Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun Projektledare Bygg till Eslövs kommun
Som Projektledare Bygg leder och driver du projekten från beställning till överlämning. Du ansvarar för att ärenden åtgärdas inom angiven tidsram samt att kommunikationen till beställare sker på ett tydligt och serviceinriktat sätt. Du ska tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Vidare skall du: • Upprätta erforderliga tidplaner för projektet • Upprätta kalkyler och budgeta...
2022-06-23 2022-08-15
Göteborgs Stad , Park- och naturförvaltningen Anläggningsarbetare
Verksamhetsområdet Skötsel och Anläggning underhåller, bygger och anlägger torg, gator, hållplatser, gång- och cykelbanor, parker och övriga utemiljöer för Göteborgs Stad. Verksamhetsområdet är kommunens utförare i egen regi när det gäller grönskötsel, drift, bygg och anläggning i gatu- och parkmiljö. Vi söker flera anläggningsarbetare till vår avdelning grupp 26 mark och underhåll. De huvudsakliga uppgifterna inom denna verksamhet är att utföra serviceuppdrag på uppdrag av vår egen förvaltning samt andra tekniska förvaltningar inom Göteborgs ...
2022-06-22 2022-07-29
Halmstads kommun, Trafik Trafikhandläggare
Enheten för trafik söker nu en trafikhandläggare med inriktning på myndighetsutövning. Som trafikhandläggare med inriktning myndighetsutövning handlägger och beslutar du i ärenden gällande trafik- och markupplåtelsefrågor. Du kommer exempelvis att arbeta med att samordna och svara för yttrande gällande upplåtelse av allmän platsmark. Du kommer även handlägga och besluta i ärenden som exempelvis parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Även andra arbetsuppgifter såsom att utreda tillstånds- och dispensärenden, reklamationer av kontrollavgifter o...
2022-06-22 2022-07-10
Region Västerbotten, RV Fastighetsingenjör, Fastighet, Skellefteå
Som fastighetsingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I ditt uppdrag som fastighetsingenjör hos oss kommer du att: • Ansvara för den sammanhållna bilden över den byggtekniska statusen inom förvaltningsområdet. • Vara ett stöd till kollegor inom organisationen. • Säkerställa utveckling inom byggteknik och dess koppling mot utvecklingsplaner ur ett helhetsperspektiv. • Ha helhetsgrepp kring verksamhetens behov/önskemål och dess koppling mot utvecklingsplaner. • Upprätta och uppdatera förvaltningspla...
2022-06-22 2022-08-14
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Arbetsledare inom Teknik och fritidsförvaltningen inriktning VA-drift och anläggning
Du kommer att leda en grupp Drifttekniker och Anläggningsarbetare som i sitt arbete gör det möjligt för våra kunder att få rent vatten och att vi också tar hand om avloppsvattnet i något av våra Avloppsreningsverk via den befintliga nätinfrastruktur av ledningar i gata eller i terräng . Du ska i ditt ledarskap naturligt kunna vara stödjande i både Va-driften och med Va-anläggningen du ska kunna täcka upp i båda enheterna vid ledighet och ev. sjukdom för ordinarie personal . Utöver detta så kommer det tidvis att finnas kontorsarbete med admini...
2022-06-22 2022-08-16
Malmö stad Malmö stad säker en gatuingenjör till Park- och gatumiljö!
Arbetsuppgifter Nu söker vi en gatuingenjör till Park- och gatumiljöenheten som vill arbeta i en kreativ organisation där vi ser till helheten! Vårt arbete omfattar alltifrån renhållning, drift, vinterväghållning och underhåll till beredskap och utveckling. Vi förvaltar och upprätthåller status och funktion för stadens offentliga rum, såsom gator, torg, parker, stränder och kommunala naturreservat, trafikanordningar, lekplatser och andra anläggningar, som är knutna till den allmänna platsmarken. På enheten ska vi bli fem gatuingenjörer som ...
