Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Vi söker utredande socialsekreterare som utreder barn och unga i åldern 0-18 år (21 år), beviljar insatser med stöd av SoL och LVU samt följer upp insatserna. Du kommer att ingå i ett utredningsteam och arbeta nära kollegor. Du får dagligt stöd i arbetet av 1:e socialsekreterare. Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att med utgångspunkt i BBiC utreda barns behov av skydd och stöd. I ditt arbete utgår du ifrån ett systemorienterat synsätt och en evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i process...
2024-04-15 2024-05-13
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock inom Måltidsservice
Du utgår ifrån ett av våra kök och arbetar i vår pool vars syfte är att täcka upp i det kök där behov uppstår. Kockarna i poolen ska kunna arbeta i hela Måltidsservice.
2024-04-15 2024-05-10
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skoladministratör
Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter och det kommer att krävas att du tycker om att ha många bollar i luften. Som skoladministratör hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ett delat ansvar för både personal, barn och elever. Det innebär till exempel uppgifter såsom vikariehantering, lön- och arbetstidsfrågor, avtal, diarieföring, arkivering, schema, elevgrupperingar och betygsarbete. Som administratör använder du digitala verktyg såsom Schoolsoft, WinLas, Vklass, Visma och Google Drive. En del av dina arbetsu...
2024-04-12 2024-04-28
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning LSS-handläggare
Som LSS-handläggare hos oss skall du informera, utreda, följa upp, inhämta underlag, bedöma behov och besluta om insatser enligt gällande lagstiftning. Vi handlägger enligt modellen IBIC (Individens behov i centrum). Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut. Arbetet innebär samverkan med andra professioner samt myndigheter och du kan komma att re...
2024-04-05 2024-04-28
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skoladministratör
Du arbetar nära skolledningen på skolan och har i din roll kontakter både med elever, vårdnadshavare och personal. Som skoladministratör hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du har många bollar i luften. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är löne- och personaladministration, elevadministration, dokumenthantering, diarieföring, arkivering, schema och betygshantering. Du ansvarar även för vikarieanskaffning och den dagliga bemanningen. Du är ett administrativt stöd till skolledningen och sköter allmänna expeditionsuppgifter såsom telefon och...
2024-04-04 2024-04-21
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skolkurator
Vi söker en skolkurator som tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. Du är en del av skolans elevhälsa och ska skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Som skolkurator ska du främja måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Genomföra olika former av samtal såsom stöd-, mot...
2024-04-04 2024-04-21
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i spanska, åk 6-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i spanska i åk 6-9 och jobba tillsammans med en nära kollega och i ämnesmässig närhet med cirka fem kollegor med regelbundna träffar för bland annat kollegialt lärande, gemensam planering och analys av undervisningen. Du tillhör även ett årskursknutet team, som träffas lika regelbundet. I teamet samarbetar ni kring elevvård, övergripande pedagogiska frågor och specifika frågor för årskursen. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till klassföreståndarskapets ...
2024-04-04 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i matematik och musik, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i åk 7-9 på Bokelundsskolan, i ämnena matematik och musik. I musikämnet är det delvis halvklassundervisning i två årskurser, i matematik undervisar man i klass med delning. Du tillhör två ämneslag med regelbundna träffar för bland annat kollegialt lärande, gemensam planering och analys av undervisningen. Du tillhör även ett årskursknutet team, som träffas lika regelbundet. I teamet samarbetar ni kring elevvård, övergripande pedagogiska frågor och specifika frågor för årskursen. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap ...
2024-04-04 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i idrott och hälsa, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du undervisar i åk 7-9 i idrott- och hälsa och bildar ett ämneslag med ytterligare två erfarna lärare i ämnet med regelbundna träffar varje vecka för bland annat kollegialt lärande, gemensam planering och analys av undervisningen. Du tillhör även ett årskursknutet team, som träffas lika regelbundet. I teamet samarbetar ni kring elevvård, övergripande pedagogiska frågor och specifika frågor för årskursen. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till klassföreståndarskapets och lärarpr...
2024-04-04 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i tyska och engelska, åk 6-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i tyska och engelska i åk 6-9 och jobba tillsammans med cirka sju kollegor, som hanterar språkundervisningen. Du tillhör ett ämneslag med regelbundna träffar för bland annat kollegialt lärande, gemensam planering och analys av undervisningen. Du tillhör även ett årskursknutet team, som träffas lika regelbundet. I teamet samarbetar ni kring elevvård, övergripande pedagogiska frågor och specifika frågor för årskursen. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till...
