Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker undersköterskor till hemtjänsten
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten och du har ett nära samarb...
2022-09-23 2022-10-23
Stenungsunds kommun Enhetschef inom arbetsmarknad och nyanlända enheterna i Stenungsunds kommun
2022-09-23 2022-10-12
Stenungsunds kommun, Grundskola Bli en del av Kyrkenorumskolan sök till lärare i fritidshem
Vi på Kyrkenorumskolan söker en legitimerad fritidslärare i kombination med annat ämne som vill bli vår nya kollega. I rollen som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för planering och undervisning på fritidshemmet. Du bidrar och tillför också i vårt kommungemensamma systematiska kvalitetsarbete, SKA. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Du deltar i vår skolsamverkan på del av din tjänst på förmid...
2022-09-23 2022-10-14
Stenungsunds kommun, Grundskola Stenungsunds kommun söker specialpedagog till Kopperskolan
Trivs du i en relationsbyggande roll där du tillsammans med rektorerna och skolornas elevhälsoteam driver och ansvara för det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet? Som specialpedagog på Kopperskolan kommer du bland annat att: • genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. • delta i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram och att på delegation från rektor fatta beslut om åtgärdsprogram samt upprätta handlingsplan för att...
2022-09-23 2022-10-30
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Matematik/NO lärare, gärna med behörighet i bild för åk 4-6 till Kyrkenorumskolan
Detta får du arbeta med: Undervisning i matematik/NO gärna med annat ämne så som bild. Du kommer att arbeta med undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med koll...
2022-09-21 2022-10-16
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker engagerande, kompetenta och positiva undersköterskor till Tallåsen
Som undersköterska är du en viktig del i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje hyresgästs individuella behov och förutsättningar. Målet är att varje hyresgäst ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska leda till en god och säker vård och omsorg där personen genom inflytande och delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrke...
2022-09-20 2022-10-11
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödassistenter till Pärlan
Vi söker dig som är stödassistent för arbete på Pärlan, enheten för verkställighet av korttidsboende enligt LSS 9:6. Du kommer även arbeta en viss tid av din tjänstgöringsgrad på barnboendet som befinner sig på Pärlan. På barnboende verkställs beslut enligt LSS 9:8, Vår målsättning är att erbjuda varje individ en trygg och meningsfull korttidsvistelse med miljöombyte och rekreation. Med barnkonventionen och IBIC i fokus arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge stöd på ett sådant sätt att det stärker den enskildes tilltro till sin ...
2022-09-19 2022-10-25
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödassistenter till Pärlan
Vi söker dig som är stödassistent för arbete på Pärlan med fokus på vårt barnboende enligt LSS 9:8. Barnboende arbetar främst mot ett specifikt barn men tjänsten kan även innebära arbete mot det övriga korttidsboendet som verkställs på Pärlan. Vår målsättning är att erbjuda var...
2022-09-19 2022-10-25
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet söker lärare i svenska och svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med att planera och genomföra undervisning i svenska och svenska som andraspråk. Du kommer huvudsakligen att tillhöra enhet 2 men kommer att undervisa elever från skolans samtliga program. Enhet 2 består av Barn- och fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. I dina arbetsuppgifter ingår att vara mentor på enhet 2 och som mentor ansvarar du för att uppmärksamma från...
2022-09-19 2022-10-02
Stenungsunds kommun Är du den vi söker? Vaktmästare/Tekniker till Kulturhuset Fregatten
Kulturhuset Fregatten besöks av cirka 1000 personer varje dag och som vaktmästare är du ett av våra viktigaste ansikten utåt. I det dagliga arbetet ingår kontakt med husets alla besökare och medarbetare. Vaktmästarna arbetar med löpande fastighetsskötsel, servicearbete, reparationer och vissa städarbeten. Att möblera och ställa iordning inför våra konferenser, mässor och kulturarrangemang är en stor del av arbetet. I detta ingår även att ordna med teknik, konferensteknik samt ljud och ljus. Tillsammans med kollegor i kulturhusets serviceteam...
2022-09-16 2022-10-02
Stenungsunds kommun, Funktionshinder Vi söker stödassistenter till två psykiatriboenden.
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS. Personalen på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Det kan förekomma samverkan med olika instanser tex öppenvården eller beha...
