Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare- lågstadiet, Åk F-3 Smedskolan
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna F-3
2022-06-22 2022-07-05
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare i svenska/SO, Pajala Centralskola
Du ska bedriva undervisning och utbildning i svenska och SO, anpassa lärandemiljön utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med arbetslaget. Tillsammans med arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven.
2022-06-22 2022-07-05
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare inriktning Ma/NO
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever på Pajala Centralskola.
2022-06-22 2022-07-10
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Förskollärare till Pajala C
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs i utbildningen och att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, att undervisningen systematiskt analyseras och att läroplansmålen in...
2022-06-20 2022-07-04
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Vik. Förskollärare till Pajala C
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs i utbildningen och att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, att undervisningen systematiskt analyseras och att läroplansmålen integreras till en helhet i utbildningen. Dokumentation utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. För oss är den pedagogiska lärmiljön, pedagogernas undervisande förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet viktiga pusselbitar för ...
2022-06-20 2022-07-04
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Elevassistent till Tärendö skola
Som elevassistent ska du finnas till hands som god kommunikativ person för eleven i skolan. I arbetet förväntas att du finns vid elevens sida såväl vad gäller undervisande situationer som vid raster. Du hjälper eleven att få struktur och planering för skoldagarna och stöttar eleven socialt och pedagogiskt. Du är elevens främsta länk till den pedagogiska personalen och är ett viktigt verktyg för elevens skolvardag och kommunikation. I arbetsuppgiften kan även ingå att hjälpa eleven vid toalettbesök, omklädning och matsituation.
2022-06-17 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare Fritidshem- fritidspedagog
Arbete i fritidshemmet Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolverksamheten och bidra till elevernas utveckling och lärande samt ge elever en meningsfull fritid. Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever. På fritidshemmet kan elever vara under den del av dagen då d...
2022-06-17 2022-06-26
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare i Svenska som andraspråk
Undervisning/utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter. Bedriva undervisning och utbildning i svenska som andraspråk (SVA) och anpassa lärandemiljön utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet u...
2022-06-17 2022-07-01
Pajala kommun, Stabsfunktionen Medarbetare till bemanningsenheten
Bemanningsenheten tillhör kommunens HR-avdelning och är en central funktion för planering och rekrytering av vikarier när vikariebehov uppstår i Pajala kommuns verksamheter. Bemanningsenhetens uppgift är att samordna och effektivisera vikarieplaneringen och så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid frånvaro i verksamheterna. Som medarbetare på bemanningsenheten ansvarar du även för det administrativa arbetet kring personal knuten till bemanningsenheten. Det innebär att vara delaktig i uppföljning av vikarier, nyrekryteri...
2022-06-16 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, Asphemmet Junosuando
Arbetet består i att stödja, handleda, ge service och personlig omvårdnad till de boende. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation och kontakt med anhöriga m.m. På Asphemmet sköts städning, klädtvätt samt till en viss del matlagning av personalen på boendet därav ingår detta i arbetsuppgifterna.
2022-06-16 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till hemtjänsten, Junosuando
Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra hemtjänstbrukare samt vid behov även tjänstgöra på vårt SÄBO Asphemmet beläget i Junosuando. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Junosuando ansvarar för alla brukare med trygghetslarm inom vårt område och därav ingår trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.
2022-06-16 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Chef Kommunalteknik
I din roll som kommunalteknisk enhetschef jobbar du inom kompetensområdena gator och vägar, renhållning samt vatten och avlopp. I din organisation arbetare ni tätt inom enheten och du har tillgång till driftpersonal, arbetsledare och administrativ personal. Enheten är under ständig utveckling för att möta upp nya lagkrav och vara i framkant med digitaliserade arbetssätt allt vad gäller administration till drift. Vi ser att du är innovativ och har en framåtanda. Arbetet som enhetschef är varierat och du blir inblandad både i den dagliga driften ...
2022-06-14 2022-06-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef till Älvbacka vård- och omsorgsboende
Som enhetschef har du verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar där utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt ledaruppdrag. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa förutsättningar för goda relationer med personal, brukare, anhöriga, fackliga företrädare samt andra verksamheter och samverkansparter inom och utanför sektorn. Då vi lever i en föränderlig värld förväntas ett ledarskap som fungerar väl i förändringsledning och kvalitetsutveckling inom samtliga ansvarsområden.
