Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, FUNK E 1:4 Stödpedagog, Forsakarsvägen/Saxamöllevägen
Att arbeta som stödpedagog betyder att du aktivt ska arbeta för och säkra en hög kvalitet i omsorgen till den som behöver stöd enligt LSS eller SoL. Som stödpedagog ska du bidra med en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet och därmed kunna ta extra ansvar för frågor som handlar om det pedagogiska förhållnings- och arbetssättet med kunden i fokus och metodutveckling enligt evidens. Med dina specialistkunskaper ska du kunna använda och omvandla teoretiska kunskaper till ett professionellt yrkeskunnande där du utgår från ett sal...
2021-07-27 2021-08-22
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Socialsekreterare
Som socialsekreterare i något av de utredande teamen handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade rutiner följs. Vidare krävs det att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners som skola, sjukvård, polis m.fl. Du har även ansvar för att följa upp de insatser som bevi...
2021-07-27 2021-08-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till utredningsenheten barn och familj
Vi söker 3st visstidsanställda till utredningsenheten barn och familj. Som socialsekreterare på utredningsenheten barn och familj handlägger du ärenden som berör målgruppen barn och unga i åldrarna 017 och deras familjer. Våra ärenden kommer från kommunens familjemottagningsenhet som beslutat om att inleda utredning, där vi tar vid. Barnen och familjerna vi möter befinner sig i olika socialt utmanande situationer, vilka vi utreder och beviljar insatser kring för att förändra situationen. När vi beviljat en insats tar kommunens resursenheter v...
2021-07-27 2021-08-10
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Behandlingsassistenter till bemanningsenheten
Som timanställd på Bemanningsenheten är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie när någon i den ordinarie personalen är frånvarande. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig för att arbeta. Verksamheterna har bemanning veckans alla dagar, detta ger dig som timavlönad möjlighet att arbeta dag, kväll, natt och helg. Det är uppskattat att du i ansökan anger varför du är intresserad av att arbeta hos oss samt vilka kvalifikationer och erfarenheter du har sedan tidigare.
2021-07-27 2021-09-25
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom SOL
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer du att handlägga ärenden för personer bosatta i ordinärt och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Vi handlägger enligt IBIC. I arbetet ingår det att ha många kontakter med vårdtagare och deras närstående samt att samarbeta internt och externt med många samarbetspartners. Vi arbetar teambaserat tillsammans med sjuksköterskor, rehabpersonal, enhetschefer samt omvårdnadspersonal.
2021-07-27 2021-09-01
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvården
Enheten består av flera team, du kommer att i första hand att arbeta i teamet Stödinsatsteamet och del av ditt arbete kommer du arbeta i teamet Centrum mot våld i nära relation, CMV. Stödinsatsteamet kliver in i samarbete med socialtjänstens utredningsenhet. Tillsammans säkerställer vi att barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi baserar våra insatser på en krishanteringsmodell som vi kompletterar med annan relevant behandlingsintervention. Insatserna är korta och intensiva. Vi har ett flexibelt arbetstidsavtal och arb...
2021-07-27 2021-08-05
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen 1:e socialsekreterare för mottagningsgrupp Höstvädersgatan/socialförvaltningen Hisingen
Som 1:e socialsekreterare i enheten ansvarar du för ärendehandledning och dagligt stöd till de medarbetare du har i din arbetsgrupp. Arbetsgruppen arbetar med myndighetsutövande arbete barn, unga och familj enligt SoL och LVU. Som 1:e socialsekreterare förväntas du ha ärendegenomgångar med handläggare både enskilt och i grupp, samt stödja handläggarna i att analysera och processa sina ärenden för att komma fram till beslut och bedömningar. Du förväntas även vara behjälplig i arbetet med yttranden till andra myndigheter samt tjänsteutlåtanden ti...
2021-07-27 2021-08-10
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till Enheten för boende
Du kommer att ingå i en engagerad och kunnig arbetsgrupp som består av nio socialsekreterare med ansvar för boende och en boendesamordnare. Arbetet leds av enhetschef som till sitt stöd har en metodhandledare. Vi har en rimlig arbetsbelastning, ett nära metodstöd och goda förutsättningar att utföra ett rättssäkert och kvalitativt arbete. Genom vår enhet har vi nått målet med att få en samlad kompetens och bedömning i arbetet med bistånd till boende och vi är pro-aktiva i det vräkningsförebyggande arbetet. Som socialsekreterare med ansvar för ...
