Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Torpskolan Lärare i svenska åk 6-9
Vi söker en lärare i svenska. Du ingår i ett av skolans sex arbetslag och är även mentor för ca 12-15 mentorselever. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att differentiera undervisningen och för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med varandra för att utveckla och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår sk...
2022-10-06 2022-10-19
Lerums kommun, Knappekulla Fritidspedagog till Knappekullaskolan
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i elevgrupp enligt gällande styrdokument för fritidshemmet. Du kommer att arbeta nära övrig personal på skolan där vi arbetar med ett lärande hela dagen. Hos oss hänger fritids och skola samman. Du har ett positivt förhållningssätt och arbetar för att stödja elevernas utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter samt utvecklar elevernas sociala förmågor och kunskaper. I samverkan med annan personal kommer du att ansvara för att planera, genomföra och utveckla verksamhe...
2022-10-05 2022-11-02
Lerums kommun, Torpskolan Lärare i No och matematik åk 6-9 med ev förseläraruppdrag
Vi söker två lärare i No och matematik alternativt endast i No. I den ena tjänsten ingår ett eventuellt uppdrag som förselärare i No. Du ingår i ett av skolans sex arbetslag och är även mentor för ca 14-17 mentorselever. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att differentiera undervisningen och för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med...
2022-10-05 2022-10-21
Lerums kommun, Torpskolan Lärare spanska och engelska åk 6-9
Vi söker en lärare i spanska och engelska. Du ingår i ett av skolans sex arbetslag och är även mentor för ca 12-15 mentorselever. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att differentiera undervisningen och för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med varandra för att utveckla och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbet...
2022-10-05 2022-10-26
Lerums kommun, Lekstorp Skolsköterska
Skolsköterskans uppdrag fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det innebär att du arbetar på såväl individ, grupp och organisationsnivå. Tillsammans med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner deltar du i elevhälsomöten för att stödja elevhälsans arbete samt bidra till att skapa möjligheter och miljöer som främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling. Utifrån din profession kommer du i ditt årshjul att genomföra enskilda hälsosamtal och kontroller enligt basprogrammet, vaccinera, organisera skolläkarmottagningen,...
2022-10-04 2022-10-24
Lerums kommun, Rydsberg Svensklärare till Rydsberg
Vi söker dig som är utbildad lärare i Svenska. Tjänsten kan vara på deltid eller heltid utifrån dina behov. Du ska vilja arbeta i en verksamhet där eleven är i centrum för sin egen utveckling och för sitt eget lärande. I mentorsrollen är kommunikation och engagemang viktig egenskaper och du förväntas ta ett stort ansvar för dina mentorselever.
2022-09-29 2022-10-13
Lerums kommun, Administrativa enheten Registrator
Rollen som registrator innebär att starta och kvalitetsgranska ärenden i kommunens centrala ärendehanteringssystem samt att ge ett professionellt och sakkunnigt stöd till handläggare i frågor gällande registrering och ärendehantering. Du kommer att arbeta i nära samarbete med ett team bestående av ytterligare två registratorer, systemförvaltare för kommunens ärendehanteringssystem och kommunarkivarie för att skapa rutiner och strukturer för god dokument- och ärendehantering inom hela förvaltningen. Uppdraget som registrator innefattar både s...
2022-09-28 2022-10-16
Lerums kommun, Almekärr Förskollärare till Timmeråsens förskola i Lerum
På Timmeråsens förskola finns det 6 avdelningar som tillsammans bildar 3 spår. Vi hjälps åt i hela huset så undervisningen blir så optimal som är möjligt för alla barn. I huset finns det 2 torgetpedagoger som arbetar nära spåren i deras stations - och projekt arbete. Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation som är en förutsättning för att kunna fullfölja uppdraget som förskollärare. I år arbetar alla 5 förskolor med en gemensam metanivå som är "Kommunikation i en demokratisk värld". Det innebär att allt vi gör utgår från vår metanivå so...
