Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Stöd & Omsorg, daglig verksamhet
Tillsammans med övrig personal skall du stödja deltagarna i deras aktiviteter och i deras personliga utveckling. Mycket av arbetet består av tydliggörande pedagogik, kommunikation och personlig omvårdnad. Verksamhetens innehåll anpassas individuellt, men har inriktning mot målgruppen funktionshinder med grav/måttlig utvecklingsstörning samt flerhandikapp.
2021-07-26 2021-08-22
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Enhetschef till Familjerätt och Familjerådgivning (IAF)
Enhetschefens uppdrag och ansvarsområden är i grunden lika oavsett arbetsenhet inom förvaltningen. Enhetschefen har verksamhetsansvar och ska leda och fördela arbetet inom enheten, mot verksamhetens mål. Utöver verksamhetsansvar har du personalansvar, ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar samt ansvar för information och kommunikation. I enhetschefens uppdrag ingår även att vara ett operativt stöd till medarbetarna. Verksamheten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning och föreskrifter. En central uppgift är att hålla sig a jour med aktuell...
2021-07-26 2021-08-22
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Legitimerad gymnasielärare till Hedberska skolan, Sundsvalls gymnasium
Du kommer i nuläget att ansvara för undervisning och mentorskap på Barn- och fritidsprogrammet. I tjänsten ingår enligt aktuell planering kurserna Hälsopedagogik, Barns lärande och växande, Pedagogiskt ledarskap, Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik 1, gymnasiearbete och APL. Ändringar i tjänsten kan komma att göras. På Hedbergska strävar vi efter att våra elever ska nå höga mål och vara väl förberedda för arbetslivet eller inför högre studier. I centrum för arbetet står att jobba med vår undervisning på ett sådant sätt att eleverna ges de bäs...
2021-07-26 2021-08-03
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska/distriktssköterska, som Samordnande sjuksköterska inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Du kommer arbeta med utskrivningsprocessen där medborgare har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, genom att planera hemgång för medborgare från slutenvården och dagligen kommunicera med andra vårdgivare i Prator. Du kommer samverka med biståndshandläggare, boendesamordnare, ssk/dsk, enhetschefer, rehab, MAS och MAR, fasta vårdkontakter i primärvården och slutenvården inom både soma och psykiatri. Vi är inne i ett skede där utveckling- och förändringsarbete kommer vara en naturlig del av din vardag. Vi värderar allas betydelse, inf...
2021-07-25 2021-09-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare 4-6 till S:t Olofsskolan Åkersvik
Tjänsten omfattar undervisning på mellanstadiet, svenska engelska och samhällsorienterande ämnen. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget. Vidare så kommer du också att ingå i ett ämneslag tillsammans med övriga undervisande lärare i dina ämnen. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-07-20 2021-08-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Indals Förskola
Du ska tillsammans med dina kollegor, och i nära samarbete med vårdnadshavarna, arbeta för förskolans uppdrag och för barnens livslånga utbildning.
2021-07-19 2021-07-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare textilslöjd till Uslands skola
Tjänsten består under det här läsåret av ca 65% slöjd. Vid 100% tjänstgöring beror övrig arbetstid på behörighet i andra ämnen och kan innebära undervisning i årskurs 3 en dag i veckan samt resurstid på mellanstadiet.
2021-07-19 2021-08-13
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom svetsteknik till Sundsvalls gymnasium, Västermalm
Du kommer att ingå i arbetslaget för industriteknik där du kommer att vara en av två lärare inom svetsteknik. Tillsammans med övriga i arbetslaget ser du till att våra elever får en bra utbildning i samverkan med en bransch som behöver arbetskraft! Du kommer också att vara mentor för en del av våra elever.
