Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Nyanläggningsarbetare Gata och Park
Verksamhetens huvuduppdrag är att bygga, utveckla, sköta och underhålla kommunens anläggningar. Vi fungerar även som entreprenör till kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans och i samarbete med enhetschef och arbetsgruppen ska du bygga och underhålla kommunens VA, gator, vägar och parker. I det här uppdraget kan beredskap kan förekomma.
2022-01-21 2022-02-06
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Projekt- och byggledare till Gatuavdelningen
Du ansvarar för kommunens beläggningsarbeten där bedömning av behov och prioritering är en viktig del. Du ansvarar även för att driva projekt från planering och projektering, via upphandling, anläggning, slutbesiktning och överlämnande. Din uppgift är att ha en helhetssyn för att projektet genomförs på ett bra sätt med arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi som viktiga områden. Under byggskedet leder du arbetet som byggledare. Du ingår i Entreprenadsektionen som är en del av Gatuavdelningen. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och du har et...
2022-01-21 2022-02-13
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Projektledare
Söker du ett jobb där du kan göra skillnad för medborgare och företagare i ett växande Nyköping? Är du intresserad av utveckling av samhällets fysiska miljö och en hållbar utveckling? Vi står just nu inför flertalet nya spännande projekt och behöver förstärkning till vårt team. Idag arbetar åtta projektledare inom Tekniska divisionens projektenhet. Vi söker nu en projektledare som ska leda större investeringsprojekt inom bygg och anläggning. Som projektledare kommer du medverka i förstudie och utredningar, ansvarar för projektering och byggnat...
2022-01-21 2022-02-13
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Produktion Anläggningsarbetare inriktning stensättning
Som anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter att variera mellan anläggningsarbete, stensättning, plattsättning och diverse markarbeten. Arbetsuppgifterna kan också ändras beroende av bland annat säsongen. Främst förekommer arbete vid nybyggnation och ombyggnad av bostadsgator, parkeringar samt gång- och cykelvägar, återsättning av plattor och sten efter till exempel ledningsarbeten. Du kan även vid behov ingå i renhållningsarbetet av gator och vägar. Vintertid kan bland annat snöröjning förekomma. Tjänsten kan innehålla vinterberedskap ...
2022-01-20 2022-02-13
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Trafikingenjör
Vi söker nu en trafikingenjör till Mölndals stad. Som trafikingenjör arbetar du främst med strategisk trafikplanering och för att säkerställa en god trafikmiljö för såväl gång-, cykel- och biltrafikanter som för kollektivtrafik och godstransporter. Du bidrar till att skapa och utveckla ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem som stödjer kommunens samhällsutveckling, visioner och mål. I ditt uppdrag kommer du att vara delaktig i flera av de stora projekt som Mölndals stad står inför de kommande åren. Vi erbjuder dig en stim...
2022-01-20 2022-02-06
Samhällsbyggnad Bergslagen, Planering Gatuingenjör med ansvar för beläggning och broar
Inom förbundets fyra kommuner har vi ett uppdrag att utföra beläggningsunderhåll av befintliga kommunala gator, cykelvägar, och gångbanor. Våra kommuner har ett stort brobestånd, med broar i varierande ålder och skick. Verksamheten står inför betydande förändringar, så nytänkande och utförande av nya lösningar och teknik kommer att bli ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. I rollen som Gatuingenjör har du beställaransvar för asfaltsbeläggningar och brounderhåll, enligt fastlagda underhållsplaner. Gatuingenjören har rollen som sakkunni...
2022-01-20 2022-02-03
Göteborgs Stad , Göteborgs Spårvägar AB Underhållsledare sökes av Göteborgs Spårvägar
Nu söker vi underhållsledare till vår avdelning Infrastruktur och driftsäkring! Vår avdelning har uppdraget att leverera maximal tillgänglighet på Göteborgs spårväg, säkerställa funktion på kommunikationsutrustning samt förvalta verksamhetens fastigheter och fordon. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar med anläggning och underhåll av spårvägsanläggningen, service av Göteborgs Stads och vår egen kommunikationsutrustning samt förvaltning och skötsel av våra lokaler och verksamhetsfordon. Vår verksamhet är placerad i Gullbergsvass och vid Rant...
