Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Kanslienheten Överförmyndarhandläggare till Stenungsunds kommun - Vikariat
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning och självständigt arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden som rör god man-/förvaltar-/och förmynderskap. Utreda och ansöka om anordnande, upphörande och jämkning av ställföreträdarskap är några av de uppgifter du kommer att arbeta med. I tjänsten igår även att handlägga ärenden kring samtycken till fastighetsförsäljningar, arvskiften, ansökningar om uttag samt rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Det ingår också att företräda överförmyndarnämnden i domstol. I uppgiften att u...
2021-07-28 2021-08-24
Stenungsunds kommun, Personalfunktionen Personalkonsult
Vi söker en personalkonsult som utifrån ett konsultativt arbetssätt vill stödja chefer i deras personalarbete. Ingången i tjänsten blir att framförallt stödja sektor samhällsbyggnad och förskoleverksamheten. Utöver det konsultativa stödet till chefer i arbetsrättsliga- och personalrelaterade frågor är tjänsten särskilt inriktad mot områdena arbetsmiljö och utvecklingen av personaladministrativa processer och rutiner. I det utvecklingsarbetet ingår nära kontakt och samarbete med det helägda kommunala bolaget SOLTAK AB. Visst arbete med löneöver...
2021-07-21 2021-08-17
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Kommunjurist
Som kommunjurist ger du juridisk rådgivning till kommunens sektorer och bolag. Du genomför också utredningar och ger utbildningar inom det offentligrättsliga området. Som kommunjurist arbetar du med alla rättsområden som reglerar kommunal verksamhet, såsom exempelvis kommunalrätt, förvaltningsrätt, dataskyddslagstiftning och offentlighet- och sekretess. Du kommer dock att ha en särskild inriktning mot kommunens utbildnings- och socialtjänstverksamhet, vilket innebär att du kommer att fördjupa dig inom skoljuridik och socialrätt. Som kommunjuri...
2021-07-13 2021-08-22
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Förste förskollärare
I Stenungsunds kommun arbetar vi med förste förskollärare som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Förste förskollärares uppdrag är att driva skolutveckling inom verksamhet förskola och därmed bidra till likvärdig undervisning med ökad måluppfyllelse. Det innebär att skapa goda förutsättningar så att vi stärker barns rätt att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och att ha roligt i förskolan. Som förste förskollärare arbetar du 80% på en förskola samt 20% övergripande i kommunen utifrån enheternas behov. Verksamhet förskolas fokus...
2021-07-13 2021-08-30
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Kommunjurist vikariat
Som kommunjurist ger du juridisk rådgivning till kommunens sektorer och bolag. Du genomför också utredningar och ger utbildningar inom det offentligrättsliga området. Som kommunjurist arbetar du med alla rättsområden som reglerar kommunal verksamhet, såsom exempelvis kommunalrätt, förvaltningsrätt, dataskyddslagstiftning och offentlighet- och sekretess. Som kommunjurist i Stenungsunds kommun har du en strategisk funktion. Du deltar i arbetet med att säkerställa och utveckla verksamheten utifrån ett juridiskt perspektiv. I detta ingår exempelv...
2021-07-13 2021-08-22
Stenungsunds kommun Gymnasielärare svenska/ engelska
Vi söker nu dig som är lärare i svenska/ engelska till Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Du kommer främst att arbeta på teknikprogrammet men en del av tjänsten är vigd för strukturstöd för elever i behov av detta vilket innebär ett nära samarbete med specialpedagogen på enheten. Vårt teknikprogram är mycket framgångsrikt och blev bl.a. bästa lärarlag 2021 inom Teknikcollege. Vi söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang! Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa och planera undervisning i svens...
2021-07-12 2021-08-01
Stenungsunds kommun Planarkitekt till Stenungsunds kommun
Vi söker nu en planarkitekt till vårt team. I ditt dagliga arbete kommer du arbeta i projektgrupper bestående av flera olika kompetenser med att ta fram planhandlingar för såväl kommunala som privata exploateringar. Arbetet sker i tät samverkan med olika kommunala kompetenser som trafik, miljö, bygg, VA och avfall liksom med externa konsulter och intressenter. Ditt arbete kommer främst innebära att du projektleder detaljplaner, dels genom att självständigt ta fram planhandlingar och dels genom att leda och samordna konsulters arbete med planha...
2021-07-08 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Sektor Samhällsbyggnad Strategisk processledare till Verksamheten Infrastruktur
Som strategisk processledare inom verksamheten Infrastruktur förväntas du driva och processleda den strategiska planeringen för verksamheten som är kopplad till våra styrande dokument som Avfallsplan, VA-plan och kommande trafikstrategi. Du är också ansvarig för att se till att dessa dokument är uppdaterade, redigerade och i överensstämmelse med kommunövergripande dokument som ÖP, klimatanpassningsplan och koldioxidbudget. Prioriterat fokus kommer till en början att vara uppbyggnad av struktur och samverkan för kommande processer och arbetssä...
