Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Redovisningscontroller/redovisningsansvarig ekonomifunktionen Borgholms kommun
För rätt person väntar ett omväxlande, utvecklande och framförallt roligt och socialt arbete! Som redovisningscontroller arbetar du med bland annat - Redovisning och upprättande av bokslut, deklarationer mm - Ekonomisk uppföljning - Prognosarbete och analyser - Medverkar i projekt av olika karaktär - Utvecklar arbetssätt och rutiner Ditt arbete sker i nära samarbete med respektive förvaltningsledning och du finns som ett stöd för chefer för att ge dem rätt förutsättningar för att planera sin verksamhet. Du har varierande arbetsuppgifter ...
2022-11-28 2022-12-22
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Finansiell controller till externfinansierade projekt i Stockholm
I rollen som finansiell controller externfinansierade projekt kommer du att arbeta i nära samarbete med verksamheten och företrädare för projekten såsom projektledare, projektägare och i förekommande fall projektadministratörer. Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar kvalitetssäkring av redovisningen i projekten, budgetering, uppföljning, analys, prognos och rapportering av projekten . Du deltar i budget- och uppföljningsdialoger samt analyserar och rapporterar utfall till företrädare för projekten samt till finansiär. ...
2022-11-25 2022-12-09
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Controller
I rollen som som controller arbetar du för att tillsammans med övriga kompetenser inom Finans och Juridik delta i den generella uppsikten över kommunens förvaltningar och bolag. Du har ett särskilt ansvar för och samordnar arbetet med kommunens delårs- och årsrapporter samt genomför utvärdering och analys av statistik och data från kommunkoncernens alla verksamheter. Du bidrar även med underlag, prognoser och analyser i budget- och planprocessen. Som controller kommer du även stötta i arbetet med det strategiska ansvaret för kommunens samtliga...
2022-11-25 2023-01-08
Avesta kommun, Kommunkansliet Controller till Avesta kommun
Som controller är du processansvarig för budgetarbetet där du upprättar budget, fungerar som sakkunnig och ger stöd till, förtroendevalda politiker i deras budgetarbete. Du har kontaktytor både internt i organisationen och externt. Du arbetar exempelvis med kvalitetsarbete genom att delta i SKR-nätverk som Kommunens kvalitet i korthet, Mellannyckeln och Nätverk för resultat. Controllern har operativt ansvar för att samordna och kvalitetssäkra effektiva ekonomistyrningsprocesser, I rollen säkerställer du att kommunen lever upp till kraven på g...
2022-11-25 2022-12-18
Region Kronoberg, Psykiatrivård Verksamhetscontroller för primärvård, psykiatri och rehabilitering
I din roll som verksamhetscontroller kommer du att fungera som ekonomikonsult och samarbetspartner till cheferna i styrningen mot uppsatta mål. I arbetet ingår uppgifter kring budget och verksamhetsplanering, uppföljning och analys, prognos och trendframskrivning, bokslut, ekonomiska utredningar och utvecklingsarbete. För att ge bästa möjliga stöd är det viktigt att du har ett helhetsperspektiv och ser vikten av samarbete med övriga stödfunktioner. Som verksamhetscontroller hos oss erbjuder vi dig ett intressant och omväxlande arbete!
2022-11-23 2022-12-11
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Förvaltningsekonom
Förvaltningsekonomen ansvarar för ekonomi och planering på en övergripande strategisk nivå inom förvaltningen. Du utvecklar och kvalitetssäkra ekonomistyrning samt jobbar med processer för upprättande av budget, redovisning, uppföljning, och bokslut. En viktig del i jobbet är också att stödja förvaltningens olika chefer i deras arbete. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen. • Årsbokslut, delårsbokslut • Månadsuppföljningar • Budgetarbete • Viss löpande bokföring • Anläggningsreskontra gata/park/f...
2022-11-23 2022-12-11
Kristianstad kommun, Ekonomi- och upphandlingsavd Controller, kommunledningskontoret
Du fungerar som controller för ett antal av kommunledningskontorets avdelningar och enheter. Utredningar, underlag för budgetprioritering, målstyrning och ekonomi och verksamhetsplanering är på agendan. Vi arbetar ofta med utredningar och projekt och du förväntas både kunna delta i arbetet och leda det. Tjänsten är bred och fokuserad på utveckling och kommunens och koncernens ekonomi där mycket samarbete krävs för att göra oss lite bättre varje dag! Du kommer ha stor frihet i hur arbetet struktureras och utförs och du tar gärna egna initiativ...