2021-07-27 2021-08-22
Partille kommun Metodstödjare / 1:e socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd
Välkommen till oss på ekonomiskt bistånd! Då en av våra metodstödjare går vidare till annan tjänst söker vi nu hennes ersättare. Som metodstödjare har du en nära dialog med enhetschef och deltar i planeringen av enhetens arbete. Du håller i metod i grupp samt enskilt, tar fram rutiner och ansvarar för introduktion till nyanställda. I din roll ingår även omvärldsbevakning samt att ha god kunskap om vägledande bestämmelser ingår i arbetsuppgifterna för att kunna vägleda dina kollegor. På enheten för ekonomiskt bistånd finns två metodstödjare ...
2021-07-27 2021-08-15
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till VIR-enheten
Vi söker nu socialsekreterare, en vuxenhandläggare och tre barnhandläggare. Du kommer antingen arbeta med den vuxna som blivit utsatt för våld eller utövat våld, eller med barnet eller ungdomen som upplevt våldet där du utreder och följer upp beslut. Du kommer att arbeta nära din teamledare som hjälper dig med att samordna det dagliga arbetet, vägleda i ärenden och stötta dig i frågor och beslut. I rollen ingår det även att skapa goda relationer och att samverka med enheter inom staden som till exempel öppenvården, polis, skatteverket och BUP....
2021-07-26 2021-08-15
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Operativ samordnare för förskolans uppsökande verksamhet
Du kommer att arbeta inom ett projekt som innebär att planera och genomföra uppsökande insatser för att få fler att påbörja studier inom kommunal vuxenutbildning samt minska andelen barn som inte går in förskola. En viktig målgrupp för uppdraget är utlandsfödda kvinnor med barn som inte deltar i samhällslivet och som har barn som inte går i förskolan. Du arbetar tillsammans med operativ samordnare för vuxenutbildningens uppsökande verksamhet i en gemensam satsning med start under hösten 2021. Projektets mål är att öka språkkunskapen hos mammor ...
2021-07-26 2021-08-09
Bjuvs kommun, Handikapp- och psykiatriomsorgen och sjuksköterskor Stödpedagog till LSS-verksamheten
Vi söker en Stödpedagog till Serviceboende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Stödpedagogansvaret innebär att vara i det brukarnära arbetet, stödja i vardagen och motivera brukare till ökad självständighet. I det brukarnära arbetet kan Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) insatser förekomma i arbetsuppgifterna. Vi utgår från de resurser och förmågor som varje individ har. Som stödpedagog skall du kunna bidra med fördjupad kunskap i det brukarnära arbetet. Detta görs til...
2021-07-26 2021-08-18
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Fritidsledare
Som fritidsledare i Falkenbergs kommun kommer du att arbeta med utgångspunkt i ungdomars delaktighet, inflytande och lärande. Detta innebär att du ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Tillsammans med kollegor och ungdomar arrangerar och utvecklar du ungdomsverksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger. Där ungdomarna är, är även du och hjälper till att coacha och skapa en meningsfull fritid. I uppdraget ingår även dokumentera den dagliga verksamhe...
2021-07-26 2021-08-10
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, försörjningsstöd
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd. Huvuduppgiften är att hjälpa den enskilde till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde rätt till ekonomiskt bistånd under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning. Arbetet på enheten innehåller också förebyggande insatser, rådgivning, stödjande kontakter, information, samråd och samarbete med andra verksamheter inklusive myndigheter, förvaltningar, institutioner och inte minst intern samverkan. Beredskapstjänst...
2021-07-26 2021-08-08
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Fältande socialsekreterare
Arbetet är uppsökande och relationsskapande med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk. Du möter dem i deras miljö, vilket kan vara i stadsdelen, på skolan eller på fritidsgården/fritidsklubben. En viktig del i arbetet är att samverka med olika aktörer i samhället för att kartlägga behov och hitta rätt insatser. Ett gott samarbete med våra högstadieskolor är av stor betydelse och i teamet är vi alla kontaktpersoner för olika skolor. Med engagemang, motivation och stöd hjälper vi ungdomarna, deras föräldrar och andra vu...
2021-07-26 2021-08-22
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Timavlönad vikarie inom Förskole- och grundskoleförvaltningen
Som timavlönad vikarie inom förskole- och grundskoleförvaltningen kommer du vara behjälplig i det pedagogiska arbetet och vara ett stöd för barnen och närmaste kollegorna. Arbetet kan till exempel innebära undervisning i klass och grupper, delta i matsituationer, utomhusaktiviteter samt övriga arbetsuppgifter som förekommer i vår verksamhet. Då arbetet sker både inom- och utomhus, så är det kläder efter väder som gäller. Som vikarie får du erfarenheter från olika arbetsplatser och har möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Det innebär att d...
