Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen Projektledare naturvård
Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med att samordna och leda naturvårdsarbetet i länet. På länsstyrelsens naturskyddsenhet arbetar vi med områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter och invasiva arter. Vi söker en projektledare för det nationella kompetensutvecklingsprojektet Gynna lövskogens arter med fokus på vitryggig hackspett. I arbetet ingår att planera, samordna och genomföra aktiviteter enligt projektplan och beslut. Under projekttiden 2022-2024 handlar det om att anordna olika workshops, kurser, studieresor och digitala semi...
2022-06-23 2022-08-10
Länsstyrelsen Kalmar län Inventerare, visstid
Vi söker en inventerare för ett tidsbegränsat uppdrag på Naturskötselenheten. Uppdraget består i att räkna kläckhål av större ekbock i gamla ekar i två naturreservat, ett i Kalmar och ett i Blekinge län. Räkning av kläckhål sker med hjälp av kikare. När kläckhål påträffas ska antalet per träd registreras och tillsammans med ett antal variabler som solexponering på stammen, brösthöjdsomkrets, vitalitet på eken, kläckhålens belägenhet och hålstadium registreras i gis direkt i en app i mobilen. Fältarbetet beräknas ta 8 dagar per lokal. Efter avsl...
2022-06-23 2022-06-30
Sölvesborg Energi Miljö- och hållbarhetssamordnare
Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Sölvesborg Energi. Vi står inför stora utmaningar och nya spännande projekt vad gäller miljöfrågor nu och i framtiden och behöver därför förstärka vår kompetens ytterligare inom det här området. Tjänsten är både operativ och strategisk och med hjälp av dina kunskaper inom miljö- och hållbarhetsfrågor kommer din insats ha stor betydelse för vårt miljöarbete framöver! Som miljö- och hållbarhetssamordnare kommer du att arbeta med miljöfrågor inom bolaget med strävan efter en hållbar ut...
2022-06-23 2022-08-15
Naturhistoriska riksmuseet Två förste assistenter till enheten för miljöforskning och -övervakning
Fokus för tjänsterna ligger på provberedning av biologiskt material och administrativt arbete kopplat till det, eventuellt kan visst samlingsvårdsarbete och fältarbete förekomma. Till största del kommer det vara fisk, ägg och musslor inom det marina nationella miljögiftsövervakningsprogrammet som provbereds, men det kan även förekomma provtagning av vävnadsprover från andra djurgrupper för olika typer av analyser. Andra arbetsuppgifter inom verksamheten kan bli aktuella. I båda tjänsterna ingår praktiska och administrativa arbetsuppgifter och ...
2022-06-23 2022-07-14
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog, Klinisk kemi, Umeå
Som biomedicinska analytiker/medicinsk biolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med underhåll, analys och validering av patientprover på större analysinstrument men också med manuella metoder samt provsortering. Om du vill veta mer om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta oss! Studiebesök kan erbjudas under rekryteringsprocessen.
2022-06-23 2022-10-31
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog, Klinisk kemi, Skellefteå
Som biomedicinska analytiker/medicinsk biolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med underhåll, analys och validering av patientprover på större analysinstrument men också med manuella metoder samt provsortering. Om du vill veta mer om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta oss! Studiebesök kan erbjudas under rekryteringsprocessen.
2022-06-23 2022-10-31
Kungsbacka kommun Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör hos oss har du ett fritt arbete där du får möjlighet att till stor del planera din egen tid och också arbeta nära dina kollegor. Du planerar och genomför tillsynsbesöken och handlägger dina ärenden i vårt nya ärendehanteringssystem, EDP Vision. Under 2022 kommer miljöskydd fokusera sin tillsyn på Miljökvalitetsnormer för vatten och de verksamheter som kan påverka dessa. Inför 2023 är fokusområdena inte satta ännu därför kommer du själv kunna vara med och påverka till viss utsträckning vår tillsyn under planer...
2022-06-23 2022-07-17
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Livsmedelsinspektör
Vill du göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för en säker livsmedelshantering i Göteborgs Stad? Vårt uppdrag är skapa dessa förutsättningar och vi söker nu fler livsmedelsinspektörer till vårt team med erfarna och engagerade medarbetare. Vi tror på ett nyfiket och reflekterande arbetssätt, där vi lär oss av varandra och arbetar tillsammans. Vi söker dig som med kunskap, erfarenhet, engagemang och vilja bidrar till livsmedelskontrollens gemensamma framgång och resultat. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. A...
2022-06-23 2022-08-16
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Miljöutredare med inriktning stadsplanering
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut. Underlagen baseras på den senaste kunskapen, såsom forskning och mätningar inom området och våra egna analyser. Avdelningen ansvarar för miljöövervakning inom olika områden och bidrar till Göteborgs Stads stadsutveckling. Som miljöutredare med inriktning på stadspla...
