Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Stenkulan Lärare i fritidshemmet
Fritidshemsuppdraget på Stenkulan handlar i högsta grad om att stärka och bidra till att skolans elever utvecklar sina förmågor att bli självständiga, trygga, reflekterande personer som i framtiden tar ansvar för sig själva och andra. Vi värdesätter det kollegiala arbetet och strävar hela tiden efter att vara utvecklande tillsammans. Starka team med motiverande medarbetare är en förutsättning för skapa goda förutsättningar för skolans elever och resultat. Stenkulans fritidshem har fem fritidsavdelningar. Nu söker vi en erfaren och engagerad f...
2021-04-12 2021-04-30
Lerums kommun, Torpskolan Lärare 6-9 engelska och idrott
Inför ht 2021 söker vi en lärare i engelska och idrott. I tjänsten ingår även mentorskap för ca 17 elever. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med varandra för att utveckla och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola .
2021-04-08 2021-04-28
Lerums kommun, Förebyggande enheten Äldrepedagog
Vi söker dig som vill anta en ny utmaning i en verksamhet som arbetar med att skapa meningsfulla och aktiva möten med och mellan seniorer. Du kommer att medverka ute på träffpunkterna i de olika kommundelarna, samverka med övrig personal, volontärer och ev. föreningar. Du kommer även vara med och leda digitala träffar/samtalsgrupper.
2021-04-08 2021-04-30
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Skolbibliotekarie till Lerums gymnasium
Gymnasiebiblioteket i Lerum är integrerat med kommunens huvudbiblioteket där du har din arbetsplats. Skolbiblioteksarbetet är ett pedagogiskt verktyg och i arbetsuppgifterna ingår att i samverkan med skolans lärare och med bibliotekspersonalen ansvara för inköps- och medieplanering, planera och genomföra författarbesök, läsprojekt, studiedagar, biblioteksintroduktioner, litteraturpresentationer mm. Vidare ingår att utveckla användningen av informationsteknik, delta i planering av undervisning samt hålla lektioner. Undervisning i informationskom...
2021-04-08 2021-04-29
Lerums kommun, Äldreomsorg Sommarvikariat på äldreboenden i Lerums kommun
Att arbeta på särskilt boende är ett meningsfullt och omväxlande arbete där du bidrar till omsorgstagarnas välmående och livsglädje. Det innebär också att ge god omvårdnad och social omsorg till omsorgstagarna. I ditt arbete ingår bland annat praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt och städning. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering från sjuksköterska.
2021-04-08 2021-04-30
Lerums kommun, Torpskolan Skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats är en del i den samlade elevhälsan som arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Elevhälsan är en resurs för en hälsofrämjande skolutveckling. Som skolsköterska ingår du i den samlade elevhälsan och samarbetar där med övriga yrkeskategorier och med övrig personal på skolan. Du genomför hälsobesök och arbetar enligt basprogrammet för de medicinska insatserna.
2021-04-07 2021-04-23
Lerums kommun, Hulan Förskollärare till Öxeryds nya förskola
Pedagogiken på vår förskole- enhet präglas av kreativitet, forskande, söka svar och lösa problem. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi tillsammans formar omsorgens och utbildningens innehåll. Med målet en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. Du har ett tydligt barnaktivt arbetssätt och är kunskapsinriktad. Du ska tillsammans med dina kollegor ha ett tydligt fokus på barns lärande och deras lärprocesser. Du är engagerad och använder alla situatio...
2021-04-07 2021-04-23
Lerums kommun, Hulan Barnskötare till Öxeryds nya förskola
Pedagogiken på vår förskole- enhet präglas av kreativitet, forskande, söka svar och lösa problem. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi tillsammans formar omsorgens och utbildningens innehåll. Med målet en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. Du har ett tydligt barnaktivt arbetssätt och är kunskapsinriktad. Du ska tillsammans med dina kollegor ha ett tydligt fokus på barns lärande och deras lärprocesser. Du är engagerad och använder alla situatio...
2021-04-07 2021-04-23
Lerums kommun, Hulan Lärare F-3 sökes till expansiva Hulanskolan
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten tillsammans med arbetslaget. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla din undervisning genom kollegialt lärande, både inom det egna arbetslaget men också på sko...