2022-01-20 2022-02-13
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Nu söker vi en VA-ingenjör till Kumla kommun
Dina arbetsuppgifter som VA-ingenjör i Kumla är varierande. Du kommer att skapa modeller, ta fram dimensioneringar, ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp. Det kan innefatta att vara beställare och projektledare för interna ledningsarbeten och externa entreprenader i samråd med Va-chefen. Beställare av utredningar och projekteringar hos konsult. Ta fram och ajourhålla materialhandbok för VA. Samordning av ärenden med andra förvaltningar och ledningsägare och delta aktivt med din kunskap i detaljplaner, där vi är kravs...
2022-01-20 2022-02-03
Malmö stad Projektledare - Kollektivtrafikstråk
Arbetsuppgifter Infrastruktursektionen, bestående av sektionschef, stråkledare och projektledare, är ansvarig för att genomföra de större infrastrukturåtgärder inom Malmö som är följd av Malmö stads Ramavtal med staten, ibland kallat ”Storstadspaketet”. Stråkledarnas roll är att ha ett samlat ansvar för alla projekt inom ett eller flera stråk (kollektivtrafiklinje eller utpekat cykelstråk), och se till att projekten genomförs effektivt och med hög kvalitet. Som stråkledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att samordna de projekt som ing...
2022-01-19 2022-02-17
MittSverige Vatten och Avfall AB Projektör ledningsnät MittSverige Vatten & Avfall
Projektören har huvudansvar för att driva fasen utredning/projektering. Enheten genomför ca 100 projekt/år, det kan röra sig om ledningsnätsarbeten, anläggningsbyggnationer på avloppsrenings- och vattenverk, pumpstationer, ombyggnationer av byggnader, mekaniska processarbeten osv. Arbetsuppgifterna ska utföras på ett effektivt sätt, med fokus på kvalitet, utifrån gällande målsättning och styrande dokument. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att; • Ansvara för att driva fasen utredning/projektering enligt bolagets projektrutin. • Proj...
2022-01-19 2022-02-09
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Handläggare Bostadsanpassning
Som handläggare kommer dina uppgifter vara att arbeta med ärenden inom bostadsanpassningsenheten. Du ska fatta beslut om bidrag till anpassningar av bostad, skriva beslutsförslag angående ärenden som överstiger delegationsramen, vara kunskapsstöd till sökanden samt administration. Du kommer att vara ansvarig för ärenden från ax till limpa. Arbetet innebär också att ha kontakt med hantverkare och bedöma offerter. Du kommer att genomföra hembesök hos sökande för att hitta praktiska lösningar på anpassningen.
2022-01-19 2022-02-06
Ulricehamns kommun, Fastighet Vi söker en projektledare till vår fastighetsverksamhet!
Du kommer att ingå i ett team av två projektledare och en projektchef. Tillsammans och var för sig ansvarar ni för och genomdriver byggprojekt. Framför allt behöver vi möta den ökande efterfrågan på verksamhetslokaler, med en investeringsbudget på mer än 2 miljarder kronor. Ditt huvudsakliga ansvar blir att ta rollen som projektledare för beslutade byggprojekt. Det innebär att du ser till att projekten genomdrivs utifrån bestämda mål och direktiv. Du säkerställer att interna och externa resurser tillsätts, ansvarar för ekonomiuppföljning mot b...
2022-01-19 2022-02-06
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Gatuingenjör till Stadsmiljös planeringsenhet
Mölndals stad söker nu en gatuingenjör som vill arbeta i en kreativ organisation där vi ser till helheten. Vårt arbete på avdelningen omfattar alltifrån drift och underhåll till beredskap och utveckling. Vi förvaltar och upprätthåller status och funktion för stadens offentliga rum, såsom gator, torg, parker, lekplatser och andra anläggningar som är knutna till den allmänna platsmarken. Som gatuingenjör ansvarar du för planeringen av drift och underhåll av gator och vägar och de anordningar som tillhör dessa. Exempel på arbeten som enheten ans...