2022-06-21 2022-08-14
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/Lokalförsörjning Projektledare lokalförsörjning
Som projektledare inom Lokalförsörjningen är du en bland flera projektledare med ansvar för utbyggnad och utveckling av kommunens lokaler. I rollen blir din huvudsakliga arbetsuppgift att leda och driva små och stora projekt där du ansvarar för nybyggnation, renovering/ombyggnationer, lokalomställningar samt i vissa fall underhållsprojekt. I vissa projekt leder du dem från förstudie till färdigställande och i vissa leder du i enskilda skeden. Du arbetar med alla normalt förekommande entreprenadformer och är aktiv i LOU-upphandlingar av såväl k...
2022-06-21 2022-07-04
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Vattenhandläggare med inriktning Limnologi till Järfälla Kommun
Du kommer att arbeta med vattenfrågor kopplade till ytvatten (sjöar, vattendrag och våtmarker) i nära samarbete med kommunens vattenstrateg. Det handlar om restaureringsprojekt för sjöar, vattendrag och våtmarker inom kommunen, samt vara delaktig i kommunens vattenprovtagning. I arbetet ingår även fältarbete, framtagande av GIS-underlag, sammanställa och hantera data/information, samt granska GIS och data i olika vattenutredningar och sammanställa synpunkter.
2022-06-20 2022-07-31
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Park- och anläggningsarbetare
Du kommer att arbeta i en liten organisation som består av en arbetsgrupp på fyra personer. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad på kommunförrådet där tre kommunala enheter har sin utgångspunkt. Du kommer att arbeta med • Skötsel och underhåll av våra parker, lekplatser, kommunala gator och badplatser. Även andra arbetsuppgifter förekommer inom förvaltningens verksamhetsområden. Beredskapstjänst ingår.
2022-06-20 2022-07-04
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Projektledare byggnadsautomation till Järfälla kommun
Som projektledare byggnadsautomation kommer du att jobba som delprojektledare och stötta projektledare i byggprojekt. I byggprojekten kommer du att delta med din spetskompetens i projektering, genomförande fram till överlämnande till avdelningens driftenhet. Du besitter stor teknisk kunskap och yrkesmässig skicklighet ute på fältet och fungerar som ett bollplank till kollegorna genom din kompetens. Du kommer att ansvara för all byggnadsautomation i byggprojekten med kravställning enligt kommunens riktlinjer, inköp, beslut i tekniska frågor, ek...
2022-06-20 2022-08-22
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Projektledare säkerhet till Järfälla kommun
Som projektledare för säkerhet har du spetskompetens inom ditt verksamhetsområde och ansvarar för larm och säkerhet i byggprojekt. Du fungerar som ett bollplank till kollegorna genom din kompetens. Tjänsten innebär att du som delprojektledare ansvarar för att kommunens alla krav på larm- och säkerhetssystem tillgodoses i alla byggprojekt. Det gäller alla fastighetsrelaterade säkerhetssystem såsom (brand, inbrotts- och trygghetslarm), allanropssystem, kamerasystem, sprinkler samt lås och passagesystem i kommunens fastigheter och inhyrda lokaler...
2022-06-20 2022-08-22
Malmö stad Byggprojektledare
Arbetsuppgifter Malmö utvecklas i snabb takt, det är många som vill bo i, verka i och besöka vår stad. På Stadsfastigheter förvaltar och utvecklar vi Malmö Stads förskolor, skolor, stöd- och äldreboenden samt kultur- och fritidsanläggningar. Vi befinner oss in en intensiv utvecklingsfas med riktningen att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad. Projektenheten bygger om och bygger nytt på uppdrag från våra lokalnyttjande förvaltningar. Projektenheten har uppdraget att driva byggprojekt, och vi är involverade från idéstadiet hela vägen fram till...