2022-09-16 2022-10-16
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Utvecklingsledare till sektor stödfunktioner
Som utvecklingsledare inom sektor stödfunktioner bistår du sektorchef och funktionschefer i kommun- och sektorövergripande processer och utredningar. Du har ett nära samarbete med sektorchefen och rapporterar direkt till honom. Du arbetar operativt och strategiskt med kommunövergripande och sektorspecifika frågeställningar. Det kan handla om att bistå sektorns chefer med underlag så att de kan utveckla sin verksamhet men också att hjälpa sektorchefen och kommundirektören att utreda olika frågor. Du genomför kvalificerade utredningar och organi...
2022-09-16 2022-10-16
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Förskolorna i centrum söker förskollärare
Förskolorna i centrum är med i kommunens satsning kring Tidiga insatser. Tidiga insatser handlar om att arbeta för en likvärdig förskola. Det gör vi genom att dela barnen i mindre grupper för att på så sätt främja det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Tidiga insatser består av tre delar: lekresponsiv undervisning, tydliggörande pedagogik och språkutvecklande arbetssätt. Kompetensutveckling kring dessa är något som pågår fortlöpande. Vi arbetar systematiskt med kontinuerliga avstämningar av Tidiga insatser på olika nivåer, både på...
2022-09-16 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Funktionshinder Enhetschef till verksamhetsområde Funktionshinder
Du kommer ansvara för utredning, utveckling och uppföljningsfrågor samt vissa insatser. Kommer ha ansvar och leda våra stödfunktioner. Uppdraget är att leverera stöd till området. Tillsammans med medarbetarna kommer du att ansvara för att insatserna ut till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Del av tjänsten är att var chef andra delen är att själv leda utvecklingsfrågor. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp som aktivt arbetar tillsammans och där det råder ett gott arbetsklim...
2022-09-15 2022-10-05
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Ekenässkolan söker lärare i fritidshem F-6
Detta får du arbeta med: Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet för åk F-6 så som handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare i fritidshem hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina beh...
2022-09-14 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stödassistenter till Funktionshinder, LSS-boende.
Vill du bli en del av vårt Team och vara med att vidareutveckla ett boende? Vi söker två stödassistenter till en av våra gruppbostäder inom LSS. Kajutan består av en huvudbyggnad och en del av en byggnad tätt intill, i denna del finns två sattelitlägenheter. Dem boende har olika funktionsnedsättningar och här behöver personal kunna möta personer med; neuropsykiatriska diagnoser, förvärvad hjärnskada och autism. Det finns också brukare med fysiska funktionsnedsättningar och epilepsi (erfarenhet av Epilepsi är meriterande). Huvuduppdraget är a...
2022-09-12 2022-10-02
Stenungsunds kommun Enheten för Barn och Unga söker socialsekreterare
Nu behöver vi förstärka med en ny kollega till vår enhet för Barn och unga. Som socialsekreterare på enheten för barn och unga 0-20 år arbetar du med barn och ungdomar samt deras familjer och nätverk. Vi arbetar med Signs of safety sedan några år. Som utredande socialsekreterare arbetar du med utredningar samt uppföljning av beslutade insatser. Vi erbjuder dig: - ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag - mentorskap - individuellt anpassad introduktion, GRs yrkesresa samt ett övergripande introduktionsprogram - årsarbet...
2022-09-09 2022-09-30
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker 1:e socialsekreterare till Vuxenenheten
Vi söker dig som vill arbetsleda och vara ett stöd till socialsekreterare i handläggningen av Vuxenenhetens målgrupp. Ditt uppdrag blir att leda och fördela det dagliga arbetet inom vuxenenheten och behandlingsgruppen. I Vuxenenhetens uppdrag ingår även ansvar för VIN (våld i nära relationer) och du kan eventuellt även komma att ansvara för boendesociala frågor. Du ska ha ärendegenomgångar och hålla i teammöten. Du har ansvar för att upprätta och uppdatera rutiner och riktlinjer och tillsammans med enhetschef arbeta med kvalitetsutveckling i ...
