Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Biomedicinska analytiker till VO bild och funktion i Lund/Malmö
Bli en del av vår verksamhet! Vi söker legitimerade biomedicinska analytiker till klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi i Lund och Malmö. Vi erbjuder arbetsuppgifter inom klinisk fysiologi/ultraljud och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Hos oss får du ett arbete som utmanar dig med varierande arbetsuppgifter och med stor utvecklingspotential. Just nu växer verksamheten och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Annonsen avser både tillsvidareanställning och visstidsanställning. Vill du veta mer om våra...
2021-01-14 2021-02-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till klinisk mikrobiologi
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom området klinisk mikrobiologi. Vår verksamhet omfattar bakteriologi, serologi, immunologi och molekylärbiologi. Du kommer att jobba med klinisk diagnostik och verksamhetsutveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mikrobiologiskt laboratoriearbete där du självständigt analyserar, bedömer och tar ansvar för patientprover. Rotation mellan olika laboratorieavdelningar gör arbetsuppgifterna varierande och stimulerande. Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbätt...
2021-02-24 2021-03-28
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för naturskydd och tillsyn Naturvårdshandläggare
Din arbetsuppgift är att arbeta med skydd samt prövning och tillsyn av värdefulla naturmiljöer. En av tjänsterna kommer att ha huvudfokus på att ta fram olika besluts- och underlagsdokument inom skyddsprocessen, samt översyn av äldre beslut och skötselplaner. Den andra tjänsten kommer att ha huvudfokus på att hantera anmälningar om samråd kring natur- och kulturvärden samt att följa upp villkor och förbud i tidigare dispenser inom skyddade områden. Arbetet innebär externa kontakter med markägare, andra myndigheter, kommuner, konsulter, ideell ...
2021-02-24 2021-03-17
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Biomedicinsk analytiker, centrum för autoimmunitet och prevention i Malmö
Nu söker vi en biomedicinsk analytiker för en projektanställning till centrum för autoimmunitet och prevention i Malmö. I ditt arbete som biomedicinsk analytiker ingår laborativa arbetsuppgifter såsom insamling, infärgning och analys av cellpopulationer (flödescytometri). Vidare arbetar du med att isolera vita blodkroppar (Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMC) efter godkänd internationell certifiering. Registrering av prover sker i webbaserat system. Din placering är på Wallenberglaboratoriet i Malmö. Tjänstgöringen är dagtid måndag til...
2021-02-24 2021-03-17
Länsstyrelsen Jönköpings län, Landenheten Naturvårdsekolog
Som naturvårdsekolog arbetar du i huvudsak med att få till stånd åtgärder som ska förbättra livsvillkoren för hotade arter och biologisk mångfald som skapar viktiga ekosystemtjänster, i första hand pollinering. Arbetet kommer primärt vara knutet till biologisk mångfald i odlingslandskapet. Åtgärderna kan vara såväl fysiska insatser i miljön som kommunikationsinsatser, rådgivning eller uppföljning. Åtgärderna genomförs antingen av länsstyrelsen, genom avtal med berörd markägare eller upphandlad konsult. Då enheten har en bred verksamhet kan det...
2021-02-24 2021-03-15
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Säsongsanställda för miljöåterställning i vatten
Länsstyrelsen kommer under 2021 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer i Norrbottens län. Arbetet sker bland annat inom ramen för projektet ReBorN­ LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och EMRA. Inom projekten kommer vi att ha två så kallade servicelag för att underlätta för de som jobbar med grävmaskinerna. Vi behöver förstärka med 5-10 medarbetare. Tjänsterna omfattar bland annat följande arbetsuppgifter: • Genomföra motorsågs- och röjningsarbete • Transportera bränsle till grävmaskinerna • Manuellt konstruera lekområde...
2021-02-24 2021-03-19
Göteborgs Stad , Renova AB Kemist, farligt avfall
Är du intresserad av ett omväxlande och utmanande arbete i en spännande bransch som är under ständig utveckling? Då kan avfallsbranschen och tjänsten som Kemist vara något för dig! Nu söker vi en kemist till vår verksamhet inom Renova Miljö AB som är inne i en expansiv fas inom området Farligt Avfall. Som kemist arbetar du med utvecklingsarbete inom befintlig verksamhet samt kreativt arbete för att bäst möta samhällets behov av att minska mängden avfall. Som ett led i att ta en allt mer betydande roll i att avgifta samhället söker vi en sann m...
2021-02-24 2021-03-21
Länsstyrelsen i Kronobergs län Vi söker en djurskyddshandläggare
Arbetsuppgifterna består av djurskyddskontroller av både lantbrukets djur och sällskapsdjur m.fl. Vi samarbetar inom och mellan de olika enheterna på avdelningen. Andra arbetsuppgifter än ovanstående kan därför bli aktuella på sikt såsom areal- och djurkontroller inom jordbrukarstöden och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.
