Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län Frivårdsinspektörer till Frivården Stockholms
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Arbetsuppgifterna inkluderar också att aktivt delta i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till...
2021-10-18 2021-11-10
Sigtuna kommun, S:t Pers skola Lärare F-3 eller 1-7
Alla förekommande arbetsuppgifter som lärare i klass 3. Tjänsten är en heltidstjänst.
2021-10-15 2021-10-29
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Miljöchef till Danderyds kommun
Drivs du av att skapa förutsättningar för en effektiv och välfungerande avdelning? Har du ett engagemang för miljö-, hälsoskydds, - och livsmedelsfrågor? Välkommen att söka tjänsten som miljöchef på Danderyds kommun! Som miljöchef har du fullt chefsansvar vilket innebär att du ansvarar för avdelningens 10 medarbetare, ekonomi och verksamhet. I arbetet ingår att hantera personalfrågor, arbetsmiljö samt ansvara för verksamhetens ekonomi med budgetarbete och resultatuppföljning. Du ansvarar för avdelningens planering av och uppföljning av arbete...
2021-10-15 2021-11-05
Polismyndigheten, Avdelningen för särskilda utredningar Gruppchef till Stöd & Service vid Region Mitt, LPO Gästrikland
Som chef för Stöd service 3 rapporterar du till chefen för Lokalpolisområdet samt ingår i Lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhetsutveckling och dess resultat. Som chef för Stöd och service 3 företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet...
2021-10-15 2021-11-08
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Studiehandledare i urdu
Studiehandledning i urdu från årskurs 1 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns skolenheter.
2021-10-15 2021-10-29
Sveriges Kommuner och Regioner Vill du jobba med styrning- och verksamhetsutveckling på nationell nivå
Vi söker en medarbetare till sektionen för styrning och verksamhetsutveckling. Fokus i uppdraget är att, tillsammans med kollegor och våra medlemmar, flytta fram positionerna i en effektiv styrning och ökad kvalitet inom våra välfärdsområden inom kommuner och regioner. Du kommer arbeta med att utveckla och ge stöd till våra medlemmar och intressebevaka inom områdena - Strategisk styrning och ledning - Strategisk kommunövergripande styrning och ledning - Hur styr man kommunen utifrån mål, styrsystem, mål- och resultatstyrning och effektivitet...
2021-10-15 2021-11-05
Danderyds kommun, Ungt fokus Ungdomskoordinator till Danderyds kommun
I ditt uppdrag som ungdomskoordinator kommer du arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du kommer regelbundet att bedriva ett uppsökande arbete och vistas i de miljöer där ungdomarna är, med målet att skapa relationer. Ungdomskoordinatorerna som grupp har olika uppdrag men arbetar mot samma mål, ungdomars välbefinnande i enlighet med Barn och ungdomsstrategin. Uppdraget är komplext och bygger på ett flexibelt förhållningssätt. Uppdraget är roligt med stora utvecklingsmöjligheter. Uppdraget kan variera efter kommunens och verksamheternas behov. ...
2021-10-15 2021-11-18
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Järfälla kommun/Stöd i ordinärt boende
Det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Tillsammans med de andra enhetscheferna arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån de politiskt uppsatta målen och en del av arbetet är att leda, följ...
2021-10-15 2021-10-31
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Vikariat som gymnasielärare i matematik
Tjänsten har sin tillhörighet i gymnasieskolans ekonomiprogram. Tjänsten är ett vikarierat med undervisning i matematik. I tjänsten ingår undervisning i kurserna matematik 1b och matematik 2b. Tillsammans med övriga lärare i ditt programlag samt ämneslag utvecklar du undervisning och arbetar gärna ämnesövergripande och skolutvecklande. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare som gärna bidrar till att skapa god laganda.
2021-10-15 2021-10-25
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Exploateringsstrateg
I rollen som exploateringsstrateg arbetar du med strategiska frågor på exploateringsenheten. Det kan handla om att representera kommunen som markägare och säkerställa genomförandet i framtagandet av översiktsplanen, tidiga dialoger med möjliga exploatörer och utvärdering av nya projektidéer. Som exploateringsstrateg arbetar du nära projekten och projektledarna och stöttar dessa i projektfrågor av olika slag samt stöttar i implementering av samhällsbyggnadsprocessen i projekten. Rollen kan även innebära en del projektledning av egna projekt. Som...
