Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Verksamhetschef Myndighet Hisingen/Centrum
Avdelning Myndighet och socialpsykiatri söker nu en verksamhetschef som med lust och energi vill vara med och utveckla Myndighet Hisingen/Centrum framåt. Avdelningen består av tre verksamhetsområden: myndighet, socialpsykiatri och administration och här arbetar cirka 870 medarbetare, varav 36 chefer. Du arbetar på uppdrag av avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp bestående av fyra verksamhetschefer och en verksamhetsutvecklare. Avdelningens myndighetsutövning är indelad i fyra stadsområden; Centrum, Nordost, Hisingen och Sydväst...
2022-06-09 2022-07-01
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Enhetschef Alkohol och Tobaksenheten IFO
Alkohol och tobaksenheten består idag av fyra inspektörer som handlägger ansökningar om alkohol och tobakstillstånd samt utövar tillsyn gällande dessa. Då Åre är en stor turistkommun har vi ett stort antal serveringsställen och ett stort inflöde av nya ansökningar gällande både permanenta och tillfälliga serveringstillstånd. Arbetsgruppen har lång erfarenhet och hög kompetens. Verksamheten är organiserad inom individ och familjeomsorgen och direkt underställd IFO-chef. För att möjliggöra ett nära ledarskap med hög kompetens inom verksamhetsom...
2022-06-24 2022-07-10
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef KHS Kalmar
KHS söker nu en enhetschef till hjälpmedelscentralen i Kalmar. Du kommer att ansvara för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Arbetsgruppen består av 15 personer fördelade på hjälpmedelstekniker, rekonditionerings- och förrådspersonal, chaufförer samt hjälpmedelskonsulenter. Du kommer att ha ansvar för daglig styrning av verksamheten och att sätta upp mål för verksamheten och se till att de följs upp. I ditt uppdrag ingår även administrativa uppgifter i samarbete med övriga medarbetare. Du kommer att vara underställd verksamhetschefen och ha ...
2022-06-24 2022-08-14
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Gruppchef till barngruppen samt mottagning på Socialförvaltningen, Danderyds kommun
Vi söker en gruppchef till barngruppen på familjeavdelningen. Arbetsgruppen består av fem socialsekreterare som arbetar med utredningar och öppenvårdsinsatser för barn 0 till 12 års ålder samt två socialsekreterare som arbetar med mottagning av nya anmälningar, ansökningar och förhandsbedömningar 0-20 år. I ditt uppdrag ingår att stå för nära arbetsledning och ge stöd till socialsekreterarna samt beslutsfattande enligt delegation. Du har personal- och verksamhetsansvar och genomför medarbetar- och lönesamtal samt ansvarar för rekrytering. Du ...
2022-06-23 2022-07-07
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Demensteamet
Din roll som enhetschef är viktigt och det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Du ingår i ett härligt gäng med andra enhetschefer och tillsammans arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån ...
2022-06-23 2022-07-31
Halmstads kommun, Vuxenavdelningen Enhetschef för Behandlingsenheten & Utrednings- och akutenheten
Som vår nya enhetschef på behandlingsenheten och utrednings- och akutenheten kommer du leda en grupp om 20 personer med socialrådgivare och behandlingsassistenter. För dessa har du personalansvar som inkluderar rekrytering, rehab och arbetsmiljöansvar. I ditt uppdrag ingår ledning och fördelning av arbetet utifrån mål och riktlinjer. Du har budgetansvar och upprättar månatliga budgetprognoser. Du har också ansvar för uppföljning och utvärdering av resultat samt systematiskt kvalitetsarbete. Detta är både ett operativt och strategiskt arbete d...
2022-06-23 2022-07-10
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Enhetschef Upphandlingen
Är du en relationsskapande person som tycker om att hitta vägar till gott samarbete? Som har ett starkt engagemang för såväl ledarskap som strategiska utvecklingsfrågor inom området Upphandling. Då är det kanske dags för dig att ta nästa steg och pröva något nytt? Som enhetschef har du personal, ekonomi- och verksamhetsansvar för 4 medarbetare. För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik krävs att du kan leda olika typer av medarbetare mot de gemensamma målen och att du kan skapa och bibehålla goda relationer. Att kunna planera och prio...
2022-06-23 2022-08-07
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till VE smärtrehabilitering i Lund
Som enhetschef på specialiserad smärtrehabilitering förväntas du under ledning av områdeschef/sektionschef samarbeta och medverka i att planera och implementera utveckling i verksamheten. I ditt uppdrag ingår att driva enheten mot uppställda mål och att använda din arbetsgrupps kompetenser och resurser på bästa sätt för både medarbetare och verksamhet. Du har en enhetschefskollega som du arbetar nära och ni har varsin medarbetargrupp med tillhörande ansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och budget. Vidare deltar du i verksamhetsområdets ...
