Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent till gruppbostad Gustav Arnolds gata
Arbetet i vår servicebostad innebär att ge stöd på ett strukturerat och pedagogiskt sätt för att ge våra hyresgäster ett gott liv. Vi arbetar med individen i centrum. Arbetet kan innebära samplanering med annat boende. Arbetstiderna innebär både dag, kvälls-och helgarbete samt journatt.
2022-10-06 2022-10-31
Ronneby kommun, Grundskola Elevassistent
Tjänsten innebär att arbeta som elevassistent till två elever i skola och fritidshem. I arbetet ingår att ge stöd i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. Stödet skall utformas med hänsyn till elevens behov och förutsättningar.
2022-10-06 2022-10-14
Ronneby kommun, RoS-team Talpedagog
Vi söker en talpedagog med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd avseende tal, språk och kommunikation. Som talpedagog ska du utföra kartläggningar av elevens tal-, språk- och kommunikationsförmåga, kartlägga behovet av stöd samt ge lämpliga stödåtgärder. Du ska ge eleven träning individuellt eller i grupp, samt ge pedagogisk rådgivning till personal och vårdnadshavare. Tjänsten är placerad på Råd- och stödteamet, Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.
2022-10-06 2022-11-06
Ronneby kommun Inköpsenheten söker erfaren upphandlare
Upphandlingsenhetens huvudsakliga uppgifter är att svara för upphandlingar, genomföra specifika upphandlingar, rådgivning internt och till kommunala bolag, information och utbildningsinsatser. Som upphandlare för varor och tjänster genomför du upphandlingar, förnyad konkurrensutsättning och direktupphandlingar i nära samverkan med berörd beställare i verksamheten. Du ansvarar för att formella krav på upphandlingsprocessen uppfylls och du föreslår lämpligt upphandlingsförfarande inklusive utvärderingsmodell. Du arbetar också med interna riktlin...
2022-10-05 2022-10-30
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Bibliotekarie/pedagog med fokus på läsfrämjande och digital delaktighet
Du kommer att tillsammans med dina kollegor arbeta med fokus på läsande landsbygd, där ni har det mobila biblioteket "Bibblan på hjul" som verktyg och hjälpmedel att nå ut till andra platser i kommunen utan närhet till något av våra bibliotek. Biblioteksbussen går på tur 2-3 dagar i veckan, och däremellan arbetar du i samverkan med dina kollegor med uppsökande verksamhet. Målgruppen är framför allt barn och ungas delaktighet både när det gäller att inspirera till läsning eller arbeta med berättelsen genom digitala aktiviteter. Du möter barnen i...
2022-10-05 2022-10-30
Ronneby kommun, Socialförvaltningen Avlösarservice i hemmet till barn
Ronneby kommun och socialförvaltningen är i ständigt behov av personer som vill hjälpa och stödja andra människor. Just nu söker vi efter personer som kan tänka sig uppdrag som avlösare i hemmet. Avlösarservice i hemmet innebär att en annan person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet. Uppdragen varierar i omfattning. Tjänstgöringen sker mestadels kvällstid och under helgen. Av...
2022-10-05 2022-10-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent Hobyskolan åk 4-6
I uppdraget som elevassistent kommer du att arbeta nära tillsammans med kollegor för att stötta en enskild elev. Elev har enskild undervisning och egen undervisningslokal samt viss undervisning och rast utomhus. Just nu är elevens skoltid och fritidshemstid förlagd i Ronneby.
2022-10-05 2022-10-19
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Processledare TSI (tidiga samordnade insatser)
Du kommer att ansvara för insatser inom TSI, både vad gäller planering, genomförande och uppföljning. En processplan ska arbetas fram i samverkan med flera olika aktörer. Hållbara rutiner och riktlinjer kring arbetet med TSI ska skapas och implementeras i samarbete med andra förvaltningar och Region Blekinge. Du kommer i rollen att vara direkt underställd verksamhetschef förskola. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor som alla har inställningen att om man har roligt på arbetet så kan man också leverera ett bättre resultat....