2022-11-22 2022-12-08
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Controller till Ekonomi, Centralsjukhuset Kristianstad
Vi erbjuder dig en tjänst där du får utvecklas och arbeta utifrån ett brett perspektiv i samverkan med övriga stödfunktioner med syftet att bidra till att verksamheten når uppsatta mål. Arbetsuppgifterna består av budgetering, kalkylering, uppföljnings- och prognosarbete samt bokslutsarbete. Därtill arbetar du med redovisning, analyser av verksamhet/ekonomi samt utrednings- och utvecklingsarbete. I din roll ingår också att delta i övergripande processer inom ekonomiområdet. Du medverkar även till utveckling och kvalitetssäkring av rutiner och p...
2022-11-22 2022-12-16
Region Skåne, Koncernkontoret Verksamhetscontroller, enheten controlling/uppföljning i Kristianstad/Malmö
Är du intresserad av ekonomi och utveckling av ekonomimodeller, styrningsfrågor och att få bidra till att möta framtidens utmaningar och möjligheter? Söker du en utvecklande och varierande roll där du får arbeta med olika frågor, stort egenansvar och i samarbete med många duktiga kollegor? Region Skåne står inför ett omfattande och genomgripande förändringsarbete kopplat till bland annat hälso- och sjukvården framtidens hälsosystem och det finns stort behov av stöd från oss i detta arbete! Vi söker nu en skicklig controller som framför allt...
2022-11-21 2022-12-07
Region Skåne, Koncernkontoret Verksamhetscontroller, enheten controlling/uppföljning i Kristianstad/Malmö
Är du intresserad av ekonomi och utveckling av ekonomimodeller, styrningsfrågor och att få bidra till att möta framtidens utmaningar och möjligheter? Söker du en utvecklande och varierande roll där du får arbeta med olika frågor, stort egenansvar och i samarbete med många duktiga kollegor? Region Skåne står inför ett omfattande och genomgripande förändringsarbete kopplat till bland annat hälso- och sjukvården framtidens hälsosystem och det finns stort behov av stöd från oss i detta arbete! Vi söker nu en skicklig controller som framför allt...
2022-11-21 2022-12-07
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Projektcontroller
Just nu pågår ett arbete med att bygga upp Göteborgs nya organisationer för stadsutveckling. Syftet med den nya organisationen inom stadsutveckling är att bidra till en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess inom planering, genomförande och förvaltning av staden. Den nya organisationen inom stadsutvecklingen kommer från och med årsskiftet 2022/2023 att resultera i fyra nya förvaltningar inom stadsutveckling: - Stadsbyggnadsförvaltningen - Exploateringsförvaltningen - Stadsmiljöförvaltningen - Stadsfastighetsförvaltningen Hela lokalförvaltning...
2022-11-21 2022-12-05
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Kommunstrateg ekonomi till kommunledningskontoret
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande roll där du får ta stort eget ansvar. Du har tillsammans med andra ekonomistrateger ett ansvar att leda, utveckla och samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen i kommunkoncernen samt att delta aktivt i utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet. Du får ett eget ansvar inom inköps- och upphandlingsområdet och fungerar som avdelningens representant i samarbetet med vår upphandlingsenhet som finns placerad på serviceförvaltningen. I den rollen bidrar du till att utveckla kommunkoncernens inköpsstyrning och...
2022-11-21 2022-12-11
Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning Controller
Ditt uppdrag är att stödja och utmana kärnavdelningarna i processerna för budget- och verksamhetsplanering, projekt- och verksamhetsuppföljning samt prognos. Du deltar också i arbetet med myndighetens årsredovisning och budgetunderlag. I arbetet ingår bla att • Stödja cheferna med ekonomiska analyser, planering och uppföljning. • Delta vid ledningsgruppsmöten med kärnavdelningarna • Leda arbetet med budget/prognos/uppföljning enligt fastställda riktlinjer. • Stödja avdelningarna i investeringsprocessen. • Analysera och ta fram relevanta nycke...
2022-11-17 2022-12-08
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kvalitetscontroller till Individ- och familjeförvaltningen
Rollen som kvalitetscontroller är av både strategisk och operativ karaktär. Du kommer att vara huvudprocessledare av mål- och resultatstyrningen och kommer att jobba systematiskt med uppföljning och analys av nämndens resultat- och nyckeltal utifrån förvaltningens verksamhetsplan. I rollen ingår även ansvar för interkontrollsarbetet samt att arbeta proaktivt för att utveckla förvaltningens arbete utifrån stadens styrmodell. Det ingår att vara ett konsultativt stöd till verksamhetens chefer i arbetet med enheternas verksamhetsplan och uppföljn...
2022-11-17 2022-12-01
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Verksamhetscontroller till avdelning boende och hemlöshet
Avdelningen Boende och hemlöshet befinner sig i en spännande fas, där kvalitet och utveckling är i fokus och vi söker därför en verksamhetscontroller. Uppdraget är brett och mångfacetterat och du kommer ha uppdrag på en övergripande nivå när det gäller samordning av avdelningsledningens arbete. Som verksamhetscontroller arbetar du i en bred roll som innefattar att stödja avdelningschef och verksamhetschefer i strategiska frågor med fokus på verksamhetsplanering, uppföljning, analys samt kvalitets- och utvecklingsprocesser. Som verksamhetscont...
