Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Fågelgränds förskola
Som förskollärare förväntas du arbeta utifrån våra styrdokument, vara engagerad i att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt för alla barn som vi har ansvar för men även arbeta för en god relation till samtliga vårdnadshavare och kollegor. självklart är du delaktig i samtligt förekommande arbetsuppgifter på förskolan.
2022-06-23 2022-08-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Fritidshem till S:t Olofsskolan
Ditt huvuduppdrag är att självständigt och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter i fritidshemmet utifrån våra styrdokument, samt planera och genomföra rastaktiviteter under skoldagen. Som lärare i fritidshem ansvarar du för kvalitetsarbetet tillsammans med övriga fritidslärare. Du samverkar med vårdnadshavare och andra professioner inom och utanför skolan. I uppdraget ingår även att en del av dagen samverka i grundskolans undervisning, genom att stödja elever i klassrummet och/eller att självständ...
2022-06-23 2022-08-01
Sundsvall Timrå Airport Flygplatstekniker till Midlanda Flygplats
Dina primära arbetsuppgifter är att arbeta med incheckning, i säkerhetskontrollen samt med lokalvård. Med stor tillförsikt checkar du in passagerare och bagage, kontrollerar resenärernas bagage samt utför visiteringar för att säkerställa att inga förbjudna föremål tas med ombord. Mellan flygavgångarna arbetar du med lokalvård och ser till att flygplatsens lokaler är välvårdade. Vi ser därför att du har öga för detaljer och vad som behöver göras. Tjänsten innebär också att man blir flygplatsbrandman.
2022-06-23 2022-07-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagog i fritidshemmet till Vallens skola
Du kommer tillsammans med arbetslaget planera, leda och bedriva undervisning i fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor så ansvarar du också för att planera för en bra rastverksamhet för skolans elever. Rasterna är uppdelade, årskurs f-3 och 4-6.
2022-06-23 2022-07-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani till CFL
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2022-06-23 2022-08-07
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tek...
2022-06-22 2022-08-17
Polismyndigheten, Polisregion Nord Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2022-06-22 2022-08-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till S:t Olofsskolan och Sundsvalls Montessoriskola
Planering, genomförande samt uppföljning av undervisning i ämnet musik. Höstterminen 2022 uppgår tjänsten till 60 % och då enbart på S:t Olofsskolan. Fr.o.m. januari 2023 övergår tjänsten till en heltidstjänst (100 %), då med undervisning på båda skolorna.
2022-06-21 2022-07-04
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolan
Yrkeslärare, undervisning på programmets yrkeskurser.
2022-06-21 2022-07-05
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda anmälningar och ansökningar om barn och unga som kan behöva stöd eller skydd inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av unga (LVU). Du arbetar även med verkställighet och uppföljning av öppenvårdsinsatser, vissa placeringar samt unga lagöverträdare. Verksamhetens mål är att de barn och unga som är i behov av våra insatser ska få den möjligheten genom våra utredningar som klargör behovet för barn och deras föräldrar. Arbetet är utmanande och ger möjlighet till personlig utvecklin...
2022-06-21 2022-07-18
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till LSS serviceboende Söndagsvägen 8
Utöver de dagliga behoven och önskemålen utifrån brukarens skrivna genomförandeplan arbetar vi med dokumentation enligt gällande lagstiftning, samt bidra till den personliga utvecklingen. Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HsL. Som kunnig i teckenspråk kommer du att vara en viktig del i kommunikationen med brukare. Tjänsterna består huvudsakligen av dygnspass (sovande jour), men andra arbetspass kan förekomma utifrån brukarnas behov. Ensamarbete kan förekomma.
2022-06-21 2022-07-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Solens montessoriförskola
Arbetsuppgifter enligt förskollärares ansvar utifrån Läroplanen för förskola.
2022-06-21 2022-07-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Fritidshem till Granbergsskolan
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i skola, och fritidshem enligt våra styrdokument.
2022-06-20 2022-07-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor S:t Olofsskolan
Vi vill skapa en trygg och stabil organisation där vi har transparanta processer och där vi litar till varandras kompetenser. Här tror vi att de viktigaste förutsättningarna är förtroendeskapande relationer och en tydlig organisationsstruktur. Tillsammans driver vi en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Genom kollegialt lärande och gemensam målbild möter vi varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapar vi förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och...
2022-06-17 2022-08-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bredsands skola
Tjänsten innebär att vara förskollärare i förskoleklass tillsammans med en annan förskollärare. Som undervisande förskollärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Som förskollärare i förskoleklass kommer du också att undervisa till viss del i fritidshemmet.
