Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Myndighet - Funktionshinder och beroende Socialsekreterare
Som handläggare inom Funktionshinderenheten arbetar du med den samlade beslutsprocessen för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning samt gör uppföljningar av fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med såväl den enskilde som med anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare. Arbetet innefattar också dokumentation i verksamhetssystemet Trese...
2021-10-21 2021-11-08
Lerums kommun, Gråbo förskolor Barnskötare! Välkommen att söka till oss i Gråbo förskolor.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet. Vi jobbar i projekt med barnen som utgår ifrån gruppens intressen och den pedagogiska dokumentationen är viktig förutsättning för att kunna utmana barnen vidare i undervisningen. Utöver gemensam veckoreflektion i arbetslaget får du därför ytterligare schemalagd reflektionstid tillsammans med din närmaste kollega. Du bidrar till att barnen erbjuds inspirerande, lustfyllda lärmiljöer. Vi ser lärmiljön som en del av en helhet som bär ...
2021-10-21 2021-11-15
Lerums kommun, Ekonomienheten - Projekt och investeringsekonom i Lerums kommun
Som ekonom i Lerums kommun är ditt huvuduppdrag att verka utifrån din profession i kommunens ekonomiska huvudprocesser uppföljning, budget och bokslut genom att i tid leverera beslutsunderlag till ledning och politik. Vi söker nu en ekonom med inriktning mot investerings- och exploateringsprojekt med stort fokus på kommunens lokalförsörjning. Tjänsten är delvis ny och du kommer att få vara med och implementera, utveckla och upprätthålla en ny investeringsprocess med fokus på lokalförsörjning och samhällsbyggnation. Som Projekt och Investering...
2021-10-21 2021-11-07
Lerums kommun, Funktionsstöd Stödassistent sökes till BMSS Loftet
Som stödassistent på Loftet arbetar du tillsammans med övriga stödassistenter och stödpedagog bland annat med att stödja och motivera hyresgästerna till ökad självständighet, känslan av delaktighet och inflytande både i sina hem men också ute i samhället. Ni arbetar alltid utifrån varje individs egna behov, resurser och förmågor. Vi lägger stort fokus på att använda pedagogiskt arbetsmaterial och dokumentation i arbetet. Med tydliggörande pedagogik stöttar du som stödassistent hyresgästen så att hen får en individanpassad struktur i vardagen...
2021-10-18 2021-11-07
Lerums kommun, Funktionsstöd Stödassistent sökes till BMSS Björkebacken
Som stödassistent på Björkebacken arbetar du tillsammans med övriga stödassistenter samt stödpedagog bland annat med att stödja och motivera hyresgästerna både vad gäller omsorgsbehov samt praktiska vardagsmoment. Arbetet utgår alltid från varje individs individuella behov, resurser och förmågor. Som stödassistent jobbar du även alltid mot ökad självständighet, känslan av delaktighet och inflytande för hyresgästerna både i deras hem men också ute i samhället. Vi lägger stort fokus på att använda pedagogiskt arbetsmaterial och dokumentation...
2021-10-15 2021-11-07
Lerums kommun, Lekstorp Lärare MA/NO åk 6-9
Du som gillar att arbeta i team och vill utveckla elevernas förmågor och kunskaper utifrån ett omvärldsperspektiv, kommer att trivas hos oss. Som en del av ett kreativt team, ansvarar du för att eleverna tillägnar sig de förmågor som återfinns i läroplanen. Du är en viktig del i ditt arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten. Ni tar tillvara på varandras kompetenser där ni både stöttar, utmanar och inspirerar varandra för att utveckla och driva arbetet mot våra mål, gällande styrdokume...
2021-10-15 2021-11-15
Lerums kommun, Utveckling Administrativ chef i Lerums kommun
Dina huvudsakliga ansvarsområden som administrativ chef innefattar: • Att stödja kommundirektör, kommunens förvaltningsledning och politiska organisation kring uttolkning och förhållningssätt i olika administrativa och juridiska frågeställningar. • Att leda och utveckla förvaltningsgemensamma processer och ansvarsområden så att de är rättssäkra, möter framtidens behov, och är enkla och tydliga att förstå ur ett kundperspektiv. • Att driva utvecklingsarbete och förändringsprojekt kopplat till kommunens ledning och styrning. • Att samordna och ...
2021-10-14 2021-11-02
Lerums kommun, Fritidsenheten Fritidsledare till öppen ungdomsverksamhet
Arbetet bedrivs för fritidsenheten och upptagningsområdet är hela Lerums kommun med målgrupp åldern 12-20 år, där vi utgår från en helhetssyn på ungdomars fritid. Din uppgift är att med ett coachande förhållningssätt och klart definierade mål, planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter i tid och vara lyhörd för ungas önskemål och utveckling. I uppdraget ingår att samverka med andra aktörer, både inom och utanför kommunen, för att utveckla metoder för det främjande och förebyggande arbetet. Genom att möta målgruppen såväl dagtid, kvälls...
