Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Ekonomienheten Controller/Ekonom
Vi söker dig som vill ha stimulerande arbetsuppgifter, ansvar och engagerade arbetskamrater i en trevlig arbetsmiljö. Som vår nya controller/ekonom får du ett brett och varierande arbete. Den största delen avser att vara ett kvalificerat och konsultativt stöd till Socialförvaltningen där du kommer att hantera både detaljerna och helhetsperspektivet. Du kommer även att ha en central roll i att, tillsammans med kollegorna, utveckla processer, arbetsmetoder, verktyg och rapporter. Du kommer att vara ett viktigt stöd till förvaltningsledningen i...
2022-09-23 2022-10-23
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen GIS- ingenjör till Svenljunga kommun
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom förvaltningen där du har ansvar för det dagliga underhållet och administrationen av kartunderlag och GIS. I uppdraget kommer du också arbeta nära våra verksamhetsutvecklare och handläggare för att skapa både interna och externa E-tjänster samt stötta i förvaltningens digitaliseringsarbete. Din närmaste arbetsgrupp kommer bestå av kart- och mättekniker, verksamhetsutvecklare, planarkitekter, mark- och exploateringsingenjörer, samhällsplanerare samt projektledare inom VA och gata. Arbetsuppg...
2022-09-21 2022-10-14
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Översiktsplanerare till Svenljunga kommun
En stor del av arbetet handlar om att följa upp att kommunens utveckling sker i enlighet med kommunens översiktsplan, bedöma översiktsplanens aktualitet samt vid behov ta fram förslag till uppdatering. Arbetet innebär också att initiera fördjupningar, strategier, riktlinjer och tematiska tillägg till översiktsplanen. Som översiktsplanerare kommer du också bevaka kommunens intressen i regionala och mellankommunala planeringsfrågor, infrastrukturplanering med mera. Kommunen har en ny översiktsplan sedan 2020. Med den höga exploateringstakten ...
2022-09-21 2022-10-28
Svenljunga kommun, Högvads Ro Förskollärare i Mjöbäck
Planera och genomföra pedagogisk verksamhet. Ge barnen omsorg och trygghet. Vara delaktig i arbetslaget och driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt.
2022-09-21 2022-10-09
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsterapeut
Vi erbjuder just nu en rolig och utmanande tjänst på vår Arbetsmarknadsenhet, vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. I denna roll kommer du få möjlighet att utreda deltagarnas arbets- och aktivitetsförmåga, något du tar fram genom din professionella kartläggning och bedömning, därefter ger du förslag till åtgärd. Vi hoppas därför att du har en positiv inställning till mötet med olika individer och därigenom kan se möjligheter till förändring och förbättring för dem. Därtill ser vi gärna att dina tidigare erfarenheter och kunskaper kan ...
2022-09-21 2022-10-16
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till korttidsboendet Lambo
På korttidsenheten Lambo vill vi ge barn och ungdomar en meningsfull vardag och fritid samt vara en del i deras utveckling. Vi arbetar mycket med struktur, rutiner och pedagogiska verktyg. Vi har också ett nära samarbete med såväl föräldrar, skola och andra aktörer kring barnen och ungdomarna. Dina arbetsuppgifter innefattar främst att finnas till som stöd för barnen och ungdomarna, samt arbeta aktivt utefter genomförandeplan. I arbetet ingår bland annat att skapa en trygg och hemlik miljö, hitta på aktiviteter, matlagning samt stöd vid hygie...
2022-09-20 2022-10-09
Svenljunga kommun, Vård- och omsorg/Hälso- och Sjukvård Enhetschef Svenljunga Vård och omsorg
Vi letar nu efter en enhetschef till två enheter och en mindre hemtjänstgrupp på vårt största vård- och omsorgsboende, Klockaregården, centralt belägen i Svenljunga tätort mittemot kyrkan och nära till Ätran och en parkmiljö längs med vattnet. Enheterna har två olika inriktningar, en av dem mot personer med demenssjukdom och en mot personer med somatisk sjukdom. Hemtjänstgruppen utgår från Klockaregården och riktar sig till personer som bor i våra lägenheter med god tillgänglighet, de är belägna precis bredvid vård och omsorgsboendet. På Klocka...