2022-06-23 2022-07-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö
Vi vill erbjuda dig ett spännande uppdrag med stora möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med oss! I din roll som enhetschef hos oss har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. I rollen blir du närmsta chef för ca 30 medarbetare, vilka representeras av biomedicinska analytiker, undersköterskor, administratörer och medicinska sekreterare. Du har ett stort fokus på att utveckla medarbetare och verksamhet i ett närvarande och coachande ledarskap. Vi arbetar med tillitsbaserad styrning och våra viktigaste fokusom...
2022-06-23 2022-08-09
Specialpedagogiska skolmyndigheten, It-enheten Biträdande enhetschef med personalansvar till IT-enheten
Tjänsten som biträdande enhetschef med ansvar för personal innebär att du har en ledande roll i myndighetens arbete inom IT-området. Då krav och behov i verksamheten växer samtidigt som IT-miljön blir mer omfattande söker vi nu en biträdande IT-chef. I din roll ingår nära samarbete med IT-samordnare och IT-chef för att leda och planera arbetet. Du stödjer IT-chefen i både strategiska och operativa frågor samt personalfrågor. Tjänsten är i första hand placerad i Örebro, alternativt på någon av de orter i landet där vi har verksamhet. Exempel på...
2022-06-23 2022-07-07
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef
I rollen som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inkluderat arbetsmiljö. I uppdraget ingår att förankra den politiska visionen, målet och grundvärderingen. Du ser till att verksamheten har tydliga strategier och handlingsplaner för att nå målen samt att dessa genomförs och följs upp. Du ska arbeta aktivt för att sätta omsorgstarens behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Vi inom äldreomsorgen i Alvesta kommun arbe...
2022-06-23 2022-08-14
Ale kommun, Kultur Bibliotekschef till Ale kommun
Biblioteken i Ale består av huvudbiblioteket i Nödinge och våra meröppna närbibliotek i Surte, Skepplanda och Älvängen. Uppdraget som enhetschef innebär att leda, utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för cirka 11 medarbetare inom kommunens bibliotek. Vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap genom hela organisationen från nämnd till närmaste arbetsledning. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar på din enhet. Du driver samordning och utveckling av verksamhet och arbetssätt. Arrangemang av olika slag, lässtimulerande aktivi...
2022-06-23 2022-07-31
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdschef till verksamhetsområde Norrköping
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef, sektionschef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskri...
2022-06-23 2022-07-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Ögon, öron Enhetschef till Syn- och hörselrehabiliteringen, område Ögon Öron
Som enhetschef på Syn-och hörselrehabiliteringen ansvarar du för att planera, leda och följa upp verksamheten. Du förväntas driva verksamheten strategiskt och målinriktat för att nå de uppsatta målen. Ett tydligt fokus är arbete med förbättrad tillgänglighet gällande enheternas service till patienter. Du är direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i örons ledningsgrupp där du förväntas arbeta i nära samarbete med övriga enhetschefer, verksamhetsutvecklare och övrig stabspersonal. I arbetsuppgiften ingår budget-, arbetsmiljö-, ut...
2022-06-23 2022-08-14
Bräcke kommun, Staben Chef till näringslivs- och utvecklingsenheten
Du koordinerar och samordnar arbetet på näringslivs/utvecklingsenheten så att allt hänger ihop. Du håller koll på planprocesser och försöker se till att översikts- och detaljplanerna går hand i hand med utvecklingen. Du har kontakt med våra befintliga företag och är lots till övriga kommunala verksamheter. Du är ofta föredragande i politiska möten och du representerar kommunen i lokala, regionala och nationella sammanhang. I enheten ingår idag landsbygdsutveckling, miljösamordning, energi och klimatfrågor och näringslivsfrågor.
2022-06-22 2022-08-21
Eslövs kommun, Vård och Omsorg Enhetschef äldreomsorg
Med ett salutogent förhållningssätt och tillitsbaserat ledarskap får du som enhetschef möjlighet att vara med och skapa den bästa boendemiljön för våra brukare och bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för att skapa en öppen och tillitsfull organisationskultur. Som ledare är du en viktig förebild för att utveckla och inspirera medarbetare till förbättringar i verksamheten. I rollen som enhetschef har du ansvar för att driva, leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Budget-, personal- och...