2021-10-13 2021-10-31
Lerums kommun, Fritidsenheten Fritidsledare/coach till öppen ungdomsverksamhet
Arbetet bedrivs för fritidsenheten och upptagningsområdet är hela Lerums kommun med målgrupp åldern 12-20 år, där vi utgår från en helhetssyn på ungdomars fritid. Din uppgift är att med coachande förhållningssätt och klart definierade mål, planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter och vara lyhörd för ungas önskemål och utveckling. I uppdraget ingår att samverka med andra aktörer, både inom och utanför kommunen, för att utveckla metoder för det främjande och förebyggande arbetet. Genom att möta målgruppen såväl dagtid, kvällstid och helge...
2021-10-12 2021-11-07
Lerums kommun, Funktionsstöd Stödpedagog sökes till Seatons gruppbostad, Bmss
Stödpedagogens huvuduppgift är att tillsammans med enhetschef kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten utifrån ett brukar- och personalperspektiv, där brukarperspektivet står i fokus. Utgångspunkten är brukarens genomförandeplan samt aktuella mål och rutiner för enheten. Ditt ansvar som stödpedagog är också att utveckla och driva den pedagogiska utvecklingen i verksamheten tillsammans med medarbetare och enhetschef. I ansvaret kan ingå att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder. Som stödpedagog har du ett övergripande...
2021-10-11 2021-10-25
Lerums kommun, Måltidsservice Lerum Norra Köksmästare
Som köksmästare hos oss är du är ett stöd till enhetschef med samordningsansvar. Du leder och fördelar det dagliga arbetet i området och jobbar strategiskt för att uppnå verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. Som köksmästare arbetar du både administrativt och i produktionen. Du känner till gällande lagar och förordningar samt följer uppsatta rutiner och policys. Förekommande arbetsuppgifter är att se över och utveckla rutiner och arbetssätt i köken, beställningar, inventering, fakturering, kundkontakt och support till andra enheter in...
2021-10-11 2021-11-14
Lerums kommun, Geodata GIS-ingenjör
Vi erbjuder ett omväxlande, stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans i vår mark och GIS-enhet där vi har ett positivt arbetsklimat. I arbetet som GIS-ingenjör i Lerums kommun ingår en stor variation av GIS-uppgifter så som analyser, uppdatering av lager, leverans av data, kartframställning, FME och databashantering. Uppdragen finns inom drift och utveckling av kommunens GIS-system samt deltagande i olika projekt där GIS-kompetens efterfrågas. I tjänsten ingår även att uppdatera primärkartan genom stereokartering ...
2021-10-08 2021-10-29
Lerums kommun, Verksamhetsstöd Chefsstöd till Sektorchef på Samhällsbyggnad, vikariat
Som chefsstöd för Sektorchefen är du en del i sektorns ledningsgrupp och ansvararar för mötesplanering, anteckningar och uppföljningar. Det ingår även övriga administrativa arbetsuppgifter för enheten t.ex. utredningar, sekreterarskap i samverkansgrupper. Uppdrag av olika karaktär samt administrativt stöd till övriga enheter inom Sektor samhällsbyggnad kan också förekomma. Tjänsten är ett vikariat då nuvarande medarbetare är tjänstledig för studier.
2021-10-08 2021-10-22
Lerums kommun, Alléskolan Trä- och metallslöjd och ev. annat ämne
Vi söker dig, utbildad högstadielärare med behörighet i slöjd och gärna annat ämne. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en driven, utvecklingsbenägen och engagerad pedagog. Vi behöver dig som är nyfiken, vill tänka nytt, ser möjligheterna och tar dem. På Alléskolan har du flera ämneskollegor som du träffar regelbundet via ämneskonferenser. Våra elever periodläser slöjd under en tredjedel av läsåret. Det innebär längre arbetspass i slöjd som ger goda förutsättningar att arbeta med både teori o...
2021-10-07 2021-11-07
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad VA-ingenjör
Som VA-ingenjör hos oss kommer du att arbeta med VA-utredningar och delta aktivt med din kunskap i detaljplaner, där vi är kravställare för hela VA-leveransen. Vi arbetar i sammansatta team utifrån våra spetsområden; dagvatten, detaljplaner, anslutningsfrågor, tillskottsvatten och ledningsförnyelse. VA:s nuvarande planeringshorisont är 2035 med utblick mot 2070. Mycket av det långsiktiga planerings- och analysarbetet sker i den hydrodynamiska modellen Mike/Urban och du kommer att vara delaktig tillsammans med dina engagerade kollegor i fortsa...
2021-10-07 2021-11-30
Lerums kommun, Aspenäs Förskollärare till Aspenäs förskolor
På vår förskola vill vi att alla i personalgruppen skall vara medupptäckare och kunna se till varje enskilt barn och gruppen som helhet. Som förskollärare är du drivande i arbetet med barnen, arbetslaget och undervisningen. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar, dokumenterar och planerar ditt arbete väl tillsammans med dina kollegor. Du kommer att ges utrymme i vardagen att prova dina idéer och tankar tillsammans med engagerade kollegor och rektor för förskolan. På vår enhet arbetar förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter...
