Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Hagagymnasiet Skolbibliotekarie Hagagymnasiet
Vill du arbeta i en verksamhet där bildning och kunskap står i fokus? Är du vetgirig och tycker om att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling? Är du ordningsam och gillar språk och digitalisering? Då kan detta vara din drömtjänst! Som skolbibliotekarie vid Haga/IM har du ett brett och spännande uppdrag. Som skolbibliotekarie kommer ditt arbete bedrivas utifrån följande fem byggstenar: 1. Litteratur, läsning och språkutveckling Tillsammans med skolans lärare arbetar du för att stärka elevernas språkliga förmåga detta med syfte att ...
2023-09-26 2023-10-17
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie inriktning barn & ungdom
I ditt uppdrag ingår att jobba med äldre barn och ungdomar samt att ansvara för programverksamhet riktat till ungdomar. Tillsammans med barnbibliotekarie planerar du verksamheten och arbetar läsfrämjande med både barn, ungdomar och vuxna. Du är öppen för att använda digitala verktyg. Du ingår i samordningsgrupp Media och andra nätverk, interna och externa, där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Mölndal. I tjänsten ingår förekommande arbetsuppgifter på folkbibliotek som urval och inköp av media,...
2023-09-26 2023-10-15
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Varberg söker en vikarierande barn- och ungdomsbibliotekarie
Du kommer att arbeta på barn- och ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket. Det innebär allt från högläsning och boksamtal till inköp av medier och långsiktig planering av programverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår tjänstgöring i såväl informationsdisken som reception. Vi strävar efter att ha ett folkbibliotek som är relevant för alla som bor och verkar i kommunen. Vi provar gärna nya grepp och det är självklart att ett bibliotek är mycket mer än det som ryms inom fyra väggar. Du är med och planerar och genomför uppsökande verksamhet samt ser...
2023-09-26 2023-10-15
Bollebygds kommun, Enheten för kultur och fritid Nu söker vi en bibliotekarie med inriktning mot barnkultur!
Du tillhör arbetslaget för huvudbiblioteket och arbetar där med sedvanliga biblioteksuppgifter i biblioteksrummet mot låntagare. Fokus kommer vara läsfrämjande arbete och skapande samt pedagogiska aktiviteter inom ramen för bibliotekets uppdrag. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att tillsammans med övriga bibliotekarier bemanna och ansvara för kommunens huvudbibliotek. Du kommer även ansvara för barnbiblioteksbeståndet på huvudbiblioteket och samarbeta med kollegor på skolbibliotek och filial om aktiviteter och mediebestånd. Du är ocks...
2023-09-22 2023-10-06
Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium Skolbibliotekarie
Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla gymnasiets och vuxenutbildningens skolbibliotek? Du kommer att ha huvudansvaret för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du i samarbete med lärare och rektorer strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Du ska fungera som en pedagogisk resurs i skolan. Du bidrar i skolbiblioteksutvecklingen och ko...
2023-09-21 2023-10-05
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Bibliotekarie till Aneby bibliotek
Du kommer främst att arbeta med våra vuxna besökare, hålla evenemang, skapa möjligheter för samverkan mellan grupper och driva biblioteket framåt, nära lokalsamhället och med användarna i fokus. På Aneby folkbibliotek är du en av fem anställda i ett nära samarbete. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för verksamheten som helhet, såsom inköp av medier, programplanering och genomförande samt med eget ansvar för bibliotekets digitala resurser och Book-it system.
2023-09-20 2023-10-15
Kriminalvården, Sektionen för informationsförvaltning Registrator -vikariat
Som registrator kommer du att ha en nyckelroll i arbetet med att värdera information och registrera allmänna handlingar i myndighetens diarium. Du ansvarar för att upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring Du kommer också att vägleda och utbilda medarbetare i diarieföring och agera på förfrågningar från allmänheten, andra myndigheter samt massmedia vid begäran om att ta del av allmänna handlingar.
2023-09-20 2023-10-12
Grums kommun, Administrativa funktionen Arkivarie
Vi erbjuder ett spännande arbete som kombinerar modern informationshantering med traditionella arkivuppdrag! Hos oss får du möjligheten att arbeta med arkivvårdande insatser i analoga arkiv samtidigt som du driver utvecklingen av kommunens digitala informationshantering framåt. Du kommer att vara en nyckelperson i att skapa förutsättningar för ett framtida e-arkiv. Som arkivarie ansvarar du för att förvalta, vårda och tillgängliggöra kommunens centralarkiv samt för den strategiska utvecklingen av arkiv- och informationshantering i organisation...
2023-09-20 2023-10-15
Sjöbo kommun, Fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola Skolbibliotekarie
Som skolbibliotekarie ska du vara en del av skolbiblioteksenheten och ingå i den pedagogiska verksamheten i skolan gällande läsfrämjande och MIK. Skolbiblioteksenheten arbetar efter kommunens biblioteksplan där strategin för skolbiblioteken ingår. Tillsammans med lärarna integreras skolbiblioteksverksamheten som ett viktigt redskap i undervisningen. Du kommer att arbeta nära skolbibliotekssamordnaren men också samverka med folkbibliotekarier, pedagoger, fritidshemmet med flera. Skolbiblioteksenheten stöttar även skolbiblioteken med mediehante...
