Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Projektledare strategisk stadsplanering VA
Är stadsutveckling och långsiktig VA-planering din passion? Då har du hittat rätt! Göteborg står mitt i sitt största utvecklingssprång i modern tid och vi är nu i startgroparna för att identifiera vilka behov som stadsutvecklingen kommer ställa på vår framtida VA-anläggning. För att kunna arbeta med frågan så stärker Kretslopp och vatten nu sin roll i den strategiska stadsplaneringen genom att tillsätta en ny tjänst med fokus på strategisk stadsplanering inom VA, dagvatten och skyfall. På avdelningen Stadsutveckling arbetar vi med att skapa f...
2021-10-15 2021-11-07
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategisk VA- planerare
För att möta framtidens behov söker vi nu en strategisk va-planerare till vår grupp av engagerade kollegor som jobbar med strategisk planering, utredningar och miljö. Vi är just nu i ett skede i Enköpings utveckling där vi arbetar med stora och intressanta utredningar och projekt. Bland annat planerar vi för ny dricksvattenförsörjning. Kommunens storlek skapar en möjlighet att skapa närhet till hela verksamheten och även till andra kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans med oss har du möjlighet att delta i och bidra till samhä...
2021-10-15 2021-11-12
Alingsås kommun, Gatuenheten Projektplanerare med fokus på genomförande
Som projektplanerare på Gatuenheten arbetar du i hela kedjan från projektering till planering och genomförande för investeringsprojekt som görs i egen regi. Du har det sammanhållande ansvaret för att ta emot beställningar av investeringsprojekt från de beställande verksamheterna. Du har ett sammankallande ansvar för planeringsmöten på enheten. Din roll blir mycket viktig utifrån att få till ett bra flöde i beställningar samt att ge förutsättningar för ett lyckat projektgenomförande. I ditt arbete stöttar du enhetschef, två arbetsledare och e...
2021-10-15 2021-11-14
Hudiksvalls kommun Vatten- och Avloppsverk Rörnätstekniker
Att tillsammans med övriga arbetskamrater inom Ledningsnätsenheten arbeta med drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät. Arbetet innebär både akut och förebyggande underhåll samt en viss del nyanläggning. En målsättning är att vi ska kunna arbeta med större fokus på det förebyggande underhållet, med bland annat besiktning av ventiler och nedstigningsbrunnar och slyröjning av ledningsgator. I arbetet ingår också exempelvis läcksökning, reparation och spolning av ledningar samt att ta upp avloppsstopp. Arbetet är ofta fysiskt och man vistas...
2021-10-15 2021-11-08
Malmö stad Snickare
Arbetsuppgifter Kommuntekniks fastighetsenhet söker två kompetenta och ambitiösa snickare. Som snickare hos oss kommer du att ha varierande arbetsuppgifter, då vi har en bred kundkrets med allt från renovering av 1700-tals hus till bryggbyggen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas till en hantverkare med bred kompetens! Tjänsterna innefattar att hantera arbetsorder digitalt i mobilen, att utföra arbetet för att sedan granska fakturor samt sköta återkoppling digitalt till den som beställt arbetet. Tjänsten ställer krav på att du ka...
2021-10-15 2021-10-31
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Trafikhandläggare
Trafik- och Gatuenheten söker nu en trafikhandläggare till enheten. Som trafikhandläggare hos oss kommer du att få en omväxlande och varierad tjänst där du både jobbar administrativt men även praktiskt ute på fältet. Du kommer ansvara för att kontrollera och följa upp framkomlighet och status i trafikmiljön. Det innebär bland annat att du ansvara för att se efter att skyltning är korrekt, enklare skyltbyten och underhåll, övervaka väg och anläggningsskador, framkomlighet och trafiksäkerhet. Utifrån observationer ute ansvarar du för att tillsamm...
2021-10-15 2021-10-29
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Trafikingenjör
Som trafikingenjör hos oss kommer du kommer du arbeta med trafikfrågor kopplat till kommunens vägnät. Ansvaret kommer ligga på framkomlighet, trafiksäkerhet, tillstånd med mera. Du kommer arbeta med handläggning av tillstånd för schakter och TA-planer, handläggning av dispenser och framtagande och revidering av lokala trafikföreskrifter. Med stöd av dina kollegor har du ansvar för att kommunens trafikmiljöer uppfyller de krav som ställs utifrån gällande lagstiftning så att skyltning, linjemålning och andra trafikanläggningar fungerar. En stor ...
2021-10-15 2021-11-14
Kristianstad kommun, Anläggning Anläggare med inriktning i huvudsak mot VA-arbeten
Du medverkar och tar ansvar för anläggningsarbeten inom kommunens gata och rörnätsavdelning. Arbete med underhåll och nyanläggning av vatten och avloppsledningar är huvudsysslan, men i arbetsuppgifterna kan även uppdrag som gränsar till ditt yrkesområde förekomma som till exempel snöröjning, assistans av spolbilen eller övriga gata och anläggningsarbete. Beredskapstjänst ingår i tjänsterna.