2022-01-19 2022-02-06
Ale kommun, Arbetsmarknads- o försörjningsstödsenheten Arbetsledare till arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
I detta uppdrag kommer du att arbetsleda och metodhandleda arbetsmarknadscoacher och stödpedagoger inom enheten, med målsättning att våra kunder - Ales invånare som behöver stöd för att nå egen försörjning, kommer vidare till anställning eller studier. Verksamhetsutveckling inom enhetens uppdrag, med inriktning på arbetsmarknadsområdet är en stor del av uppdraget. Du kommer vara aktiv i DUA-samverkan. Löpande identifierar, utvecklar och implementerar du enhetens rutiner och processer. Du ska arbeta för att främja god samverkan med interna och ...
2022-01-18 2022-02-06
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Anläggningsarbetare Gata & Park
Som anläggningsarbetare/skogsarbetare inom enheten Gata och park ingår du i en grupp medarbetare som gemensamt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator och parkmark, div röjning och trädfällning samt de anordningar som hör till. Arbetets uppgifter varierar med årstiderna där du under sommaren arbetar med anläggningar som lekplatser mm samt skötsel av utemiljöer, höst/vinter röjningsarbeten i egna skogsbeståndet, vinterväghållning som plogning och sandning. Du är kommunens representant när du leder arbeten ute i fält tillsammans med...
2022-01-18 2022-02-11
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Anläggningsarbetare/Maskinförare Gata & Park
Som anläggsarbetare/maskinförare inom enheten Gata och park ingår du i en grupp medarbetare som gemensamt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator och parkmark, samt de anordningar som hör till. Arbetets uppgifter varierar med årstiderna där du under sommaren arbetar med anläggningar som lekplatser mm samt skötsel av utemiljöer, vintertid är det i första hand vinterväghållning som plogning och sandning. Du är kommunens representant när du leder arbeten ute i fält tillsammans med våra entreprenörer. Vi är en mindre grupp som har ett...
2022-01-18 2022-02-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser inom snickeri
Ditt främsta uppdrag är att vara ett dagligt stöd för arbetssökande genom att stötta, vägleda och utbilda. Du möter en bred målgrupp av individer med olika kunskapsnivå som genom att lära sig yrkesområdet och andra viktiga färdigheter utvecklas mot sin individuella målsättning. Du finns där på deras resa för att på ett lösningsfokuserat sätt se individens styrkor och kompetens, samt bygga vidare på deras framsteg. Samtidigt ansvarar du för verksamhetens uppdrag. Du har förståelse för hur man driver en verksamhet och använder ditt sinne för st...
2022-01-17 2022-02-06
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör arbetar du huvudsakligen med att genomföra tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd, besluta om startbesked och slutbesked samt att handlägga anmälansärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Genom de olika stegen i byggprocessen är det inspektörens uppgift att bedöma om det verkar troligt att byggherren kommer att följa plan- och bygglagen i genomförandet av byggnationen. Bygglovsbeslut fattas i stor omfattning i delegation, men du kan också få formulera tjänsteskrivelser till bygg-och miljönämnden, eventuellt äve...
2022-01-17 2022-02-07
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, trä- och metall, Buskolan/Bläshammar skola
Du kommer att undervisa i slöjd, trä och metall, i årskurs 3-6 på båda skolorna. 60% på Bläshammar skola och 40% på Buaskolan. Du kommer ha nära samarbete med skolornas sy- slöjdlärare. Arbetsuppgifterna utgår från skolans nationella styrdokument, skollagen och förskole- och grundskoleförvaltningens lokala verksamhetsplan. Varbergs kommunala skolor har gemensamma strategier och processer med syfte att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar för kunskap, inkludering och välmående som ökar motivationen för lärande. Du arbetar i arbe...