2023-09-20 2023-10-09
Lomma kommun, Kultur- och fritidsenheten Barnbibliotekarie till Lomma kommun
Vi söker dig med vana att jobba läsfrämjande med i första hand målgruppen 6-12 år på fritiden men även med yngre barn i samarbete med BVC och förskola. Tillsammans med dina kollegor i barnteamet planerar du och genomför arbetet utifrån bibliotekets mål och uppdrag. Vi söker dig som är nyfiken och omvärldsorienterad och vill utveckla verksamheten och lära nytt. Du är trygg som person och i din profession och har en utpräglad förmåga och vilja att samarbeta. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att träffa människor i olika åldrar. Du ...
2023-09-20 2023-10-06
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Bibliotekarie
Du kommer att arbeta på vårt kommunbibliotek samt filial och där ansvara för inköp av böcker för barn och vuxna i samarbete och i samråd med annan personal. I rollen som bibliotekarie kommer du att vara en del av ett team som arbetar målmedvetet för att ge den allra bästa servicen. Du kommer vara en viktig del mellan kulturlivet och invånarna i Gullspångs Kommun. Du kommer samverka med aktörer både internt som externt. Tjänstgöring kommer ske på båda biblioteken samt skolbibliotek.
2023-09-19 2023-10-08
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Arkivarie
I dina arbetsuppgifter ingår service gentemot både extern allmänhet och kommunens egen personal vad gäller framtagande av arkivhandlingar. Du ingår som en del av arbetsgruppen med övriga arkivarier att delta i tillsyn, gallringsutredningar, råd och stöd gentemot verksamheterna kring informationshanteringsplaner, ta emot leveranser i både analog och digital form, ordnings- och förteckningsarbeten, planering av större årliga gallringar samt framtagande och översyn av egna styrdokument. Du deltar i att upprätthålla offentlighetsprincipen och lämn...
2023-09-18 2023-10-08
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Arkivarie till Stab, Kommunikation och Säkerhet
Som arkivarie i förvaltningen för funktionsstöd är du en av tre arkivarier. Du arbetar med arkivfrågor kopplade till förvaltningens olika verksamheter utifrån helhetssyn och med utvecklingsfokus. I uppdraget ingår att ta fram styrande dokument som riktlinjer och rutiner inom arkivområdet. Du ger råd och stöd till chefer och medarbetare i förvaltningen inom ramen för ditt kompetensområde. Du är som arkivarie en del av nämndens arkivorganisation och har tillsammans med din chef ansvar för nämndens arkiv. Du arbetar i nära samarbete med registra...
2023-09-18 2023-10-15
Avesta kommun, Kommunkansliet Arkivarie till Avesta kommun
Som kommunarkivarie har du en nyckelroll för att möjliggöra en ökad digital process av vår information. Du är tillsammans med dina kollegor organisationens expert inom arkivfrågor och ditt övergripande arbete är att förvalta, driva, utveckla och ge stöd till verksamheter inom arkiv- och informationshantering. Du har ett nära samarbete med nämndsekreterare och administratörer. Tillsammans bidrar ni till hur kommunen ska arbeta effektivt och säkert med arkivhanteringen och ni möts av en organisation som vill vara med på förändringsresan. I di...
2023-09-15 2023-10-03
Öckerö kommun Kommunstyrelsen Kommunarkivarie
Som kommunarkivarie tillhör du Öckerö kommuns centrala kansli som är en del av avdelningen för Juridik, HR och kommunikation. På kansliet ansvarar du tillsammans med kommunsekreterare, nämndsekreterare, registrator och processledare för kommunens övergripande ärendehantering och juridiska tillämpning. Vi söker nu en kommunarkivarie som vill vara med och utveckla kommunens arkivhantering och dess processer. Som kommunarkivarie har du en viktig funktion i arbetet med att säkerställa att kommunens verksamheter uppfyller lagkrav och bestämmelser v...
2023-09-13 2023-10-04
Eslövs kommun, Kultur och Fritid Bibliotekarie
Tjänsten har två delar, varav den ena delen innebär filialansvar för biblioteket i Flyinge och den andra delen är barnbibliotekarie på stadsbiblioteket i Eslöv. Biblioteket i Flyinge är ett kombinerat folk- och skolbibliotek, där skolan ansvarar för driften av skolbiblioteksdelen och du för folkbiblioteksdelen. Som ansvarig för biblioteksfilialen i Flyinge har du budgetansvar för medieinköp till folkbiblioteket. Du kommer att samarbeta med skolbibliotekarien inom bland annat beståndsutveckling och utformning av bibliotekslokalen. På stadsbib...
2023-09-07 2023-10-01
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie åk F-6 till Klämmestorpsskolan, 50%
Som skolbibliotekarie arbetar du i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal på skolan och tar ansvar för att utifrån din profession stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga och lärande i stort. Du medverkar i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten på skolan utifrån din specifika bibliotekskompetens. Tillsammans med rektor utarbetar och följer du upp skolans handlingsplan för skolbiblioteket. Du ansvarar för att bibliotekets mediebestånd hålls organiserat, aktuellt och relevant samt att lå...
2023-08-07 2023-10-01
Åre Kommun, Kansliavdelningen Kommunarkivarie
När vår nuvarande kommunarkivarie tar klivet in i nya äventyr, öppnar vi en unik möjlighet för dig att få utveckla Åre kommuns informationsförvaltning och arkivverksamhet Hos oss får du möjligheten att självständigt organisera och strukturera kommunarkivet i våra nyrenoverade arkivlokaler. Du får också en central roll i vårt pågående införandeprojekt av e-arkiv. Ditt uppdrag innefattar delar som att • sköta kommunens centralarkiv och stödja våra verksamheter med expertis inom arkivområdet. • assistera allmänheten och interna team med att til...
2023-06-19 2023-10-01