Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Hulan Lärare i fritidshemmet
Under skoldagen ingår du i ett arbetslag och arbetar tillsammans med lärarna med våra elever. På eftermiddagarna ansvarar du för fritidshemmets verksamhet.
2024-05-24 2024-06-13
Lerums kommun, Ljungviksskolan Ljungviksskolan söker specialpedagog till lågstadiet
Som specialpedagog på Ljungviksskolan kommer du att vara en viktig del i enhetens elevhälsoteam. Du kommer att arbeta med elever i skolan och fritidshemmet. I din roll kommer du att ta ett helhetsgrepp runt enhetens elever i behov av anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd. Du arbetar effektivt, målinriktat, självständigt och tillsammans med EHT teamet, lärarna och ledning för att identifiera och tillgodose behov på enheten. Du är förtrogen med forskning om undervisning och har god kännedom om skollagens krav inom området extra an...
2024-05-24 2024-06-07
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Elevassistent Anpassad gymnasieskola
I din roll som elevassistent på anpassad gymnasieskola är du med och skapar en trygg grund för våra elever som har behov av extraordinärt stöd samt speciellt utformad pedagogik, social träning samt kommunikation. Tillsammans med läraren planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån skräddarsydd pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen, på lektioner och under rasten. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligh...
2024-05-24 2024-06-03
Lerums kommun, Almekärr Förskollärare
Du kommer att arbeta på Ekeredsvägens förskola där det finns två avdelningar. I nuläget består arbetslaget av fem förskollärare och två barnskötare. Du har, tillsammans med övriga förskollärare, ansvar för undervisning, ledarskap och för den pedagogiska dokumentationen. Tillsammans med övriga kollegor i huset och tillsammans med barnen på din avdelning, planerar du för och genomför undervisningen. Som stöd i arbetet finns pedagogista och du kommer också att ingå i en lärgrupp där ni reflekterar kring olika pedagogiska frågor utifrån Kommunika...
2024-05-23 2024-06-07
Lerums kommun, Knappekulla Förskollärare
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som förskollärare ansvarar du för att arbetet sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov där leken är en grund. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation i hela enheten. D...
2024-05-23 2024-06-16
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Lärare i samhällskunskap och psykologi
Vi söker dig som är lärare i samhällskunskap och psykologi. Den största delen av tjänsten innebär undervisning på ekonomiprogrammet. I uppdraget ingår också mentorskap för en klass tillsammans med en kollega.
2024-05-22 2024-06-04
Lerums kommun, Daglig verksamhet Stödpedagog Daglig verksamhet
Inom Daglig verksamhet arbetar vi för att den enskilde skall kunna vara med i en gemenskap och ha en meningsfull aktivitet. Insatsen skall bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska vara meningsfull och erbjuda den enskilde stimulans och utveckling utifrån den enskildes önskemål. Kartläggning av behov, genomförandeplan, dokumentation och uppföljning av individuella mål samt planering av aktiviteter är grunden i arbetet. I tjänsten ingår det brukarnära arbete under tiden vi har öppet verksamheten för b...
2024-05-22 2024-06-09
Lerums kommun, Östad Idrottslärare med bred behörighet sökes till åk 4-6, Östad skola
Du kommer att undervisa åk 1-6 i idrott men i andra teoretiska ämnen kommer du att undervisa i åk 4-6. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper och utveckling men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva och utvecklas som grupp. Du kommer att sätta betyg i åk 6 och undervisar du i ett kärnämne kommer du att sätta betyg även i detta. Du kommer att tillhöra arbetslag 4-6 och i en av arbetslagets klasser kommer du att ha ett delat övergripande klassansvar. Du blir också mentor för ett antal eleve...