2022-10-05 2022-10-23
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Junibackens förskola
Arbetet innebär att tillsammans med övriga kollegor arbeta med förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Som förskollärare arbetar du utifrån styrdokumenten och systematiskt kvalitetsarbete där du tillsammans med förskollärare i arbetslaget ansvarar för planering, undervisning och utvärdering samt utvecklar utbildningen utifrån målen. Du arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utveckla och kvalitetssäkra barns lärprocesser och använder dokumentationen som underlag i planering och utvärdering. Med läroplanen som grund välje...
2022-10-04 2022-10-30
Ronneby kommun, Grundskola Fritidspedagog/fritidsledare, Parkdalaskolan 7-9
Du har ansvaret för elevcaféet inkl inköp och ekonomi, elevernas skåp inkl lås, skolans elevråd samt att tillsammans med övriga på skolan skapa en trygg miljö för skolans elever. Du arbetar nära elevhälsan, socialpedagog samt övriga lärare. Du är tillsammans med socialpedagog skolans kontakt med utomstående aktörer, t.ex. fritidsledare, BRÅ, föreningar, polis. I dina arbetsuppgifter ingår att ha naturliga samtal med elever och finnas till hands under lektioner samt att kontakta vh vid behov.
2022-10-04 2022-10-23
Cura Individutveckling Vikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. Ditt bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter, elever, ungdomar, barn och familjer.
2022-10-03 2022-10-24
Ronneby kommun Teamledare för aktivitetssamordnare
Som teamledare för aktivitetssamordnarna kommer du att planera, genomföra, utvärdera och utveckla aktiviteter utifrån gruppers och individuella behov med fokus på hälsofrämjande. Du kommer ha en ledande roll för kommunens aktivitetssamordnare. För utveckling behövs ett strategiskt arbete, nätverkande och omvärldsbevakning. Samverkan med civila aktörer, öppna mötesplatser, olika yrkeskategorier och andra verksamheter är av stor betydelse för att kunna möta dagens seniorer. I rollen som teamledare för aktivitetssamordnarna samordnar du aktivit...
2022-10-03 2022-11-06
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Socialsekreterare Försörjningsenheten
Nu söker vi en planeringshandläggare till vår enhet! I rollen som planeringshandläggare möter du den enskilde för att vägleda och coacha mot en varaktig försörjning i form av arbete, studier eller annan ersättning. Tillsammans upprättar ni arbetsplaner med tydliga mål för att hitta den snabbaste vägen till egen försörjning. I uppdraget ingår att anvisa till kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser för den som har behov av detta. Samverkan med andra aktörer, både internt och externt, är en mycket betydelsefull del av uppdraget. I klientarbetet a...
2022-09-30 2022-10-30
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Lärare i svenska som andraspråk och engelska
Vi söker behörig lärare i svenska som andraspråk och / eller engelska. Du ska undervisa elever på nationella program och på Introduktionsprogrammen. Tjänsten kan kombineras på olika sätt beroende på behörighet.
2022-09-27 2022-10-21
Ronneby kommun, Grundskola Skolbiblioteksassistent, Parkdalaskolan
I din roll som skolbiblioteksassistent bemannar du skolbiblioteket tillsammans med skolbibliotekarien. Arbetsuppgifter som kan förekomma är bokuppsättning, bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel Legimus, boksamtal med klasser, stötta elever och lärare vid val av litteratur. Du kommer att bedriva ett läsfrämjande arbete och ge stöd till elever och lärare i deras litteratur-och medieanvändning.
2022-09-27 2022-10-16
Ronneby kommun Kom och arbeta som Biståndshandläggare hos oss på Myndighetskontoret
Arbetet som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga, att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med detta behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende. Arbetet som biståndshandläggare innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även ett nära samarbete med enhetschefer och omvårdnadspersonal samt vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter såsom hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar...
2022-09-26 2022-10-23
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Fritidsgårdarna i Ronneby Kommun söker fritidsledare/socialpedagog
I rollen som fritidsledare kommer du att arbeta på våra fritidsgårdar, tjänsten omfattar dag- och kvällstjänstgöring samt viss helgtjänstgöring. Arbetet kräver att du är närvarande, inkännande och att du ser till ungdomarnas behov både i grupp och individuellt. Du jobba för att skapa starka relationer och jobba med att motivera och engagera ungdomarna i det aktiva skapandet, kunna tillgodose ungdomarnas intressen, behov och idéer. Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan olika verksamheter i kommunen och som fritidsledare ingår du i ett tea...