2022-06-17 2022-08-21
Göteborgs Stad , Renova AB Tekniker till Högsbo sorteringsanläggning
Affärsområde Återvinning (AOÅ) är ett av två affärsområden i Renova Miljö AB. Kärnverksamheten består av återvinning och behandling av avfall. Vi söker nu en tekniker till Högsbo sorteringsanläggning. Arbetet som tekniker innebär att sköta driften vid anläggningen enligt våra mål, tillstånd och rutiner. I rollen ingår ett tydligt kundfokus för att bibehålla goda relationer och nå en bra avfallshantering. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi tar hand om deras avfall på bästa möjliga sätt för miljön. Till anläggningen kommer både inter...
2022-06-17 2022-07-04
Skellefteå kommun Rörnätstekniker
Som rörnätstekniker på VA-sektionen kommer du att arbeta med rörläggning, underhåll och service av det allmänna VA-nätet. Du samlar in, sammanställer, följer upp och redovisar data. Genom våra kunskaper utreder, felsöker och åtgärdar vi brister i vårat ledningsnät. Vi agerar kunskapsstöd till aktörer inom branschen. Du kommer att delta i tillsyn och skötsel av Lågtrycksavloppsstationer(LTA) och av bräddnivåmätare. Vi har hela kommunen som arbetsplats och arbetet innebär mycket kontakt med våra medborgare. I arbetet ingår beredskap.
2022-06-17 2022-07-15
Mölndals stad, Fastighetsavdelningen Byggsakkunnig
Som byggsakkunnig tillhör du Fastighetsavdelningen och vårt ansvarsområde är att förvalta, utveckla och upplåta lokaler till kommunens verksamheter. Du blir en del av vår projektenhet som består av 10 medarbetare och en ansvarig projektchef. Vi står inför många spännande investeringar under de kommande åren och här kommer du att ansvara för byggtekniska frågor inom ramen av våra projekt. Du kommer även att vara ett viktigt stöd för våra projektledare under projekteringsfasen genom att hjälpa till med både kompetens och erfarenhet. I arbetsuppg...
2022-06-17 2022-08-14
Mölndals stad, Fastighetsavdelningen Projektledare
Som projektledare tillhör du Fastighetsavdelningen och vårt ansvarsområde är att förvalta, utveckla och upplåta lokaler till kommunens verksamheter. Du blir en del av vår projektenhet som består av 10 medarbetare och en ansvarig projektchef. Vi står inför många spännande investeringar under de kommande åren och här kommer du att ansvara för genomförandet av ny-, till- och ombyggnadsprojekt samt större underhålls- och reinvesteringsprojekt från tidigt skede till färdig byggnad. Du kommer att ha ett helhetsansvar för de projekt du leder. I arbet...
2022-06-17 2022-08-14
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Strateg, fastighetsavdelningen
Som fastighetsstrateg ansvarar du bland annat för att: • samordna övriga förvaltningars verksamhetsanpassningar enligt fastställd process • på uppdrag hyra in externa verksamhetslokaler • vara avtalsansvarig för externa fastigheter inkl. omförhandling • vara uppdaterad om befintliga fastigheters tekniska status • arbeta med serviceförvaltningens lokalrevision • vara informerad om tidiga skeden • kvalitetssäkring och utveckling av arbetsprocesser och rutiner • referensperson vid upphandlingar kopplat till rollen Samarbetet på fastighetsav...
2022-06-17 2022-07-01
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Underhållsingenjör/projektledare underhåll
Hos oss kommer du att ansvara för vanligtvis något mindre, men spännande och varierade underhållsprojekt i vårt fastighetsbestånd, där det i de flesta fall finns externa hyresgäster eller kommunala verksamheter att ta hänsyn till. I denna roll är det viktigt att kunna se helheten bortom de egna projekten, göra bedömningar om olika åtgärders rimlighet, där man väger kostnad mot nytta. Som underhållsingenjör är du ansvarig för budget, planering och uppföljning i projekt kopplade till underhåll, ombyggnation och lokalanpassning. Du ansvarar också...
