Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Socialförvaltningen Vi söker Sjuksköterskor till hemsjukvården Marks kommun
Vi satsar på arbetsmiljön och utökar vår bemanning och vi välkomnar dig som sjuksköterska med eller utan vidareutbildning att söka till oss inom hälso- och sjukvården i Marks kommun. Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innefattar både patientansvar och handledning av omvårdnadspersonal. I arbetet ska du tillsammans med teamet besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder. Våra patienter runt om i kommunen bor i såväl ordinärt boende som på vård- och omsorgsboende. I vår verksamhet ingår även patienter med psykiatrisk diagnos samt p...
2022-06-28 2022-07-18
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarassistent, Ängskolan åk 7-9
Du kommer att vara placerad i ett arbetslag som arbetar gentemot en årskurs. Ditt uppdrag innebär framför allt • Att handleda, informera, lyssna och stödja elever i studiesituationen samt verka för god arbets- och lärandemiljö för eleverna. • Att samarbeta strukturerat med annan personal, i synnerhet lärare och elevhälsa. Viktiga förmågor i rollen är att vara ansvarsfull och kommunikativ samt att ha ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Självständigheten i uppdraget, både vad gäller planering och genomförande, är en förutsättning för att triva...
2022-06-28 2022-07-07
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog, Fotskälskolan
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att undervisa i olika klasser på lågstadiet, men kan även handla om att stötta enskilda elever.
2022-06-28 2022-07-04
Marks kommun, Socialförvaltningen Vi söker Sjuksköterska till kväll/natt tjänst hemsjukvården Marks kommun
Vi söker nu en ny kollega till vår kvälls-och nattgrupp och välkomnar dig som sjuksköterska att söka till oss inom hälso- och sjukvården i Marks kommun. Arbetet som sjuksköterska på kväll/natt innebär ett mycket självständigt arbete som kräver att du är trygg i din roll som sjuksköterska. Du utför självständigt planerade insatser, gör akuta bedömningar och finns för stöd och handledning till omvårdnadspersonalen. Du utgår tillsammans med dina kollegor från vår administrativa utgångspunkt i Skene och utför sedvanliga hälso-och sjukvårdsinsatser ...
2022-06-28 2022-07-19
Marks kommun, Socialförvaltningen Vi söker Sjuksköterska till kväll/natt tjänst hemsjukvården Marks kommun
Vi söker nu en ny kollega till vår kvälls-och nattgrupp och välkomnar dig som sjuksköterska att söka till oss inom hälso- och sjukvården i Marks kommun. Arbetet som sjuksköterska på kväll/natt innebär ett mycket självständigt arbete som kräver att du är trygg i din roll som sjuksköterska. Du utför självständigt planerade insatser, gör akuta bedömningar och finns för stöd och handledning till omvårdnadspersonalen. Du utgår tillsammans med dina kollegor från vår administrativa utgångspunkt i Skene och utför sedvanliga hälso-och sjukvårdsinsatse...
2022-06-28 2022-07-18
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare slöjd, trä och metall Lyckeskolan
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår ev. mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Du kommer att undervisa i åk 7-9 i slöjd, trä och metall. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
2022-06-23 2022-07-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Svenska och SO åk 7-9, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2022-06-22 2022-07-01
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/Lokalförsörjning Projektledare lokalförsörjning
Som projektledare inom Lokalförsörjningen är du en bland flera projektledare med ansvar för utbyggnad och utveckling av kommunens lokaler. I rollen blir din huvudsakliga arbetsuppgift att leda och driva små och stora projekt där du ansvarar för nybyggnation, renovering/ombyggnationer, lokalomställningar samt i vissa fall underhållsprojekt. I vissa projekt leder du dem från förstudie till färdigställande och i vissa leder du i enskilda skeden. Du arbetar med alla normalt förekommande entreprenadformer och är aktiv i LOU-upphandlingar av såväl k...
2022-06-21 2022-08-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundskola åk 4-6 Örbyskolan
Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i år 4-6 med inriktning mot svenska och teknik. Du är ambitiös, har ett tydligt ledarskap mot våra elever, är systematisk, men samtidig kreativ i ditt arbetssätt och har en god samarbetsförmåga med såväl elever som föräldrar och kollegor. Du gör väldokumenterade planeringar där du kan redogöra för elevers medverkan och strukturen i ditt arbete med bedömning för lärande i fokus. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter elevernas oli...