2021-07-08 2021-08-31
Stenungsunds kommun, Kultur och fritid Friluftssamordnare till Stenungsunds kommun
Som friluftssamordnare arbetar du med olika utvecklingsprojekt som kan omfatta en stor bredd av frågor, alltifrån skötselavtal av naturleder och kontakter med markägare till att samverka med föreningar som är aktiva i skog och mark. Du arbetar i nära samarbete med andra enheter och verksamheter inom kommunen, som exempelvis Exploatering och Bygg/Miljö. I ditt uppdrag ingår även samverkan med angränsande kommuner, Västkuststiftelsen och andra organisationer som arbetar med liknande uppdrag. Du kommer att ha en aktiv roll i det kommunikativa arbe...
2021-07-08 2021-08-22
Stenungsunds kommun, Kultur och fritid Föreningsutvecklare till Kultur och Fritid
Som föreningsutvecklare arbetar du utåtriktat mot kommunens föreningar och studieförbund såväl inom idrott som kultur. Ditt uppdrag är att lotsa och utveckla föreningslivet inför framtiden i en omvärld där organiserandet förändras. Naturligtvis samverkar du med övriga enheter inom Kultur och Fritid men även andra verksamheter inom kommunen och andra samverkansparter i civilsamhället. . I tjänsten ingår administrativa uppgifter, bland annat bidragshantering samt budgetansvar för kommunens föreningsliv. Inom Kultur och Fritid är uppdraget att ...
2021-07-08 2021-08-22
Stenungsunds kommun, Kultur och fritid Samordnare till Stenungsund Arena
Som samordnare för simhallen i Stenungsund Arena är du en teamledare för arbetsgruppen som i dag består av både badvärdar och simlärare. Du är en del av arbetsgruppen och jobbar själv aktivt med såväl badbevakning, receptionstjänst och lokalvård men ägnar ungefär halva din arbetstid åt administrativa uppgifter så som: schemaläggning och administrativa frågor kopplade till lön, semesterplanering mm. I rollen ingår även ansvar för receptionen och ärendehantering kopplat till simhallen samt ansvar för fortbildning av personal i livräddning, vatte...
2021-07-08 2021-08-15
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Spekerödskolan söker speciallärare
Stenungsunds kommun söker nu en speciallärare med inriktning SV till Spekerödskolan. Spekerödskolan är en nybyggd F-6-skola som i dagsläget omfattar ca 295 elever. Du är en del av vårt engagerade elevhälsateam. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår specialpedagog. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att handleda lärarna i att planera, genomföra och utvärdera extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen. Du ger riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du bistår lärarna med kunskap i utredning...
2021-07-06 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Hamburggård LSS boende söker en stödpedagog
Vi söker dig som vill arbeta med individer med funktionsvariationer, som har individens behov i centrum. Arbetet som stödpedagog innebär att Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet. Du handleder övrig personal i det pedagogiska arbetet i verksamheten, planerar följer upp och utvärderar det dagliga arbetet tillsammans med annan stödpedagog kollega och enhetschef. Som Stödpedagog har du omvärldsbevakning och kan identifiera utvecklingsområden i den egna verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med din stödpedagog ko...
2021-07-05 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker en stödassistent till Söbacken gruppbostad LSS
Vill du arbeta med individer med särskilda behov, där individens behov står i centrum och din roll som stödassistent är att vara stödet i individens vardag. Ett stöd som tillförsäkrar den enskilde goda levnadsvillkor, självbestämmande och delaktighet. Då ska du söka jobbet som Stödassistent hos oss! Vi söker dig som vill vara en del av ett arbetslag som får vardagen för våra brukare att vara meningsfull, värdefull och där brukaren är i fokus. På enheten bor individer som ställer höga krav och förväntningar på den som ger stöd i deras hem. Som ...
2021-07-05 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsunds kommun söker en erfaren utredare till sektor utbildning
Som utredare ingår du i ett team med utvecklingsledare direkt under sektorchef utbildning. I Teamets uppdrag ingår, utöver utredningsuppdrag, också systematiskt kvalitetsarbete, strategisk planering, verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning, statistikframtagande och andra i teamet förekommande arbetsuppgifter. Som utredare är ditt huvuduppdrag sektorns större politiska utredningsuppdrag och remissyttranden men också andra av sektorn initierade utredningar. Utredningarna genomförs i nära dialog med sektorchef och berörda verksamhetschefer. Vi ...
2021-07-02 2021-08-06
Stenungsunds kommun, Funktionsvariation Daglig verksamhet söker stödpedagog till enheten stöd till arbete
Du ska fungera som ett stöd för deltagarna och använda dig av pedagogiska verktyg för att stötta och motivera deltagaren till att klara av att upprätthålla sin praktikplats. Tillsammans med deltagaren arbetar ni för att få igenom en anpassad anställning på företag. Det görs med regelbundna uppföljningar med både deltagare och handledare ute på företagen. I ditt arbete ingår också att upprätthålla samt skaffa nya företagskontakter som bidrar med nya praktikplatser för våra deltagare. Det krävs att du har ordning och struktur i ditt arbete och ...