2022-06-23 2022-08-01
Partille kommun, Miljöavdelningen Livsmedelsinspektör till Partille kommun
På miljöenheten arbetar vi för att skydda kommuninvånarnas hälsa och vår miljö. Detta gör vi bland annat genom tillsyn, kontroller och rådgivning. Vår enhet består av två grupper; livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. På enheten arbetar sju medarbetare, och du kommer att vara en av två medarbetare som tillhör vår grupp inom livsmedelskontroll. Då vi är en liten grupp kommer du ha stor möjlighet att själv påverka och planera ditt arbete. Du kommer att arbeta med planerad och uppföljande livsmedelskontroll, handlägga registreringar av livsme...
2022-06-23 2022-08-14
Naturhistoriska riksmuseet Forskningsassistent till enheten för paleobiologi
Datautvinning av växtdistributionsdata och klimatdata, undersöka förhållanden mellan växters utbredning och klimat samt utföra klimat- och vegetationsmodellering och statistiska analyser.
2022-06-23 2022-07-03
Svenljunga kommun, VA/Renhållning Miljöcontroller/verksamhetsutvecklare
Hos avfalls- och VA-enheterna kommer dina arbetsuppgifter präglas av omväxling. Inom avfallsenheten ser vi ett behov av att vässa vår kompetens inom miljöområdet. I din roll kommer du bl.a. arbeta med: - Utveckla verksamhetens egenkontroll i den dagliga verksamheten. - Vara drivande i vårt arbete med att sluttäcka sista delarna av Änglarps deponi. Vilket innebär kontakter med projektörer, entreprenörer och tillsynsmyndighet. - Ta fram kontrollprogram och se till att andra nödvändiga åtgärder utförs för våra andra nedlagda deponier. - Tillse at...
2022-06-22 2022-09-18
Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Miljöinspektörer till miljökontoret
Vi söker nu två miljöinspektörer till vår miljöskyddsenhet. Ena tjänsten med inriktningen lantbruk- och strandskyddstillsyn och den andra inriktar sig mot övriga miljöfarliga verksamheter. Ditt arbete som miljöinspektör innebär att utföra tillsyn enligt miljöbalken där du arbetar med ärenden inom lantbruk, miljö- och strandskydd. Du har ett viktigt uppdrag och ska genom tillsyn se till att lagar och regler följs för att minska riskerna för människors hälsa och miljö. Några exempel på dina arbetsuppgifter är: • Dokumentation, handläggning och...
2022-06-22 2022-07-17
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Miljö- och kvalitetssamordnare
Avdelningen Projekt och utveckling utför investerings- och reinvesteringsprojekt för vatten och avlopp. Vi bidrar med specialist- och systemkompetens som stöd för planering, drift och vid kris. Vi forskar och utvecklar för en bättre produktion och leverans av dricksvatten samt avledning av spillvatten och dagvatten under mark. Långsiktig planering, inklusive långsiktig investeringsplan, gör vi på uppdrag av kärnprocessägarna. Hos oss ligger ansvar för förvaltning och utveckling av geografiska data för VA och avfall respektive projektprocessen f...
2022-06-22 2022-08-07
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Medarbetare till fiskeenheten
Fiskeenheten arbetar bland annat med ärendehandläggning (t ex fiskutsättningar), finansiering och genomförande av fiskeribiologiska undersökningar, fisketillsyn i Vättern samt olika utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet fiske. Vi är 18 engagerade kollegor som ansvarar för Länsstyrelsens arbete med restaurering och fiskevård i länet, samordnar länsstyrelsernas fiskefrågor i Vättern samt deltar i flera nationella sammanhang. Därutöver ingår även en del nationellt arbete med miljödatasystem inom fiskets område samt vissa digitaliseringsuppdra...
2022-06-22 2022-07-22
Mönsterås kommun, Miljö och Byggförvaltningen Miljöinspektör
Som miljöinspektör arbetar du med tillsyn av verksamheter utifrån miljöbalken. Dina arbetsuppgifter som miljöinspektör innebär att handlägga inkommande ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut, skrivelser och tjänsteutlåtanden. Arbetet innebär många kontakter med kommuninvånare och företagare, men också med politiker och andra tjänstemän i kommunen. Vi lägger vikt vid att ge information och vägledning till både verksamheter och enskilda. Vi arbetar nära tillsammans och hjälps åt i aktuella ärenden. Du kommer att få jobba...
2022-06-21 2022-08-14
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sakkunnig handläggare för vattenverksamhet och dammar
Som ett led i att samla kompetens och ansvarsområden inom samhällsbyggnad, arbetar Växjö kommun med att skapa en helt ny förvaltning - Samhällsbyggnadsförvaltningen. I den nya förvaltningen samlas funktioner och kompetens inom allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering. Här skapas förutsättningar för framtidens levande stad och landsbygd. Vårt ansvarsområde omfattar utveckling, planering och produktion samt underhåll och skötsel av naturområden, parker, gator, t...
2022-06-20 2022-08-31
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi och cytologi Gävle
Hos oss får du arbeta i ett modernt histopatologiskt laboratorium som ligger i framkant gällande digitalisering av diagnostiken. Vårt laboratorium är indelat i två team med varsin processteamledare. Det ena teamet kallas utskärningsteamet, där tas alla vävnadsprover omhand, samt ett flertal stora operationspreparat som några BMA skär ut själva. Vi utför fryssnitt, samt letar lymfkörtlar i tarmfett och axill. Vi har ett nära och bra samarbete med våra patologläkare. Vi arbetar självständigt, men hjälper varandra vid behov. När vi inte tar hand ...