2021-10-14 2021-11-04
Åre Kommun, Barn- och utbildningskontoret Projektledare
Duved skola i Åre kommun är den största arbetsplatsen i vår offentliga verksamhet, och skolan ska flytta in i helt nybyggda lokaler hösten 2022. Som projektledare för ett stort flyttprojekt är du den som planerar och genomför flytten, beställer inredning utifrån våra avtal och verksamhetens önskemål, håller i möten med organisationen och andra berörda verksamheter samt har budgetansvar för flytten. Du blir projektanställd för detta uppdrag som beräknas fortgå till sista oktober 2022. Eventuellt finns möjlighet till förlängning.
2021-10-14 2021-10-31
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Delprogramledare för Västlänken i Staden
Vill du vara med och skapa vår framtida stad? Nu finns möjligheten att vara delaktig i stadsutvecklingen kopplat till Västlänkens genomförande. Rollen som delprogramledare gör att man kan medverka till en mycket viktig del i framtidens Göteborg som erbjuder helt nya och unika utmaningar i staden. Avdelning Stora projekt ansvarar för planering och genomförande av utpekade stora projekt/program som bedöms särskilt komplexa och med stor strategisk betydelse för staden. Vi tar en aktiv roll i samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med hela Götebor...
2021-10-14 2021-10-28
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Anläggningsarbetare
Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, VA-inspektör och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och dagvattennätet. • Ny servisanslutning, avloppsstopp, ventilbyten, brandpostkontroll...
2021-10-14 2021-10-29
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp
Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till gatukontorets övergripande förehavanden. Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.
2021-10-14 2021-11-14
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Projektledare till Service- och teknikförvaltningen
Som projektledare arbetar du med våra byggprojekt. Det innebär att du är ansvarig för att leda projektprocessen, från framtagandet av en förstudie till slutbesiktning och överlämnandet till förvaltningens fastighetsavdelning. Projektenhetens verksamhet baseras på Mjölby kommuns projektmodell. I din roll ingår det att ha ansvar för projektstyrning, projekteringsledning, förfrågningsunderlag, bygglovshantering, upphandling, genomförande, byggledning, kvalitet och miljö, uppföljning, projektavslut och överlämnande. Du ansvarar för projektens avt...
2021-10-13 2021-10-29
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Byggprojektledare
Ditt ansvarsområde som byggprojektledare är att leda projektet i produktionsfasen. Detta innebär att ta över efter förstudien och sedan leda projektet från förfrågningsunderlag till projektavslut. Exempel på arbetsuppgifter är upprätta förfrågningsunderlag och genomföra upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, uppföljning av ekonomi, kvalitet och tidplan, rapportering till styrgrupp, ta fram kravdokument som exempelvis projektplan, slutdokumentera och överlämna till förvaltning. Vi erbjuder kompetensutveckling för att du ska kunna väx...
2021-10-13 2021-10-27
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Rörläggare
Nyköping är en expansiv kommun vilket ställer krav på ett väl utbyggt och fungerande ledningsnät för kommunens invånare. Vi söker nu en Rörläggare till enheten för underhåll på Nyköping Vatten. Som rörläggare kommer du bland annat att arbeta med nyanläggning av ledningar samt drift, underhåll och service av befintligt ledningsnät. Du kommer även att hantera akuta problem så som läckor på vattenledningar och avloppsstopp. I arbetet ingår beredskapstjänstgöring enligt schema.
2021-10-13 2021-11-03
Stenungsunds kommun, Teknisk verksamhet Se hit! Teknikenheten söker Trafikingenjör/Trafikplanerare
Som trafikplanerare arbetar du, ihop med dina kollegor, med ett brett spektrum av uppgifter inom trafikområdet. Det rör sig om frågor kring trafiksäkerhet, tillgänglighet, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering och hållbar mobilitet samt inte minst utformning av den gatumiljö våra kommuninvånare och besökare vistas i för sin förflyttning och rekreation. Du kommer att arbeta både självständigt men även i grupp med såväl enhetens medarbetare som kollegor inom Sektor Samhällsbyggnad. Vid arbete i projektgrupper står du för k...
2021-10-13 2021-10-31
Vetlanda kommun, Witalabostäder Snickare Witalabostäder
Nu söker vi en servicesnickare som vill bli en del av vårt lag. Som servicesnickare hos oss arbetar du med akuta och löpande underhållsarbeten i våra fastigheter och ansvarar för mindre ombyggnads- och snickeriarbeten. Du hanterar felanmälningar och återrapporterar utförda underhålls- och reparationsarbeten. Du arbetar både självständigt och i team, där ni tillsammans planerar och utför snickeriarbeten. Rollen innebär samarbete med kollegor inom hela bolaget. Hos oss har du ett självständigt jobb där du arbetar förebyggande med underhåll och r...
