Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Berghult Berghultskolan söker högstadielärare
Du kommer att planera din undervisning, utifrån skolans riktade fokusområden, i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samverka med dina kollegor. I arbetet ingår att ansvara för ämnesundervisning, helheten för dina mentorselever och samverkan med vårdnadshavare.
2023-02-03 2023-02-24
Lerums kommun, Östad Varmt välkommen till oss lärare i fritidshem sökes till Östad skola
Du kommer att ingå i två arbetslag, ett för fritids och ett för F-3. Ditt uppdrag är att planera, genomföra undervisning, utvärdera och utveckla fritidsverksamheten men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva, tillägna sig kunskaper och utveckla förmågor i harmoni och tillit till sig själv och sina fritidskompisar. På Östad skola behöver du vilja och våga vara i många olika pedagogiska frågor. Tillsammans med arbetslagen kommer du att ha ett stort utrymme att använda dina kompetenser, idéer och egenskaper för att finna v...
2023-02-03 2023-02-26
Lerums kommun, Stab och Utveckling Bemanningsenheten söker en bemanningsplanerare
Är du snabb, driftig och noggrann? Vi söker en bemanningsplanerare för tidsbegränsad anställning, från och med mars och 6 månader framåt. I ditt arbete som bemanningsplanerare arbetar du med att administrera och tillsätta timvikarier till våra verksamheter. Du kommer i din roll att ha många kontaktytor och samverka med samordnare, enhetschefer och timavlönade, din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att arbeta i vårat verksamhetssystem TimeCare pool.
2023-02-02 2023-02-13
Lerums kommun, Funktionsstöd Björkebackens gruppbostad söker stödassistent
Som stödassistent på Björkebacken arbetar du tillsammans med övriga stödassistenter samt stödpedagog bland annat med att stödja och motivera hyresgästerna både vad gäller omsorgsbehov samt praktiska vardagsmoment. Arbetet utgår alltid från varje individs individuella behov, resurser och förmågor. Som stödassistent jobbar du även alltid mot ökad självständighet, känslan av delaktighet och inflytande för hyresgästerna både i deras hem men också ute i samhället. Vi lägger stort fokus på att använda pedagogiskt arbetsmaterial och dokumentation. M...
2023-02-02 2023-02-28
Lerums kommun, Myndighet - Barn och unga, familjerätt Vikariat Seniorhandläggare Barn- och familjeenheten
I rollen som seniorhandläggare ska du ge aktivt stöd till socialsekreterare i handläggningsprocessen utöver det stöd 1:e socialsekreterare ger. Arbetet kan exempelvis innebära att du är medhandläggare i ärenden och finns med som bollplank, inför och efter möten eller besök. Du ska arbeta tillsammans med 1:e socialsekreterare för att utveckla och stärka kvalitén i både handläggning och dokumentation. Du kommer att bistå arbetsledning med implementering av arbetssätt och metoder och även bidra till att skapa rutiner.
2023-02-02 2023-02-19
Lerums kommun, Hemtjänst Enhetschef till ny uppstartad enhet - hemtjänst
Som enhetschef ska du tillsammans med dina medarbetare och i dialog med ledningen driva, leda och utveckla verksamheten. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Genom ditt tillitsbaserade- och nära coachande ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetaren att vara delaktig, ta ansvar och känna arbetsglädje. Du som chef är tydlig i kommunikation både muntligt och skriftligt, du lockar fram engagemang hos medarbetare och andra samarbetspartner. Som ledare ser du vikten av att vara ett föredöme. I ord o...
2023-02-01 2023-02-20
Lerums kommun, Teknisk Service Parkarbetare säsong
Ogräsbekämpning Plantering Bevattning Häckklippning
2023-02-01 2023-02-14
Lerums kommun, Hemtjänst Undersköterskor till hemtjänst
Rollen innebär: Att vara relationsskapande. Vi tror på arbetssättet att lära känna och förstå omsorgstagaren, först då kan vi ge bästa möjliga omsorg. Professionell Vid all kontakt med omsorgstagaren vara professionell genom att vara närvarande och lyhörd i mötet. Detta går som en röd tråd genom alla möten, både med kollegor och samarbetspartners. Likabehandling Lämna personliga värderingar utanför yrkesrollen. Vi lyfter varandras styrkor och olikheter. Vi ser varandra och ger feedback till kollegor som gör ett bra arbete. Arbetsuppgifter:...
