Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Operativ samordnare för förskolans uppsökande verksamhet
Du kommer att arbeta inom ett projekt som innebär att planera och genomföra uppsökande insatser för att få fler att påbörja studier inom kommunal vuxenutbildning samt minska andelen barn som inte går in förskola. En viktig målgrupp för uppdraget är utlandsfödda kvinnor med barn som inte deltar i samhällslivet och som har barn som inte går i förskolan. Du arbetar tillsammans med operativ samordnare för vuxenutbildningens uppsökande verksamhet i en gemensam satsning med start under hösten 2021. Projektets mål är att öka språkkunskapen hos mammor ...
2021-07-26 2021-08-09
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Stödassistent till fritids för ungdomar med funktionsvariation
Vi är nu på jakt efter en hjärtlig medarbetare som vill arbeta helgfria vardagar på 50 % hos oss. Arbetet innehåller såväl omvårdande arbetsuppgifter som att skapa en meningsfull fritid.
2021-07-22 2021-08-08
Sigtuna kommun, Digitaliseringsenheten Verksamhetsutvecklare/Projektledare
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i Sigtuna kommuns fortsatta digitaliseringsarbete. Du kommer att leda eller delta i digitaliseringsprojekt inom vitt skilda områden i kommunen, alltid i nära samarbete med verksamheterna och övriga kollegor på DigIT. Projekten kan ibland vara komplexa och spänna tvärfunktionellt över organisationen. Därför är det viktigt att du är van att hantera komplexa uppdrag med ibland motstridiga krav från olika intressenter. Du bidrar med kunskap och expertis om hur digitaliseringen kan bidra till förbättringar,...
2021-07-22 2021-08-30
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteam
Vi söker en ny kollega till vårt barnsäkerhetsteam (BST) då en av oss ska byta till en annan enhet inom kommunen. BST består av enhetschef, samordnare, en socialsekreterare, två familjebehandlare och två behandlingsassistenter. I BST arbetar vi med säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safety och har till uppdrag att arbeta intensivt i familjer där det finns en hög oro och risk för barnet utifrån att det förekommer våld eller andra svåra omsorgsbrister. Arbetet sker med ett tydligt barnperspektiv och det ska finnas möjlighet till krisstöd och...
2021-07-21 2021-08-03
Sigtuna kommun, Råbergsskolan Skolbibliotekarie/Lärare mot fritidshemmet 75%
- Du vägleder elever vid val av litteratur både enskilt och i grupp samt ansvarar för fortlöpande hantering kopplat till skolans bibliotek, såsom inköp, utlån, registrering av böcker mm. - Du kommer att samarbeta med skolans och fritidshemmets pedagoger för att, inom ramen för skola och fritidshem, främja elevers läslust, läsförmåga och läsförståelse samt utveckla arbetet gällande källkritik och informationssökning. - Du kommer att ingå i och vara Råbergsskolans representant i ett flertal av kommunens nätverk såsom nätverket för skolbibliotek...
2021-07-16 2021-08-02
AB SigtunaHem SigtunaHem söker Projektledare
Som Projektledare ingår du i Projektavdelningen med placering på SigtunaHems huvudkontor i Märsta. Avdelningen som helhet ansvara för nyproduktion, ombyggnation och mindre projekt. Närmast i tiden ligger en rad spännande projekt. Ett av dem innefattar nybyggnation av två kvarter precis i anknytning till Märsta station, om ca 200 lägenheter med butiker, restauranger och kontor. Ett annat är en stadsomvandling som påbörjades 2020 med nyproduktion av närmare 300 bostäder, både lägenheter och radhus, i olika etapper. Vi är även med och utvecklar Si...
2021-07-16 2021-08-15
Sigtuna kommun, Komvux Uppsökande SFI-lärare till Sigtuna kompetenscenter
Ditt arbete innebär att planera och genomföra uppsökande insatser för att få fler att påbörja studier inom kommunal vuxenutbildning. En viktig målgrupp för uppdraget är utlandsfödda kvinnor som inte deltar i samhällslivet och som har barn som inte går i förskolan. Du arbetar tillsammans med operativ samordnare för förskolans uppsökande verksamhet i en gemensam satsning med start under hösten 2021. Projektets mål är att öka språkkunskapen hos mammor med utrikes bakgrund samt att öka andelen barn 1-5 år som går i förskolan. Då arbetet både omf...
2021-07-15 2021-08-08
Sigtuna kommun, HSO Sjuksköterska inom LSS
Arbetet innebär att självständigt ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-omsorgen och socialpsykiatrin samt kommunens dagliga verksamheter. Du kommer att ingå i ett team bestående av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. I ditt arbete är utgångspunkten att ge en god och säker vård där brukarnas egna resurser stärks och tillvaratas. Du ska främja en LSS-omsorg som är präglad av ett hälsoperspektiv. Som sjuksköterska är du direkt underställd chefen för hälso- och sjukvårdsorganisationen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och...