2022-06-21 2022-07-02
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare på Sätilaskolan 7-9
I Sätilaskolans stödorganisation arbetar du med undervisning av elever i liten grupp eller 1-1 samt undervisning i särskild undervisningsgrupp. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i dialog med aktuella lärare på skolan. Stödorganisationen är under uppbyggnad och du kommer bli en viktig del av utformningen av stödorganisationens innehåll och form.
2022-06-21 2022-07-04
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till särskilt boende, Almäng i Fotskäl
Almäng är ett mindre äldreboende med sammanlagt 20 boenden uppdelat på 1 somatisk och 1 demens avdelning. Boendet ligger geografiskt sett med närhet till Kungsbacka. Vi söker dig som är undersköterska och som brinner för våra äldre, deras behov och intressen. Du är en person som vill skapa guldkant och trygghet genom engagemang och stort ansvarstagande. Du är en person som är både handlingskraftig och framåt men som också ser värdet i ett lugnt samtal och närvaro som en av huvuduppgifterna. Du gillar utmaningar och att utvecklas och samtid...
2022-06-21 2022-07-10
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör till Marks kommun
Som bygginspektör kommer du förutom att handlägga anmälningsärenden att hålla tekniska samråd, bevilja start- och slutbesked, utöva tillsyn/utföra arbetsplatsbesök samt hålla slutsamråd i bygglovsärenden. Du kommer att ha ditt fokus på den byggnadstekniska granskningen av ärenden. Du arbetar självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer, rutiner och kompetenser. Majoriteten av ärendehanteringen sker genom delegation, men vissa ärenden föredras också mot Plan och Byggnadsnämnden. Som byggnadsinspektör har du många ...
2022-06-20 2022-07-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Ma / No, åk 7-9, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö. Det finns möjlighet till försteläraruppdrag.
2022-06-20 2022-07-01
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Försörjningsstöd
Försörjningsenheten arbetar för att stödja våra klienter på sin väg mot egen försörjning samt bedömer rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Mötet med våra klienter ska präglas av gott bemötande, professionalitet och hög rättssäkerhet. En betydande del av arbetet som socialsekreterare är samverkan med andra verksamheter, såväl internt som externt. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet som är ett stöd för den enskilde att komma närmare arbetsmarknaden. Marks kommun erbjuder goda möjligheter till en nära samve...
2022-06-20 2022-07-24
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Försörjningsstöd
Försörjningsenheten arbetar för att stödja våra klienter på sin väg mot egen försörjning samt bedömer rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Mötet med våra klienter ska präglas av gott bemötande, professionalitet och hög rättssäkerhet. En betydande del av arbetet som socialsekreterare är samverkan med andra verksamheter, såväl internt som externt. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet som är ett stöd för den enskilde att komma närmare arbetsmarknaden. Marks kommun erbjuder goda möjligheter till en nära samve...
2022-06-20 2022-07-24
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundsär Lyckeskolan åk 7-9
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter planera elevens skoldag efter styrdokumenten. För att du ska kunna trivas hos oss där många vuxna finns kring eleverna är det av stor vikt att du är kommunikativ och kan pendla mellan att driva pedagogiska frågor och att kunna samverka kring elevens hela skoldag. Elevernas funktionsvariationer innebär individanpassningar utifrån sina behov så att möjligheter till lärande skapas. Vi arbetar aktivt och systematiskt för ett relationellt förhållningssätt som skapar tro...
2022-06-17 2022-07-31
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog Örbyskolan
I rollen som socialpedagog kommer du jobba nära eleverna i åk 4-6 för att öka tryggheten i de olika sociala situationer som eleverna möter i skolan och vid behov även på fritidshemmet. Din uppgift blir att verka för ett tryggt skolklimat, vara ett stöd till eleverna och aktivt delta i arbetet kring konflikter och kränkande behandling. I ditt uppdrag ingår att vara en viktig del i skolans värdegrunds- och trygghetsskapande arbete och att jobba aktivt främjande och förebyggande i klasserna. Anställningsform: semestertjänst.
2022-06-16 2022-06-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog / Speciallärare, Ängskolan
Som speciallärare på Ängskolan har du en nyckelroll i att stärka eleverna i deras studier. Du kommer att arbeta med såväl enskilda elever som med grupper av elever. Specialläraren har kunskap om och använder sig av en stor variation av arbetsmetoder för att tillgodose elevernas och skolans behov av specialpedagogiska insatser. Du behöver ha god kännedom om digitala kompensatoriska verktyg. I arbets- och ämneslag ska specialläraren bidra i kartläggningar av elever och med pedagogiska bedömningar i syfte att skapa en god lärmiljö som stödjer all...
