Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till hemtjänsten, vikariat på 100 %
Ditt arbetet består av omvårdnads- och servicearbete, aktivering och städ till våra brukare som bor i eget boende. På delegering av sjuksköterska utför du även enklare hälso-och sjukvårdsuppdrag. I ditt arbete ingår också administrativa uppgifter så som dokumentation i Life Care. Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare som har trygghetslarm inom vårt geografiska område, det innebär att du i dina arbetsuppgifter även har beredskap i hemmet och nattetid vissa arbetspass. Du kommer att arbeta i team kring brukaren tillsammans med andra u...
2021-10-18 2021-11-01
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Bergnäsets hemtjänst
Vi söker nya medarbetare till Bergnäsets hemtjänst. Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad i hemmet. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera i Treserva en...
2021-10-18 2021-11-07
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Älvbacka, Pajala
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, aktivering, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation.
2021-10-15 2021-10-31
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Teknisk handläggare
I uppdraget som teknisk handläggare på sektion gata parkeringsverksamheten ingår det att hantera inkomna parkeringsärenden per telefon, e-post och felanmälan, samt vara kontaktperson mot våra upphandlade entreprenörer gällande parkeringsövervakning och fordonsflytt m.fl. Uppdraget innebär även att du utfärdar och avslutar parkeringstillstånd. Du ansvarar för våra parkeringsanläggningar och betalsystem. I betalsystemen ingår ansvar för kontroll, programmering och övervakning av parkeringsautomater samt inventarielistor och beställningar. Även ar...
2021-10-15 2021-10-29
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix SiS ungdomshem Johannisberg Kalix söker Behandlingsassistenter
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Johannisberg är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för våra ungdomar, att vara uppmärksam på ungdomarnas mående och agera utifrån de behov som finns. Arbetsuppgifterna handlar till stor del om att motivera och stötta ungdomarna i deras vardag, att gå till skolan, delta i programverksamhet, städa, tvätta och liknande. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Vår vision är a...
2021-10-15 2021-11-07
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Rektor
Som rektor har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Du har även ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala och nationella mål och riktlinjer samt att skolans pedagogik utvecklas så att eleverna ges bästa förutsättningar att utvecklas. Som rektor är du självklart också en god ambassadör för Pajala kommun och Barn- och utbildning. Pajala kommun ger goda förutsättningar att lyckas i uppdraget som rektor. Du ingår i skolchefens ledningsgrupp med andra rektorer, biträdande rektorer, e...
2021-10-15 2021-11-02
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Munkebergs förskola
Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och andra verktyg för att säkerställa kvalitén på förskolan. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och ska tillsammans med dina kollegor driva och utveckla arbetet framåt. Du ska vara kunnig och nyfiken på barns lärande samt vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom området och forskning kring barns ...
2021-10-15 2021-11-07
Luleå kommun, Socialförvaltningen Projektledare social dokumentation
Socialförvaltningen söker två projektledare som vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete gällande dokumentation. Du ska utveckla, stödja och utbilda personal inom myndighetsutövning och verkställighet i arbetet med den sociala dokumentationen. Syftet är att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som finns i lag och föreskrift. Som projektledare bidrar du till förbättringsarbete och kunskapsutveckling för att säkerställa kvaliteten på den sociala dokumentationen. Du skapar förståelse för bristerna, inventerar och undanröjer...
2021-10-15 2021-11-01
Jokkmokk kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Idrottsplatsen söker Vaktmästare vik
Ingår bland annat skötsel och drift av ishallen. Vi utför enklare reparationer och underhållsåtgärder. När det gäller utomhusanläggningar handlar arbetsuppgifterna om underhåll och skötsel av t ex konstgräsplan, utegym, elljusspår och multiarenan. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis uppgifter som klippning, harvning av vår konstgräsplan, röjning efter leder. Det ingår även att underhålla både maskiner och utrustning på våra idrottsanläggningar.
2021-10-15 2021-10-29
Kiruna Kommun Undersköterska/vårdbiträde till Triangelns hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2021-10-14 2021-10-28
Kiruna Kommun Undersköterska till Anhörig/brukarcentrum
Arbetet som undersköterska i Anhörig/brukarcentrum innebär att vara som stöd för både anhöriga och brukare genom avlastning på Träffpunkten och Mötesplatsen i gemensamma lokaler på Thulegården. Arbetet innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera
2021-10-14 2021-10-26
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Anläggningsarbetare
Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, VA-inspektör och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och dagvattennätet. • Ny servisanslutning, avloppsstopp, ventilbyten, brandpostkontroll...