2021-07-26 2021-10-31
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvård barn
Hos oss får du arbeta med familjer och barn upp till 13 år med fokus på föräldraförmågor. Du arbetar för att göra föräldrarna delaktiga i förändringsarbetet så att de kan stärka förmågan att påverka sin egen familjesituation. Vi arbetar på uppdrag från socialsekreterare med bland annat föräldraförmågor vid omsorgssvikt, integration och neuropsykiatriska diagnoser hos både barn och föräldrar. Familjebehandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på barnet och dess familj. Det betyder att vi sätter in barnets behov i sitt sammanhang och ...
2021-07-26 2021-08-22
Hallstahammars kommun, LSS Stödpedagog
Som stödpedagog kommer du att tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras hem i ditt vardagliga arbete. Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till våra brukare. Som stödpedagog har du också ansvar för implementering och utveckling av gemensamma metoder och pedagogik i verksamheten. Du arbetar med att leda det pedagogiska arbetet på uppdrag av enhetschefen på arbetsplatsen och ingår i ett kollegialt samarbete med stödpedagoger på enh...
2021-07-26 2021-08-23
Hallstahammars kommun, LSS Stödassistent
Som stödassistent kommer du att bistå med stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras hem. Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till våra brukare. Som stödassistent har du också ansvar för utveckling av gemensamma metoder och pedagogik i verksamheten och här söker vi en driven kollega och medarbetare. Vi är inne i ett omfattande utvecklingsarbete och kommer fortsätta att sträva efter ett ökat individanpassat arbetssätt. Vi välkomnar dig som kan b...
2021-07-26 2021-08-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kurator till Lasarettsrehab
Hos oss kommer du att få arbeta med bedömning och behandling av vuxna patienter. Arbetet sker både i slutenvård och öppenvård och ger möjlighet till såväl varierande som specialiserade arbetsuppgifter. Kuratorn arbetar med patienter och deras närstående som är i behov av stöd relaterat till sjukdom eller skada och som utreds eller behandlas på sjukhusens avdelningar eller mottagningar. Insatserna görs i slutenvård, öppenvård eller i enstaka fall via hembesök. Målet för det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvård är att stärka individer...
2021-07-26 2021-08-22
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare för placerade barn och unga
Som barnsekreterare arbetar du med barn och unga som är placerade i familjehem, HVB och stödboende. Du ansvarar för att barnets delaktighet i vården säkerställs. Du genomför barnsamtal, uppföljningsmöten, träffar barnen/ungdomen deras föräldrar och de uppdragstagare som har dem i sin vård. Du följer placeringar utifrån gällande lagstiftning och planerar fortsatta insatser utifrån barnets/ungdomens behov. Du ansvarar för att överväganden, omprövningar och utredningar färdigställs enligt den lagstiftning som gäller. Du handlägger såväl enligt SoL...
2021-07-26 2021-08-09
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Bostadsbolaget söker en trygghetsvärd till Biskopsgården
Vill du vara med och utveckla staden genom att göra skillnad i våra hyresgästers boendemiljö? Tycker du om att möta människor i alla åldrar? Då ska du söka tjänsten som trygghetsvärd hos oss. Nu söker Bostadsbolaget dig som vill finnas på plats bland hyresgästerna på kvällar och helger. Din roll är framförallt trygghetsskapande och du är själv med och utformar ditt arbete. Arbetsuppgifter Genom uppsökande, förebyggande och främjande arbete ska du som trygghetsvärd tillsammans med arbetsgruppen bidra till att skapa trivsel, öka tryggheten samt...
2021-07-26 2021-08-20
Malmö stad Socialpedagog till Nydalaskolan
Arbetsuppgifter Till Nydalaskolan söker vi nu en socialpedagog! I uppdraget som socialpedagog är du aktiv i elevgrupper under skoldagen. Du stödjer och motiverar elever, både på grupp- och individnivå. I samverkan med lärare och andra medarbetare på skolan utformar och utvecklar du skolans lärmiljö i syfte att skapa en trygg och stimulerande verksamhet som bidrar till elevernas lärande och utveckling. Som socialpedagog arbetar du med skolans värdegrund och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du bidrar till en helhetssyn där samhälle, g...
2021-07-26 2021-08-01
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Teamledare Barn och ungdom
Som teamledare ansvarar du för den operativa arbetsledningen för ca 10 socialsekreterare som handlägger orosanmälningar och utredningar gällande barn och unga som misstänkts fara illa. Vidare har de även ett uppföljningsansvar för beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Du ansvarar för att fördela arbetsuppgifter till socialsekreterarna i teamet samt för att fatta beslut i enskilda ärenden enligt gällande delegationsordning. Rollen s...
2021-07-26 2021-08-16
Hudiksvalls kommun Vuxna och äldre område Vuxna och äldre söker socialsekreterare för myndighetsutövning
Nu söker vi socialsekreterare till enheten som ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år. Arbetet innebär att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Enhetens medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. Hos oss har du ett nära stöd från teamled...
2021-07-26 2021-08-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >