Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i svenska/engelska, Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även mentorsskap i åk 7. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är ett krav.
2021-05-12 2021-05-30
Folktandvården Blekinge Tandläkare Folktandvården Ronneby
Vårt arbete präglas av vår vision. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Är du nyutexaminerad ordnar vi handledare som hjälper och stödjer dig för att du ska utvecklas och känna trygghet i din roll som tandläkare.
2021-05-12 2021-06-30
Region Blekinge, Blekinge Folkhögskola Blekinge folkhögskola söker en Folkhögskolechef
Rollen som Folkhögskolechef är ny på Blekinge folkhögskola och är utformad för att tydligt kunna ta ett övergripande och strategiskt ansvar över hela verksamheten. I rollen ansvarar du för den långsiktiga utvecklingen av verksamhet, kvalitet, lokal- och kompetensförsörjning, samt att säkerställa en ekonomi i balans och har det övergripande ansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som Folkhögskolechef ska du verka nära förvaltningsledning och politik samt i samverkan med fackliga parter. Du är folkhögskolans representant i nä...
2021-05-12 2021-05-31
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare till grundsärskolan
Du kommer att ingå i ett kreativt och väl sammansvetsat arbetslag med både pedagoger och elevassistenter på träningsskolan åk 1-9. Träningsskolan är en nyrenoverad skola som ligger i ett naturskönt område i Kuggeboda. Lokalerna är helt anpassade efter elevernas behov för att de ska nå bästa möjliga utveckling. I ditt uppdrag som speciallärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. I di...
2021-05-12 2021-05-28
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i engelska och specialundervisning, Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i engelska 40% och sedan vara en del av organisationen kring specialundervisningen 40%. I tjänsten ingår det också mentorsskap till elever i åk 8. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är ett krav.
2021-05-12 2021-05-30
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Nyponhusets förskola
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Vi formar en verksamhet med ett medforskande arbetssätt som bygger på barns nyfikenhet och intresse och där all undervisning sker på ett lekfullt sätt. Samverkan med hemmet är av största vikt för att barnen ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas. Du ska vara väl förtrogen och insatt i förskolans styrdokument. Du delar ett övergripande ansvar för planering, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av den pedagogiska verksamheten.
2021-05-12 2021-05-23
Ronneby kommun Sommarjobb 2021 på Funktionsstöd, Socialförvaltningen
Med begreppet delaktighet i fokus utgår dina arbetsuppgifter från att stödja och hjälpa individer med funktionsvariation i deras dagliga liv, efter deras individuella behov. Stödet Du ger ska öka individens möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dennes förutsättningar. Alltifrån hjälp med personlig hygien till att följa med på fritidsaktiviteter ingår i arbetet. I våra korttidsverksamheter finns barn och ungdomar som behöver omväxling från deras hemmiljö. Inom personlig assistans sker oftast arbetet i den enskildes ...
2021-05-11 2021-06-21
Ronneby kommun, Grundskola Grundskollärare Saxemaraskolan åk 4-6
Undervisning i mellanstadiet med mentorskap i klass. Gärna intresserad av matematik och NO. Din behörighet ligger till grund för ditt uppdrag.
2021-05-11 2021-05-30
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i eng, matte/no till Espedalsskolan
Du ska undervisa i eng och no och ev. matte i klass 4. På vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna som: - Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. - Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. - Tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
2021-05-10 2021-05-26
Cura Individutveckling Semestervikarier Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2021-05-10 2021-06-15
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till gruppbostad
Nu söker vi en stödpedagog till LSS gruppbostad Som stödpedagog förväntas du: • Handleda och implementera pedagogiska arbetssätt i det brukarnära arbetet. • Ansvara för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med metodutvecklare och kollegor. • Ur ett brukarperspektiv arbeta med värdegrund och kvalitet som främjar brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet. • Handleda kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner och social dokumentation. • Arbeta för att olika typer av alternativ kompletterande kommunikat...
2021-05-10 2021-05-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Vikariat fritidspedagog Eringsbodaskolan
Du kommer tillsammans med övrig personal arbeta för utveckling och lärande i fritidshemmet och i skolan. Tillsammans ansvarar ni för att skapa en lärorik, meningsfull och trygg miljö för våra elever på fritidshemmet. Vi eftersträvar kollegialt lärande inom våra olika professioner vilket du kommer vara en del av. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2021-05-10 2021-05-30
Ronneby kommun, Grundskola Grundskollärare åk f-3 Hobyskolan
Under läsåret kommer du att tjänstgöra som lärare i åk 2 och arbetslag f-3. Mentorskap i en klass/grupp förekommer. Du kommer att ha ett nära samarbete med lärare, socialpedagog och elevstödjare i arbetslaget.
2021-05-06 2021-05-23
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Hallabroskolan söker lärare till årskurs 4-6
Du kommer ingå i ett arbetslag som arbetar i åk 4-6. Tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser och aktivt arbeta för en god utveckling.