2021-07-02 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Funktionsvariation Daglig verksamhet söker stödpedagog till enheten Prickens hunddagis
Här är det deltagarna som arbetar med hundarna och du finns som stöd i det pedagogiska arbetet. Du ska fungera som ett stöd för deltagarna och använda dig av pedagogiska verktyg för att finna stöd och anpassning till deltagaren så deltagaren klarar av sitt arbete med all skötsel kring hundarna. I ditt arbete som stödpedagog handlar det också om att förstå och utgå från varje individ och dess nivå för att hitta en bra balans i kravanpassningen vad gäller arbetsuppgifter men också i grupparbetena. Det handlar om att arbeta för utveckling hos va...
2021-07-02 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Ungdomsstödjare till Nösnäsgymnasiet
Vi söker dig som har ett stort intresse för ungdomars levnadsvillkor och plats i samhället. Ditt uppdrag blir att arbeta med ungdomen/eleven i fokus för att bidra till en lyckad skolgång. Som ungdomsstödjare samarbetar och samverkar du med civilsamhälle, kommunala verksamheter, föreningsliv och andra organisationer. Du har ett nära samarbete med Kultur och Fritid och fritidsledarna och du vistas på ett naturligt sätt i ungdomsmiljöer, både fysiskt och digitalt, på skoltid men även under fritid och lov. Detta innebär att din arbetstid är blandad...
2021-07-02 2021-08-15
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Ucklumskolan
Vi letar efter en medarbetare som kan bidra till vår verksamhet med sin profession, kreativitet och inspiration! Att se fritidshemmet som en viktig kugge i skolan och driva/utveckla fritidshemmets verksamhet i team är viktigt för oss. I rollen som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveck...
2021-07-01 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Kompetens och Utveckling Vuxenutbildningen söker instruktör i HLR och Första hjälpen
Vi söker dig som är vårdutbildad och som har fallenhet för att utbilda andra. Kanske är du idag sjuksköterska eller undersköterska och känner att du skulle tycka det vara roligt att undervisa andra. Kanske har du redan avslutat ditt aktiva yrkesliv, men känner att du fortfarande har mycket att ge. Ditt uppdrag innebär att du ska utbilda en stor del av kommunens anställda inom HLR och Första hjälpen. Som vi tänker nu ska du undervisa på 80 procent, det vill säga fyra dagar i veckan. Inga kvällar, nätter eller helger! Våra kurser är heldagsutb...
2021-06-30 2021-08-15
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet söker lärare i Svenska och Engelska till IM
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang! Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa och planera undervisning i svenska och engelska på Introduktionsprogrammet. Du kommer att tillhöra skolenhet 5 som även omfattar Gymnasiesärskolan. På enheten finns ett stort engagemang och utvecklingsfokus. Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma frånvaro, social situation och studieresultat för dina ele...
2021-06-28 2021-08-15
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Specialpedagog till Nösnäsgymnasiet
Vi söker dig som brinner för skola och elever och som vill vara med och skapa en av Västsveriges bästa gymnasieskolor! Som specialpedagog arbetar du på organisations- grupp- och individnivå genom att: - Ha elevens bästa i fokus. - Utveckla kvaliteteten i undervisningen samt arbeta med elevhälsofrämjande insatser. - Delta i uppföljning och utvärdering av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla barn och elever. - Genomföra pedagogiska kartläggningar och analysera elevers svårigheter på organisations- grupp- och indivi...
2021-06-28 2021-08-18
Stenungsunds kommun, Grundskola Kyrkenorumskolan söker musiklärare gärna med behörighet i andra ämnen så som bild och SO
Vi söker dig legitimerad musiklärare gärna med behörighet i andra ämnen så som bild och SO som har ett stort engagemang och brinner för elevernas utveckling. Ditt uppdrag är att i samarbete med övriga lärare i arbetslaget ge eleverna i åk 1-6 goda förutsättningar att nå målen. Du kommer att arbeta med undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr11. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling. Du varierar din undervisning och anpassa...
2021-06-22 2021-08-08
Stenungsunds kommun, Miljö och Hälsa Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning enskilda avlopp
Inom Verksamhet Bygg Miljö arbetar idag ca 28 personer. Gruppen som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken består idag av 8 inspektörer. Vi har behov av förstärkning och nu söker vi dig som vill arbeta hos oss. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara tillsyn och prövning av enskilda avlopp och strandskydd. Arbetsuppgifterna innebär handläggning av inkommande ansökningar och remisser, tillsyn i fält, information och rådgivning samt dialog med externa och interna kontakter. Arbetet är självständigt men kommer att bedrivas både enskilt...
2021-06-22 2021-08-02
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarie till Äldreboenden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid ev frånvaro. Vi ger dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssy...
2021-06-21 2021-08-31
1 2 >