Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/VA/Avfall 2 Drifttekniker inom VA-verk
Vi söker 2 drifttekniker, med placering på VA-verk, en på vatten sidan och en på avlopp sidan. Som drifttekniker arbetar du främst med drift, process och underhåll av våra VA anläggningar såsom vattenverk, avloppsreningsverk, tryckstegringar, högreservoarer och pumpstationer. Verksamheten lyder under Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Utöver driftarbete inom VA-verk kan mindre nybyggnads- eller renoveringsprojekt förekomma samt andra uppgifter inom hela VA-verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och involverar mycket eget ansvar. D...
2021-07-26 2021-08-15
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kurator, Elevhälsan
Som kurator arbetar du med elevers sociala och psykosociala förhållande. Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverkar du till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda. Du bidrar till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan. Du ska samverka med andra verksamheter och myndigheter utanför skolan som har barn och ungdomar som målgrupp. Uppdraget är att samverka mellan de olika yrkeskategorierna i elevhälsan och gen...
2021-07-26 2021-08-15
Marks kommun, Socialförvaltningen Familjerättssekreterare
Som familjerättssekreterare ingår det att utföra utredningar och upplysningar på uppdrag av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesärenden, samarbets-samtal, medgivandeutredningar samt faderskaps- och föräldraskapsutredningar. Familjerätten i Marks kommun står inför stora förändringar i vårt arbetssätt och metoder. Förändringarna innebär dels genom att utöka antal tjänster som familjerättssekreterare, arbeta mer preventiv ut mot kommunens olika verksamheter och våra externa samarbetspartners. Vi vill också utveckla det arbete som redan görs...
2021-07-23 2021-08-13
Marks kommun, Socialförvaltningen Behandlare till Vuxenenheten i Marks kommun
Du får hos oss möjlighet att vara delaktig i ett pågående Arbete med att möta brukarnas och de anhörigas behov samt erbjuda stöd och behandling inom vår öppenvård. Inom öppenvården för missbruk och beroende kommer du att arbeta tillsammans med 8 behandlare, en anhörigstödjare och en samordnare. Öppenvården består av vår rådgivningsbyrå Cesam och den strukturerade gruppbehandlingen Kraftvärk. Utöver detta erbjuds även individuella behandlingsinsatser anpassade utifrån brukarnas behov. Vi arbetar bla utifrån metoderna MI, motiverande samtal, C...
2021-07-21 2021-08-11
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Socialpsykiatri
Bli vår nya medarbetare på Vuxenenheten inom Individ-och familjeomsorgen. Hos oss blir du en del i en enhet med starkt engagemang för sitt uppdrag och där det finns stort hjärta för arbetsgruppen. Enhetens målgrupp är vuxna personer med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblematik. Vi ansvarar även för att utreda och erbjuda stöd till personer som är våldsutsatta, såväl av våld i nära relation som övriga hot- eller våldsutsatta vuxna. Detta arbete är under en spännande utvecklingsfas då vi sedan ett...
2021-07-21 2021-08-04
Marks kommun, Socialförvaltningen Enhetschef
Som enhetschef ansvarar du för enheten direkt under din verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen. Du har personal- och budgetansvar vilket innebär att du tydligt leder mot uppsatta mål genom att kommunicera, engagera och följa upp. Det innebär också att du leder med stort intresse för att utveckla metoder och för att involvera medarbetarna i det systematiska förbättringsarbetet till gagn för både brukare och arbetsmiljö.
2021-07-19 2021-08-02
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska, elevhälsan
Som skolsköterska ansvarar du för att utföra elevhälsans medicinska basprogram. Basprogrammet omfattar bland annat vaccinationer, hälsobesök, hälsokontroller samt planering av skolläkarmottagning. Utöver det medicinska uppdraget ingår det att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Under ledning av rektor arbetar du i skolans elevhälsoteam. I elevhälsoteamet är det din roll att utifrån din medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Arb...
2021-07-19 2021-08-08
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska, elevhälsan
Som skolsköterska ansvarar du för att utföra elevhälsans medicinska basprogram. Basprogrammet omfattar bland annat vaccinationer, hälsobesök, hälsokontroller samt planering av skolläkarmottagning. Utöver det medicinska uppdraget ingår det att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Under ledning av rektor arbetar du i skolans elevhälsoteam. I elevhälsoteamet är det din roll att utifrån din medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Arb...
2021-07-19 2021-08-08
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Örbyskolan 4 - 6
I rollen som rektor har du ett helhetsansvar för din skola. Du leder och fördelar arbetet på skolan med syftet att varje elev ska lyckas och nå målen. Du leder skolans arbete i enlighet med styrdokument och uppsatta mål. I rektorsuppdraget ingår att ha ansvar för skolans resultat samt ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ca 30 medarbetare. Du ansvarar också för skolans ekonomi och planering. Den pedagogiska verksamheten leds av rektor. Verksamhetschef för grundskolan är din närmaste chef och tillsammans med rektorskollegor samarbetar du i tea...
2021-07-13 2021-08-03