2022-09-09 2022-10-07
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsunds kommun söker Studie- och yrkesvägledare
Vi söker nu en Studie- och yrkesvägledare! Som Studie- och yrkesvägledare i Stenungsunds kommun är du anställd centralt med enhetschef för barn- och elevhälsan som chef. Din arbetsplats är på skolan med rektor som arbetsledare. Du ingår i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med teamets övriga professioner så som skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och rektor. Arbetsuppgifterna innebär ett processinriktat vägledningsarbete med eleverna under hela studietiden. Vi vill att du som Studie- och yrkesvägledare i...
2022-09-09 2022-09-25
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Utvecklingsledare till sektor Socialtjänst
Sektor Socialtjänst arbetar aktivt med att införa välfärdsteknik och digitala hjälpmedel. Det är både en del av utvecklingen av socialtjänsten och en del av omställningen till en god och nära vård och omsorg. Nu söker vi en utvecklingsledare som ska driva och samordna processer inom digitaliseringsområdet. I tjänsten som utvecklingsledare ingår även ansvar inom andra områden. Det är ett utvecklande och stimulerande arbete där du arbetar såväl övergripande och strategiskt som verksamhetsnära. Organisatoriskt kommer du att ingå i sektorns stab...
2022-09-08 2022-09-29
Stenungsunds kommun, IFO Vi söker nu barnsekreterare till vår Familjehemsenhet
Vi behöver en klok och nyfiken socionom till vår enhet. Familjehemsenheten består utav tre barnsekreterare, fyra familjehemssekreterare och en arbetsledare. Som barnsekreterare är du barnets/ungdomens socialsekreterare och har ansvar för att följa upp placeringen. Rollen kräver att du ha en god förmåga till att bygga och skapa relationer med de barn och ungdomar du möter. Arbetet innehåller en stor del av samarbete/samverkan med barnets vårdnadshavare och familjehem, samt andra viktiga externa och interna aktörer. I ditt uppdrag arbetar du...
2022-09-07 2022-10-09
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Timanställning av sjuksköterskor till Hemsjukvården
Hemsjukvården är uppdelad i fyra delområden; Ordinärt boende, SÄBO, LSS och Social Psykiatri. Som timanställd sjuksköterska kommer du arbeta inom alla fyra verksamhetsdelar. Vi har arbetspass som förläggs dag, kväll, helg som natt. På kväll, helg och natt, arbetar du över alla områden vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats. Som sjuksköterska i hemsjukvården möter du patienter med olika vårdbehov och stödinsatser. Du utmanas med kreativa och roliga arbetsuppgifter där man sätter den enskilde patienten i centrum och ser till varje i...
2022-09-07 2022-09-28
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet. Under skoldagen arbetar du med ett ämne, om du har behörighet eller som stöd i klass. Tillsammans med kollegor medverkar du till ett kollegialt lärande och skapar en god lärmiljö för eleverna. Vi söker dig som har ett stort engagemang och brinner för elevernas utveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till fritidshemmets utveckling.
2022-09-06 2022-09-30
Stenungsunds kommun Jörlandaskolan söker slöjdlärare med inriktning trä- och metallslöjd
Stenungsunds kommun söker nu en slöjdlärare med inriktning mot trä- och metall till Jörlandaskolan alternativt slöjdlärare kombinerat med annat ämne. Jörlandaskolan är en F-6 skola som i dagsläget omfattar ca 250 elever. Jörlandaskolan ska byggas om och det ska bli en ny huvudbyggnad med bland annat helt nya slöjdsalar. Nybyggnationen planeras stå klar vårterminen 2024. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning. Du har en ämneskollega på skolan samt ingår i kommunens ämnesnätverk för slöjd. På skolan arbet...
2022-09-05 2022-09-30
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Upphandlare sökes till Stenungsunds kommun
Drivs du av att göra bra affärer? Kul! Det gör vi på Stenungsunds upphandlingsenhet med och nu söker vi en ny kollega till vårt gäng. Som upphandlare i Stenungsunds kommun är du en strategisk och viktig medarbetare i hela anskaffningsprocessen och i kommunens utvecklingsarbete av inköpsprocessen. Upphandlingsenheten skapar mervärde till sina kunder genom att stötta och vägleda i den offentliga upphandlingen. Enheten arbetar också som stöd, rådgivare och kvalitetsgranskare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor utifrån ett affärsmäs...
2022-09-05 2022-10-09
1 2 >