Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Gymnasielärare till industritekniska programmet
I arbetet ingår mentorskap och undervisning utifrån gymnasiets läroplan på Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik. Din yrkeskunskap omsätter du i pedagogiska utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över ert arbete, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från praktik vägs in. I rollen som lärare skapar du en trygg och utvecklande lärmil...
2024-04-23 2024-05-17
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till PKC Syd med placering i Ronneby
Som förundersökningsledare på PKC Syd arbetar du i verksamheten tillsammans med din gruppchef och era operatörer. I uppdraget ingår att: • Arbetsleda och coacha operatörer • Beslut i förundersökningar vid anmälningsupptagning • Besluta om utredningsåtgärder, författa direktiv och fatta beslut i icke akuta ärenden såsom PRIO 5 m.fl. • Säkerställa att gruppen utför rätt åtgärder i det initiala utredningsskedet, arbetar effektivt och har roligt under tiden. • Medverka i utbildningsinsatser och utvärderingar av verksamheten Som förundersökningsle...
2024-04-23 2024-05-05
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Familjebehandlare
Råd och stöd familj arbetar med öppenvård för barn och ungdomar mellan 0 och 18 år samt deras familjer. Enheten strävar efter att utföra ett kvalificerat förändrings- och behandlingsarbete på hemmaplan. Vi strävar mot ett evidensbaserat socialt arbete med varierade lösningar för individen. Som familjebehandlare kommer du arbeta utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och KBT. Det innebär bl a att våra insatser präglas av familjearbete och nätverksarbete där individuella insatser kan vara ett nödvändigt komplement. Arbetet utgår från det...
2024-04-22 2024-05-27
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Brottsförebyggande samordnare
Trygghets- och säkerhetsfrågorna aktualiseras allt mer för Sveriges kommuner och vi söker någon som tillsammans med oss kan arbeta med- och vidareutveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De aktuella frågorna har hög politisk prioritet och i rollen arbetar du nära kommunledning såväl som den politiska organisationen. I uppdraget ingår det att stötta kommunorganisationen, de kommunala bolagen och de kommunala förbunden med omvärldsbevakning, lägesbild, analys, beslutsunderlag, konsultation, utbildning, samt styrdokumentati...
2024-04-22 2024-05-06
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Veterinär till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Hos oss är det oftast tre veterinärer i tjänst på smådjursmottagningen varje dag tillsammans med djurvårdare och leg djursjukskötare. Det är en trygghet att vara många kollegor som hjälps åt om frågeställningar uppstår. Vi har både planerad och akut verksamhet under dagen. Dina viktigaste arbetsuppgifter är att bidra som en i gänget i vårt dagliga kliniska arbete och att på din egen nivå bidra till mottagningens gemensamma utveckling. Har du en specialkompetens eller ett specialintresse vill vi gärna lyfta fram det på bästa sätt. Hos oss får...
2024-04-22 2024-05-19
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp Gruppbostäder - heltid
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2024-04-22 2024-05-01
Ronneby kommun Lågstadielärare till Fredriksbergsskolan
Du kommer att arbeta som grundskollärare i åk 2 med alla delar som ingår i uppdraget. På Fredriksbergsskolan har vi tvålärarskap vilket innebär att man har delat ansvar för mentorskap, undervisning och uppföljning. Du kommer att tillhöra ett arbetslag med fem andra kollegor som samplanerar undervisningen. Lärarna samarbetar över gränserna och anpassar grupper, elever och ämnesundervisning utifrån kompetens och elevernas förmågor. Du ska trivas med att kunna jobba i ett team i par och enskilt. Våra grundpelare inom det systematiska kvalitets...
2024-04-19 2024-05-05
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut
Sjukgymnastens/fysioterapeutens arbete är inriktat mot naturlig rörelse i vardagen. Nära samarbete med arbetsterapeuter kring den enskilde individen. Målsättningen är att individen ska kunna använda sig utav sina egna förmågor i det vardagliga livet. I arbetsuppgifterna ingår vardagsrehabilitering genom handledning av personal i rehabiliterande insatser och förhållningssätt, i personlig vård och förflyttningssituationer. Arbetet innebär också nära kontakter med närstående. Bedömningar, träning, behandling, och aktiviteter kommer att ske utif...