2022-06-16 2022-08-07
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Projektledare, mark- och exploateringsenheten
Uppdraget som projektledare på mark- och exploateringsenheten innebär ett omväxlande arbete med hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Du ansvarar du för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt. Du kommer att ha kontinuerliga kontakter med våra kunder - privatpersoner, företag och myndigheter och med den politiska organisationen. Samarbete med andra delar inom kommunen är en naturlig del av arbetet.
2022-06-16 2022-08-28
Kristianstad kommun, Anläggning Projektledare inom infrastruktur och anläggning
Som projektledare på tekniska förvaltningens avdelning anläggning leder du bygg- och anläggningsprojekt. Projekten omfattar ny- och ombyggnation av gator, vägar och GC-vägar, vatten- och avloppsledningsnät, parker, lekplatser med mera. Rollen spänner över ett brett kompetensområde och du driver ett flertal projekt parallellt. Din roll som projektledare är att genomföra och styra projektet mot dess mål fastställt i projektdirektivet avseende tid, kostnad och innehåll. Du har en viktig roll i projektens planerings- projekterings- och genomförand...
2022-06-16 2022-08-21
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av slöjdundervisning i årkurs 5, 7 och 8. Båda slöjdarterna ingår, trä- och metall i årkurs 5 och 8, textil i årkurs 7. Årkurs 5 och 7 är halvklassundervisning, årkurs 8 tre-delning med två andra ämnen. Mentorskap ingår i årskurs 7. Uppdrag som IT-pedagog/resursperson IT ingår med ca 30%. Uppdraget handlar om både teknisk och pedagogisk support till elever och personal.
2022-06-15 2022-06-29
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Markstrateg, mark- och exploateringsenheten
Som markstrateg hos oss får du en varierad och spännande vardag. Vi strävar efter att komma in tidigt i olika skeden, för att kunna utveckla platsen Skellefteås markinnehav och bidra till hållbart samhälle. Som markstrateg representerat du kommunen som markägare och kommer bland annat jobba med etableringar, markförsäljning och markförvärv. Du ansvarar för att ta fram avtal för köp och upplåtelser samt jobbar med uppföljning av markavtal och genomförandeavtal. Du kommer även jobba utredningar samt långsiktiga och strategiska mark- och översikts...
2022-06-15 2022-08-21
Kristianstad kommun, Anläggning Trafikingenjör
Arbetsuppgifterna omfattar ärendehandläggning som till exempel att uppföra lokala trafikföreskrifter, genomföra mindre trafikutredningar, planering av åtgärder inom trafiksäkerhet och trafikreglering. Du deltar med din trafikkompetens i våra infrastrukturprojekt. Handläggning av trafikanordningsplaner, hantering av medborgarfrågor samt att svara på interna och externa remisser ingår också i arbetet liksom kontakt med allmänhet och myndigheter.
2022-06-15 2022-08-21
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare El till Regionfastigheter i Kristianstad
Vill du använda din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och ditt tekniska kunnande till att planera och genomföra byggnadsprojekt som gör skillnad? Har du gedigna kunskaper kring byggprojektens olika faser? Då kan du bli en viktig del av vårt team när vi nu förstärker vår Installationsenhet med en el-projektledare med placering i Kristianstad. Installationsenheten inom Regionfastigheter består av 18 medarbetare som tillsammans driver cirka 300 projekt per år, med budgetar från 100 000 kronor till miljonbelopp, i hela Skåne. Som el-...
2022-06-15 2022-08-07
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Projektör för drift och projekt till Gatu- och trafikenheten
Som projektör kommer du upprätta handlingar såsom ritningsunderlag, byggritningar och tekniska beskrivningar osv. Du kommer att få arbeta med projekt i huvudsak till gatu- och trafikenheten. Projekteringsledning samt projektledning kommer till viss del ingå i dina arbetsuppgifter. Du tar fram underlag för projektering samt har kontakten mot konsulten samt entreprenören. Dina kontaktytor kommer att vara såväl interna som externa. Du är den som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Karlskoga kommun! Du ansvarar för projektplan, tidplan, ek...
2022-06-15 2022-08-14
1 2 >