Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Elevassistent till Tärendö skola
Som elevassistent ska du finnas till hands som god kommunikativ person för eleven i skolan. I arbetet förväntas att du finns vid elevens sida såväl vad gäller undervisande situationer som vid raster. Du hjälper eleven att få struktur och planering för skoldagarna och stöttar eleven socialt och pedagogiskt. Du är elevens främsta länk till den pedagogiska personalen och är ett viktigt verktyg för elevens skolvardag och kommunikation. I arbetsuppgiften kan även ingå att hjälpa eleven vid toalettbesök, omklädning och matsituation.
2022-09-22 2022-10-06
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Vik. Förskollärare till Pajala C
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs i utbildningen och att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, att undervisningen systematiskt analyseras och att läroplansmålen integreras till en helhet i utbildningen. Dokumentation utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. För oss är den pedagogiska lärmiljön, pedagogernas undervisande förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet viktiga pusselbitar för ...
2022-09-22 2022-10-06
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Vik. Förskollärare till Pajala C
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs i utbildningen och att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, att undervisningen systematiskt analyseras och att läroplansmålen integreras till en helhet i utbildningen. Dokumentation utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. För oss är den pedagogiska lärmiljön, pedagogernas undervisande förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet viktiga pusselbitar för ...
2022-09-22 2022-10-06
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Verksamhetsledare inom LSS
Som verksamhetsledare arbetar du med verksamhetsfrågor. Du verkställer beslut, ansvarar för att genomförandeplaner upprättas och att metoder implementeras. Du deltar på brukarmöten och arbetsplatsträffar och ansvarar för att verksamhetssystem används korrekt, du är väl förtrogen med kvalitetsledningssystemet. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som att vara delaktig i schema- och vikarieplanering och att beställningar görs utifrån policy. I tjänsten ingår att vikariera som enhetschef när någon av det ordinarie cheferna är frånvarande...
2022-09-21 2022-10-03
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg Sjuksköterska
Som joursköterska på Pajala kommun arbetar du främst kvällar, helger och nätter. Arbetet innehåller bland annat telefonrådgivning, du gör hembesök inom särskilt boende, LSS-bostäder samt hemsjukvård i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter är sjuksköterskebedömningar och åtgärder, handledning och delegering till omvårdnadspersonal, kontakt med närstående och andra vårdgivare. Jobbet är självständig och mycket varierande. Verksamheten planerar att införa individuell schemaplanering. Du ingår i en arbetsgrupp som består av sjuksköterskor, arbets...
2022-09-14 2022-10-16
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef till Tärendö Äldreomsorg
Socialtjänstens enhetschefer har budget-, personal- och verksamhetsansvar för sina verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa förutsättningar för goda relationer med personal, brukare, anhöriga, fackliga företrädare samt andra verksamheter och samverkansparter inom och utanför socialtjänsten. Då vi lever i en föränderlig värd, inom samtliga ansvarsområden, förväntas även ett ledarskap som fungerar väl i förändringsledning/kvalitetsutveckling.
2022-09-13 2022-09-26
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Pajala bibliotek söker timvikarie – biblioteksassistent
Din arbetsplats är ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Hit kommer människor i olika åldrar och med olika frågor. Den yttersta ramen för uppdraget är bibliotekslagen. Det dagliga sammanhanget utgår ifrån den enskilde individens behov. Tjänsten omfattar arbete på dagtid, eftermiddag och ibland kvällstid. I arbetet ingår daglig hantering av medier, såväl tidskrifter som böcker och andra fysiska medietyper. Biblioteket genomför även annan verksamhet såsom författarträffar, familjedagar mm. Du medverkar även vid planering och genomförande kring ...
2022-09-13 2022-09-26
Pajala kommun Sektorchef för teknik och service
Som sektorchef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp det övergripande arbetet inom sektorn tillsammans med dina underställda chefer. Du kommer att ansvara för sektorns ekonomiska resultat och för att verksamheterna inom sektorn bedrivs med ett helhetsperspektiv som gör mest nytta för kommunens medborgare. Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp. Tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen ansvarar ni gemensamt för att driva övergripande och kommungemensamma frågor med fokus på helheten. Uppdrage...
2022-09-12 2022-10-16
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Verksamhetsledare till Älvbacka vård och omsorgsboende.
Som verksamhetsledare arbetar du med verksamhetsfrågor. Du verkställer beslut, ansvarar för att genomförandeplaner upprättas och att metoder implementeras. Du deltar på brukarmöten, ansvarar för att verksamhetssystem används korrekt och du är väl förtrogen med kvalitetsledningssystemet. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som att vara delaktig i schema- och vikarieplanering och att beställningar görs utifrån policy. I tjänsten ingår att vikariera som enhetschef när ordinarie chef är frånvarande.
2022-09-12 2022-09-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Bemanningsenheten söker timvikarier till stöd och omsorg
Som vikarie inom stöd och omsorg kan du arbeta inom särskilt boende eller i brukares eget hem med den enskildes behov i fokus. Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i sin vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet. För att kunn...
2022-09-01 2022-10-31
Pajala kommun Pajala centralskola söker timvikarier - elevassistenter och lärare
Som vikarie ersätter du en frånvarande medarbetare. Du ska tillsammans med andra anställda arbeta för att elevernas skoldag ska bli så bra som möjligt. Du ska skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för deras behov, men också ta ansvar och sätta gränser. Elevassistenter arbetar främst med elever med särskilda behov Lärarvikarier arbetar med undervisning av elever t ex i klassrum men även andra uppgifter som t ex studiebesök kan förekomma
2022-08-25 2022-10-31
Pajala kommun, Stabsfunktionen Bemanningsenheten söker vikarier till förskolor
Vi har behov av vikarier till alla våra förskolor i Pajala centralort, Sattajärvi, Korpilombolo, Tärendö och Junosuando. Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Som vikarie är du engagerad, initiativtagande och intresserad av att vilja utföra det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Som vikarie stimulerar du barns nyfikenhet, utmanar deras förm...
2022-08-15 2023-06-11