2024-04-18 2024-05-09
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Lärare SFI
Vi söker dig som kan leda och undervisa elever i svenska för invandrare. I undervisningen ingår att ge eleverna språkliga redskap för att kommunicera både muntligt och skriftligt och delta aktivt i samhälls-, vardags- och arbetslivet. Aktuella styrdokument samt elevernas förutsättningar och förkunskaper styr undervisningen. På SFI undervisar vi både kortutbildade nyanlända och akademiker med stor studievana. Som SFI-lärare planerar, dokumenterar och utvärderar du undervisningen. Vidare arbetar du för att motivera och coacha varje elev till g...
2024-04-18 2024-05-02
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödpedagog
Du kommer att ingå i en personalgrupp med tio stödassistenter som arbetar i verksamheten. Vårt mål är att brukarna utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor ska få en trygg och meningsfull tillvaro. I rollen som stödpedagog har du ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat stöd, vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov och på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö, hinder eller bemötande. I dina arbetsuppgifter som stödped...
2024-04-18 2024-05-02
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödassistent
Ditt arbete skall utgå från brukarens behov i fokus. Stor vikt läggs på delaktighet och meningsfull tillvaro. Vi arbetar utifrån värdegrunden; värme, närhet och engagemang. Vi arbetar med olika metoder som exempelvis lågaffektivt bemötande, motiverande samtal samt tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som matlagning, städning, tvättning, medicinhantering, stöttning med ADL samt lättare trädgårdsarbete. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2024-04-17 2024-05-01
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb SFI-lärare Vikariat
Du ska arbeta som lärare inom SFI som är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Eftersom vuxenutbildningen är en verksamhet i ständig förändring ser vi gärna att du har beredskap för att även undervisa i SvA på grund- och gymvux. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilket du som lärare förväntas ta hänsyn till i planerandet av undervisningen. Vi ser det kollegiala lärandet s...
2024-04-17 2024-04-30
Cura Individutveckling Vikariat till Villa Mjällby
Vi söker dig som bemöter andra med respekt och värme. Du vill vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för ungdomarna. De vi möter kan på grund av tidigare erfarenheter och trauma ha ett utmanande beteende och ibland agera ut. Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra ...
2024-04-17 2024-05-01
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till AST - gruppen
AST-gruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp med placering på Kallingeskolan i nuläget. Det finns cirka 10 elevplatser och det är elever från årskurs 4 - 9. Som lärare i vår AST-grupp undervisar du på grupp och individnivå. Arbetet sker i nära samarbetet med övriga pedagoger och skolan elevhälsoteam. I ditt uppdrag som pedagog i AST-gruppen ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du ska även hitta strategier för att nå varje elev och elevens skolutveckling. Du ska ha ett intresse och kunskap...
2024-04-16 2024-05-05
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare inriktning IF till anpassad grundskola - Kuggebodaskolan
I ditt uppdrag som speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning ingår det att planera, genomföra lektioner och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Eleverna läser till största delen ämnesområden, men i vissa fall även ämnen. I din roll är du drivande för att skapa en trygg grund för våra elever som har stort behov av stöd, individanpassad pedagogik och social träning. En viktigt del i arbetet är att stim...
2024-04-15 2024-05-01
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Vi söker utredande socialsekreterare som utreder barn och unga i åldern 0-18 år (21 år), beviljar insatser med stöd av SoL och LVU samt följer upp insatserna. Du kommer att ingå i ett utredningsteam och arbeta nära kollegor. Du får dagligt stöd i arbetet av 1:e socialsekreterare. Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att med utgångspunkt i BBiC utreda barns behov av skydd och stöd. I ditt arbete utgår du ifrån ett systemorienterat synsätt och en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i process...
2024-04-15 2024-05-13
Ronneby kommun Lärare åk 1-3 på Hobyskolan
Du kommer i huvudsak att undervisa som lärare i årskurs 1. Du kommer att bli den tredje pedagogen i klassen/klasserna. Hobyskolan F-6 har mycket hög lärarbehörighet och arbetslaget består av välutbildade, kompetenta medarbetare. Våra grundpelare inom det systematiska kvalitetsarbete är, ledning och stimulans, trygghet och studiero. Du ska känna dig trygg med det pedagogiska ledarskapet. Som mentor kommer du att ha kontakter med vårdnadshavare, följa elevernas kunskapsutveckling och känna dig trygg i att analysera elevernas resultat och anpass...