2022-09-28 2022-10-21
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Timvikarier Dagtid till Stöd och omsorg
I ditt arbete kommer du bidra till brukarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. De vanligaste arbetsuppgifterna är: • social omsorg • personlig hygien (ex dusch och toalettbesök) • städ och tvätt Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska. Inom de flesta verksamheter ingår regelbunden dokumentation i systemet Treserva. Hemtjänst Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna efter deras b...
2022-09-27 2022-10-09
Lerums kommun, Elevhälsa och utveckling Utvecklingsledare med fokus språk, läs och skrivutveckling
Som utvecklingsledare med fokus på språk, läs och skrivutveckling arbetar du för att stödja förskole och grundskolenheterna i utvecklingsfrågor kopplade till elevernas språk, läs och skrivutveckling. Du arbetar i nära samarbete med vår logoped samt vår språk, läs och skrivutvecklare. Din kompetens inom läs- och skrivsvårigheter bidrar till att stödja elever, pedagoger, arbetslag och skolor i åtgärdande arbete, i syfte att öka elevernas möjlighet att nå de nationella målen. Du kan möta frågor om stöd kopplade till förskola, grundskola, fritidsh...
2022-09-27 2022-10-18
Lerums kommun, Tollered Förskollärare sökes till Tolleredsenheten
Som förskollärare på Tolleredsenheten kommer du att arbeta i en kreativ miljö och bidra till att våra barn får en stimulerande undervisning i en trygg miljö. Tillsammans med ditt arbetslag samt andra lärare på enheten planerar, genomför och utvärderar du undervisningen och utbildningen. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och låter detta bli en del av ditt och barnens lärande. Du samarbetar till viss del med enhetens elevhälsa (specialpedagog, kurator och en förskole-/skolpsykolog) för att skapa en undervisning av hög kvalité. Du är del...
2022-09-26 2022-10-09
Lerums kommun, Lekstorp Lärare i textilslöjd
Du som vill utveckla elevernas förmågor och kunskaper inom slöjdämnet passar perfekt för den här tjänsten! Tjänsten omfattar undervisning i textilslöjd åk 3-9 samt mentorskap. Du undervisar 3-4 årskurser per termin med 16-18 elever i grupperna. Som slöjdlärare kommer du att ansvara för planering och genomförande av det pedagogiska arbetet samt dokumentation. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas.
2022-09-23 2022-10-14
Lerums kommun, Projektenheten Projektledare
Du kommer arbeta på Projektenheten vid Lerums kommun med investeringsprojekt av olika karaktär. I vissa fall handlar det om att väcka liv i redan påbörjade projekt och i andra fall starta upp från början med projektbeställning utreda, planera, leda och verkställa. I din roll kommer du att ha mycket kontakt med kommunens olika verksamheter, t ex mark- och exploatering, VA-enheten, Sektor lärande, för att nämna några. Som projektledare kommer du att leda och investeringsprojekt, olika delprojekt, arbetsgrupper, göra upphandlingar och avropa ol...
2022-09-23 2022-10-21
Lerums kommun, Vätle Kock till Måltidsservice
Som kock ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av rätter med hög kvalitet. Disk och städ ingår också i uppdraget. Du kan komma att jobba både inom skola, förskola och äldreomsorg. Ibland ensam och ibland i team. Du ansvarar även för en god service och bemötande gentemot våra matgäster och kunder. Som poolkock kan du komma att jobba i alla våra kök. Du har din fasta sysselsättning men arbetsplats och delvis tider kan förändras/förskjutas utifrån behov i verksamheten. Finns inte ett behov för dagen går du alltid utöver/flyttbar...
2022-09-22 2022-10-10
Lerums kommun, Rehabenheten Fysioterapeut
Du kommer arbeta i team med arbetsterapeut samt övrig personal. Under din dag möter du patienter och anhöriga i hemmet och på särskilt boende både inom äldreomsorgen och funktionsstöd. Du ansvarar för bedömning, behandling och uppföljning samt hjälpmedelsförskrivning. Du instruerar/ handleder/utbildar patienter, personal och anhöriga.
