Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Arbetsledare
Vill du arbeta med att hjälpa individer som står utanför den öppna arbetsmarknaden? Vill du samtidigt skapa framtidstro för våra ungdomar? Då är detta något för dig! Som arbetsledare med sikte på framtiden, arbetar du på kommunens arbetsmarknadsenhet med att leda och fördela det dagliga arbetet. Du arbetar även med att handleda och coacha personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Du kommer ingå i arbetsmarknadsenhetens driftgrupp. Dina arbetsuppgifter som arbetsledare kommer vara att: - planera arbetsuppgifter för ferieungdomar med ...
2021-02-18 2021-04-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Specialpedagog/speciallärare/grundskollärare
Undervisning och utbildning av elev på särskolan. Undervisningen sker integrerat på högstadiet.
2021-02-16 2021-03-01
Pajala kommun Chef Strategisk utveckling samt vikarie Sektorchef Teknik och service
Du kommer att vikariera som Sektorchef samt chef för strategisk utveckling under tiden som ordinarie chef är tillförordnad kommunchef fram till och med 30 juni 2021. Sektor Teknik och service inrymmer verksamheterna Räddningstjänst, Kost, hygien och fritid, Kommunalteknik samt Pajala flygplats. Dessa enheter har egna enhetschefer, så du är länken mellan driftorganisation och politik samt ingå i kommunens ledningsgrupp. I tjänsten ingår även chef för Strategisk utveckling. I denna verksamhet är du chef för medarbetare som jobbar med platsmarknad...
2021-02-16 2021-03-02
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Markhandläggare/projektkoordinator
Du kommer att arbeta med kommunens markfrågor genom att exempelvis upprätta olika typer av överlåtelse- och upplåtelseavtal. I uppdraget arbetar du även med vanligt förekommande markfrågor såsom genomförande av köp och försäljning, ansökan om lantmäteriförrättningar samt upprättande av olika typer av fastighetsrättsliga avtal. Utöver det ska du projektleda i utrednings,- planerings, - och genomförande av anläggningsprojekt. Hjälpa till med upphandling av konsulter och entreprenörer enligt LOU samt styra projekt mot fastställda kvalitets, -ekon...
2021-02-15 2021-03-15
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Difttekniker
Som drifttekniker ingår du i en arbetsgrupp som främst ansvarar för drift, underhåll och utveckling av våra vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät . Arbetsområdet inom kommunalteknik är brett och över hela kommunen vilket medför ett varierande arbete som även ställer krav på dig att vara flexibel och kunna planera arbetet effektivt. Tjänsten ligger inom Sektor Teknik & Service, kommunalteknik. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten vilket medför att både planerade och akuta arbeten förekommer.
2021-02-15 2021-02-28
Pajala kommun Kommunchef
Kommunchefen i Pajala är kommunens ledande tjänsteperson med 11 direkt underställda och ska utveckla en helhetssyn för verksamheten och samordna sektorcheferna i detta arbete. Ansvarar för beredning och föredragning av ärenden till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Samordna kommun och de kommunala bolagen i syfte att nå de kommunala målen och visioner. Leda och följa upp kommunens olika verksamheter och ansvara för att dessa bedrivs med ett helhetsperspektiv som gör mest nytta ...
2021-02-03 2021-02-24
Pajala kommun Semestervikarier Socialsekreterare
Vi söker socionomer till vuxengruppen och barn- och familjegruppen. Vuxengruppen ansvarar för utredning och insatser till personer över 18 år. Tjänsten innebär myndighetsutövning där du i huvudsak utreder behov, fattar beslut om insatser och följer upp dessa främst inom socialpsykiatri, missbruk, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, boendefrågor samt integration men det förekommer även andra arbetsuppgifter enligt enhetschefens direktiv. Barn- och familjegruppen arbetar med myndighetsutövning/handläggning riktat mot barn, unga och dera...
2020-12-12 2021-04-30
Pajala kommun Semestervikarie Leg Fysioterapeut/sjukgymnast
Arbetet består av fysioterapeutiska bedömningar och insatser, t.ex. träningsprogram och hjälpmedelsförskrivning. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånd, hälso och sjukvårdsenhet BHOS. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särskilt boende för funktionshindrade inom individomsorgen.
2020-12-11 2021-04-30
Pajala kommun Semestervikarier Sjuksköterskor
Du arbetar som sjuksköterska inom Pajala kommuns verksamheter. Du planerar och leder omvårdnadsarbetet inom ansvarsområdet, bedömer och utför självständigt medicinska behandling- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal. Du har ett nära samarbete med övriga aktörer. Arbetstiden kan vara förlagd både på dag, kväll och natt.
2020-12-11 2021-04-30
Pajala kommun Semestervikarie Leg Arbetsterapeut
Arbetet består av arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder, t.ex. ADL, träningar och hjälpmedelsförskrivning. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånd, hälso och sjukvårdsenhet BHOS. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och för funktionshindrade inom individomsorgen.
2020-12-11 2021-04-30
Pajala kommun Semestervikarier Enhetschef
Sektorns enhetschefer har verksamhet-, budget- och personalansvar inom sitt ansvarsområde. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa förutsättningar för goda relationer med brukare, anhöriga, andra verksamheter och samverkansparter inom och utom sektorn
2020-12-11 2021-04-30
Pajala kommun Semestervikarier Biståndshandläggare
Biståndsbedömning utifrån IBIC- Individens Behov i Centrum enligt SoL och LSS. Du kommer att jobba med utredning, bedömning, beslut och uppföljning av insatser enligt SOL och LSS. Du samverkar med den enskilde och även samverkan med anhöriga och övriga verksamheter inom kommunen samt med externa myndigheter och utförare.
2020-12-11 2021-04-30
Pajala kommun Semestervikarier till sektor stöd och omsorg
Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i dennes vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår likaså att utföra medicinska uppgifter på delegation. För att kunna arbeta i en del verksamheter krävs det att du går utbildning i förflyttningstek...
2020-12-11 2021-04-30