Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Verksamhet Plan och myndighet Mark- och exploateringsingenjör som hjälper till att bygga det nya Ale
Du ser till att Ale kan växa. Tillsammans med kollegorna ordnar du fram mark att bygga på och ser till att exploatörerna får rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Vi ansvarar för att driva exploateringsprojekt och hantera genomförandefrågor, markförvaltning, markanvisningar och exploateringsavtal. Vidare hanterar vi markförvärv, försäljningar, lantmäteriförrättningar, fastighetstaxering, arrenden och andra upplåtelser. Du arbetar bland annat med arrenden och andra typer av markupplåtelseavtal. Den ena dagen hanterar du lantmäterifö...
2021-06-24 2021-07-25
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Exploateringsingenjör
Som exploateringsingenjör kommer du ha ett stort eget ansvar att driva exploateringsprocesser från tidigt skede till genomförande. Du förväntas kunna axla rollen som projektledare och kommer arbeta brett med både mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Du samarbetar med representanter från andra förvaltningar, myndigheter, byggherrar, konsulter med flera. Förutom att projektleda exploateringsprojekt består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att upprätta och skriva beslutsunderlag, kalkyler, upprätta a...
2021-06-21 2021-08-13
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Specialist förrättningslantmätare, Karlstad
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-06-21 2021-07-11
Sjöbo kommun, Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsingenjör till Sjöbo kommun
I tjänsten som mark- och exploateringsingenjör är din huvudsakliga uppgift att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela exploateringsprocessen från idé och planering till genomförande. Du arbetar med avtals- och ekonomifrågor i samband med detaljplaneläggning, genomförande av detaljplaner, exploateringsförberedande projekt, exploateringsavtal, fastigheter, köp och försäljning, andra juridiska frågor inom området samt utredningar. Du kommer även delta i lantmäteriförrättningar, upprätta arrendeavt...
2021-06-18 2021-08-08
Göteborgs Stad , Fastighetskontoret Projektledare/exploateringsingenjör
Göteborg är i början av en mycket stor omvandling som kommer att märkas över hela staden de närmaste decennierna. Vi jobbar med utvecklingen av hela kommunen för att Göteborg ska kunna fortsätta vara en stark kraft i regionen. Det handlar om allt från förtätning av befintliga bostadsområden till att bygga helt nya områden med bostäder, handel, kontor och ny infrastruktur. Stort fokus läggs även på kommunala ändamål, till exempel skolor och förskolor. För närvarande deltar vi i uppmärksammade projekt som utvecklingen av Gamlestaden, Centralenomr...
2021-06-18 2021-08-08
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Vänersborg
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-06-07 2021-06-27
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Bengtsfors
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-07 2021-06-27
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Lycksele
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-04 2021-06-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Skellefteå
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-04 2021-06-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Haparanda
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-04 2021-06-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Luleå
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-04 2021-06-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Karlskrona
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-03 2021-06-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Kristianstad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-06-03 2021-06-26
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör
Du leder eller deltar i flera exploateringsprojekt från idéstadie, genom planläggning och fram genom utbyggnadsfasen där du bland annat bevakar avtalsefterlevnad, fastighetsbildning och byggnation av gator och andra anläggningar. Du kommer också att arbeta brett med markfrågor ur teknisk, ekonomisk och juridiskt perspektiv. Du ombesörjer markförsäljning och markupplåtelser samt förhandlar och upprättar avtal för arrenden och nyttjanderätter. Du bereder ärenden till kommunstyrelsen och föredrar ärenden inför kommunledningen. I ditt ansvar ingå...
2021-06-01 2021-08-08
Staffanstorps kommun, Plan och Exploatering Erfaren exploateringsingenjör
Som exploateringsingenjör kommer du att få stort eget ansvar och mandat att driva exploateringsprocesser i olika skeden. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé, tidiga skeden och detaljplanering, till byggklar mark och genomförande. Arbetet förutsätter ett övergripande kommunperspektiv och innebär ett brett samarbete i projektform med medarbetare från den egna och andra avdelningar, i nära dialog med kommuninvånare, politiker...
2021-04-28 2021-08-31