2021-05-06 2021-05-23
Ronneby kommun, Grundskola Fritidspedagog
Planera och genomföra undervisning i fritidshem. Stötta undervisning i klass.
2021-05-05 2021-05-27
Ronneby kommun Fredriksbergsskolan söker en speciallärare
Du kommer att arbeta som speciallärare inom EHT teamet.
2021-05-04 2021-05-21
Ronneby kommun, Förskola Vikariat Specialpedagog förskolan 60%
Under höstterminen -21 kommer du att arbeta som specialpedagog mot förskola och förskoleklass. Exakt vilka förskolor du kommer att jobba mot är inte helt klart, men du ingår i en grupp av fem specialpedagoger som jobbar mot samtliga förskolor i kommunen. Du är anställd direkt under verksamhetschefen för förskolan. Du arbetar i ett nära samarbete med förskolans rektorer. Du ska arbeta med förekommande specialpedagogiska arbetsuppgifter på organisations- grupp- och individnivå. Du ska kunna göra pedagogiska utredningar, handleda personal och äv...
2021-05-03 2021-05-26
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast Ronneby Rehab
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är självständigt patientarbete med variation av individuella bedömningar, behandlingar och gruppbehandling. Vi är första instans vid bedömningar av led och muskelrelaterade besvär. Vi jobbar mycket med behandling i grupp och bedriver grupper bla riktade mot psykisk ohälsa och artros. Vi har ett samarbete med Ronneby Vårdcentral, Kallinge Vårdcentral och Bräkne- Hoby filialläkarmottagning men även med andra aktörer inom Region Blekinge som till exempel Kvinnohälsovården och psykiatrin. Som anställd fysioterap...
2021-05-03 2021-06-13
Ronneby kommun, Grundskola Skolbiblioteksassistent, Snäckebacksskolan
I din roll som skolbiblioteksassistent bemannar du skolbiblioteket tillsammans med skolbibliotekarien. Arbetsuppgifter som kan förekomma är bokuppsättning, bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel Legimus, boksamtal med klasser, stötta elever och lärare vid val av litteratur. Du kommer att bedriva ett läsfrämjande arbete och ge stöd till elever och lärare i deras litteratur-och medieanvändning.
2021-05-03 2021-05-23
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2021-05-03 2021-05-23
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Elevassistent till gymnasiesärskolan - Sjöarpsskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevassistenter på nationella program på Sjöarpsskolan där din uppgift är att underlätta, hjälpa och stödja eleverna. Arbetet skall utformas med hänsyn till ungdomarnas behov och förutsättningar i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska även främja ett nära samarbete med övrig personal på Sjöarpsskolan samt med vårdnadshavare.
2021-04-30 2021-05-27
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Fältsekreterare
Vi söker en fältsekreterare till Förebyggande teamet. Teamet består av 2 fältsekreterare som arbetar med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende. Som fältsekreterare arbetar du både med individuella stödkontakter med ungdomar samt i olika former av grupper. Du arbetar i nära samarbete med skola, fritidsgårdar och polis. I arbetsuppgifterna förekommer även verkställande av ungdomstjänst och förhandsbedömningar. Fältsekreterarna arbetar främst dagtid me...
2021-04-30 2021-05-24
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Barnsekreterare, Barn och Familjeenheten
Som barnsekreterare i vår placeringsgrupp ansvarar du för placerade barn och ungdomar, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv, följer upp insatsen och samarbetar med ansvarig familjehemssekreterare och/eller HVB-hem. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. I arbetet ingår regelbundna träffar med barnen, biologiska föräldrar, uppdragstagare och samverkanspartners. Du leds av teamledare och enhetschef i det dagliga arbetet. Placeringsgruppen består av 6 ...
2021-04-30 2021-05-16
Region Blekinge Undersköterska till Ronneby vårdcentral
Arbetet hos oss är varierande, oftast med ett högt tempo. Vi söker nu en undersköterska till vårt lab. Sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska såsom provtagning, EKG, assistera läkare vid mindre operationer, rektoskopier, urinkateterisering och undersökningar av olika slag. I arbetsuppgifterna ingår även att beställa förrådsmaterial. I undersköterskegruppen arbetar fyra undersköterskor. En av våra erfarna undersköterskor byter arbetsgivare och därför söker vi nu en ny medarbetare till vårt team.
2021-04-29 2021-05-21
Ronneby kommun Anläggningsansvarig
I tjänsten som anläggningsansvarig kommer du att ansvara för planering och ledning av den dagliga verksamheten på de kommunala idrottsanläggningarna, men även för badplatser, spår/leder, campingplatser etc. Ett av de större ansvarsområdena under vår/sommar är Ronneby Brunnsbad.
2021-04-28 2021-05-19
1 2 >