2022-01-17 2022-02-08
Nybro kommun, Mark och service Anläggningsarbetare
Arbetsuppgifterna varierar mellan följande huvudområden: - Drift- och underhållsarbeten av gator och enskilda vägar sommar som vinter - Drift- och underhåll av VA-nät - Nyanläggning av gator och GC-vägar - Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten Arbetet kan vara fysiskt krävande och det är en fördel om du är tekniskt lagd och van att jobba med handverktyg och mindre maskiner. Beroende på inkommande beställningar varierar arbetsuppgifterna över tid och ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsfö...
2022-01-17 2022-01-31
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Abonnentingenjör
Som abonnentingenjör ansvarar du främst för och hanterar frågor som rör fastigheters anslutningar till de kommunala VA-systemet. Du handlägger anslutningsärenden, beräknar anläggningsavgifter, upprättar underlag för kundavtal, samråder och handlägger allmänna kundfrågor samt hanterar VA-relaterade administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten innebär att du blir sakkunnig i VA-taxor, VA-juridik och ABVA. Rollen som abonnentingenjör innebär mycket kontakter, främst med fastighetsägare, entreprenörer och byggherrar men även samordning med drift och u...
2022-01-17 2022-01-31
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Projektledare Bygg
Som projektledare Bygg leder och driver du projekten från beställning till överlämning. Du ansvarar för att ärenden åtgärdas inom angiven tidsram samt att kommunikationen till kund sker på ett tydligt och serviceinriktat sätt. Fokusområdena är att skapa nöjda kunder samt ett effektivt samarbetsklimat där nyckeln är involvering av alla parter. Du ska tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmi...
2022-01-17 2022-02-11
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp Rörläggare till VA-Drift-enheten
VA-Drift-enheten består av ett team med fem rörläggare/anläggningsarbetare. Men hela enheten har en personalstyrka på 15 personer. Som rörläggare kommer du att bidra med att förstärka VA-enhetens rörnät/anläggningssida. Då organisationen är relativt liten är arbetsuppgifterna av varierande art. Detta innebär att vi vill att du skall medverka i arbetet med att: - vara en del av enhetens två egna kommunala schaktlag. - utföra sanerings-/förnyelsearbeten på vatten- och avloppssystemet. - utföra reparationer av olika slag, exempelvis vid akuta ...
2022-01-14 2022-01-30
Göteborgs Stad , Park- och naturförvaltningen Anläggningsarbetare/skyltarbetare
Verksamhetsområde Skötsel och Anläggning underhåller, bygger och anlägger torg, gator, hållplatser, gång- och cykelbanor, parker och övriga utemiljöer för Göteborgs Stad. Verksamhetsområdet är kommunens utförare i egen regi när det gäller grönskötsel, drift, bygg och anläggning i gatu- och parkmiljö. Till enheten Drift och underhåll söker vi en ny medarbetare som skall ingå i vår skyltgrupp. Gruppen arbetar med kontinuerligt skyltunderhåll i gatumiljö, nysättning av skyltar samt trafikavstängningar, företrädesvis i centrala Göteborg. Arbetet u...
2022-01-14 2022-01-30
Ängelholms kommun, Intraprenad Arbetsledare till kommunens drift av gata
Inom huvuduppdrag Samhälle Intraprenad har vi en bred verksamhet med syfte att skapa en bra boendemiljö för ängelholmarna. Vår duktiga personal anlägger och sköter bland annat va-nät, gator, torg, parker och idrottsplatser. Förutom den dagliga verksamheten har vi beredskap för vattenläckor, stopp i avlopp och vinterväghållning. På avdelningen arbetar 50 personer och våra medarbetare har möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete präglat av nära samarbeten där du kommer att ges möjlighet att växa i din yrk...
2022-01-14 2022-02-10
1 2 3 4 >