Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Säkerhetsavdelningen söker en säkerhetssamordnare
Till Oskarshamns kommun söker vi nu en säkerhetssamordnare eftersom vår nuvarande går i pension. Du kommer att ingå i kommunens säkerhetsskyddsorganisation samt i signalskyddsorganisationen. Uppdraget innebär att förvaltningsövergripande fungera som samordnare i kommunens säkerhetsarbete utifrån fyra områden: • Krisberedskap • Risk-och sårbarhetsanalys • Civilt försvar • Styrelsplanering Förutom att utgöra ett stöd till samtliga förvaltningar i deras krisberedskapsarbete, innefattar uppdraget kontakter och samverkan med externa parter såsom ...
2021-03-02 2021-03-21
Kriminalvården, Säkerhetsavdelningen Säkerhetsexpert – vikariat
Som säkerhetsexpert kommer du att utveckla, planera, följa upp, utbilda, normera och kravställa säkerhet gentemot anstalt, häkte, frivård, NTE och kontor som avser klienter, besökare och personal. I arbetsuppgifterna ingår det att följa upp och kvalitetssäkra säkerhetsarbetet i myndigheten. Du kommer att utveckla säkerhetsutbildningar, metoder och tekniker för myndighetens insatskapacitet och säkerhetsmoment i personalutbildningar. Kravställa upphandling av säkerhetsutrustning samt arbeta med förbättring av arbetssätt och rutiner inom säkerhets...
2021-03-01 2021-03-22
Polismyndigheten, Polisregion Syd Bilinspektör till lokalpolisområde Karlskrona
Polisens trafiksäkerhetsarbete syftar till att minska antalet döda och skadade i trafiken. För att nå målet med färre dödade och skadade i trafiken är trafiksäkerhetsarbetet inriktat mot de prioriterade områdena hastighet, nykterhet, förar- och fordonskontroll samt flygande inspektion. En ökad regelefterlevnad på trafikområdet leder också till en ökad trygghet i samhället. Kontroller av den yrkesmässiga trafiken innebär att personal med specialistkompetens måste finnas för att uppnå de av EU fastställda nivåerna. Inom området förar- och fordo...
2021-03-01 2021-03-15
Polismyndigheten, Polisregion Syd Poliser till Gränspolisen på Malmö Airport
I rollen som gränspolis deltar du i det dagliga operativa arbetet vid gränskontrollen på Malmö Airport. Du tjänstgör i en arbetsgrupp om ca tio medarbetare, tillsammans med poliser, gränskontrollanter och en gruppchef. Arbetsplatsen är i nuläget uppdelad i fyra arbetsgrupper. Då vi har fri periodplanering, så arbetar du med samtliga medarbetare på arbetsplatsen. En del av arbetet är styrt, gällande gränskontroll av flyg som ankommer och avgår från Malmö Airport, verkställigheter av avvisningar, samt initiala utredningsåtgärder avseende brott m...
2021-03-01 2021-03-15
Polismyndigheten, Polisregion Syd Polismyndigheten söker Gränskontrollanter till Malmö Airport
Som gränskontrollant arbetar du i uniform och ska fullgöra gränskontroll och de utredningar som aktualiseras i samband med tjänsten. Du ska kontrollera in- och utresande passagerare genom granskning av passhandlingar, slagningar i Schengens information system (SIS) och andra register. Du ska också utfärda sjömansviseringar och bereda ärenden rörande nödfallsviseringar. Du bistår också tjänstgörande befäl med jourverksamheten för utlänningsärenden och viss utredningsverksamhet förekommer. Du bistår även övrig polispersonal vid inre utlänningskon...
2021-03-01 2021-03-15
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Byggnadsinspektör
Är du kunnig inom byggbranschen och de lagar och regler som styr byggandet? Har du dessutom lätt för att kommunicera? Då kan du vara den vi söker. Att arbeta som byggnadsinspektör på Ljungby kommun innebär att du är en viktig del i vår resa mot att bli fler invånare och företagare i kommunen. Arbetet är stimulerande och innebär många kontakter med kommuninvånare, entreprenörer, byggherrar med flera. Du ansvarar för dina egna arbetsuppgifter men kommer att ingå i en grupp med kollegor och din närmaste chef som du kan bolla idéer med. I arbetet ...
