsäkringssamordnare
Som kvalitetssäkringssamordnare hos oss arbetar du verksamhetsnära och stöttar enheter inom funktionshinderområdet i uppdrag som enheterna efterfrågat. Det avser stöd inom dokumentation, förhållningssätt/bemötande, arbetssätt och metoder, ärendehandledning och utbildning och sker ofta ute på enheten. Din arbetsplats är både i verksamheterna och i Stödenhetens lokaler på Kungsgatan 9. Andra uppgifter som ingår är att vara support till medarbetare via mejl, telefon eller digitala möten på dagtid. Samverka med andra nyckelpersoner inom och mellan...
2024-04-19 2024-05-05
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Strateg inom stöd och utveckling
Du spelar en drivande roll i utvecklingen och förvaltningen av planerings- och uppföljningsprocesserna enligt Västerås stads styrmodell. Du ansvarar även för att leda arbetet med internkontroll på övergripande nivå, genomföra olika utredningsuppdrag och delta i projekt. I din roll är samarbete avgörande för att nå framgång. Tillsammans med övriga strateger och utvecklingsledare utgör ni ett team som driver det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Genom ett nära samarbete identifierar ni förbättringar för att öka effektiviteten, k...
2024-04-18 2024-04-30
Göteborgs Stad , Intraservice Verksamhetsutvecklare med inriktning processutveckling
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill arbeta för att Göteborgs Stads medarbetare och chefer ska få ut mesta möjliga nytta av sitt processarbete. För jobbet söker vi dig som erfaren verksamhetsutvecklare, med specialisering inom processorientering och processutveckling. Inom enheten verksamhetsstyrning, process och automation levererar vi bland annat tjänster inom processtöd, vilket innefattar orientering, kartläggning, modellering och förvaltning av processer. En viktig del i arbetet är att vidareutveckla processarbetet i staden, vilket d...
2024-04-17 2024-05-12
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm Regional verksamhetsexpert fokus kapacitetsökning, Region Stockholm
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region- och sektionschef liksom för regionens kriminalvårdschefer i frågor som rör häkte, anstalt, frivård, beredskap, sjukvård och kapacitetsökning. Som expert omhändertar du både internt initierade utredningar och projekt och är delaktig i arbetet med regeringsuppdrag. Verksamhetsexperternas roll handlar om allt från det väldigt praktiska/handfasta till det mer konceptuella och arbetet kräver att man kan skifta perspektiv mellan ope...
2024-04-17 2024-05-06
Kriminalvården, Regionkontoret Stockholm Regional verksamhetsexpert fokus anstalt, Region Stockholm
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region- och sektionschef liksom för regionens kriminalvårdschefer i frågor som rör häkte, anstalt, frivård, beredskap, sjukvård och kapacitetsökning. Som expert omhändertar du både internt initierade utredningar och projekt och är delaktig i arbetet med regeringsuppdrag. Verksamhetsexperternas roll handlar om allt från det väldigt praktiska/handfasta till det mer konceptuella och arbetet kräver att man kan skifta perspektiv mellan ope...
2024-04-17 2024-05-06
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare söker vi dig som vill vara med att utveckla välfärden genom omvärldsbevakning och samverkan. Du kommer att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på socialt arbete med barn och vuxna utifrån psykisk ohälsa, missbruk, beroende, Våld i nära relation, ekonomiskt bistånd samt familjerätt. Du kommer att delta i förvaltningsgemensamma och avdelningsspecifika utvecklingsarbeten och projekt. Dessutom kommer du att medverka i att ta fram beslutsunderlag till ledning på avdelnings-, förvaltnings-, och politisk nivå. Tjänst...
2024-04-16 2024-05-05
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Avgiftshandläggare/verksamhetsutvecklare till Vård & omsorg
Vi söker någon som kan arbeta med både verksamhetsutveckling och avgiftshandläggning. I rollen som avgiftshandläggare har du huvudansvaret för avgifterna inom vård och omsorg. Bräcke kommun är inne i en spännande utvecklingsfas där vi håller på att utveckla avgiftshandläggningen och hoppas att du vill bidra med din kompetens och erfarenhet. I rollen som Verksamhetsutvecklare kommer du tillsammans med andra att ta ett gemensamt ansvar för olika utvecklings- och förändringsarbeten. Du ansvarar för att skapa och revidera rutiner och riktlinjer, a...