2021-10-07 2021-11-14
Lerums kommun, Alléskolan Matematik och NO-lärare till Alléskolan i Floda
Vi söker dig, utbildad högstadielärare, med behörighet i matematik och no, samt även gärna i teknikämnet. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en driven, utvecklingsbenägen och engagerad pedagog. Vi behöver dig som är nyfiken, vill tänka nytt, ser möjligheterna och tar dem. På Alléskolan har du flera ämneskollegor som du träffar regelbundet via ämneskonferenser. Kan nämnas att vi just nu gemensamt satsar på intensivmatematik. Skolan arbetar bland annat med kooperativt lärande vilket vi ser sto...
2021-10-06 2021-11-05
Lerums kommun, Hulan Förskollärare till Bråtastugans förskola
Pedagogiken på vår förskole- enhet präglas av kreativitet och utforskande. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt och lägger fokus på barnens nyfikenhetsfrågor som utgångspunkt i planeringen och genomförandet av undervisningen, med målet mot en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. Du har ett tydligt barnaktivt arbetssätt och är kunskapsinriktad. Du är engagerad och använder alla situationer för lärande och har förmågan att skapa tillitsfull...
2021-10-06 2021-10-26
Lerums kommun, Sektor lärande Timvikarierande fältsekreterare i Fältgruppen Lerum
Grunden i fältarbetet är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga ungdomsmiljöer. Arbetet bygger på ungdomars frivillighet, förtroende och utifrån en respekt för deras integritet. Centralt i fältarbete är att utgå från ungdomarnas behov och att frigöra deras egna resurser. Att vara timavlönad fältsekreterare i vår Fältgrupp kommer att innebära att man tillsammans med ordinarie personal arbetar uppsökande ute på fritidsgårdar och på gator och torg för att etablera relation med ungdomarna och erbjuda stöd till dem som man bedömer befinner...
2021-10-06 2021-10-31
Lerums kommun, Torpskolan Lärare Matematik/idrott
Vi söker en lärare i matematik och idrott då en av våra medarbetare går på föräldraledighet. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med varandra för att utveckla och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola.
2021-10-06 2021-10-27
Lerums kommun, Rehabenheten Fysioterapeut
Du kommer arbeta i team med arbetsterapeut samt övrig personal runt personen. Under din dag möter du patienter och anhöriga i hemmet och på särskilt boende både inom äldreomsorgen och funktionshinder. Du ansvarar för bedömning, behandling, provar ut hjälpmedel och instruerar/ handleder/utbildar personal och anhöriga.
2021-10-04 2021-10-24
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Resurspedagog till Lerums gymnasium
Vi söker en resurspedagog/resursperson. I din roll kommer du att stötta övriga pedagoger, både med undervisning i grupp och enskild studiehandledning. Att vara synlig och etablera relationer utanför lektionssalarna kommer att vara en del av dina uppgifter. Det kan också bli aktuellt att vara behjälplig vid korttidsfrånvaro bland lärare. Ett nära samarbete med elevhälsa, ledning och lärare är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
2021-09-28 2021-10-22
Lerums kommun Specialistutbildad sjuksköterska, Huvudhandledare
I uppdraget som huvudhandledare ansvarar du att medverka till att utveckla en lärande miljö med vetenskaplig förankring för studenterna, inom hela hälso-och sjukvårdsverksamheten. Detta görs i samverkan med lärosätets lärare samt verksamhetens företrädare. Du har ett tätt samarbete med och är ett stöd för studenthandledarna där du är väl förtrogen med utbildningens och kursens mål samt bedömning av studenter. Arbetet innebär också ett ansvar för att den utvärdering som studenten gör av sin VFU återkopplas till ansvarig chef samt verksamhetens ...
2021-09-27 2021-10-31
Lerums kommun, Kulturskolan Vaktmästare/IT-ansvarig 50% med eventuell utökning
• IT-ansvar, inköp IT och arbete med lärare och administration gällande datorer och telefoner. • Leveransmottagning och transport av inköpt material till huvudarbetsplatserna • Lås och larm • Kontaktperson för andra vaktmästare i kommunen • Behjälplig vid in- och utlämning av musikinstrument • Beställare av tjänster kopplade till underhåll • Behjälplig vid större evenemang
2021-09-27 2021-10-27
Lerums kommun, Rydsberg Skolpsykolog till Lerums grundsärskola och förskolor
I rollen som skolpsykolog kommer du att vara en del av elevhälsan och aktivt delta i grundsärskolans elevhälsoteam (EHT) bestående av rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagog samt kommunens barnhälsoteam. Ditt uppdrag som psykolog är att bistå grundsärskolan och kommunens förskolor med psykologisk kompetens och psykologiska insatser i syfte att gynna elevernas utveckling och lärande. Du arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Du kommer bl.a. att arbeta me...
2021-09-14 2021-10-31
1 2 >