2021-07-19 2021-08-10
Sundsvalls kommun HR-partner till Sundsvalls kommun
Du kommer att ingå i ett positivt arbetslag som strävar efter hög kvalitet, god service och ständig utveckling av verksamheten. Gillar du dessutom digitalisering av HR- området har vi något gemensamt. Som HR-partner inom Sundsvalls kommuns HR organisation kommer du att stötta chefer inom en eller flera förvaltningar i alla förekommande HR-områden förutom rekrytering. Du kommer tillhöra ett HR- team med erfarna och kompetenta medarbetare i roller som HR-partner, kompetensutvecklare och HR-administratör. HR-teamens uppdrag utgår både från komm...
2021-07-19 2021-08-15
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Stöd och Omsorg (VoF)
I din roll som enhetschef kommer du att vara ansvarig för att, utifrån uppsatta strategiska och operativa mål, driva och vidareutveckla enheter, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus.
2021-07-15 2021-08-08
Sundsvalls kommun Trainee inom byggnadsinspektör/byggnadsingenjör till Sundsvalls kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee inom bygglov/byggnadsinspektör i ...
2021-07-15 2021-08-31
Sundsvalls kommun Trainee inom Projekt- och utvecklingsledning IT till Sundsvalls kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee inom Projekt- och utvecklingsledn...
2021-07-15 2021-08-31
Sundsvalls kommun Trainee som arbetsmiljöingenjör i Sundsvalls kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee inom Företagshälsovården på Sunds...
2021-07-15 2021-08-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen En distrikts- eller sjuksköterska till hemsjukvård Centrum mm, Pool.
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan...
2021-07-15 2021-08-15
Sundsvalls kommun Trainee som jurist vid Sundsvalls Kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee vid Sundsvalls kommun kommer du b...
2021-07-15 2021-08-31
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjebehandlare till Kärnhuset
Verksamheten har genomgått en förändring och det pågår ett omfattande utvecklingsarbete vilket medför att det är av stor vikt att man kan se möjlig-heter i förändringar, vara motiverad och utvecklingsinriktad. I tjänsten ingår det att arbeta för att minska glappet mellan institutionsvård och öppenvård, samt att arbeta med mer intensiva uppdrag, såväl i utrednings- som i verkställighetsfas. Arbetet genomförs dels på institutionen, men kan även förläggas i familjens hemmiljö. Omsorgsbeskrivningarnas fokus är att med utgångspunkt från barnens be...
2021-07-15 2021-07-31
Sundsvalls kommun Måltidsbiträde till Sundsvalls Montessoriskola
I rollen som måltidsbiträde kommer du att arbeta för att alla barn i skolan och förskolan ska få en god matupplevelse. Du kommer att samarbeta med barn, personal och vårdnadshavare i fall av specialkost. Du kommer att tillaga sallad, baka bröd, och ta hand om mat i skolans matsal. Det ingår disk, stöd, beställning och mottagning av varor i arbetsuppgifterna. Du kommer även att dokumentera och följa upp livsmedelshygien genom egenkontroll. Du ansvarar själv över dina inköp med medvetenhet kring budget och gör klimatsmarta val.
2021-07-14 2021-08-10
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Projektledare till Äldreomsorgssatsningen 2021-2022
I uppdraget leder du utvecklingen som är planerad att genomföras 2021-2022. I ledningsuppdraget ingår att samverka med Demenscentrum och områdeschefer/verksamhetschefer. Verksamhetens syfte och medborgarens perspektiv är din utgångspunkt. Du ansvarar för att indikatorer formuleras och att det finns bra förutsättningar för att följa upp effekter av insatserna/aktiviteterna i samverkan med enheten för kvalitet och utveckling. Du ska samordna aktiviteterna och samordna de resurser som tillsätts för uppdragen under projekttiden. Återrapportera...