2024-04-15 2024-05-12
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Utvecklingsstrateg
I rollen som utvecklingsstrateg kommer du i första hand att ha arbetsuppgifter inom avdelningens ansvarsområde i frågor kopplade till verksamhetsutveckling för att effektivisera verksamheten, ge stöd och främja samverkan. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att strategiskt arbeta med processer för verksamhetsplanering, projektledning, förvaltning och avtal, ekonomistyrning och uppföljning. Arbetet innebär att ha en tvärfunktionell, samordnande och övergripande roll, utreda och bereda beslutsunderlag, leda förändringsarbete samt att kvalitetssäkra d...
2024-04-15 2024-05-06
Malmö stad Utvecklingssekreterare till myndighetsenheten
Arbetsuppgifter Funktionsstödsförvaltningens myndighet söker en vikarierande utvecklingssekreterare då en av våra nuvarande kommer att prova på andra utmaningar under ett år. Vi söker dig som vill vara med och driva vårt spännande utvecklingsarbete på myndigheten vidare. Rollen som utvecklingssekreterare till enhet myndighet är ett spännande arbete för dig som vill vara ett viktigt stöd till enhetens ledning i uppdraget att leda och utveckla verksamheten. I arbetet ingår planering, utredning, utveckling, samordning och uppföljning av arbete...
2024-04-15 2024-04-29
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare, kvalitetsstyrning och metodutveckling
Uppdraget innebär att du genom din kompetens leder utvecklingsarbete och bidrar med ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta genom nya eller förändrade arbetssätt. I din roll kommer du att arbeta övergripande med; • Kvalitetsstyrning och metodutveckling inom förvaltningens omsorgsverksamheter, främst utifrån SoL och LSS och har ett särskilt ansvar för kvalitet i social dokumentation. • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens processer samt framtagande och implementering av övergripande ruti...
2024-04-12 2024-05-05
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Organisations- och rekryteringsstöd till Kiruna kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet omfattar alla kommunala förskolor och grundskolor, centrala barn- och elevhälsan, språkcentrum för undervisning i modersmål samt mottagningsenheten för mottagande av nyanlända elever, skoltransporter, måltidsverksamhet för förskola och skola samt förvaltningens centrala kansli. Kulturverksamheten i förvaltningen omfattar bibliotek, ungdomsverksamhet, kulturskola och kansli med kompetenser och service gällande allmänkultur. Kultur- och utbildningsförvaltningen vill vara en attraktiv a...
2024-04-12 2024-04-26
Malmö stad Ekonomer sökes
Då en av våra ekonomer går på föräldraledighet söker nu Fritidsförvaltningens ekonomienhet just dig som vill ta chansen och jobba hos oss med budget och uppföljning Vi har behov av att tillsätta två tidsbegränsade anställningar där den ena anställningen löper under ett år och den andra under 6 månader. Arbetsuppgifter De två tjänsternas utformning skiljer sig en aning. På det längre vikariatet kommer du som ekonom att stötta chefer i deras budgetarbete samt frågor som rör uppföljning, prognoser och analyser. I arbetet ingår det att ta fram...
2024-04-11 2024-05-02
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen Kvalitetsutvecklare för skolformen gymnasieskola
Skolformsutvecklarens huvudsakliga uppgift är att tillsammans med verksamhetschef och rektorer driva samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och därigenom stärka kvaliteten i Borlänges gymnasieskolor. Arbetet innefattar att i det systematiska kvalitetsarbetet bidra med fördjupade analyser samt leda de utvecklingsinsatser som beslutas utifrån dessa. Du samarbetar med andra utvecklare för att hitta kunskaper, metoder och förhållningssätt som stödjer kvalitetsutveckling i alla skolformer. I arbetet ingår att samla in, bearbeta samt analys...
2024-04-10 2024-05-01
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Projektledare inom kultur och näringsliv
I din roll som projektledare ska du fungera som en brobyggare mellan kultur, näringslivet och offentlig sektor. Målet är att hitta samverkansformer där vi tillsammans tar ansvar för att skapa en attraktiv plats där människor vill bo både nu och i framtiden. Det handlar om att bygga förtroende, trygghet och samverkan för att se till att fler kulturella och mänskliga möten kan ta plats i framtidens Luleå! Du kommer att ingå i Luleå kommuns nybildade näringslivskontor och jobba i nära samverkan med våra övriga förvaltningar och näringslivet. Tj...