2022-09-14 2022-10-09
Svenljunga kommun, Vård- och omsorg/Hälso- och Sjukvård Vårdchef
En av våra vårdchefer går vidare till annan tjänst och vi söker nu en ersättare. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du får vara delaktig i att utveckla hälso- och sjukvården i Svenljunga kommun. Du kommer tillsammans med din kollega vara ansvarig för den kommunala hemsjukvården i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Organisatoriskt kommer du tillsammans med din kollega att ansvara för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten där sjuksköterskepersonal och rehabp...
2022-09-14 2022-10-09
Svenljunga kommun, Administration, Kosten Verksamhetsutvecklare Lokalvårdsorganisation
Som verksamhetsutvecklare med personalansvar ansvarar du för omsorg, arbetsmiljö, personal och budgetuppföljning. Mycket god lokalvårdskännedom, där man ska kunna gå in och instruera, hjälpa och utveckla lokalvårdarna i deras dagliga arbete. Tjänsten innefattar ett professionellt och kompetent ledarskap. Det är ett spännande och utmanande arbete där den personliga drivkraften och initiativförmågan är viktig.
2022-09-14 2022-09-30
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten Koordinator
Dina arbetsuppgifter handlar bland annat om koordinering kring praktikplatsen.se. Ett system som kvalitetssäkrar och förenklar tillgång till praktik i olika former. Naturlig och modern kontaktyta mellan skola och arbetsliv där elev/student får större inflytande och blir mer delaktig i sin framtid. Din roll kommer också att handla en hel del om att utveckla och underlätta samarbetet med många olika samverkansparter. Arbetet är mycket utåtriktat och förutsätter god förmåga till samverkan och samarbete. Till exempel på samverkansparter är skola, n...
2022-09-07 2022-09-25
Svenljunga kommun, VA/Renhållning VA-ingenjör
Som VA-ingenjör hos oss bereder och utreder du tillsammans med dina kollegor aktuella projekt, samt driver självständigt investeringsprojekt och utredningar. Du kan bli en del i olika faser av dessa projekt. Det kan handla om allt ifrån utredning för politiska beslut till färdigställande och driftövertagande. Du leder även konsulter som projekterar och kalkylerar projekten samt de entreprenörer som tilldelats efter upphandling. I din roll ingår också arbete med förebyggande information och åtgärder gällande uppströmsarbete, provtagning, besök ...
2022-09-02 2022-09-30
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör med fastighetsjuridisk erfarenhetsöks
Plan- och exploateringsenheten söker efter ytterligare en mark- och exploateringsingenjör med huvudsaklig inriktning mot fastighetsjuridik. I uppdraget ansvarar du för: - Att köpa och sälja kommunal mark och upprätta relevanta avtal. - Upplåtelse och utarrendering av mark och rättigheter. - Ta fram underlag för ansökan om ledningsrätter och fastighetsrättsliga åtgärder. - Vara delaktig i utredningar som sakkunnig inom fastighetsjuridiska frågor kopplat till detaljplaner och övriga kommunala samhällsbyggnadsprojekt. - Projektledning i kommunala...
2022-09-02 2022-09-30
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen MAS/MAR/Utvecklingsledare
I din roll som utvecklingsledare jobbar du förvaltningsövergripande med kvalitetsutveckling inom socialförvaltningens områden såsom IFO, Funktionshinderverksamhet och Äldreomsorg. Förvaltningen har ett tydligt styrnings- och ledningssystem och här kommer du ha en bärande roll tillsammans med socialt ansvarig samordnare (SAS) i att stödja förvaltningens chefer i förvaltningens ständiga utvecklingsarbete. Som medicinskt ansvarig (MAS/MAR) har du ett ansvar för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård enligt gällande författnin...
2022-09-01 2022-09-25
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård.
Välkommen till ett spännande och ansvarsfullt arbete inom Socialförvaltningen i Svenljunga. Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden där Myndighetsutövning, verkställighet/utförare IFO/FH är det ena och Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård är det andra. Vi söker nu en verksamhetschef till verksamhetsområde Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen förväntas utifrån politiska beslut bibehålla stabilitet och struktur och vara drivande i verksamhetens utveckling. I rollen som verksamhetschef har du det övergripande ledningsansva...