2022-06-13 2022-08-14
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Verksamhetsledare till Älvbacka vård och omsorgsboende.
Som verksamhetsledare arbetar du med verksamhetsfrågor. Du verkställer beslut, ansvarar för att genomförandeplaner upprättas och att metoder implementeras. Du deltar på brukarmöten, ansvarar för att verksamhetssystem används korrekt och du är väl förtrogen med kvalitetsledningssystemet. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter som att vara delaktig i schema- och vikarieplanering och att beställningar görs utifrån policy. I tjänsten ingår att vikariera som enhetschef när ordinarie chef är frånvarande.
2022-06-13 2022-08-14
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Handledare till dagverksamhet
I denna tjänst är delar av arbetet förlagt på Dagverksamhetens verkstad, där du ska handleda i trä, måleri och snickeriarbeten. Resterande del av arbetet är förlagt på Solåsen. Arbetet innebär praktisk och pedagogisk handledning, strukturerat och processinriktat. Målgrupp: Personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska, kognitiva samt i vissa fall även missbruksproblematik. Insatserna ska utformas utifrån individuella behov och med stor delaktighet för berörd person. Det innebär interna och externa samarbetskontakter för att hitta lämp...
2022-06-02 2022-08-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Musiklärare
Som anställd musiklärare vid Pajala Kulturskola arbetar du i huvudsak med klassundervisning inom grundskolan, samt med undervisning på kulturskolan individuellt eller i grupp. Våra musiksalar är väl utrustade och det finns tillgång till Ipad med program som garageband. Vi arbetar till största del i halvklass. I ditt arbete har du ansvar för att bedöma, följa upp och utvärdera undervisningen och vägleda dina elever mot både mål och delmål. Du kommer att ha huvudansvar för en skola men får också fylla upp på andra skolor där så behövs. Körkort är...
2022-05-31 2022-08-01
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Vik. Musiklärare
Som anställd musiklärare vid Pajala Kulturskola arbetar du både med klassundervisning inom grundskolan, samt med undervisning på kulturskolan individuellt eller i grupp. Våra musiksalar är väl utrustade och det finns tillgång till Ipad med program som garageband. Vi arbetar till största del i halvklass. Vi utformar tjänsten utifrån dina kunskaper och meriter. I ditt arbete har du ansvar för att bedöma, följa upp och utvärdera undervisningen och vägleda dina elever mot både mål och delmål. Du kommer att ha huvudansvar för en skola men får också ...
2022-05-31 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Park- och trädgårdssamordnare
I rollen som Park- och trädgårdssamordnare arbetare du för Pajalabostäder, Verksamhetsfastigheter och alla kommunala grönytor. Din roll är att inventera park- och samhällsnära natur, besluta åtgärder, beställa åtgärder och sen följa upp resultatet. Inom ditt kompetensområde är du nyckeln mellan ide och utförande. Vi vill öka fokus på attraktiva miljöer och få lekplatser, bostadsområden, parker och rastplatser mer grönskande. Tillsammans i enheten kommer ni att utveckla våra samhällen och sätta guldkant på medborgarnas fritid samt den interna s...
2022-05-25 2022-06-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg Sjuksköterska
Dina arbetsuppgifter är sjuksköterskebedömningar och åtgärder. Du arbetar i hela Pajala Kommun, dvs kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg och individomsorg samt patienter i hemsjukvården. Jobbet är självständig och mycket varierande. Tjänstgöring främst kvällar, nätter och helger.
2022-05-19 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg. Arbetsterapeut
Som legitimerad arbetsterapeut är du med och skapar förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt genom bl.a. rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I rollen som arbetsterapeut hittar du tillsammans med patienten, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka och bedöma rehabiliteringsbehov, följa rehabiliteringsprocessen...
2022-05-19 2022-06-30
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare åk 4-5 Gårdbyskolan, Korpilombolo
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 4-5.
2022-05-05 2022-06-26
Pajala kommun Pajala centralskola söker timvikarier - elevassistenter och lärare
Som vikarie ersätter du en frånvarande medarbetare. Du ska tillsammans med andra anställda arbeta för att elevernas skoldag ska bli så bra som möjligt. Du ska skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för deras behov, men också ta ansvar och sätta gränser. Elevassistent...
2022-01-04 2022-06-30