2024-04-04 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i trä- och metallslöjd, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i ämnet trä- och metallslöjd för elever i åk 7-9, i nära samarbete med tre övriga kollegor i slöjdämnet med regelbundna träffar varje vecka för bland annat kollegialt lärande, gemensam planering och analys av undervisningen. Du tillhör även ett årskursknutet team, som träffas lika regelbundet. I teamet samarbetar ni kring elevvård, övergripande pedagogiska frågor och specifika frågor för årskursen. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till klassföreståndars...
2024-04-04 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i svenska och sva, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du undervisar i åk 7-9 i svenska och/eller sva och tillhör samtidigt ett ämneslag med fem kollegor med regelbundna träffar för bland annat kollegialt lärande, gemensam planering och analys av undervisningen. Du tillhör även ett årskursknutet team, som träffas lika regelbundet. I teamet samarbetar ni kring elevvård, övergripande pedagogiska frågor och specifika frågor för årskursen. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till klassföreståndarskapets och lärarprofessionens hjälp finns...
2024-04-04 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Städare
Som städare på städservice arbetar du med städning av de kommunala verksamheterna i Sölvesborgs kommun. Du kan bli placerad inom bland annat skola, förskola, särskilt boende och/eller kontorsbyggnader. Vi har platser där man städar ensam men även platser där du arbetar med kollegor.
2024-03-28 2024-04-18
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut inom Sölvesborgs kommun erbjuder vi dig ett varierande, engagerande och stimulerande arbete. Inom kommunen tillämpar vi rökfri arbetsplats och erbjuder friskvårdbidrag alternativt friskvårdtid. Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempelvis behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar och organiserar di...
2024-03-26 2024-04-16
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Vård och Omsorg till Sölvesborgs kommun
Som Förvaltningschef inom Vård- och omsorgsförvaltningen kommer du att ha en nyckelroll där du leder och utvecklar verksamheten strategiskt inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Du kommer att samarbeta nära med Vård- och omsorgsnämnden samt delta i kommunens ledningsgrupp och kris- och beredskapsgrupp. Rollen inkluderar personal-, budget- och verksamhetsansvar. Vård- och omsorgsförvaltningen består av tre verksamhetsområden: särskilt boende, hemtjänst samt hälso- och sjukvård och myndighet. Totalt består förvaltningen av cirka 450 ...
2024-03-21 2024-04-17
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef till Sölvesborgs kommun
Som Ekonomichef kommer du att vara ansvarig för ekonomiavdelningen som består av 10 medarbetare. Områden som hanteras av ekonomiavdelning är bland annat budget, redovisning, delårsrapporter, bokslut, övergripande ekonomiska analyser, intern kontroll, bolags- och finansfrågor och ekonomiservice. Vidare ansvarar du för att leda och utveckla Sölvesborg kommuns ekonomistyrning. Som Ekonomichef kommer du att vara en nyckelperson i att ge strategiskt stöd till politik- och tjänstemannaledningen samt vara föredragande i ekonomifrågor inför kommunfull...
2024-03-21 2024-04-21
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Trygg Hemgång söker sommarvikarier - Undersköterska till HSL-organisationen
I Trygg Hemgång arbetar tre undersköterskor som dagligen verkar med övriga professioner inom förvaltningen men även sjukhuspersonal. Huvuduppdraget innefattar att ta emot brukare i ordinärt boende som har vistats på sjukhus alternativt korttidsboende. Teamet är specialiserade i att trygga hemgångar, de arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och arbetar för att hitta lösningar för att stötta patienten i sitt dagliga liv. Insatsen beviljas av biståndshandläggare inom kommunen. Ni planerar och lägger upp arbetet utifrån patientens ...
2024-01-04 2024-04-30
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Semestervikarier till äldreomsorgen och funktionsstöd i Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun söker semestervikarier till äldreomsorgen och funktionsstöd samt socialpsykiatrin. Omvårdnadsuppgifterna är en del av arbetsuppgifterna, likaså service och hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet innebär också att stödja, hjälpa och ge pedagogiskt stöd till brukare, samt arbeta tydliggörande och motiverande. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Som semestervikarie erbjuder vi dig introduktion och gör vårt bästa för att ta väl hand om dig! Behovet av semestervikarier är främst under vecka 25-32. Vi...
2023-12-19 2024-06-09