2022-09-22 2022-10-16
Lerums kommun, Rehabenheten Arbetsterapeut
Du kommer arbeta i team med fysioterapeut samt övrig personal. Under din dag möter du patienter och anhöriga i hemmet och på särskilt boende inom äldreomsorgen och inom funktionsstöd. Du ansvarar för bedömning, behandling och uppföljning samt hjälpmedelsförskrivning. Du instruerar/ handleder/utbildar patienter, personal och anhöriga.
2022-09-22 2022-10-16
Lerums kommun, Almekärr Lärare i fritidshem till Almekärrsskolan
Vi söker en fritidspedagog/lärare i fritidshem som ska ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten, samt i samarbete med grundskolans lärare bedriva undervisning utifrån en helhetssyn. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla fritidshemmets verksamhet både inom det egna arbetslaget men också på skolan i stort. Du...
2022-09-20 2022-10-21
Lerums kommun, Almekärr Lärare F-3 sökes - Kom till Almekärrsskolan och bli en del av vårt arbetslag 3
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten, samt i samarbete med lärarna på fritidshemmet bedriva undervisning utifrån en helhetssyn. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla din undervisning genom koll...
2022-09-20 2022-10-21
Lerums kommun, Aspenäs Speciallärare/Specialpedagog till Aspenässkolans Elevhälsoteam
Vi erbjuder ett omväxlande arbete både självständigt och i team med fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallä...
2022-09-19 2022-10-10
Lerums kommun, Aspenäs Lärare i fritidshem
En lärare i fritidshem på Aspenässkolan har som arbetsuppgifter att i huvudsak undervisa på fritidshemmet. Arbetet innefattar pedagogiskt arbete och omsorg om de elever du undervisar, i samverkan med övriga lärare/fritidslärare i arbetslaget.
2022-09-19 2022-10-24
Lerums kommun, Tuvängen Undersköterska Natt
Arbetet som omvårdnadspersonal på Tuvängen innebär att ha ett professionellt bemötande till boende, anhöriga samt kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta på delegering är nödvändigt, likaså att självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner på dator i Treserva. Det är viktigt att aktivt delta som medarbetare i arbetsplatsens utveckling och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du har möjlighet att söka ombudsroll och specialisera dig särskilt inom ett område d...
2022-09-13 2022-10-16
Lerums kommun, Almekärr Specialpedagog/elevhälsopedagog
Ditt uppdrag som specialpedagog är att vara närvarande bland barn och pedagoger. Du gör observationer, handleder pedagoger, både individuellt och i grupp för att skapa förutsättningar för att alla barn ska känna att de är någon som kan. I ditt uppdrag ligger att kunna hålla i kompetensutveckling såsom studiedagar. Du är en del av skolutvecklingsgruppen vilket innebär att du ska kunna komma med idéer och tankar på hur vi kan utveckla våra förskolor utifrån din specialpedagogroll. Du ska vara inläst och uppdaterad på specialpedagogisk forskning. ...
2022-09-08 2022-10-07
Lerums kommun, Äldreomsorg Timvikarier till Stöd och omsorg
I ditt arbete kommer du bidra till brukarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. De vanligaste arbetsuppgifterna är: • social omsorg • personlig hygien (ex dusch och toalettbesök) • städ och tvätt Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska. Inom de flesta verksamheter ingår regelbunden dokumentation i systemet Treserva. Hemtjänst Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna efter deras b...
2022-09-02 2022-10-31
Lerums kommun, Drift och service Måltidsbiträde för timanställning
Vi söker dig som har intresse för mat och service och letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att göra skillnad och möjlighet att växa i en stor organisation. Vi har störst behov inför höstterminen ,men möjlighet finns redan nu att jobba vid behov. Som måltidsbiträde har du ansvar för exempelvis frukost, mellanmål, sallad/tillbehör, servering och disk. Du kommer främst att jobba i kök på skola- och förskola men arbetspass inom äldreomsorg kan också förekomma. Vi har jobbar aktivt med hållbarhet vid planering av våra m...
2022-06-30 2022-11-30