2021-07-14 2021-08-09
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare i Svenska och Svenska som andra språk
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 7-9. Din ämneskompetens består av Svenska och Svenska som andra språk. Du kommer att undervisa i år 7-9 i och tillsammans med andra lärare i svenska och sva. Tillsammans med kollegor är du en betydande person i skolans utvecklingsarbete i Svenska som andra språk. Du kommer också att vara en del av skolans utvecklingsarbete om Nyanländas lärande.
2021-07-08 2021-08-06
Sigtuna kommun, Myndighetsgruppen ÄON Specialisthandläggare inriktning äldre
Nu söker vi dig som är intresserad av nya och spännande arbetsuppgifter som ett led i vår strävan efter att höja kvalitén i myndighetsutövningen på vår enhet. Myndighetens framtida organisation består av 1 enhetschef, 19 biståndshandläggare, verksamhetshandläggare och 2 specialisthandläggare. Enheten arbetar med myndighetsutövning inom områdena LSS, Socialpsykiatri och äldre. Specialisthandläggarna på enheten är inriktade inom olika områden men ska samverka, stödja och täcka upp för varandra. Som specialisthandläggare inom Myndighetsenheten a...
2021-07-07 2021-08-01
Sigtuna kommun, IT-enheten Tjänsteansvarig för Användarnära hårdvara
Vi söker dig som vill vara en viktig nyckelperson i Sigtuna kommuns IT-organisation. Du kommer att ha det såväl strategiska som operativa ansvaret för kommunens användarnära hårdvara och ditt uppdrag innebär att med kostnadseffektivitet i fokus, säkerställa att våra slutanvändare (medarbetare och elever) alltid har tillgång till högkvalitativ och funktionell hårdvara. Du kommer att ansvara för framtagande och utveckling av processer kopplat till inköp, utbyten, återvinning, reklamationer, garantiärenden, uppgraderingar, underhåll och support....
2021-07-06 2021-08-20
Sigtuna kommun, Ekonomi Utvecklingsorienterad systemekonom
Vill du förändra, utveckla och skapa effektiva processer? Är du skicklig och analytisk med databas och dataintegration i botten? Gillar du att skapa användarvänliga datadrivna gränssnitt och rapportfunktioner och stödja organisationen i analys och rapportering? Då är du den vi söker som ny kollega hos oss! Du som söker är en datadriven systemekonom som vill vara med att bygga upp kommunövergripande system och processer för rapportering, analys, utveckling och servicejämförelse, såväl inom kommunen som externt mot våra invånare. Du kommer at...
2021-07-06 2021-08-15
Sigtuna kommun, Centralskolan Lärare i Ma/No och Teknik år 7-9 på Centralskolan
Under läsåret 21/22 kommer du undervisa matematik och teknik i år 7-9 samt ha mentorskap. Tjänsten kan innehålla även NO i framtiden. Du kommer även undervisa i teknik. Vi söker dig som vill arbeta systematiskt och strukturerat i ett erfaret arbetslag där samarbete och ständig utveckling är en viktig del i ämneslaget. Du ingår i ett arbetslag där du samverkar med kollegorna för att ständigt utveckla verksamheten. Du ingår i ett arbetslag där samarbete är viktig och alla elever är allas elever. Du är engagerad i elevernas utveckling och välm...
2021-07-06 2021-08-03
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen skolkurator sökes
Vi söker en engagerad skolkurator till två byskolor i kommunen, en tjänst på 60% Som skolkurator ingår du i elevhälsans team bestående av skolsköterskor, specialpedagoger, kurator och skolpsykologer. Du kommer att tillsammans med andra professioner på skolorna, och inom elevhälsoteamet, främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Du har ett genuint intresse och en vilja att stödja eleverna att nå målen i skolan utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:...
2021-07-05 2021-08-08
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Specialpedagog mot förskolan med inriktning tal, språk och kommunikation.
Du tillhör en central barn- och elevhälsa som verkar för att alla barn ska mötas i en förskola och skola som främjar hälsa, lärande och trygghet. Som specialpedagog på barn-och elevhälsoenheten arbetar du på uppdrag av förskolerektor med att ge verksamhetsstöd till barn och personal. Arbetet är främst förebyggande i syfte att skapa goda lärmiljöer men innebär också att identifiera hinder och möjligheter i lärmiljön på organisations-, grupp-, och individnivå samt stödja i arbetet med extra anpassningar. Du medverkar till utveckling av arbet...
2021-07-02 2021-08-08
Sigtuna kommun, Öppenvårdsenheten Vuxenbehandlare till Öppenvården i Sigtuna Kommun
Behandlingsarbete med vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik samt psykisk ohälsa och deras nätverk. Din roll som behandlare inom öppenvården är att tillsammans med arbetsgruppen ansvara för behandlingsarbete, motivation och stöd för målgruppen vuxna med beroendeproblematik och psykisk ohälsa samt deras närstående/anhöriga. Vi söker dig som vill bidra med idéer och engagemang i ett läge då vi fortsätter vidareutveckla verksamheten. Befattningen kräver att du i hög grad samverkar med andra aktörer, både internt och externt.