2021-04-06 2021-04-30
Lerums kommun, Östad Specialpedagog till Östad Enhet
Tillsammans med personalen, övriga i EHT och rektorer arbetar du för att förskola och skola ska möta och stödja alla barn och elever så att de mår bra och i en trygg lärmiljö får möjlighet att utvecklas både i sitt lärande och socialt i sina relationer. Du handleder kollegiet i pedagogiska frågor och du har ett tätt samarbete med vårdnadshavarna. Du ser möjligheterna och använder din spetskompetens för att finna vägar, metoder och pedagogiska verktyg i vardagen, för extra anpassningar och särskilt stöd. Du hjälper pedagogerna i utformandet av t...
2021-04-06 2021-04-25
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Lärare i engelska, historia, svenska och naturkunskap
Vi söker lärare för tre olika tjänster med undervisning i historia, engelska, svenska och naturkunskap. Tjänsterna kommer vara knutna till Ekonomi- och Handelsarbetslaget. Mentorskap ingår i tjänsterna.
2021-04-06 2021-04-28
Lerums kommun, Stenkulan Förskollärare till Stenkulans förskolor
Till vår enhet söker vi nu två förskollärare som kommer att tillsammans med arbetslaget och övriga pedagoger ansvara för förskolans uppdrag som innebär både lärande, utveckling och omsorg. Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och har ett brinnande intresse av att jobba Reggio Emilia inspirerat. Lockas du av att utveckla den pedagogiska miljön och följa barnens utveckling då barnen byter avdelning med stigande ålder och antar nya utmaningar. Detta innebär att du följer med barnen från inskolningen till det att de börjar för...
2021-04-06 2021-05-02
Lerums kommun, Säkerhet och försäkring Säkerhetssamordnare/brottsförebyggare (vikariat)
Säkerhetssamordnarens roll är att samordna och driva det brottsförebyggande och trygghetsskapande säkerhetsarbetet i kommunen. I uppdraget ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Samordna och i vissa fall driva samverkansarbete tillsammans med andra aktörer så som polis, väktarbolag, transportbolag och privata aktörer • Platsutveckling genom att driva och föreslå arbetsprocesser och utveckling av platser för att skapa trygga miljöer samt genomföra platsanalyser vid behov • Koordinera kommunens SSPF (samverkansforum mellan skola, socialt...
2021-04-01 2021-04-15
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Jobba som nattsjuksköterska i Lerums kommun
I rollen som sjuksköterska under natten arbetar du tätt tillsammans med en kollega för ett kollegialt stöd. Ni ansvarar för att göra akuta och bokade besök hos patienter i ordinärt boende och på särskilt boende i hela Lerums kommun. Våra sjuksköterskor som arbetar natt har ett heltidsmått på 33, 33 timmar i genomsnitt under begränsningsperioden. Som sjuksköterska på natten bör du också kunna arbeta självständigt, göra bedömningar och fatta beslut när läkare ska kontaktas. Det är också viktigt att du innehar förmåga att vara lyhörd för patiente...
2021-04-01 2021-04-30
Lerums kommun, Förskola/grundskola Rektor Röselidsskolan
Som rektor för en skolenhet i Lerums kommun har du verksamhets- personal- och ekonomiansvar. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga i ledarteamet. Tillsammans har ni ansvar för resultatenhetens budget och det systematiska kvalitetsarbetet. Du deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete och ingår i ledningsgruppen för rektorer. Se vår film om grundskolorna i Lerums kommun: https://www.youtube.com/watch?v=_9QYyEz3xQ4
2021-03-31 2021-04-18
Lerums kommun, Lekstorp Kurator till Lekstorpsskolan
Du kommer att ha en främjande, förebyggande och stödjande arbetsroll för att utveckla alla elever mot deras fulla potential. Du arbetar holistiskt och är en stor del i skolans utvecklingsarbete. Du arbetar för att stötta, förbättra och förändra förhållningssätt och arbetsmetoder. Du har en handledande och rådgivande funktion på enheten. Du ingår skolans elevhälsoteam där samverkan och samarbetet mellan olika professioner och även med andra aktörer utanför skolan är en betydande del av uppdraget. Som skolkurator arbetar du med att stödja elev...