2022-06-16 2022-06-29
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör med inriktning livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn
Som livsmedels-/hälsoskyddsinspektör i Marks kommun arbetar du huvudsakligen med kontroll av livsmedelsverksamheter, hygieniska verksamheter, skolor, äldrevård osv. Arbetet omfattar kontroll genom inspektioner, revisioner samt rådgivning och information enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Du samverkar dessutom över enhets- och förvaltningsgränser samt med andra myndigheter. Teamet tillsammans planerar, genomför och följer upp arbetsuppgifterna.
2022-06-15 2022-07-02
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Biträdande miljöchef till miljöenheten.
Du kommer att till 50 % arbeta i din chefsroll nära tillsammans med miljöchef och medarbetare inom miljöenheten med att leda och verksamhetsutveckla. Ledningsansvaret för de 5 teamen inom miljöenheten delas upp mellan miljöchef och biträdande miljöchef; där biträdande miljöchef närmast leder livsmedelsteamet och hälsoskyddsteamet. Miljöchef leder miljköskydds-, avlopps- och naturvårdsteamet. Den andra halvan (50 %) av din tjänst kommer du att arbeta operativt inom ett team som du själv inte leder. Tjänsten är tidsbegränsad eftersom budgetmedel ...
2022-06-15 2022-07-02
Marks kommun, Socialförvaltningen Administratör till IFO
Vi söker nu sommarvikarier som är serviceinriktade, öppna och engagerade administratörer till IFO administrativa team. I receptionen för IFO blir du vårt ansikte utåt och möter människor med många olika frågeställningar och anledningar till varför de kommer till oss. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot besökare och hjälpa dem till rätta. Du är därför serviceinriktad och kan möta våra besökare på ett professionellt sätt. Det administrativa teamet är ett nav för våra medarbetare med ansvar för posthantering, vissa inköp samt övriga administra...
2022-06-15 2022-06-29
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Alkohol- och tobakshandläggare till hälsoskyddsteamet
Som alkohol- och tobakshandläggare i Marks kommun arbetar du huvudsakligen med prövning och tillsyn av verksamheter som säljer alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt med tillsyn över rökfria miljöer. Efter att ha tagit över dessa verksamhetsområden från socialnämnden till miljönämnden 2021, pågår en stark uppbyggnad av verksamheten. Inom hälsoskyddsteamet planerar, genomför och följer ni upp arbetsuppgifterna tillsammans. Du samverkar dessutom över enhets- och förvaltningsgränser samt med andra myndigheter.
2022-06-14 2022-07-01
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till särskilt boende, Klockaregården i Sätila
Klockaregården är ett mindre äldreboende med sammanlagt 27 boenden uppdelat på 4 somatiska avdelningar. Boendet ligger geografiskt sett med närhet till Kungsbacka. Vi söker dig som är undersköterska och som brinner för våra äldre, deras behov och intressen. Du är en person som vill skapa guldkant och trygghet på höstens dagar genom engagemang och stort ansvarstagande. Du är en person som är både handlingskraftig och framåt men som också ser värdet i ett lugnt samtal och närvaro som en av huvuduppgifterna. Du gillar utmaningar och att utvec...
2022-06-14 2022-07-05
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till särskilt boende, Klockaregården i Sätila - Natt
Klockaregården är ett mindre äldreboende med sammanlagt 27 boenden uppdelat på 4 somatiska avdelningar. Boendet ligger geografiskt sett med närhet till Kungsbacka. Vi söker dig som är undersköterska och som brinner för våra äldre och deras individuella behov. Du ska inte vara rädd för att ta egna och snabba beslut. Arbetstid sker i form av nattjänstgöring.
2022-06-14 2022-07-05
Marks kommun, Socialförvaltningen Ambulerande undersköterska/stödassistent till LSS
Som ambulerande undersköterska/stödassistent på natten utgår du från ett LSS boende, men kommer att åka runt och stötta verksamheter inom LSS i kommunen. Du stödjer både kollegor och brukare med att tillgodose eventuella behov nattetid. Du kommer att ha delegerade HSL-uppgifter och fullfölja dokumentationsskyldighet. Du ska tillsammans med övriga kollegor aktivt bidra till att verksamheten utvecklas i förhållande till gällande regelverk, lagstiftning och rekommenderade metoder. Arbetet är förlagt i form av nattjänstgöring med viss del som rö...
2022-06-10 2022-07-01
1 2 >