Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun Enhetschef till Stöd och Omsorg (VoF)
I din roll som enhetschef kommer du att vara ansvarig för att, utifrån uppsatta strategiska och operativa mål, driva och vidareutveckla enheter, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus.
2021-04-10 2021-04-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare matematik/NO till Hagaskolan
Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån skolans styrdokument. Mentorskap är också en viktig del av uppdraget. Tillsammans med ditt team och dina ämneskollegor utvecklar du den pedagogiska verksamheten utifrån elevens bästa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Uppdraget som förstelärare är ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag i syfte att utveckla undervisningen och utbildningen mot ökad måluppfyllelse. Detta görs genom att du deltar i ett team av förstelärare på år 7-9. Teamet ansvarar för planerin...
2021-04-09 2021-05-09
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska eller sjuksköterska till hemsjukvård i SkönsmonCentrum och Nacksta
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2021-04-08 2021-04-25
Sundsvalls kommun Biträdande rektor till Nivrenaskolan F-9 organisationen
Ditt uppdrag är att biträda skolans rektor i ledning och planering av arbetet inom skolenheten. Som biträdande rektor ingår du i ett ledningsteam tillsammans med rektor och två andra biträdande rektorer. Vi har ett gemensamt ansvar för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument, mot uppställda mål, att våra elever når goda kunskapsresultat och att skolan håller hög kvalitet. Du kan även ha ett övergripande ansvar inom f-9 organisationen. Som biträdande rektor kommer du att självständigt ansvara för delar av ledningsuppdraget. Dina arb...
2021-04-08 2021-05-12
Sundsvalls kommun Sjuksköterska till Solgårdens Äldreboende i Indal
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2021-04-08 2021-04-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. arbetsterapeuter till vård- och omsorgsförvaltningen
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med rehabilitering av framförallt äldre personer. Som arbetsterapeut kommer du att arbeta i tvärprofessionella team i ett geografiskt område och du ansvarar för rehabiliteringsinsatser inom framförallt hemsjukvård i ordinärt boende, äldreboenden, samt boenden inom LSS. Dina åtgärder kan vara förebyggande, aktivt rehabiliterande eller i bibehållande syfte samt i samband med vård i livets slutskede. I ditt uppdrag som arbetsterapeut i Sundsvalls kommun förväntas du bl.a.: - Ta tillvara på ...
2021-04-08 2021-04-28
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Specialistsocionomer till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Specialistsocionomen är socialsekreterare som ska vara enhetens operativa expert. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt handlägga ärenden av mer komplex karaktär och du har kontakter med familjer på en avancerad nivå. Det kan tex handla om komplex problematik, hög konfliktnivå och andra särskilda behov. I rollen bidrar Du till verksamhetens kvalitet genom hög kompetens inom den lagstiftning och de handläggningskrav som styr verksamheten samt om BBIC som system för socialtjänstens handläggning av barn och unga. Du har god förmåga att str...
2021-04-08 2021-05-02
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Vaktmästare till Kultur och Fritid, Sundsvalls museum
Som Vaktmästare jobbar du, tillsammans med dina kollegor, med den dagliga skötseln och underhållet av områdena som friluftsmuseerna ansvar för. Syftet är att sköta och utveckla Norra Berget som en plats som inbjuder till lek, lärande, rekreation och upplevelser året om, och att sköta och underhålla miljöerna i Svartvik och Gudmundstjärn. I arbetsuppgifterna ingår: • Daglig skötsel och underhåll, inklusive städning och sophantering, vedförsörjning, gräsklippning och röjning, snöskottning och sandning • Underhåll, reparationer och nybyggnad a...
2021-04-08 2021-05-02
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Museibonde trädgård och odling till Sundsvalls museum.
Som Museibonde trädgård och odling ansvarar du för våra trädgårdar och odlingar, främst på Norra Berget. Du planerar, förbereder, planterar, sköter och skördar, med utgångspunkt i våra historiska miljöer och med syftet att trädgårdar och odlingar ska vara en del av vårt historieförmedlande arbete. Du deltar i museipedagogiska aktiviteter kopplade till trädgård och odling. Arbetet i trädgårdar och odlingar är mest intensivt under odlingssäsongen. I det dagliga arbetet jobbar museibonden nära enhetens två vaktmästare. När du inte arbetar med tr...
2021-04-08 2021-05-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikariat till skola/förskola/kök - BoU
Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. För att söka måste du vara över 18 år.
2021-04-01 2021-06-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Gruppbostad
Att utifrån varje brukares individuella genomförandeplan arbeta på ett strukturerat sätt med allt som ingår i den dagliga livsföringen. Matlagning, städning, tvätt, inköp, träning, fritidsaktiviteter. Att i sin kommunikation med brukarna använda individanpassat alternativa och kompletterande kommunikationssätt samt använda olika kognitiva hjälpmedel så väl analoga som digitala. I arbetet ingår att löpande dokumentera insatserna samt samarbeta med andra, för brukarna, viktiga partners så som habiliteringen och godemän. I arbetsuppgifterna i...
2021-04-01 2021-04-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till S:t Olofsskolan Åkersvik
Tjänsten omfattar undervisning i Matematik och NO på S:t Olofsskolan/Åkersvik. Tjänsten kan även innebära undervisning i teknik. Mentorskap för en klass ingår i tjänsten. Tillsammans med övriga NO-lärare kommer du vara med i uppbyggnaden av en helt ny NO-institution. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med 8-9 andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget. Vidare så kommer du också att ingå i ett ämneslag tillsammans med övriga undervisande lärare i ämnet.