2024-04-10 2024-04-23
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Som verksamhetsutvecklare är du förvaltningsledningens stöd i att föra verksamheten framåt i aktuella utvecklingsprocesser. Du arbetar nära förvaltningens chefer men även tillsammans med andra verksamhetsnära nyckelfunktioner och medarbetare. Du verkar inom hela förvaltningens område samt i vissa kommunövergripande frågor. Specifikt för denna tjänst är att du har ett extra fokus på utvecklingsarbetet inom beroendevård och ekonomiskt bistånd. Verksamhetsutvecklarna inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med såväl strategiska som ...
2024-04-09 2024-05-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kvalitetsstrateg/ verksamhetsutvecklare, Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli
I vår strävan efter att skapa bästa möjliga möte för lärande söker vi en kvalitetsstrateg/ verksamhetsutvecklare för att ytterligare stärka det förvaltningsgemensamma arbetet för ökad kvalitet och likvärdighet. Under ledning av kvalitets- och utvecklingschef kommer du att ha en betydande roll i styrning, ledning och uppföljning för hela förvaltningen. Du kommer bland annat att stödja ledningen i arbetet med mål- och ekonomistyrning genom att ta fram underlag och analyser samt ge förbättringsförslag framåt. I arbetet kommer du att samverka med ...
2024-04-08 2024-04-28
Folkbildningsrådet Analyschef
Folkbildningsrådet söker en analyschef till en nyinrättad analysenhet. Tjänsten som analyschef är ny. En första uppgift blir att bygga upp analysenheten. Där ingår till att börja med två erfarna och kvalificerade medarbetare – utvärderare respektive statistiker. Ytterligare en tjänst ska besättas. Analyschefen ingår i Folkbildningsrådets ledningsgrupp. Analysenheten kommer att ansvara för delar av återrapporteringen till regeringen, såsom en årlig samlad bedömning av hur statens syften med statsbidraget uppnås. Enheten ska samverka med...
2024-04-08 2024-05-03
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Projektledare och blivande chef? Välkommen till Lerum!
Som projektledare för FAVO i Lerum får du en unik möjlighet att vara en del av planering, implementering, genomförande och utvärdering av karriärvägsmodellen på lokal nivå. Du ansvarar även för införande av en mentorskapsmodell i vår verksamhet. Men det stannar inte där, din roll inkluderar även en spännande möjlighet till chefsutveckling. Förutom att leda projektet kommer du att få utrymme på ca 50% att vara aspirant för ett framtida chefsuppdrag. Du får stöd och möjlighet till en mentor för att växa in i en ledande roll, ett potentiellt che...
2024-04-06 2024-04-22
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Projektledare Comprehensive Cancer Center, NUS, Umeå
Som projektledare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Din roll blir att leda, driva och samordna arbetet med vår ackrediteringsansökan. Projektet kräver samverkan mellan flera aktörer såsom företrädare från cancervård, forskning, universitet, RCC och sjukvårdsförvaltningar såväl regionalt som sjukvårdsregionalt. Du kommer att ingå i en styrgrupp och arbetsgrupp samt ha direkta kontakter med områdeschef.
2024-04-05 2024-04-26
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förvaltningscontroller till förskoleförvaltningen
Är du intresserad av planerings- och uppföljningsfrågor i en politiskt styrd organisation? Då kan detta vara tjänsten för dig! Rollen är en inrättad strategisk funktion efter en översyn av organisationen så du kommer kunna vara med och forma uppdraget tillsammans med avdelningschef för styrning och ledning. I tjänsten som förvaltningscontroller kommer du arbeta förvaltningsövergripande med ansvar för: • samordning av budgetprocessen. • riskhantering. • intern kontroll. • intern styrning på förvaltningen. Inom ramen för detta uppdrag ingår p...
2024-04-05 2024-04-21
Helsingborgs stad Kvalitetssamordnare
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Kvalitetsavdelningen förändrar sitt arbetssätt för att kunna kraftsamla kring arbetet utifrån kvalitetsledningssystemet sa...
2024-04-05 2024-04-26
1 2 >