2022-09-21 2022-10-16
Ronneby kommun, Kostenhet Kock
Som kock i personalpoolen går du in och täcker upp vid sjukdom och ledighet. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på vilket kök du ska vara i. Du kan komma att arbeta ensam, med allt ansvar det innebär ena dagen till att vara i ett kök med flera medarbetare andra dagen. Du kommer att befinna dig i tillagningskök, mottagningskök eller serveringskök med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom kök och restaurang, så som matlagning (inkl. specialkost), beredning utav salladsbuffé, servering u...
2022-09-21 2022-10-15
Ronneby kommun Lärare i fritidshem/fritidspedagog, Fredriksbergsskolan
Du kommer att planera och leda verksamhet i fritidshemmet tillsammans med en arbetsgrupp.
2022-09-21 2022-10-09
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till vuxenutbildningen
Nu söker vi en rektor till vuxenutbildningen. Som rektor har du VEPA-ansvar för din skolenhet, dvs. verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för de program du ansvarar för. Till stöd i ditt arbete har du, förutom verksamhetschef, ett administrativt stöd i områdeskansliet. Tillsammans med övriga rektorer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Utbildningskansliet bistår också med stöd i specifika frågor. Vill du ha det viktiga uppdraget att tillsammans med din personal påverka människors framtid och via utbildning ge dem...
2022-09-21 2022-10-09
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i Sva /Sv åk 4-6
Du kommer att undervisa Sv/Sva på Parkdalaskolan i Ronneby, i tjänsten ingår även bild och Hemkunskap. Parkdalskolan är en ny 4-9 skola som ingår i Ronneby kommuns satsning "Framtidens skolor".
2022-09-14 2022-10-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog förskola
Du kommer att arbeta som specialpedagog inom förskoleverksamheten i Ronneby, i första hand mot förskolorna i Bräkne-Hoby och norra Ronneby. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med rektor. Du kommer även att ingå i en grupp med specialpedagoger som arbetar mot övriga förskolor i kommunen. Vi strävar mot en likvärdig förskola för alla barn samt ett systematiskt barnhälsoarbete med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med tidiga insatser. Du kommer att arbeta utifrån såväl organisations- som grupp- och individperspektiv. Di...
2022-09-14 2022-10-09
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Yrkeslärare Lantbruk, främst djur, på Blekinge Naturbruksgymnasium Vikariat
Du kommer i första hand att arbeta med elever som har inriktning Lantbruk. Tjänsten kräver ett stort intresse av att lära ut, där såväl teoretisk som praktisk undervisning ingår. Vårt skoljordbruk är en viktig bas i lärandet. Förståelse för ungdomars olika kunnande och utveckling i livet är andra viktiga förmågor som är önskvärda. De kurser på lantbrukssidan som är aktuella handlar framförallt om lantbruksdjur. Viss medverkan vid höst- och vårbruk bland annat, förekommer.
2022-09-08 2022-10-12
Ronneby kommun, Kostenhet Intresseanmälan vikariat kock eller köksbiträde
Vill du vara med och arbeta i en kommun som förstår måltidens värde? Vi har en central kostorganisation och håller på att bygga flera tillagningskök. I Ronneby värnar vi om miljön och satsar på ekologisk och klimatsmart mat som naturliga inslag på menyn. Vi utvecklar oss mot att servera säsongsanpassad, genomtänkt och varierad mat gjord på färska råvaror med hög kvalitet samt att bemöta våra gäster med en god service och ett gott bemötande.
2022-09-07 2023-01-11
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till servicebostad
Handleda och implementera pedagogiska arbetssätt i det brukarnära arbetet. Ansvara för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med metodutvecklare och kollegor. Ur ett brukarperspektiv arbeta med värdegrund och kvalitet som främjar brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet. Handleda kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner och social dokumentation. Arbeta för att olika typer av alternativ kompletterande kommunikation implementeras i verksamheten. Att aktivet samarbeta och skapa goda relationer med ext...
2022-09-07 2022-10-07
1 2 >