2021-10-14 2021-10-29
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Personalpool, vård och omsorg
Arbetet innebär att stödja brukare i vardagen med service- , omvårdnadsinsatser och aktiviteter som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning. Delegerade HSL uppgifter ingår. Målet är att skapa en hanterbar, begriplig och meningsfull livssituation för var och en av brukarna utifrån önskemål och behov. Men också att höja kvaliteten för brukare i våra verksamheter och använda eventuell extrabemanning till aktiviteter uti...
2021-10-14 2021-10-24
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp
Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till gatukontorets övergripande förehavanden. Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.
2021-10-14 2021-11-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolcoach till Triangelskolan
Du kommer att organisera, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter för eleverna under hela skoldagen. Barnkonventionen och läroplanens värdegrund med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utgör grunden i uppdraget och bidrar till en tryggare skoldag för eleverna.
2021-10-14 2021-10-28
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. D...
2021-10-14 2021-10-31
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Vittangi skola
Elevassistenter arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens ...
2021-10-13 2021-10-27
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare till mellanstadiet på Sunderbyskolan
Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning främst i ämnena matematik, svenska, SO, NO, teknik, bild och engelska. Utifrån din breda behörighet kan även andra kombinationer komma i fråga. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger, där kompetensen är hög och arbetsglädjen stor. Den kollegiala samverkan och intresset för utveckling är stor vid skolan.
2021-10-13 2021-10-27
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Kronans vård- och omsorgsboende
Verksamhet Vård och omsorg söker undersköterskor till Kronans vård och omsorgsboende! Kronan har 144 platser och är ett modernt boende med fokus på de boendes behov och trygghet. Arbetet som undersköterska innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att ...
2021-10-13 2021-10-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Bjärkagården söker undersköterskor/vårdbiträden, vik
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Timvikari...
2021-10-13 2021-11-21
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Lärare i Bild till Stadsöskolan 7-9
Du kommer att undervisa elever i år 7-9 i bild, samt eventuellt annat ämne beroende på behörighet. I tjänsten ingår delat mentorskap i en av grupperna du undervisar. Du ingår både i ett arbetslag och i ett ämneslag, som båda träffas regelbundet. I vårt arbete med att få en så bra skola som möjligt är samarbete och samsyn kring elever och förhållningssätt är viktiga delar. Tillsammans med arbets- och ämneslaget laget planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten kring de elever som du/ni arbetar med. Genom ditt goda ledarskap...
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun, Service & support Teamledare Kundcenter
I rollen som teamledare säkerställer du kvalitén av det dagliga operativa arbetet i Kundcenter. Du utvecklar processer och rutiner för verksamheten, säkerställer att nödvändig dokumentation upprättas och upprätthålls samt arbetar fram och följer upp operativa mål.
2021-10-12 2021-10-26
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö Planarkitekt/ Samhällsplanerare
Om du blir vår nya kollega på enheten Samhällsplanering och kulturmiljö kommer du att arbeta i dialog med länets kommuner, framförallt med rådgivning, granskning och tillsyn i samband med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen och även miljöbalken. Det tvärsektoriella perspektivet är viktigt och du kommer att samverka med olika sakområden inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter och självständigt handlägga kommuners detalj- och översiktsplaner, leda dialog om, göra sammanvägda bedömningar och fatta beslut gällande olika stat...
2021-10-12 2021-11-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Barn och ungdomsenheten, mottagning barn
Som socialsekreterare på Barn och ungdomsenheten mottagning barn arbetar du i en mottagning med förhandsbedömningar samt mindre omfattande utredningar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). BBIC är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att barnen/ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att nå målet samverk...
2021-10-12 2021-10-26
Luleå kommun Fordonsförare, visstid
Som maskinförare vid transportverksamheten på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer du att jobba som hjullastarförare. Du kommer till stor del att arbeta självständigt, men även tillsammans med andra yrkesgrupper. Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Uppdragen utförs till stor del åt övrig verksamhet på sektion Gatudrift, sektion Parkdrift samt VA-avdelningen inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Förekommande arbetsuppgifter kan vara snöröjning, klippning, justering, materialtransporter, sopning mm. Beredskapstjänstgöring ingår under snöröjnings...
2021-10-12 2021-10-26
1 2 3 4 5 >