2021-03-31 2021-04-30
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Utbildningssamordnare till Vuxenutbildningen i Sundsvall
Vi behöver dig som kan tänka dig att hjälpa till där det behövs, som inte är i behov av en exakt arbetsbeskrivning. Du skall vara serviceinriktad då du kommer att svara i telefon och stå i en reception men du skall även vara strukturerad och noggrann då du kommer att arbete med administrativa arbetsuppgifter som tex arkivering. Vissa arbetsuppgifter är monotona, medan andra kräver en mer kreativ sida. Du kan också ombeds arbeta med information och kommunikationsarbete samt renskriva dokumentet och ta fram mallar och beskrivningar. Eventuellt ka...
2021-03-31 2021-04-13
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock till Vretens och Rågens förskola
Köket är en central plats på förskolan. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samverkan med övrig verksamhet är en viktig del av arbetet. Att vara flexibel utifrån verksamhetens behov kan innebära utematlagning, lunch till utflykter och att vara en del av det pedagogiska arbetet. Du kommer att tillsammans med ett måltidsbiträde ge våra matgäster ett professionellt bemötande och bra mat i en trygg miljö.
2021-03-30 2021-04-19
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Stöd och Omsorg
Vi arbetar för att sätta varje individs behov i centrum och därmed utforma det stöd som behövs för att den enskilde ska känna delaktighet, självständighet, trygghet och känsla av sammanhang. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik vilket omfattar alla områden som är av vikt för den enskilde såsom kommunikation, sociala-, fritids-, och vardagsfärdigheter. Som stödassistent ska du kunna ge god omvårdnad, tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov samt utföra hushållsuppgifter. I arbetet ingår att löpande och tillsammans med kollegor: - ...
2021-03-29 2021-04-12
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare HVB till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Socialsekreterare HVB är den unges socialsekreterare som arbetar i nära kontakt med ungdomar som är placerade på HVB-hem. I arbetsuppgifterna ingår ärendehandläggning för ungdomar enligt SoL och LVU. Det är kontinuerliga uppföljningar med besök på hemmen och samtal med ungdomarna. Det ingår att bedöma huruvida placeringen skall fortskrida eller förändras. HVB-placeringen ska inte ses som en långsiktig placering och socialsekreteraren HVB arbetar mot tydliga mål och plan för avslut/hemgång eller övergång till annan vårdform. I rollen som socia...
2021-03-29 2021-04-19
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Socialpsykiatri
Du kommer att handleda och delegera hälso-och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal. Du kommer att ha omväxlande och intressanta arbetsuppgifter som innebär hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter, såväl planerade som akuta. Du kommer arbeta långsiktigt och preventivt i ett utvecklande samarbete med omsorgspersonal. Du kommer att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser, specifik omvårdnad och dokumentation. Ditt mål ska alltid vara att ge en god och säker vård där patienternas egna resurser stärks och tillvaratas...
2021-03-26 2021-04-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Copernicus förskola
Vi söker en legitimerad förskollärare, som vill vara med att fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Du ska arbeta för att arbetet sker i enighet med målen i läroplanen samt ansvara för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utvecklig och lärande. Som förskollärare ska du utgå från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du ska ta ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du ska ansvara fö...
2021-03-25 2021-04-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lövhyddan och Solrosen
Vi söker en legitimerad förskollärare, som vill vara med och fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Du ska arbeta för att arbetet sker i enighet med målen i läroplanen samt ansvara för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utvecklig och lärande. Som förskollärare ska du utgå från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du ska ta ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du ska ansvara fö...
2021-03-25 2021-04-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Nivrenaskolan
Tjänsten omfattar undervisning i idrott & hälsa och i matematik och/eller NO-ämnen. Mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare ingår också i tjänsten.
2021-03-24 2021-04-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hemmanet förskola
Vi söker en legitimerad förskollärare, som vill vara med och fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Du ska arbeta för att arbetet sker i enighet med målen i läroplanen samt ansvara för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utvecklig och lärande. Som förskollärare ska du utgå från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du ska ta ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du ska ansvara fö...
2021-03-23 2021-04-18
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier inom vård och omsorg
Vi söker totalt cirka 500 sommarvikarier till: • Hemtjänst • Äldreboende • Omsorgsboenden för unga och vuxna med funktionsnedsättning • Personlig assistans Här kan du läsa mer om våra olika områden som du kan arbeta inom: https://sundsvall.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/sommarvikariat-inom-vard-och-omsorg/ Vi ger stöd åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns geografiskt i hela Sundsvalls kommun, såväl centrum som ytterområden. Våra brukares behov och dina kompetenser styr var du placer...
2021-01-19 2021-04-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker dig som vill bidra genom att göra skillnad för de personer som behöver hjälp att klara av sin vardag. Som timvikarie hos ger du stöd, vård och omsorg till de vi finns till för inom någon av följande verksamheter: • hemtjänsten • äldreboende och servicehus • omsorgsboenden för unga och vuxna personer med funktionsnedsättning • personlig assistans Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. Goda möjligheter till fortsatt anställning. För att söka måste du vara över 18 år.
2021-01-04 2021-06-30