2021-03-31 2021-04-30
Lerums kommun, Knappekulla Slöjdlärare till Knappekullaskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med tre-fyra klasser i samma årskurs. Du är en viktig del av laget där ni tillsammans ansvarar för verksamheten i årskursen och gemensamt arbetar för en gemensam röd tråd i er verksamhet. Du kommer framförallt att ansvara för ämnen utifrån din behörighet och samverka kring klasserna med övriga lärare och fritidspersonal i arbetslaget med sedvanliga arbetsuppgifter i verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i elevgrupp enligt gällande styrdokument. Du kommer att arbeta nära övri...
2021-03-30 2021-04-30
Lerums kommun, Alléskolan Trä- och metallslöjd och annat ämne
Med anledning av framtida pensionsavgång och att vi nu utökar med en klass på skolan så behöver vi utöka vår lärarstyrka. Vi söker dig, utbildad högstadielärare, med behörighet i trä- och metallslöjd samt annat ämne. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en driven, utvecklingsbenägen och engagerad pedagog. Vi behöver dig som är nyfiken, vill tänka nytt, ser möjligheterna och tar dem. På Alléskolan har du flera ämneskollegor som du träffar regelbundet via ämneskonferenser. Skolan arbetar bland ...
2021-03-30 2021-05-16
Lerums kommun, Alléskolan Lärare åk 6-9
Med anledning av framtida pensionsavgång och att vi nu utökar med en klass på skolan så behöver vi utöka vår lärarstyrka. Vi söker dig, utbildad högstadielärare, med behörighet i något eller några av följande ämnen: matematik, hem- och konsumentkunskap, teknik, idrott och hälsa och spanska. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en driven, utvecklingsbenägen och engagerad pedagog. Vi behöver dig som är nyfiken, vill tänka nytt, ser möjligheterna och tar dem. På Alléskolan har du flera ämneskolle...
2021-03-29 2021-04-29
Lerums kommun, Äldreomsorg Till sommaren 2021 söker vi dig som vill ha ett meningsfullt arbete -natt
Nu söker vi engagerade semestervikarier till nattarbete inom särskilda boenden och hemtjänst. Att arbeta inom särskilt boende och hemtjänst innebär att vara med och skapa en värdefull och trygg tillvaro för våra omsorgstagare. I din roll ingår det att stötta omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering från sjuksköterska. Arbetet sker självständigt eller tillsammans med en kollega.
2021-03-23 2021-04-30
Lerums kommun, Gråbo förskolor Förskollärare till attraktiva Gråbo förskolor - Ta chansen och sök!
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån våra styrdokument. Vi jobbar i projekt med barnen som utgår ifrån gruppens intressen och den pedagogiska dokumentationen är viktig förutsättning för att kunna utmana barnen vidare i undervisningen. Utöver gemensam veckoreflektion i arbetslaget får du därför ytterligare schemalagd reflektionstid tillsammans med din närmaste kollega. Du bidrar till att barnen erbjuds inspirerande, lustfyllda lärmiljöer. Vi ser lärmiljön som en...
2021-03-23 2021-04-13
Lerums kommun, Almekärr Är du vår nya lärarkollega på Almekärrsskolan?
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten, samt i samarbete med fritidspedagogerna i arbetslaget bedriva undervisning utifrån en helhetssyn. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla din undervisning gen...
2021-03-08 2021-04-16
Lerums kommun, Äldreomsorg Till sommaren 2021 söker vi dig som vill ha ett meningsfullt arbete
Vi söker timavlönade till våra verksamheter inom: Hemtjänst Att arbeta inom hemtjänsten innebär att vara med och skapa en värdefull och trygg vardag för våra omsorgstagare. I din roll ingår det att stötta omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. Det kan exempelvis vara hjälp med måltider, personlig hygien, omsorg, tvätt och städ. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering från sjuksköterska. Arbetet sker självständigt eller tillsammans med en kollega. Särskilt boende Att arbeta på särskilt boende är ett me...
2021-02-08 2021-04-30