2022-06-20 2022-07-24
Helsingborgs stad Vi söker en ny Miljöinspektör till oss på Miljöförvaltningen
  Om oss Helsingborg stad är ledande inom miljö- och klimatfrågor. Helsingborg var en av finalisterna till EU Green Capital 2023 och är genom tiderna Sveriges miljöbästa kommun. Vi är en förvaltning med spetskompetens och hög professionalitet. Vi är omkring 75 medarbetare som på olika sätt bidrar till att Helsingborg är en innovativ miljöstad i framkant. Vill du arbeta med engagerade kollegor där både miljö och innovation står i fokus är du rätt person för oss. Vi har precis flyttat till nya fräscha lokaler på bästa läge i Oceanhamnen.   ...
2022-06-20 2022-07-17
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun söker miljöinspektör på vikariat
Vi söker nu en miljöinspektör för arbete med tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att du kommer arbeta med flera av miljöbalkens tillsynsområden. Du kommer arbeta med klagomålshantering samt arbeta med rådgivning gentemot verksamhetsutövare och medborgare i kommunen. Som miljöinspektören kommer du framförallt att arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt rådgivning till företag och kommuninvånare, det innebär att du kommer arbeta med flera av miljöbalkens tillsynsområden I yrkesrollen ingår också att hantera olika typer av klag...
2022-06-20 2022-07-24
Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenavdelningen Handläggare med fiskbiologisk inriktning till vatten- och fiskprojekt
En av de hållbarhetsfrågor som Länsstyrelsen prioriterar är långsiktigt hållbar elproduktion inom vattenkraften. Vi söker därför dig som vill arbeta med frågor som berör miljöanpassning av vattenkraftverk och dammanläggningar. Vi bedriver prövning och tillsyn över dessa verksamheter samt olika typer av restaureringsprojekt, i dessa sammanhang är ofta fiskbiologiska frågor centrala. Inom enheten för vatten- och fiskprojekt arbetar vi bland annat med limnisk och marin restaurering samt hantering av olika typer av statsbidrag. Vi stödjer även an...
2022-06-20 2022-08-14
Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenavdelningen Handläggare med fiskbiologisk inriktning till vatten- och fiskprojekt
En av de hållbarhetsfrågor som Länsstyrelsen prioriterar är långsiktigt hållbar elproduktion inom vattenkraften. Vi söker därför dig som vill arbeta med frågor som berör miljöanpassning av vattenkraftverk och dammanläggningar. Vi bedriver prövning och tillsyn över dessa verksamheter samt olika typer av restaureringsprojekt, i dessa sammanhang är ofta fiskbiologiska frågor centrala. Inom enheten för vatten- och fiskprojekt arbetar vi bland annat med limnisk och marin restaurering samt hantering av olika typer av statsbidrag. Vi stödjer även an...
2022-06-20 2022-08-14
Malmö stad Markmiljöspecialister
Har du ett stort intresse för markmiljöfrågor och vill bidra med specialistkunskap i en stor bredd av exploaterings- och infrastrukturprojekt inom Malmö Stad? Till sektionen för processtöd inom stadsutvecklingsavdelningen söker vi nu ytterligare två kollegor som vill vara med att göra skillnad för ett hållbart Malmö.  Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du ansvarar för att bedöma markens status och behov av markmiljöundersökningar och åtgärder utifrån kommunens ansvar som markägare och verksamhetsutövare. För den ena...
2022-06-20 2022-07-31
Landskrona stad, Miljöförvaltning Chef för miljöskyddssektionen
Vi söker en ledare för vår miljöskyddssektion som med mod och handlingskraft vill fortsätta att utveckla verksamheten. Vi tänker oss att du arbetar som chef idag och vill fortsätta att utveckla din ledarroll i en framåtriktad organisation eller är erfaren handläggare som vill utvecklas vidare till att bli ledare inom området. Uppdraget innebär att leda 7 medarbetare, som har i uppdrag att bedriva tillsyn med stöd av miljöbalkens bestämmelser. Som sektionschef ansvarar du för personal, budget, arbetsmiljöfrågor, planering samt utvecklings- och...
2022-06-17 2022-07-15
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Jordbruksverkets söker utsädestekniker
Gillar du att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i en arbetsmiljö där effektivitet och kvalitet går hand i hand? På laboratoriet jobbar vi med en komplett analyskedja. Kedjan startar med mottagning och registrering av utsädesprover. Därefter klyvs proverna i fler representativa delar som går vidare till olika typer av kvalitetskontroller såsom grobarhet, vattenhalt, förekomst av fröburna växtsjukdomar och renhetsanalyser. När man jobbar med exempelvis renhetsanalyser innebär det att med hjälp av mikroskop eller förstoringslampa gå igenom f...
2022-06-17 2022-06-30
1 2 3 >