2021-03-01 2021-03-15
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Hälsocoach till nytt hälsocenter
Huvuduppgiften för en hälsocoach på Hälsocenter är att motivera invånare till beteendeförändring. För att sedan skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet och utifrån samtal kunna guida individen mot nästa steg till en bättre hälsa. Hälsocoachen på ett Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå, som till exempel coachande samtal och gruppaktiviteter. Hälsocoachen tar emot och stöttar invånare som kommit till Hälsocenter på eget initiativ eller som har blivit remitterade från sin vårdcentral. ...
2021-03-01 2021-03-28
Polismyndigheten, Polisregion Nord Förundersökningsledare till Polisens Kontaktcenter (PKC), Boden eller Luleå
Som förundersökningsledare kommer du tillsammans med gruppchefen ansvara för ledningen av gruppen. Gruppchefen har det formella arbetsmiljö- och verksamhetsansvaret där du som förundersökningsledare har det operativa ansvaret för gruppens arbetsuppgifter. Ett nära samarbete med gruppchef samt god förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang är en given förutsättning för uppdraget. Rollen innebär även att få arbetsleda på distans. I rollen som förundersökningsledare och arbetsledare på PKC är det brottsutredande uppdraget i fo...
2021-03-01 2021-03-15
Kriminalvården, Anstalten Hällby Personal till arbetsdriften anstalten Hällby, sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra intagna i anstaltens arbetsdrift. Du ska tillsammans med övrig personal i arbetsdriften introducera och handleda intagna inom den sysselsättning som finns i anstalten Hällby. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att bidra till intagnas lärande men också till att de intagna reflekterar över sin situation. Du som produktionsledare ansvarar för den dagliga driften, vilket bland annat innebär att planera, fördela arbete samt säkerställa att leveranser sker enligt avtal. Du ä...
2021-02-26 2021-03-28
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Larm-och ledningsoperatör
Vill du vara en del av navet i vår verksamhet som händelsevärderar, larmar och fördelar våra resurser efter 112-samtal? Vill du använda ditt lugn och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med fullt fokus på ett säkrare samhälle? Då borde vi verkligen träffas! Vi behöver förstärka med ytterligare larm-och ledningsoperatörer till vår larm-och ledningscentral. Som larm- och ledningsoperatör lyssnar du på när SOS svarar på 112 och intervjuar inringaren. Du händelsevärderar, larmar och fördelar RSG:s resurser enligt fastställda planer och r...
2021-02-26 2021-03-19
Kungälvs kommun, Enhet Bygglov Bygglovshandläggare till Kungälvs kommun
Du kommer att arbeta främst med ärenden om bygglov och förhandsbesked men du kommer också att bland annat vara bygglovenhetens representant i planarbeten och olika projekt, både inom enheten men även tillsammans med andra enheter. Arbetet gäller såväl stadsmiljö som landsbygd samt våra kulturmiljöer och mer sen- och nutida bebyggelse. Kungälv expanderar kraftigt. Det innebär utmanade arbetsuppgifter. Arbetet bedrivs till stor del självständigt med frihet under stort eget ansvar, samtidigt är enhetens samsyn förstås överordnad. Ingen lämnas en...
2021-02-26 2021-03-12
Kriminalvården, Stockholm Öst Utbildad kriminalvårdare ASV till anstalterna Österåker och Täby
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2021-02-25 2021-03-15
Sjöbo kommun, Sjöbo Simanläggning Personal till Sjöbo simanläggning
Tjänsten är placerad vid Sjöbo Simanläggning och under sommarmånaderna på något av våra tre friluftsbad:, Orebadet, Frenningebadet och Östra Färsbadet. Personalen vid våra badanläggningar skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du arbetar i en simanläggning med dess vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom badbevakning, simundervisning, vattengympa, babysim och bastukvällar. I arbetsuppgifterna ingår all form av lokalvård, både inom badområde och övrig simhall. Tjänsten omfattas även av receptions och caféverksamhet m...