2022-08-31 2022-09-25
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog för gruppbostad LSS Hagabacken
Vill du vara med och skapa en positiv tillvaro för våra brukare, är du bra på att uppmuntra till olika stimulerande aktiviteter, har du lätt för att få med andra i ett positivt tänkande? Då kan det vara dig vi söker! Som Stödpedagog använder, utvecklar och implementerar du individuellt anpassade pedagogiska metoder i det vardagsnära arbetet, för att stödja brukares delaktighet och självständighet. Observation och kartläggning av behov, genomförandeplanering, dokumentation samt uppföljning av individuella mål är grunden i arbetet. Stödpedagogen ...
2022-08-31 2022-09-25
Svenljunga kommun, Moga Ro Lärare mot fritidshem
Är du engagerad och intresserad av elevens hela skoldag. Nu söker vi lärare mot fritidshem som vill vara med och påverka elevernas hela skoldag. Vi söker dig som fritidsansvarig där du har en betydande roll att forma ett fritidshem med nya tankar och inspiration utifrån tillgängliga lärmiljöer bidra till att Mogskolans F-6 blir varje elevs bästa skola. Vi förväntar oss att du vill arbeta i team och genom fritidslärarens kompetens bidra till en mer tillgänglig utbildning för alla våra elever. Du bidrar även genom värdegrundsarbete och fysisk ak...
2022-08-29 2022-09-30
Svenljunga kommun, Moga Ro Grundskollärare 4-6
Som legitimerad lärare med behörighet för undervisning på mellanstadiet kommer du planera, genomföra och följa upp din undervisning. Tjänsten innebär klasslärarskap på mellanstadiet i nära samarbete med arbetslaget 4-6. Det är viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån olika situationer, självständigt men även tillsammans med kollegor och övrig personal. Du vill tillsammans med dina kollegor vara med och utveckla undervisningen för våra elever på mellanstadiet. Du tar ansvar för en god pedagogisk lärmiljö och elevernas behov.
2022-08-29 2022-09-30
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Vi söker specialpedagog till Mogaskolan 7-9
Som specialpedagog har du en central roll i skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du ska vara ett stöd till pedagogerna i utvecklandet av lärmiljöer i klassrummet. Det innebär bland annat att arbeta förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Tillsammans med skolledning, elevhälsa och övriga pedagoger medverkar du till att skapa de bästa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Det är en fördel om du är bekant med olika typer av...
2022-08-22 2022-09-25
Svenljunga kommun, Socialsekreterare Socialsekreterare Barn- och unga
Som socialsekreterare med inriktning mot barn- och unga arbetar du med fokus på barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Vi har ett tydligt systemteoretiskt förhållningssätt där vi sätter personen som är i behov av stöd från oss i centrum och vi tycker att arbetsalliansen och kontinuitet över tid är betydelsefulla delar i förändringsarbetet. Hos oss strävar vi därför efter att det ska vara samma socialsekreterare som möter barnet/den unge under hela tiden barnet har kontakt med oss. Det innebär därför att du kommer att arbeta med ...
2022-08-17 2022-09-25
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen SJUKSKÖTERSKA, till funktionshinderverksamhet/ socialpsykiatrin
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i inom hemsjukvård. Du delar kontor och samarbetar med våra två andra sjuksköterskor. Du kommer främst att arbeta mot funktionshinderverksamheten men också psykisk ohälsa. I ditt arbete har du ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, personliga assistenter och boendestödjare.
2022-07-18 2022-09-30
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/distriktssjuksköterska
Vi är en liten organisation som är placerad i centrala delen av Svenljunga samt i två ytterområden. De huvudsakliga uppgifterna handlar om att bedöma, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser i samarbete med andra professioner. Som sjuksköterska har du även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge patienten den bästa omvårdnaden. Du är en person som tar ansvar och arbetar strukturerat med god planering och förmåga att prioritera. Du har ett positivt förhållningssätt, är flexibel och är ...
2022-07-01 2022-09-25
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut
Du kommer att arbeta i ett professionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehab assistent som ansvarar för ett geografiskt område. I arbetet ingår bland annat att göra funktions-och aktivitetsbedömningar av patienter, utföra fysioterapeutiska behandlingar, förskrivning av hjälpmedel, handledning av personal. Arbetet bedrivs både i eget boende och på vård- och omsorgsboende. I vårt uppdrag ingår även personer med psykiatrisk diagnos samt personer inskrivna enligt LSS. Vi kan erbjuda dig en arbetsplats där du har möjlighet at...
2022-06-15 2022-09-25