2021-10-15 2021-10-21
Blomsterfonden, Tallgården Blomsterfonden söker Gruppchef till Tallgården i Danderyd
Är du vår nya kollega? Arbetar du idag som sjuksköterska och vill fortsätta din utveckling har du nu möjlighet att bli en del av vårt härliga team av gruppchefer på Tallgårdens äldreboende. Vid årsskiftet går en av sjuksköterskor på föräldraledighet. Vi söker nu dig som vill ta detta tillfälle att arbeta hos oss i en vikariatsanställning om 1 år. Som gruppchef hos oss är du omvårdnadsansvarig och har det övergripande ansvaret för integreringen i HSL och SoL. Du har personalansvar för din grupp och ansvarar för medarbetarnas arbetsledning, arb...
2021-10-15 2021-11-07
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Anstaltschef till VO Stockholm Syd
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssä...
2021-10-15 2021-11-08
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Stockholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-15 2021-11-12
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Avlösare sökes till Danderyds kommun
Vi söker avlösare till två härliga pojkar som är syskon. Pojkarna är 3 och 5 år gamla med samma syndrom - de har båda diagnosen Fragil X. Pojkarna kräver 100 procentig närvaro av en vuxen person i alla lägen. Inget av barnen har tal, de har ett litet ordförråd, pekar och kommunicerar men är icke-verbala. Avlösningen önskas framförallt helger samt mitt i veckan, eftermiddag/kväll. Som avlösare i hemmet är din roll att avlasta föräldrarna 12 timmar/vecka. Avlösningen sker med ett syskon i taget.
2021-10-15 2021-10-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten, RC tal och språk Logoped till Resurscenter tal och språk, Stockholm
I arbetet med specialpedagogiskt stöd ingår främst utredningsverksamhet som resulterar i specialpedagogiska rekommendationer till verksamheten. Andra arbetsuppgifter är specialpedagogisk rådgivning, att leda och genomföra olika fortbildningsinsatser i form av kurs på distans. I arbetet som logoped ingår även att delta i utvecklingsarbete. Vi erbjuder dig: - ett omväxlande och stimulerande arbete där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation - utvecklingsmöjligheter - flexibla arbetstider Stationeringsort ä...
2021-10-15 2021-11-07
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Expert till sektionen för transportsäkerhet, Nationella transportenheten.
Som expert inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Som medarbetare på Transportsäkerhetssektionen kommer du att delta i utveckling och förvaltning av enhetens säkerhetsarbete i form av styrande dokument och processer, vilket även inkluderar säkerhetsarbetet på transportområdet inom övriga delar av myndigheten. Arbetet omfattar bl.a uppföljning av verksamheten, utveckling av nya arbetssätt och metoder samt framtagande av styrande dokument inom transportsäkerhetområdet.
2021-10-14 2021-11-04
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB VA-Rådgivare till Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Har du lång erfarenhet av arbete som inspektör med fokus på enskilda avloppsanordningar? Eller har du på annat sätt kunskap inom enskilda avloppsanordningar? Tycker du om att ha kontakt med människor, förmedla kunskap, samt har ett stort miljöengagemang som driver dig. Då kanske detta är något för dig! Syftet med rådgivningen är bland annat att fungera som ett kunskapsstöd till fastighetsägare som fått beslut att åtgärda sin avloppsanordning eller vid nyanläggning av enskilda avlopp. VA-rådgivaren gör inte några specifika val utan hjälper till...
2021-10-14 2021-11-15
Järfälla kommun, Äldreenheten Biståndshandläggare till Myndighet äldre
Vi kan erbjuda dig en viktig, inspirerande och utvecklande tjänst där du tillsammans med dina kollegor kommer att utreda och bedöma behov om insatser enligt Socialtjänstlagen. I uppdraget ingår även att utreda ansökningar enligt Lagen om riksfärdtjänst. Arbetsuppgifterna innebär också att du följer upp och nyprövar beviljade insatser. Du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Vi erbjuder dig en individuellt utformat introduktionsplan som du och vår mentor gör tillsamma...
