Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Instruktör till skoljordbruket på Svalöfs gymnasium
Brinner du för lantbruk och att dela med dig av dina kunskaper för att utbilda Sveriges framtida lantbrukare? -Då är jobbet som instruktör hos oss något för dig! Instruktörer på skolans lantbruk arbetar i ett nära samarbete tillsammans med övriga instruktörer och lärare i växtodlingen samt mjölkproduktionen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av körning av skolans maskiner i förekommande sysslor under vårbruk, skörd och höstbruk. Skötsel, reparationer och underhåll av skolans maskiner ingår också. Allt arbete utförs tillsammans med sk...
2022-06-23 2022-07-15
Malmö stad Arbetsledare till markskötsel
Arbetsuppgifter Enheten markskötsel på Kommunteknik sköter idag drift och underhåll på allmän platsmark i hela Malmö på uppdrag av fastighets- och gatukontoret samt drift och underhåll på delar av tomtmarken i staden på uppdrag av stadsfastigheter. Enhetens samlade uppdrag innefattar bland annat tömning av papperskorgar, skräpplockning, ogräsrensning, gatusopning, beskärning av buskar och träd samt plantering. Enheten har även ett eget växthus där vi driver upp annueller och ansvarar för plantering av Malmö stads blomsterprogram. Med bakgrund...
2022-06-23 2022-08-30
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Vi söker rådgivare för lantbrukets och livsmedelskedjans utveckling
I din roll som rådgivare utvecklar, samordnar och genomför du olika EU-finansierade utbildningsinsatser, främst för lantbrukare. Vissa insatser genomför du och dina kollegor själva medan andra upphandlas. Insatserna görs inom områden som: Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd, Miljö och klimat samt Livsmedel och besöksnäring. Det är breda områden och tjänsten kan delvis komma att utformas utifrån din utbildning och bakgrund. Du planerar och genomför kurser, studiebesök och andra aktiviteter och bidrar med artiklar till vårt nyhets...
2022-06-17 2022-08-20
Samhällsbyggnad Bergslagen, Gata Park Idrott Sommarvikariat som Parkarbetare i Nora
Som parkarbetare på Samhällsbyggnad Bergslagen jobbar du med drift och underhåll av allmän platsmark. Det kan t.ex. handla om att sköta om sommarblommor, möblering i parker, tätortsnära skog, naturvård och övriga grönytor. Dessutom ingår arbetsuppgifter som skötsel av obebyggda tomter, yttre fastighetsskötsel, drift av lekplatser, gräsklippning samt renhållning av gator och parker. Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med vår värdegrund FÖRE; förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.
2022-06-16 2022-06-30
Strängnäs kommun Driftpersonal till drift gata & park
Dina arbetsuppgifter kommer att variera inom parkskötsel i offentlig miljö. Detta innebär att du tillsammans med dina kollegor ansvarar för skötsel av sommarblommor, perenner, ogräsrensning, gräsklippning, renhållning, häckklippning, slyrensning mm. Arbetet kan bitvis upplevas som fysiskt påfrestande men är varierande. Eftersom att tjänsten innebär arbete i offentlig miljö kommer du dagligen att träffa på och konversera med våra invånare.
2022-06-16 2022-08-08
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Växthusarbetare till Stadsträdgården
Välkommen till Samhällsbyggnadsförvaltningen! Vår förvaltning är en sammanslagning av de förvaltningar som jobbar i samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga tidigare tekniska förvaltningen, planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret. I förvaltningen samlas kompetens inom allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering. Avdelningen Natur och gestaltning har det övergripande ansvaret för utvecklingen ...
2022-06-15 2022-07-25
Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen Vilthandläggare, tidsbegränsad anställning
Arbetsuppgifterna består av att aktivt delta i arbetet med att förvalta länets viltstammar, handläggning och ärendehantering inom vilt, ersättningar och bidrag för viltskador. Även uppdatering av förvaltningsplaner samt den löpande hanteringen av skötselplaner för älg och kronhjort kan komma att ingå. Arbetsgruppen är liten och du kommer därför att hantera samtliga områden inom viltfrågorna, en dialog om exakta arbetsuppgifter sker vid tillträdandet. Du kan komma att delta i beredning av frågor som beslutas av viltförvaltningsdelegationen i län...