2021-02-25 2021-03-19
Kristianstad kommun, Bygglovsavd Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal, möten och besök ute på plats i kommunen. Det innebär bland annat kontakt med privatpersoner som ska genomföra sitt livs projekt och bygga drömbostaden, företagare som vill utvidga sin näringsverksamhet och bostadsbolag som ska utveckla nya bostadsområden. Din huvudsakliga uppgift är att granska lovansökningar, säkerställa att dessa uppfyller de lagkrav som ställs för en god och hållbar byggnation samt att vägleda medborgaren till en sådan. Arbetet innebär också dialog och samar...
2021-02-24 2021-03-17
Gullspångs Kommun, MTG Säkerhetssamordnare MTG
Som säkerhetssamordnare kommer du att ansvara för att utveckla kommunens förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar i fred och höjd beredskap (krig). Exempel på detta är att du aktivt arbetar med hur vi utvecklar och bygger upp kommunens förmågor kopplat till totalförsvar, civilförsvar, krisberedskap och säkerhetsskydd. I rollen kommer du att vägleda chefer och medarbetare i arbetet med att utveckla vår kris- och krigsorganisation samt hanteringen av kommunens ansvar för att vi ska upprätthålla vår förmåga att leverera tjänster til...
2021-02-24 2021-03-03
Kriminalvården Kriminalvårdare nationella transportenheten Växjö, timvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet ...
2021-02-24 2021-03-17
Kriminalvården, Stockholm Öst Två Klienthandläggare till anstalten Österåker / anstalten Täby
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kr...
2021-02-24 2021-03-17
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Kock till Region Mitt, semestervikariat - Anstalten Karlskoga
Som kock på Karlskoga Anstalten arbetar du tillsammans med 3 kollegor och ni lagar ungefär 200 portioner per dag. Man lagar i första hand mat till de intagna men även i viss mån till personal då ett ansvarsområde inom tjänsten är personalens matsal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbet...
2021-02-24 2021-03-16
Kriminalvården, Luleå Kriminalvårdare till Anstalen/Häktet Luleå, semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du välja att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och sä...
2021-02-24 2021-03-31
Kriminalvården, Anstalten Haparanda Kriminalvårdare till anstalten i Haparanda, semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2021-02-24 2021-03-31
Kriminalvården, Saltvik Utbildad kriminalvårdare till VO Saltvik
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevak...
2021-02-23 2021-03-16
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Bygglovshandläggare
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som bygglovshandläggare med stort eget ansvar. Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen handläggning av bygglov och förhandsbesked. Arbetet innebär många kontakter med sökanden, byggherrar, byggföretag och arkitekter. I tjänsten ingår även föredragning av ärenden i bygg- och miljönämnden, administration samt information och rådgivning till allmänheten.
2021-02-23 2021-03-07
Kriminalvården, Anstalten Storboda Klienthandläggare till anstalten Storboda (Rosersberg)
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av ...
2021-02-23 2021-03-16
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdsinspektör(1:a linjen chef) vikariat - Anstalten Salberga
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samhällsuppdraget, delaktighet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20-30 m...
2021-02-23 2021-03-11
Kristianstad kommun, Badverksamhet Badvärd, sommarjobb
I sommar behöver vi duktiga medarbetare till Tivolibadet samt kommunens friluftsbad i Vä, Arkelstorp, Tollarp, Degeberga, Huaröd och Åhus. Som badvärd hos oss kan ditt arbete förläggas på flera utav dessa bad. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor ges stor frihet att göra badupplevelsen för våra badgäster den bästa möjliga. Du visar engagemang i din yrkesroll och har förståelse för hur din insatts påverkar kundernas helhetsintryck. Fokus ligger på service till våra badgäster, bevakning, lokalvård.
2021-02-22 2021-03-12
1 2 3 >