2021-06-30 2021-08-22
Sigtuna kommun, Kommunledningskontoret Erfaren projektledare Samhällsbyggnadslyftet
Sigtuna kommuns vision är att vara den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Som en del i detta görs en ambitiös satsning mot segregation som går under namnet Samhällsbyggnadslyftet och som innehåller både bostadspolitiska och sociala åtgärder. Utvecklingsarbetet baseras på en Social kompass som har visat på en omfattande segregation i kommunen utifrån bland annat hälsa, födelseland, arbetslöshet, inkomst och utbildningsnivå. Vi söker nu en erfaren projektledare för de sociala åtgärderna som ska identifieras, planeras och...
2021-06-28 2021-08-04
Sigtuna kommun, HSO Sjuksköterska inom äldreomsorgen
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med engagemang och vilja att arbeta med äldre människor samt intresse av att vidareutveckla vår verksamhet. Här är du expert i omvårdnad av den komplexa äldre människan. Vi arbetar även nära andra professioner i en komplex miljö, där du fattar självständiga beslut, utmanar och utvecklar dig själv. I arbetet måste vi förhålla oss, inte bara till våra äldre, utan till anhöriga, myndigheter och övrig sjukvård. Arbetet ska integreras på ett professionellt sätt med hänsyn till gällande lagar vilket gör arbetet s...
2021-06-28 2021-08-01
Sigtuna kommun, Museiverksamheten Konstintendent
Är du en driven person och van projektledare? Som konstintendent på Sigtuna Museum & Art ansvarar du för den offentliga konsten i Sigtuna kommun, utställningar och program med fokus på samtidskonst och projekt där konst på olika sätt kan kopplas samman med historia. Uppdragen är att projektleda gestaltningsuppdrag för offentlig konst i Sigtuna kommun tillsammans med projektledare på samhällsbyggnadskontoret och fastighetsavdelning. Att hålla i arbetsprocessens alla moment från början till avslut; med val av konstnärer, avtal, inköp, gestaltni...
2021-06-22 2021-08-01
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Administratör med bemanningsansvar
Som administratör arbetar du i huvudsak med administrativa arbetsuppgifter . Du är bemanningsansvarig med ett strukturerat, servicemedvetet och självständigt arbetssätt. I ditt uppdrag ansvarar du för bemanningen samt bistå och avlasta Enhetscheferna i dennes administrativa uppgifter. Du har också ett övergripande administrativt och operativt ansvar för att stötta medarbetare och bemanningsansvariga ute på enheterna i det dagliga arbetet i Time Care, Personec P och Raindance. Arbetsuppgifterna består bland annat av: - Den dagliga bemanningen ...
2021-06-22 2021-07-30
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare i trä- och metallslöjd
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 7-9. Din ämneskompetens består av trä- och metallslöjd. Du kommer att undervisa i år 7-9. Du arbetar nära ditt arbetslag och i ditt ämneslag. Tillsammans med kollegor är du en betydande person i skolans praktiskt- och estetiska undervisning. Ett pågående utvecklingsarbete är språkutvecklande arbete i alla ämnen.
2021-06-16 2021-08-09
Sigtuna kommun, Teknik- och servicekontoret Anläggningsarbetare till Teknik- och gatudriftsenheten
Vi söker dig som vill jobba med drift och underhåll på teknik och gatudriftsenheten. Arbetsuppgifterna är varierande. Allt från smålagningar med asfalt, kantsten, köra maskin eller utföra andra typer av underhåll, såsom dikesslåtter och underhålla dagvattenbrunnar. Vinterväghållning med plogning och sandning under vinterhalvåret. Under vinterhalvåret ingår även beredskap för vinterväghållning.
2021-06-14 2021-08-10
Sigtuna kommun, Arhem Finsktalande undersköterska
Vi söker dig som talar finska och som är intresserad av att arbeta med kvalité och utveckling av vår verksamhet. Är du undersköterska och vill arbeta i en positiv och utvecklande arbetsplats? Arhems särskilda boende erbjuder dig ett utvecklande uppdrag för dig som vill vara med och utveckla verksamheten och lyfta den till nästa nivå. Som omvårdnadspersonal ger du omvårdnad, social omsorg och livskvalitet med utgångspunkt från varje brukares behov och önskemål. Du ingår i vårt team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar...
2021-05-27 2021-08-13
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet SYV/ Mentor
På Arlandagymnasiets högskoleförberedande program jobbar vi hårt för att alla elever ska få samma möjligheter. Detta innebär att mentorskapet är en viktig del i arbetet hos oss och med våra elever. Du som mentor följer eleven, bevakar elevens intressen, samarbetar med lärarna och för dialog med vårdnadshavare. Eleven står i fokus och du är den som samordnar allt. Det blir din uppgift att hålla i utvecklingssamtalen och förmedla och sammanställa de omdömen som eleverna fått. Ett coachande förhållningssätt är av stor vikt. De klasser du ansvarar ...
2021-05-26 2021-08-04