2022-06-15 2022-07-10
Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen Vilthandläggare
Du kommer att delta i arbetet med förvaltning av vilt och handläggning av dessa frågor. Arbetsuppgifterna blir att aktivt driva och delta i arbetet med att förvalta länets viltstammar samt handläggning och ärendehantering främst inom klövvilt och jakt. Framtagande eller uppdatering av förvaltningsplaner för olika arter samt granskning av skötselplaner för kronhjort och älg är viktiga arbetsuppgifter för tjänsten. Arbetsgruppen är liten och därför kan du behöva hantera samtliga områden inom viltfrågorna. Du kommer att delta i beredningen av fråg...
2022-06-15 2022-07-10
Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen Förvaltare av skyddade områden
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en rik natur och fina utflyktsmål i skyddade områden i Uppsala län? Vi söker nu två personer till vår arbetsgrupp som planerar och genomför åtgärder i naturreservat och Natura 2000-områden. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kontorsarbete, arbete i fält ingår också. Arbetet kan till exempel handla om att planera röjningar, huggningar, stängseldragningar och olika artspecifika åtgärder. Det kan också handla om åtgärder för friluftslivet i de skyddade områdena såsom att anlägga parkeringspla...
2022-06-15 2022-06-26
Länsstyrelsen Uppsala län, Miljöavdelningen Naturbevakare
Vi söker två personer som ska arbeta med en kombination av två huvudsakliga arbetsuppgifter; praktiska skötselåtgärder inom och utanför skyddad natur i länet samt fältarbete inom rovdjursförvaltningen. Det praktiska skötselarbetet utgör den absolut största delen inom respektive tjänst. Anställningarna är en förstärkning till nuvarande arbetsgrupp. Arbetet innebär bland annat att i enlighet med gällande skötselplaner för naturreservat utföra praktiska förvaltningsåtgärder. Dessa förvaltningsåtgärder kan utgöras av exempelvis träd- och buskröjni...
2022-06-15 2022-06-26
Ronneby kommun, Gatu- och Parkenhet Parkförman
Som förman leder du det dagliga skötselarbetet av utemiljön i Kallinge, Bräkne-Hoby samt våra mindre orter på landsbygden. Du har ansvaret för planering, samordning och fördelning av arbetsuppgifterna inom arbetslaget, som består av ca 7 personer. Du arbetar själv praktiskt tillsammans med de andra i arbetslaget. Arbetsuppgifter består av skötsel av grönytor och planteringar, skog och vissa av de etableringar som finns i parken. Som förman fungerar du som en viktig länk mellan ditt arbetslag och parkenhetens arbetsledning. Parkenheten består...
2022-06-14 2022-06-30
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Viltförvaltningshandläggare, vikariat
Exempel på arbetsuppgifter: • viltförvaltning med inriktning på rovdjursförvaltning • koordinering av rovdjursinventeringar, informationsarbete, administration inom rovdjursjakt, svara på remisser • planering och genomförande av viltförvaltningsdelegationens sammanträden • utbildning och information som rör viltförvaltningen i länet • handläggning av ärenden om ersättning för skador orsakade av fredat vilt • handläggning av ärenden enligt jaktlagstiftningen • administration kopplat till länets älg- och kronhjortsförvaltning samt viltvårdsom...
2022-06-13 2022-07-10
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Viltförvaltningshandläggare
Exempel på arbetsuppgifterna: • administration kopplat till länets älg- och kronhjortsförvaltning samt viltvårdsområden • utbildning och information som rör viltförvaltningen i länet • bidragshantering inom ramen för älgvårdsfonden • förebyggande arbete för att minska viltskador inom jord- och skogsbruk • handläggning av ärenden om ersättning för skador orsakade av fredat vilt • handläggning av ärenden enligt jaktlagstiftningen och miljöbalken såsom tillstånd till skyddsjakt, tillstånd till vilthägn, dispens från hundförbudet med mera • ...