2023-02-01 2023-02-28
Lerums kommun, Stenkulan Fritidspedagog / Lärare i fritidshem
Nu söker vi en behörig lärare i fritidshem/fritidspedagog till vårt fritidshem. Vi vill fortsätta att bygga upp vår rastverksamhet och ser det som en merit om du har haft ett sånt ansvar tidigare. Vi värdesätter att du har engagemang och driv i ditt arbete! Som utbildad lärare i fritidshem/ fritidspedagog är du med och leder och utvecklar fritidshemmets verksamhet. Du bör därför tycka om och vara trygg i att både att leda och utveckla samt ha ett nyfiket förhållningssätt till ditt uppdrag. Att arbeta systematiskt och planera undervisningen ...
2023-01-30 2023-02-19
Lerums kommun, Myndighet - Mottagningsgrupp och försörjningsstöd Socialsekreterare Försörjningsstöd
Vi söker en erfaren socialsekreterare till mottagningsgruppen. Fokus är att ta emot personer som söker försörjningsstöd för första gången eller varit ifrån försörjningsstöd en tid. Det ingår att ge information och rådgivning, att utreda tillhörighet och ta emot de nya sökande för utredande samtal och beslutsfattande. Du kommer även att löpande handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd i kortvariga ärenden. Du ansvarar också för att den sökande snabbt kommer rätt på väg mot självförsörjning. Remiss och inskrivning till kommunens arbetsmarknad...
2023-01-30 2023-02-12
Lerums kommun, Rydsberg Rydsbergsskolan söker NO/Ma-lärare.
Vi söker dig som är utbildad lärare i NO och teknik och/eller Matematik upp till år 9. Vi vill helst att du börjar efter påsklovet, men kanske är det först i augusti du kan tillträda? Du ska vilja arbeta i en verksamhet där eleven är i centrum för sin egen utveckling och för sitt eget lärande. I mentorsrollen är kommunikation och engagemang viktig egenskaper och du förväntas ta ett stort ansvar för dina mentorselever.
2023-01-20 2023-03-05
Lerums kommun, Rydsberg Speciallärare/grundskollärare till Anpassad grundskola på Rydsbergsskolan
Vi söker kreativ speciallärare/specialpedagog med legitimation och behörighet att undervisa i grundsärskola. Du skall vara väl förtrogen att arbeta i team tillsammans med övriga lärare, resurspedagoger, elevassistenter och elevhälsoteam. Du skall också drivas av en lust att utveckla undervisningen för elever i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Du kommer att vara mentor för ca 10 elever i en klass med elever i åk 6-9. I gruppen finns ämneslärare men också elever som läser en kombination av ämnesområden och ämnen. I di...
2023-01-19 2023-02-12
Lerums kommun, Administrativa enheten Kommunarkivarie
Rollen som kommunarkivarie innebär att du, på kommunstyrelsens uppdrag, ansvarar för kommunens centralarkiv med tillhörande lokalhistoriskt arkiv. Du kommer att arbeta i nära samarbete med ett team bestående av tre registratorer, systemförvaltare och administrativt stöd för att skapa rutiner och strukturer för god dokumenthantering inom hela förvaltningen. Uppdraget som kommunarkivarie omfattar både strategiskt långsiktigt arbete och mer rutinbaserade arbetsuppgifter. Du kommer att vara hela förvaltningens rådgivare i arkivfrågor och blir et...
2023-01-17 2023-02-14
Lerums kommun, Administrativa enheten GDPR-samordnare/valsamordnare
Rollen som GDPR-samordnare har två inriktningar. Huvuddelen avser att som GDPR-samordnare driva utvecklingen, samordningen och fortsatt implementering av dataskyddsförordningen (GDPR) i hela kommunen. Den andra delen av rollen innefattar att vara kommunens huvudvalsamordnare vid de allmänna valen. Nästkommande val är EU-valet 2024. Som GDPR-samordnare ingår det i ditt uppdrag att aktivt stötta kommunens samtliga verksamheter i tolkning, införande och förändring av nya arbetsrutiner med anledning av GDPR. Vidare innebär arbetet att säkerställa...