2022-06-17 2022-07-01
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till myndighetsutövning ÄO och LSS
Som enhetschef har du ett verksamhets- och personalansvar där du kommer att leda och fördela arbetet inom enheten. Du kommer att vara ett nära stöd till medarbetarna i det dagliga operativa arbetet, stötta medarbetarna med prioriteringar samt fatta beslut i individärenden enligt delegation. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter och att beslut ska fattas med utgångspunkt i verksamhetens riktlinjer. En central uppgift är att hålla sig a jour med aktuell lagstiftning och de förändringar som sker ...
2022-06-16 2022-06-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonom/controller till Sundsvalls kommun
I rollen som ekonom/controller kommer du att arbeta, i nära samarbete med ekonomichef och övriga på enheten, med fokus på budgetarbete, uppföljning, rapportering, prognoser, och analyser inom utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden. I arbetet ingår vidare att medverka i utveckling och effektivisering av verksamheten. Du kommer även att arbeta med att de uppställda ekonomiska målen uppnås med en verksamhet och ekonomi i balans. En viktig del är även att vara ett konsultativt stöd i dialogen med ansvariga chefer inom barn-och utbi...
2022-06-16 2022-08-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Tyskalärare åk 6-9 till Bergsåkers skola
Undervisning i tyska årkurs 6-9, en tyskagrupp per årskurs. Mentorskap kan komma att ingå tillsammans med en mentorskollega. Du kommer ingå i ett språkarbetslag där du får en mentor som stöttar dig i din undervisning och hjälper dig som ny kollega.
2022-06-16 2022-06-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till S:t Olofsskolan
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning i åk f-4.
2022-06-16 2022-06-30
Kriminalvården, Viskan Chef (kriminalvårdsinspektör) för klientavdelning, anstalten Viskan
Vi söker dig som vill bli en av de tre chefer som leder klientavdelningarna på anstalten Viskan. Direkt underställd anstaltschefen har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ett 20-tal kriminalvårdare och en klienthandläggare. Tillsammans ansvarar ni för ett 40-tal intagna klienter. Som chef växlar du mellan det operativa ledarskapet i den dagliga driften och det strategiska ledarskapet i den verksamhetsövergripande ledningsgruppen. Som chef på en klientavdelning är du också beslutsfattare i olika klientbeslut. Tillsammans med medarb...
2022-06-16 2022-08-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i Tigrinja till CFL Sundsvall
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2022-06-16 2022-06-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Klingsta förskola
Vi arbetar utifrån att barn lär i samspel med andra barn och vuxna och genom att i lustfylld och tillåtande miljö, få utforska omvärlden. Vi vill att barnen ska få känna trygghet, tilltro till sin förmåga och bli socialt kompetenta. De ska få uppleva att de är medbestämmande och får utvecklas genom lustfyllda utmaningar och får använda sin fantasi och alla sinnen. Vi arbetar med hållbar utveckling, språk och kommunikation i våra miljöer. Vi har nära till skogen och en miljö som ger möjlighet till att bedriva undervisning utomhus.
2022-06-15 2022-07-31
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Tillväxtkoordinator till Sundsvalls kommun
Rollen som tillväxtkoordinator innebär att du kommer att delta i arbetet med kommunens tre politiska huvudprioriteringar samlade under det gemensamma begreppet Sundsvalls väg framåt 5 000 nya jobb till år 2030, klimatneutral kommun samt socialt hållbar kommun. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att: • arbeta med etableringsfrämjande samt stödjande aktiviteter • arbeta med utvecklingen av tillväxtprocesser i kommunen • självständigt driva projekt och processer • arbeta med tillväxtfrämjande näringslivsaktiviteter • arbeta med olika unders...
2022-06-15 2022-08-15
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Infrastrukturstrateg till Sundsvalls kommun
Arbetet som infrastrukturstrateg innebär att arbeta för en fortsatt positiv utveckling av infrastrukturen såväl inom som till och från Sundsvallsregionen. Uppdraget utgår från politiska beslut och sker i dialog med offentliga myndigheter, statliga verk och näringsliv. Du kommer att arbeta med påverkansinsatser inom infrastrukturfrågor med syfte att få nödvändiga investeringar till kommunen. Dina arbetsuppgifter innebär: • arbete med strategiska infrastrukturfrågor • att skriva fram underlag till utredningar och bereda remissvar och andra ärend...
2022-06-15 2022-08-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Riddarens förskola
Som förskollärare är det viktigt att du bidrar till att vardagen på förskolan fungerar väl och fokus ligger på det som gör skillnad för barnen, där du med lyhördhet och aktivt lyssnande möter upp barnens intressen och behov. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan bidrar du till en meningsfull och utvecklande miljö med utgångspunkt på det som blir bäst för barnet. Du behöver tycka om att vända blicken mot dig själv och utvecklas tillsammans med andra. För oss är uppföljning och ständig förbättring en viktig del i uppdraget. Din förmåga för...
2022-06-14 2022-07-19
1 2 >