2022-06-13 2022-07-10
Samhällsbyggnad Bergslagen, Park/Idrott Parkarbetare till Nora
Som parkarbetare på Samhällsbyggnad Bergslagen jobbar du med drift och underhåll av allmän platsmark. Det kan t.ex. handla om att sköta om sommarblommor, möblering i parker, tätortsnära skog, naturvård och övriga grönytor. Dessutom ingår arbetsuppgifter som skötsel av obebyggda tomter, yttre fastighetsskötsel, drift av lekplatser, gräsklippning samt renhållning av gator och parker. Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med vår värdegrund FÖRE; förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.
2022-06-09 2022-06-26
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Parkarbetare
Gata/Park/Hamn söker nu en parkarbetare med intresse för grönytearbete. Som parkarbetare har du ett övergripande uppdrag för underhåll av parker, grönytor och lekplatser i kommunen samt skötseluppdrag åt Kommunfastigheter. Arbetet innefattar bland annat beskärning, trädfällning, röjning, gräsklippning, underhåll och anläggning av parker och lekplatser, städning samt snöröjning. Som arbetsledare ansvarar du även för planering och att leda det dagliga arbetet för ett arbetslag. I tjänsterna ingår beredskapstjänstgöring vintertid. Tjänstgöring på ...
2022-06-03 2022-07-29
Göteborgs Stad , Park- och naturförvaltningen Handledare för ferieungdomar sommaren 2022
Tjänsten innebär handledning av ungdomar (16-18år) under tio veckor över sommaren i olika typer av praktiskt arbete såsom städning, renhållning, ogräsrensning och diverse enklare arbetsuppgifterutomhus. Arbetsplatserna är stadens parker, grönområden och badplatser. Din roll som handledare går ut på att handleda ungdomarna i ovannämnda praktiska uppdrag, lära ut enklare arbetsmetoder samt tillhandahålla nödvändigt arbetsmaterial såsom redskap och verktyg. I uppdraget ingår också planering och utförande av praktiska uppgifter tillsammans med ung...
2022-06-02 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Park- och trädgårdssamordnare
I rollen som Park- och trädgårdssamordnare arbetare du för Pajalabostäder, Verksamhetsfastigheter och alla kommunala grönytor. Din roll är att inventera park- och samhällsnära natur, besluta åtgärder, beställa åtgärder och sen följa upp resultatet. Inom ditt kompetensområde är du nyckeln mellan ide och utförande. Vi vill öka fokus på attraktiva miljöer och få lekplatser, bostadsområden, parker och rastplatser mer grönskande. Tillsammans i enheten kommer ni att utveckla våra samhällen och sätta guldkant på medborgarnas fritid samt den interna s...
2022-05-25 2022-06-26
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Förman i kostallet på Blekinge Naturbruksgymnasium
Du kommer att ansvara för nötkreaturen och fåren. Arbetsuppgifterna är daglig skötsel av mjölkkobesättningen och fåren. Vi har ett modernt stall med 2 mjölkningsrobotar och integrerad mjölkgrop. Besättningen består av ca 80 mjölkkor med rekrytering av Holstein, Jersey och Ayrshire samt en mindre avelsbesättning av Simmental- och Hereforddjur. Fårbesättningen består av omkring 20 tackor Värmlandsfår. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete. I arbetet ingår även en del administrativa arbetsuppgifter. I din roll ingår det också att v...
2022-05-23 2022-08-07
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Parkarbetare
Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med åtta kollegor som är året runt anställda och ca ett 20-tal säsongsarbetare under sommaren samt skolungdomar. Arbetet varierar mellan årstiderna då fokus under sommartid kommer vara på planteringsytor, planteringar, ogräsrensning, häckklippning, städning och växtvård. Vintertid är de huvudsakliga arbetsuppgifterna skogsarbete i bebyggelsenära områden. I arbetet ingår att använda motorsåg samt andra maskiner. Du arbetar självständigt och kommer ofta att möta allmänheten i ditt dagliga arbete. Arbetet ...
2022-05-19 2022-06-30