2023-01-17 2023-02-14
Lerums kommun Sjuksköterska inom psykiatri/LSS Lerums hemsjukvård
Som patientansvarig psykiatrisjuksköterska har du ansvaret för vård och planering kring patientens hälso- och sjukvårdsinsatser. Fokus ligger på att stödja, stötta och bevara funktioner, ofta i form av stödsamtal. Du ansvarar också för att samordna åt patienten internt i kommunen samt med externa vårdgivare. Hantera och administrera läkemedel enligt ordination samt följa upp medicinering och dess effekter. Provtagningar samt kortsiktiga somatiska vårdinsatser, t.ex. enklare såromläggningar ingår också. Många patienter har läkemedelsövertag, hel...
2023-01-17 2023-02-28
Lerums kommun, Hulan Förskollärare till Hulans förskolor
Pedagogiken på vår förskole- enhet präglas av kreativitet och utforskande. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt och lägger fokus på barnens nyfikenhetsfrågor som utgångspunkt i planeringen och genomförandet av undervisningen, med målet en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. Du har ett tydligt barnaktivt arbetssätt och är kunskapsinriktad. Du är engagerad och använder alla situationer för lärande och har förmågan att skapa tillitsfulla re...
2023-01-16 2023-02-27
Lerums kommun, Sjuksköterskeenheten Undersköterska med utökad kompetens
Patienterna som är inskrivna i hemsjukvården är i varierande åldrar med olika sjukdomar och behov. De bor i sitt ordinära hem eller på särskilt boende. Jobbet är varierande och du möter ständigt nya människor och nya situationer i ditt dagliga arbete. Du kommer att arbeta i team tillsammans med sjuksköterskor som delegerar arbetsuppgifter till dej. Dessa kan variera, det kan vara venprovtagning, såromläggning, blodtryckskontroll, PD-dialys och mycket annat. Du kommer att få gå bredvid för att lära dej.
2023-01-16 2023-02-15
Lerums kommun, Äldreomsorg Vi söker undersköterska till korttidsboende.
Arbetet som omvårdnadspersonal på Tuvängen innebär att ha ett professionellt bemötande till boende, anhöriga samt kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta med delegering och ta på sig nya delegeringar är nödvändigt likaså att självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner på dator i Treserva. Det är viktigt att aktivt delta som medarbetare i arbetsplatsens utveckling. Du har möjlighet att söka ombudsroll och specialisera dig särskilt inom ett område där det ...
2023-01-13 2023-02-19
Lerums kommun, Hulan Specialpedagog/speciallärare sökes till Hulanskolan
Som specialpedagog/speciallärare ser du helheten i verksamheten och bidrar i hög utsträckning till skolans utvecklings- och förändringsarbete. Du planerar, organiserar och leder utvecklingsprocesser tillsammans med andra nyckelpersoner som rektorer, EHT och förstelärare. Du bevakar dessa processer ur ett tillgänglighetsperspektiv för att öka elevers möjligheter till måluppfyllelse och lärande. Arbetet innebär höga krav på självständighet och ansvarstagande. Detta innebär att ta del i och utveckla det främjande och förebyggande arbetet, med at...
2023-01-12 2023-02-13
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Timvikarier till Stöd och omsorg
I ditt arbete kommer du bidra till brukarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. De vanligaste arbetsuppgifterna är: • social omsorg • personlig hygien (ex dusch och toalettbesök) • städ och tvätt • medicinhantering Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska. Inom de flesta verksamheter ingår regelbunden dokumentation i systemet Treserva. Hemtjänst Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagar...
2023-01-10 2023-03-19
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Extrajobb nu – Sommarjobb sen
I ditt arbete kommer du bidra till brukarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. De vanligaste arbetsuppgifterna är: • social omsorg • personlig hygien (ex dusch och toalettbesök) • städ och tvätt • medicinhantering Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska. Inom de flesta verksamheter ingår regelbunden dokumentation i systemet Treserva. Hemtjänst Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagar...
2022-12-21 2023-03-19