2021-10-14 2021-11-04
FRA IT-säkerhetshandläggare till FRA
Som IT-säkerhetshandläggare kommer du tillhöra FRA:s säkerhetskontor. Säkerhetskontorets uppgift är att säkerställa FRA:s säkerhetsskydd för myndighetens olika verksamheter utifrån dess specifika förutsättningar. Säkerhetsskyddsarbetet regleras i författning och interna bestämmelser. Du kommer i huvudsak att arbeta med handläggning av alla förekommande frågor inom informationssäkerhetsområdet som säkerhetskontoret har ansvar för. I uppdraget ingår bland annat att arbeta med framtagning av regelverk och arbetsmetodik inom informationssäkerhet...
2021-10-14 2021-11-07
KTH - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation Avdelningschef ledningskansliet/biträdande universitetsdirektör
I rollen som avdelningschef för ledningskansliet kommer du leda medarbetare med djup och bred kompetens inom områden som t.ex. kvalitetssamordning och myndighetsjuridik. Avdelningen ansvarar för framtagande av rektors verksamhetsplaneringsdokument och KTH:s årsredovisning. Du kommer i rollen som biträdande universitetsdirektör företräda universitetsdirektören i olika sammanhang. Du kommer utöver det även arbeta med verksamhetsutvecklande projekt med fokus att skapa ett administrativt stöd i världsklass. Detta sker i nära samarbete med univer...
2021-10-14 2021-11-05
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Metodstödjare/Specialistsocionom, Familjeavdelningen, Danderyds kommun
Vi har tillsammans arbetat fram uppdraget för denna nyinrättade tjänst som metodstödjare/specialistsocionom och ser fram emot att få en ny kollega med det uppdraget. När du börjar hos oss kommer du få vara med och bygga upp och strukturera arbetets innehåll. Tjänsten tillhör Barn- och Ungdomsgruppens ena team som leds av en gruppchef som ansvarar för den dagliga arbetsledningen samt har personalansvar för arbetsgruppen. I uppdraget kommer du: • Ansvara för yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare i arbetsgruppen. • Ge råd och s...
2021-10-14 2021-10-29
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Verksamhetsledare Järfälla bibliotek - Bas Barkarby
Som verksamhetsledare för detta nya bibliotek får du chans att bygga upp verksamheten från grunden. Biblioteket i Herresta och delvis Barkarby kommer att flyttas in i Bas-biblioteket. Eftersom personalstyrkan behöver utökas finns stora möjligheter att genom nyrekrytering skapa en arbetsgrupp med kompetenser som korresponderar väl med uppdrag och mål. Verksamhetsledaren arbetar nära bibliotekschefen och ingår i ledningsgruppen för Järfälla biliotek tillsammans med övriga verksamhetsledare. Det övergripande målet för ledningsgruppen är att hela...
2021-10-14 2021-11-05
Ersta diakoni, IVA/postop Intensivvårdssjuksköterska till Ersta Sjukhus
Vår enhet består av en uppvaknings- och postoperativ del samt intensivvård. Vi arbetar i team på en liten enhet bestående av undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Till största delen består dina arbetsuppgifter till att sköta den postoperativa vården efter kirurgi men även vård av patienter från övriga delar av sjukhuset som behöver vår vårdnivå. Om patienter kräver intensivvård så har vi tre platser för det. Vi fungerar även som Ersta sjukhus interna larmteam dag som natt. I övrigt kommer du ha sedvanliga a...
2021-10-14 2021-11-07
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Registrator till miljö- och stadsbyggnadskontoret, Danderyds kommun
I kontorets registratur arbetar vi med registrering av ärenden inom bygglovs- och miljöprocesserna och utlämning av allmänna handlingar. Processerna är till stor del digitala och kvalitetssäkring och felsökning i våra digitala system/e-tjänster är en viktig uppgift i arbetet. Praktiskt arbete med arkivfrågor ingår som en del i tjänsten. Då vi är en myndighet ska du jobba för kvalitet i diarieföring och dokumenthantering. Som registrator kommer du säkerställa att kontorets registratur följer lagar, handläggningstider och riktlinjer. I samband m...
2021-10-14 2021-10-28
Kriminalvården, Anstalten Österåker Kock/köksbiträde, timvikariat till anstalten Österåker
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten, men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande, såsom planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal ur andra funktioner.
2021-10-13 2021-11-02
1 2 3 4 5 6 >