2021-02-23 2021-03-22
Länsstyrelsen Östergötland, Skötsel av skyddad natur Biträdande projektledare
Vi söker dig som vill jobba med projektledning inom ett projekt med höga naturvårdsambitioner. Länsstyrelsen har för perioden 2021 2027 beviljats medel från EU:s LIFE-program till projektet LIFE RestoRED. 9 olika län och Naturvårdsverket deltar som partners och projektet kommer bland annat att resultera i restaurering av ett drygt 70-tal betesmarker i olika Natura 2000-områden. Östergötlands länsstyrelse är huvudman för projektet och du kommer tillhöra enheten för skötsel av skyddad natur. Du har nu möjlighet till ett omväxlande arbete på en a...
2021-02-23 2021-03-13
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Miljöinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg söker en miljöinspektör. Som miljöinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område. Inledningsvis kommer du att arbeta med tillsyn av lantbruksverksamheter, men det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom vårt arbetsområde. I arbetet ingår handläggning av inkommande ärenden men även tillsynsbesök på verksamheter. Vår planerade tillsyn genomförs i projektform utifrån fokusområden. De självorganiserande teamen lägger själva upp sin planering, föl...
2021-02-22 2021-03-10
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Laboratorieingenjör till engagerat team
Välkommen att bli en del av vårt trevliga team inom vatten- och avloppsavdelningens lab- och kvalitetsgrupp. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025. Gruppen kommer att bestå av fem engagerade medarbetare som ställer upp för varandra och värnar om miljön. Vårt uppdrag är att säkerställa kvalitén på kommunens dricksvatten och rening av avloppsvatten. Vi har även i uppdrag att bidra med vår kompetens till avdelningen och stödja avdelningens kvalitetsarbete. Hos oss deltar du i och bidrar till samhällsutvecklingen. Arbetet innebär i huvudsa...
2021-02-22 2021-03-14
Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning Miljö- och hälsoskyddsinspektör/livsmedelsinspektör
Tjänsten innebär att du kommer arbeta både som miljö- och hälsoskyddsinspektör (50%) och som livsmedelsinspektör (50%). I arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår bland annat att arbeta med tillsyn och handläggning enligt miljöbalken inom området miljöskydd, ärenden gällande förorenad mark, avlopp, industrier samt delaktighet i samhällsplanering. Arbetsuppgifterna innebär myndighetsutövning och du har kontakt med så väl andra myndigheter, verksamhetsutövare och privatpersoner. Arbetsuppgifterna innebär att du ska planera och genomföra ...
2021-02-22 2021-03-08
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Koordinator för miljöåterställning i vatten
Länsstyrelsen kommer under 2021 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer inom Kalix-, Åby-, Råne- och Piteälvens avrinningsområden. Arbetet sker inom ramen för projektet ReBorN­ LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892). För att genomföra detta behöver vi anställa en koordinator. Tjänsten varar under tidsperioden juni-november 2021. Arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området miljöåterställning av vattendrag. Tjänst omfattar i huvudsak följande arbetsuppgifter: • Koordinera entreprenader vid miljöåterställning av...
2021-02-22 2021-03-01
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Miljöinspektör med inriktning miljöskydd
Gör Gävle till Sveriges bästa miljöstad! Vi söker nu två miljöinspektörer med inriktning miljöskydd till enheten för miljö- och hälsoskydd på Livsmiljö Gävle. Som miljöinspektör inom miljöskyddsområdet genomför du tillsynsarbete enligt Miljöbalken. Egenkontroll hos våra tillsynsobjekt är ett centralt begrepp, liksom att vi i gruppen strävar efter samsyn kring bedömningar och tillvägagångssätt. Tillsynsarbetet handlar bland annat om handläggning av anmälningar och ansökningar, genomförande av tillsynsbesök och inventeringar, provtagning vid til...
2021-02-19 2021-03-07
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Samordnare grön infrastruktur
Vi söker dig som vill samordna och driva arbetet med grön infrastruktur. Med grön infrastruktur menar vi ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. För att nå detta behövs en samsyn i samhället i stort. Det är därför nödvändigt att exempelvis kommuner, företag, och organisationer samverkar för en bredare förståelse av ekologiska sammanhang, så att grön infrastruktur blir en naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. För att komma dit b...
2021-02-19 2021-03-10
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Naturvårdare med fokus på biologisk mångfald
Vi söker dig som vill vara del av arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden i Östergötland. Gruppen som jobbar med åtgärder för hotade arter behöver förstärkning av två personer som har ett stort naturvårdengagemang och gärna vill dela med sig av sina kunskaper. Vi jobbar med praktiska åtgärder för att gynna hotade arter liksom kunskapshöjande insatser såsom inventeringar för att öka kunskapen om arter och biotopers status för att ha det som grund för det fortsatta arbetet samt utvärdera tillståndet i miljön. Du kommer att bli ...