2022-06-22 2022-07-17
Sjöbo kommun, Ledning/Administration, Familjeförv Rektor till Emanuelskolan
Ditt uppdrag genomsyras av en helhetssyn på elevers utveckling och lärande samt en tilltro till allas förmåga. I demokratins tjänst ska utbildningen utveckla fria människor som kan samverka med sin omgivning och miljö till glädje för sig själv och andra. Du arbetar med stort fokus på ökat lärande för eleverna och därmed ökad måluppfyllelse. Du ansvarar för ungefär 400 elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Du leder den pedagogiska verksamheten och har ansvar för att skolan arbetar mot såväl de nationella som de lokala styrdokument...
2022-06-22 2022-08-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till Lägerverksamhet
Lägerverksamhetens huvuduppdrag är att anordna korttidsvistelse enligt LSS och SoL i form av läger, utöver det anordnas även seniorläger. Verksamheten pågår året runt, under perioden september till och med maj bedrivs helgläger och under sommaren och övriga skollov är det veckoläger. Lägerverksamheten består av ca 40 tillsvidareanställda medarbetare som tillsammans med ca 200 lägerledare ordnar läger för ca 600 deltagare. Den bedrivs på fyra egna gårdar som ligger utanför Göteborg. Vi söker nu en enhetschef till Tyringegården i Hindås där du...
2022-06-22 2022-07-06
Vellinge kommun Utbildningschef till Vellinge kommun
Du får personal- verksamhets- och budgetansvar för den pedagogiska verksamheten tillsammans med en biträdande utbildningschef, åtta rektorer och utbildningsavdelningens administration. Avdelningen har en total budgetomslutning på drygt 1,030mnkr msek. Som utbildningschef arbetar du övergripande i nära ledarskap med politik, övrig kommunal verksamhet och rektorer. Du navigerar skickligt med att skapa hållbara och goda relationer såväl internt som med externa aktörer.
2022-06-22 2022-08-21
Helsingborgs stad Enhetschef till Elevhälsan (Skolsköterskor och skolläkare)
Om arbetsplatsen Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa ...
2022-06-22 2022-08-14
Sollefteå kommun, För- och grundskola Rektor till Västra
Som rektor vid rektorsområdet Ramsele och Näsåker är ditt uppdrag att tillsammans med din biträdande rektor leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och med vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som rektor är verksamhetschefen för för- och grundskolan din närmaste chef och du ingår i verksamhetschef...
2022-06-22 2022-07-17
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Generaldirektören Verksamhetsområdeschef Specialskola
Som chef för verksamhetsområde Specialskola är du chef för alla rektorer och andra enhetschefer inom verksamhetsområdet, totalt 12 personer i nuläget. Totalt har verksamhetsområde Specialskola drygt 700 medarbetare. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och har det yttersta ansvaret, under generaldirektören. I tjänsten ingår ansvaret för att tillsammans med dina chefer och medarbetare och i samverkan med arbetstagarorganisationer nå verksamhetsområdets långsiktiga mål och att nå målen enligt verksamhetsplan. Du är myndighetens skolchef enligt s...
2022-06-22 2022-08-21
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vikarierande avdelningschef för naturvård
Vår chefskultur inom Länsstyrelsen i Dalarnas län är viktig oss. Den innebär att jag som chef är arbetsgivarföreträdare, jag bidrar med en god dialog internt och externt. Jag skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, jag har ett helhetsperspektiv och jag leder med tillit. Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en tillfällig chef till avdelningen för naturvård. Vi befinner oss i ett läge där ordinarie avdelningschef är tillförordnat länsråd fram till dess att Länsstyrelsen i Dalarnas län får en ny ordinarie landshövding. Tjänsten är därför till...
2022-06-22 2022-07-31
Göteborgs Stad , Göteborgs Stadshus AB Ekonomichef till Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) är koncernmoderbolag för samtliga kommunala bolag i Göteborgs Stad. Vårt uppdrag är att på kommunfullmäktiges uppdrag stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och stödja dem i deras verksamhetsuppdrag. Tillsammans med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar utvecklar vi Stadhuskoncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess boende, besökare och näringsliv och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vi söker nu en efterträdare till vår omtyckta kollega och e...
2022-06-22 2022-08-21
Vårgårda kommun Verksamhetschef kultur och fritid
Vi söker nu en Kultur- och fritidschef till Vårgårda kommun. Som verksamhetschef är du ansvarig för att leda-, utveckla- och följa upp verksamhetens samlade arbete. I rollen ingår att representera kommunen i olika nätverk och att vara en drivande kraft i samverkan med det civila samhället, där huvuduppgiften är samverkan med idrottsföreningar och kulturföreningar. Särskilt fokus på att färdigställa en Kultur och Fritidsplan samt att implementera densamma. Vi söker dig som har ett stort engagemang för kultur- och fritidsfrågor och som har kun...
2022-06-22 2022-07-24
1 2 3 4 5 6 7 8 >