2022-11-17 2022-12-01
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Förvaltningscontroller
Vill du vara med och bidra till förvaltningens arbete med effektivitet, rättssäkerhet och verksamhetsnytta? Vi söker nu en förvaltningscontroller som ska arbeta med att driva, hålla samman och utveckla förvaltningens planerings-, uppföljnings,- och analysarbete. Avdelningen för ekonomi, inköp, planering och uppföljning, verksamhetsutveckling stöttar kärnverksamhet och ledning med en trygg och säker ekonomistyrning, god systematik för planering och uppföljning samt verksamhetsutveckling, Avdelningen består av tio medarbetare med olika ansvarso...
2022-11-17 2022-12-01
Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning Controller
Då Kriminalvården är inne i en mycket expansiv fas och vi har ca 50 pågående byggprojekt för att möta det ökade behovet av anstalts- och häktesplatser behöver vi stärka controllerinsatsen i förhållande till kapacitetsökningsprojekten. För att kunna dra lärdomar mellan projekten samt att alla avdelningar ska ha en samsyn kring den långsiktiga kapacitetsförmågan etableras nu funktionen Samordnad lokalförsörjning. I den funktionen kommer det att ingå representanter från nästan alla avdelningar. Alla ingående kompetenser i funktionen kommer att ar...
2022-11-16 2022-12-07
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetscontroller till Fastighetsenheten
I uppdraget ingår att beräkna och analysera ekonomiska resultat och utfall för förvaltningen av alla befintliga fastigheter. Det kan exempelvis handla om att beräkna hyresmodeller för hela fastighetsbeståndet. Du skapar underlag och rapporterar främst till biträdande direktör och förvaltningens ekonomichef. Vid nya förvaltningsstrategiska beslut är du en viktig länk för att informera och stödja fastighetsförvaltarna i ekonomiska beslut. Du främjar riktningen på arbetet utifrån förvaltningsstrategin. Du ansvar för att fördela hela underhål...
2022-11-14 2022-12-04
Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning Nationell controller
Du ansvarar för de modeller i vårt BI-system som enheten bland annat använder för budgetfördelning, prognoser och uppföljning. Det gäller exempelvis ekonomisk uppföljning, uppföljning av årsarbetskrafter och styckkostnader. Du ska säkerställa att dessa uppdateras och utvecklas i överensstämmelse med myndighetens behov, vilket även omfattar att ta fram nya arbetssätt och rapporter inom andra områden. Du ansvarar också för att uppsättningen i våra ekonomisystem ERP och Visma Proceedo är enligt interna och externa krav. Det innebär bland annat at...
2022-11-14 2022-12-05
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonom
Vill du vara med i en organisation som strävar efter att utveckla våra processer och system för att bidra till en god verksamhet som ger kvalitet till våra medborgare, så är det kanske dig vi söker. Ekonomienheten arbetar med att stödja kommunens chefer när det gäller verksamhetsanalyser, budget, prognos och bokslut samt arbetar med redovisningsfrågor, kommunens bokslut och årsredovisning. Utrednings- och utvecklingsprojekt inom verksamhets- och ekonomiprocesser är andra exempel på arbetsuppgifter inom enheten. Vi är inne i en spännande period ...
2022-11-11 2022-12-01
Grums kommun, Ekonomifunktionen Kvalificerad ekonom
Då en av våra medarbetare ska gå i pension så söker vi nu en ny kvalificerad ekonom. Tjänsten är placerad vid kommunens centrala ekonomifunktion där du tillsammans med dina kollegor ger stöd inom ekonomiområdet åt alla verksamheter inom kommunen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja sektor Barn och utbildning med budget, redovisning, prognoser, bokslut, analyser och ekonomiska utredningar. Arbetet bedrivs självständigt och du har själv möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras. På funktionen finns ytterligare två ekonomer som a...
2022-11-04 2022-12-11
Region Västerbotten, Ekonomistab VB Controller– till fastighetsverksamhet Ekonomistaben, Umeå
Som controller hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ingår i Ekonomistaben enhet för verksamhetsstöd där du tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med ett ständigt förbättrings och utvecklingsarbete inom ekonomiområdet. Huvuduppgiften är att tillsammans med övriga ekonomicontrollers inom fastighet, ge fastighet stöd i arbetet med fastighetsinvesteringar såsom lönsamhetsbedömningar, kalkyleringar och löpande arbete med utveckling avseende rutiner och arbetssätt. Uppdraget gäller även hela verksamhetsområde...
2022-11-04 2022-12-04