2021-07-13 2021-08-22
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. Sjukgymnast/Leg. Fysioterapeut
Vi söker nu dig som har ett stort intresse av att arbeta med rehabilitering av framförallt äldre personer. Som fysioterapeut kommer du att arbeta i tvärprofessionella team i ett geografiskt område och du ansvarar för rehabiliteringsinsatser inom framförallt hemsjukvård i ordinärt boende, äldreboenden, samt boenden inom LSS. I ditt uppdrag som fysioterapeut förväntas du bl.a.: - Ta tillvara på och utveckla patientens fysiska funktioner genom både specifik träning samt vardagsrehabilitering i patientens hemmiljö. De allra flesta personer vill ...
2021-07-13 2021-08-15
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Dietist - Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård
Du kommer leda arbete för att säkerställa patientsäkerhet i enligt med gällande lagstiftning samt uppnå målen i Sundsvalls kommuns Kostpolitiska riktlinjer. I uppdraget ingår att ta fram styrdokument samt skapa samverkansrutiner med Sundsvalls Mat och Måltider samt med hälsocentraler Skapa rutiner med vårdpersonal som arbetar i anslutning till särskilt och ordinärt boende för hur de ska samarbeta krig nutritionsfrågor Senior Alert I uppdraget ingår arbetet med nutritionsutbildning till personal, utveckling och implementera arbete i enlighet...
2021-07-13 2021-08-22
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till IoF, placeringar barn och unga.
Du arbetar i nära kontakt med barn och ungdomar i placering och dennes familjehem. Du gör kontinuerliga uppföljningar via hembesök samt barnsamtal, i detta ingår att bedöma huruvida familjehemsvård skall fortskrida eller förändras. I rollen som barnsekreterare ingår kontakt med vårdnadshavare/ biologiska föräldrar. Inom enheten arbetar du aktivt med familjehemssekreterarna som i sin tur är stödet för familjehemmet. Viss del utredningsarbete ingår som bland annat att hantera anmälningar, skriva övervägande till socialnämnden samt vårdnadsöverfl...
2021-07-13 2021-08-08
Statens tjänstepensionsverk Informationssäkerhetschef till SPV
Som informationssäkerhetschef ansvarar du för ledning och styrning av informationssäkerhetsarbetet, genom att sätta upp interna krav till exempel utifrån riskbedömningar och lagkrav. Du kommer behöva vara väl insatt i SPV:s leveranser och it-miljö för att kunna ställa relevanta krav på avdelningarnas informationssäkerhet och informationssäkerhetsarbete. Det är viktigt att du kan leda och motivera medarbetare i hela organisationen på ett prestigelöst sätt. SPV genomgår ett förändringsarbete inom verksamhetsstyrning och agila arbetssätt. Detta p...
2021-07-12 2021-08-29
Statens tjänstepensionsverk Säkerhetschef
Som säkerhetschef ansvarar du för ledning och styrning av säkerhetsarbetet; fysisk säkerhet och personsäkerhet, genom att sätta upp interna krav till exempel utifrån kraven i säkerhetskyddslagstiftningen. Du kommer behöva vara väl insatt i SPV:s verksamhet och leveranser för att kunna ställa relevanta krav på säkerhet och säkerhetsarbetet. Det är viktigt att du kan leda och motivera medarbetare i hela organisationen på ett prestigelöst sätt. SPV genomgår ett förändringsarbete inom verksamhetsstyrning och agila arbetssätt. Detta påverkar också ...
2021-07-12 2021-08-29
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensisk laborant till Nationellt Forensiskt Centrum, Sundsvall
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen framkallning av fingeravtryck på diverse material från brottsplatser samt DNA spårsökning och -säkring. Framkallning av fingeravtryck sker med kemiska och fysikaliska metoder. Dessutom förekommer andra laborativa arbetsuppgifter såsom uppackning, registrering och provpreparering samt att blanda och kontrollera olika framkallningslösningar. I arbetet ingår även rutinbetonade uppgifter. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och skriftligen redovisa dina resultat till föru...
2021-07-12 2021-08-02
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvård i Skönsmon Centrum och Nacksta
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan...
2021-07-09 2021-08-08
1 2 3 >