2021-02-19 2021-03-10
Länsstyrelsen Blekinge län Vattenhandläggare
Vattenkraft i Sverige ska omprövas för att få största möjliga nytta för vattenmiljön och den biologiska mångfalden, samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska säkras. Vi söker dig som vill vara med och modernisera vattenkraften i Blekinge genom att: - Arbeta med omprövning av vattenkraft enligt den nationella planen för moderna miljövillkor -Självständigt och tillsammans med dina kollegor ta fram underlag, utreda och bedriva samverkan med verksamhetsutövare, myndigheter, kommuner och andra berörda
2021-02-19 2021-03-14
Länsstyrelsen Blekinge län Projektledare, omprövning av vattenkraftsanläggningar enligt den nationella planen
Vattenkraft i Sverige ska omprövas för att få största möjliga nytta för vattenmiljön och den biologiska mångfalden, samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska säkras. Vi söker dig som vill vara med och modernisera vattenkraften i Blekinge genom att: -Leda och samordna arbetet med omprövning av vattenkraft enligt den nationella planen. -Hålla i samverkansmöten, utreda och analysera underlag, samt presentera underlag för berörda intressenter.
2021-02-19 2021-03-14
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker/biomedicinare till specialkemi i Malmö
Nu har vi möjligheten att välkomna två biomedicinska analytiker/ biomedicinare alternativt med motsvarande utbildning till oss på specialkemi i Malmö! Tjänsterna avser en tillsvidare tjänst och ett vikariat på sex månader. Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklade och spännande arbete inom något av våra analysområden: protein och endokrin. Det laborativa arbetet utförs både manuellt och med processtyrd avancerad analysutrustning. Arbetet innebär utöver laborativt arbete bland annat remissregistrering, kontakt med kunder i samband med förfr...
2021-02-19 2021-03-12
Vivab Miljöingenjör
Som miljöingenjör på Vivab arbetar du med en stor variation av arbetsuppgifter. Arbetsområde är i huvudsak vatten- och avloppverksamheten, men du är till viss del även stöd till avfallsverksamheten och avdelningen för projekt och planering. Förutom det löpande arbetet med bland annat uppföljningar av miljöarbetet, myndighets- och företagskontakter, kommer ditt ansvarsområde vara dagvatten. Vivab arbetar med bidragsfinansierade projekt kring dagvatten. Exempel på dessa projekt är kartläggning av föroreningar och åtgärder för att minska dessa i...
2021-02-19 2021-03-14
Malmö stad Miljöinspektör
Arbetsuppgifter Som miljöinspektör på enheten för förorenade områden utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Uppdraget inom förorenade områden innebär att arbeta med tillsyn av förorenade områden och byggnader. Arbetet omfattar handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, riskbedömningar, riskvärderingar, åtgärdsutredningar, slutrapporter, kontrollprogram med mera. Denna annons gäller en tillsvidare...
2021-02-18 2021-02-25
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin bas i Helsingborg
Nu söker vi fyra nya kollegor för tillsvidareanställning på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg. Är du legitimerad biomedicinsk analytiker eller har annan likvärdig utbildning? Då kan det vara dig vi söker! Dina ansvarsområden är inriktade mot kliniskt kemiskt analysarbete. I Helsingborg utförs de flesta analysområden inom klinisk kemi men du kommer även ägna dig åt analysarbete inom transfusionsmedicin och mikrobiologi. Hos oss erbjuder vi dig ett ansvarsfullt, utvecklande och självständigt arbete. Vi är ackrediterade av Swedac enligt ISO 1...
2021-02-18 2021-03-18
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Miljöinspektör
Att arbeta som miljöinspektör på Ljungby kommun innebär att du är en viktig del i vår resa mot att bli fler invånare och företagare i kommunen. Arbetet är stimulerande och innebär många kontakter med kommuninvånare, verksamhetsutövare, politiker med flera. I arbetet på miljöavdelningen ingår det även förbättringsarbete där du tillsammans med dina kollegor bidrar med tankar om hur vi kan utveckla vårt arbetssätt. Miljöavdelningen arbetar i team med god teamkänsla, uppdelade efter ansvarsområden. Samtliga team har med vägledning från närmaste ch...
2021-02-17 2021-03-07
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Miljöinspektör till team avlopp/lantbruk
Att arbeta som miljöinspektör på Ljungby kommun innebär att du är en viktig del i vår resa mot att bli fler invånare och företagare i kommunen. Arbetet är stimulerande och innebär många kontakter med kommuninvånare, verksamhetsutövare, politiker med flera. I arbetet på miljöavdelningen ingår även förbättringsarbete där du bidrar med tankar om hur vi kan utveckla vårt arbetssätt. Miljöavdelningen arbetar i team uppdelade efter ansvarsområden. Samtliga team har med vägledning från närmaste chef ett ansvar för den regelbundna uppföljningen av att...
2021-02-17 2021-03-07
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Miljöinspektörer
Tjänst 1 avser miljöinspektör, tillsvidare anställning, inom miljöbalkens område med tonvikt på hälsoskydd men även miljöskydd kan förekomma. Tjänst 2 avser miljöinspektör, visstidsanställning under hela 2021 med god möjlighet till förlängning 2022. Arbetsuppgifterna är inventering samt handläggning av enskilda avlopp. Ange i din ansökan vilken eller vilka av tjänsterna du är intresserad av.
2021-02-17 2021-03-14
1 2 3 4 >