2021-10-13 2021-10-31
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Förnyelseplanerare
Enheten Vattenledningsprojekt tillhör avdelning Projekt och utveckling. Enheten driver projekt och utredningar med bäring på dricksvattendistribution. Enhetens mål är att möjliggöra en säker tillgång till hälsosamt och gott dricksvatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Utöver projektverksamheten agerar enhetens som driftstöd och tekniskt expertstöd mot stadsbyggnad. I nuläget är vi 14 personer men vill bli fler. Förnyelseplaneraren ska arbeta med förnyelse av vattenledningar på Kretslopp och vatten. Förnyelseplaneraren ska skapa bättre framfö...
2021-10-13 2021-10-27
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Projektledare
Avfallsprojektenheten tillhör avdelningen Stadsutveckling där våra medarbetare i projektverksamhet arbetar med avfalls-, vatten och avloppsfrågor. Vi har ett nära samarbete inom avdelningen och arbetar tätt tillsammans med driftavdelningarna och förvaltningar och bolag i Göteborgs stad. Vår enhet ansvarar för en stor del av avfallsuppdraget inom avdelning Stadsutveckling. Vårt uppdrag grundar sig i det kommunala insamlings- och behandlingsansvaret för framförallt hushållens avfall men också för stadens nedlagda deponier. Enheten ska aktivt påve...
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun Fordonsförare, visstid
Som maskinförare vid transportverksamheten på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer du att jobba som hjullastarförare. Du kommer till stor del att arbeta självständigt, men även tillsammans med andra yrkesgrupper. Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Uppdragen utförs till stor del åt övrig verksamhet på sektion Gatudrift, sektion Parkdrift samt VA-avdelningen inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Förekommande arbetsuppgifter kan vara snöröjning, klippning, justering, materialtransporter, sopning mm. Beredskapstjänstgöring ingår under snöröjnings...
2021-10-12 2021-10-26
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare anläggning Infrastruktur
Som projektledare Infrastruktur på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun är du delaktig i exploatering- och investeringsprojekt under samhällsbyggnadsprocessens samtliga skeden. Du har det samlade ansvaret för dina projekt och driver frågor avseende projektering, upphandling, genomförande, tid, ekonomi och kvalitet. Som projektledare är du en nyckelperson i exploatering- och investeringsprojekten och fungerar som Samhällsbyggnadsförvaltningen specialist och förlängda arm i entreprenaderna. Du håller i möten, ansvarar för ekonomis...
2021-10-12 2021-11-02
Region Skåne, Regionfastigheter Projektchef till Regionfastigheter i Malmö och Lund
Som projektchef ansvar du för genomförandet av bussdepåprojekten i Malmö och Lund med fullt ansvar för projektets framdrift, personal och ekonomi. Organisationen består av byggprojektledare samt interna och externa specialister. I din roll samarbetar du med flera kontaktytor där du samverkar och rapporterar till Skånetrafiken samt projektets styrgrupp. Som projektchef är du direkt underställd chef VO Strategiska Projekt och ingår därmed i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Som projektchef är du en aktiv förebild både på verksamhets- och enhet...
2021-10-11 2021-10-28
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare bygg till Regionfastigheter i Malmö
Vill du bidra med din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och ditt tekniska kunnande till att planera och genomföra byggnadsprojekt som påverkar en mängd människor? Har du gedigna kunskaper från byggprojektens olika faser? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker vår Byggenhet med en ny byggprojektledare i Malmö! Byggenheten i Regionfastigheter driver cirka 500 projekt per år, med budgetar från hundratusenkronor till miljardbelopp och projekt i hela Skåne. Därför söker vi nu drivna, strukturerade och...
2021-10-11 2021-11-01
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare bygg till Regionfastigheter i Lund
Vill du bidra med din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och ditt tekniska kunnande till att planera och genomföra byggnadsprojekt som påverkar en mängd människor? Har du gedigna kunskaper från byggprojektens olika faser? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker vår Byggenhet med en ny byggprojektledare i Lund! Byggenheten i Regionfastigheter driver cirka 500 projekt per år, med budgetar från hundratusenkronor till miljardbelopp och projekt i hela Skåne. Därför söker vi nu drivna, strukturerade och ...
2021-10-11 2021-11-01
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare bygg till Regionfastigheter i Helsingborg
Vill du bidra med din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och ditt tekniska kunnande till att planera och genomföra byggnadsprojekt som påverkar en mängd människor? Har du gedigna kunskaper från byggprojektens olika faser? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker vår Byggenhet med en ny erfaren byggprojektledare i Helsingborg! Byggenheten i Regionfastigheter driver cirka 500 projekt per år, med budgetar från hundratusenkronor till miljardbelopp och projekt i hela Skåne. Därför söker vi nu drivna, str...
2021-10-11 2021-11-01
1 2 3 >