2024-04-15 2024-05-03
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock inom Måltidsservice
Du utgår ifrån ett av våra kök och arbetar i vår pool vars syfte är att täcka upp i det kök där behov uppstår. Kockarna i poolen ska kunna arbeta i hela Måltidsservice.
2024-04-15 2024-05-10
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skoladministratör
Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter och det kommer att krävas att du tycker om att ha många bollar i luften. Som skoladministratör hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ett delat ansvar för både personal, barn och elever. Det innebär till exempel uppgifter såsom vikariehantering, lön- och arbetstidsfrågor, avtal, diarieföring, arkivering, schema, elevgrupperingar och betygsarbete. Som administratör använder du digitala verktyg såsom Schoolsoft, WinLas, Vklass, Visma och Google Drive. En del av dina arbetsu...
2024-04-12 2024-04-28
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i sång
Som vår sånglärare planerar och genomför du undervisning, anpassad efter elevernas individuella behov och nivåer. Du kommer att undervisa både enskilt och i grupp samt ackompanjera dina elever på piano under lektioner och på konserter. Din passion för undervisning är avgörande, och vi ser fram emot att du inspirerar eleverna till att utforska och utveckla sin musikaliska talang i olika genrer, där rock/pop för närvarande är mycket populärt. Om du har kunskaper inom grundläggande ljudteknik är det en fördel. Som en del av vårt lärarteam upp...
2024-04-12 2024-05-05
Ronneby kommun, Fastighetsenhet Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare inom Teknik-Fritid och Kulturförvaltningen i Ronneby kommun kommer du ha ett brett arbetsområde. Du kommer arbeta i en grupp bestående av tre förvaltare organisatoriskt placerade under kommunens verksamhetschef för Fastighetsavdelningen. Tjänsten innebär att vara operativt ansvarig för ca 40 fastigheter med lokaler. Verksamheterna består av skola, förskola inklusive utemiljöer, kultur- och fritidsanläggningar, omsorgsverksamhet, bostäder och kontorslokaler. I din roll som fastighetsförvaltare har du ansvar för planeri...
2024-04-08 2024-05-05
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Avdelningschef för fastighetsavdelningen
Vi söker en avdelningschef till Fastighetsavdelningen som idag hanterar ca 230 000 kvm yta. Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att förvalta kommunens fastigheter och avdelningens verksamhet. Du leder och driver avdelningen på ett positivt och engagerat sätt i en expansiv och förändringsbenägen framtid. Förutom det direkta ledarskapet för avdelningens medarbetare förväntas du bland annat ansvara för projekt avseende fastighet, underhåll samt interna processer och digitalisering. Avdelningen består av en administrativ förval...
2024-04-08 2024-05-05
Cura Individutveckling Verksamhetschef på Sjöarp gruppbostäder
Ditt bemötande präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en lugn och trygg miljö för våra klienter. Vi värnar om det nära ledarskapet och att skapa goda förutsättningar för dig som chef. Som en av tre verksamhetschefer på Sjöarp Gruppbostäder kommer du att ha personal- och budgetansvar för din personalgrupp som består av behandlare på ett boende. Du kommer även vara ansvarig för daglig verksamhet och dess personal. Du förväntas kunna hantera och driva frågor för både din grupp och för hela ...
2024-04-05 2024-04-28
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning LSS-handläggare
Som LSS-handläggare hos oss skall du informera, utreda, följa upp, inhämta underlag, bedöma behov och besluta om insatser enligt gällande lagstiftning. Vi handlägger enligt modellen IBIC (Individens behov i centrum). Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut. Arbetet innebär samverkan med andra professioner samt myndigheter och du kan komma att re...
2024-04-05 2024-04-28
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Vi söker dig som vill arbeta som avlösare till barn
Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn som i annat fall vårdas eller får stöd av närstående i hemmet. Som avlösare avlastar du vårdnadshavare till ett barn som har funktionsnedsättning. Avlastningen kan ske i hemmet eller genom att exempelvis ta med barnet till en lekpark, till simhallen eller aktivera barnet på annat sett efter överenskommelse med barnets vårdnadshavare. Tjänstgöringen sker mestadels kvällstid och under helgen.
2024-04-05 2024-05-31
1 2 >