2024-05-22 2024-06-09
Lerums kommun, Östad Lärare åk 4-6 sökes till Östad skola
Du kommer att undervisa klasserna i vårt 4-6-arbetslag. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper och utveckling men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva och utvecklas som grupp. Du kan komma att genomföra nationella prov i åk 6 samt sätta betyg. Du kommer att ha ett övergripande klassansvar för en av klasserna. Du blir också mentor för ett antal elever och håller i kontakten deras vårdnadshavarna. Du kommer att få stort utrymme att använda dina kompetenser och idéer till att finna vägar, m...
2024-05-22 2024-06-09
Lerums kommun, Sektor Utbildning Rektor till Stenkulans förskolor
Du kommer att ingå ett rektorsteam med två rektorer, som tillsammans leder verksamheten. Som rektor i Lerums kommun tar du ansvar för hela ditt uppdrag i en tillitsfull, decentraliserad verksamhet. Du leder med framgång i en dynamisk föränderlig värld och du är trygg i att fatta beslut. Du leder dina verksamheter med genomarbetade strukturer och du skapar goda sammanhang för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Du ansvarar för att verksamheten utvecklas i enlighet med skollag, läroplan och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du bedrive...
2024-05-21 2024-06-02
Lerums kommun, Hulan Lärare i textilslöjd åk 3-5
Undervisa i textilslöjd i årskurs 3-5
2024-05-17 2024-05-30
Lerums kommun, Enheten för verksamhetsstöd Kvalificerad administratör
I din roll som kvalificerad administratör kommer du självständigt att samordna och driva uppdrag med stora administrativa inslag. Du kommer att administrativt stödja sektorsledning, kollegor och andra delar av förvaltningen. I arbetet ingår bland annat att * Planera, leda och stödja sektorn i ärendehantering såsom ansvarig ärendekoordinator, diarieföringsfunktion *Skriva tjänsteskrivelser * Samordning av statsbidrag * Återsökning av medel från migrationsverket * Sekreterare på sektorns olika samverkansforum och andra möten som uppstå...
2024-05-17 2024-06-23
Lerums kommun, Bemanningsenheten Bemanningsplanerare
Du har tillsammans med dina kollegor det övergripande ansvaret kring bemanningsplaneringen av timavlönade. Ditt främsta verktyg är bokningssystemet Time Care Pool där timavlönad personal bokas på arbetspass. Du ger god service till verksamheterna och planerar/prioriterar personal utifrån deras behov. För att kunna tillgodose behoven har du dagligen dialog med timavlönade, verksamhetens samordnare och chefer samt med Bemanningsenhetens rekryterare. I dina arbetsuppgifter ingår det även att kommunicera med och stötta timavlönade i arbetsrelate...
2024-05-17 2024-05-26
Lerums kommun, Torpskolan Grundskollärare i matematik, no, tk, su-grupp sökes till Torpskolan
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt kompetenta team på Torpskolan. Du vill bidra till att höja kunskapsresultaten i matematik, no & teknik och du brinner för att utveckla din undervisning så att den passar alla elever. Du kommer att tillhöra ett arbetslag, där vi lägger stor vikt vid mentorskapet med allt vad det innebär. Du ska även arbeta i vår SU-grupp. Du är även en del av ämnesgrupperna där vi förväntar oss ett aktivt deltagande tillsammans med dina ämneskollegor för att utveckla undervisningen, så att den är differentierad och v...
2024-05-17 2024-05-24
Lerums kommun, Torpskolan Grundskollärare i spanska och engelska till Torpskolan
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt kompetenta team på Torpskolan. Du vill bidra till att höja kunskapsresultaten och du brinner för att utveckla din undervisning så att den passar alla elever. Du kommer att tillhöra ett arbetslag, där vi lägger stor vikt vid mentorskapet med allt vad det innebär. Du är även en del av ämnesgruppen i moderna språk och/eller engelska där vi förväntar oss ett aktivt deltagande tillsammans med dina ämneskollegor för att utveckla undervisningen, så att den är differentierad och varierad. Du planerar din u...
2024-05-17 2024-06-17
Lerums kommun Speciallärare/Specialpedagog Tollereds enhet
Du har det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska perspektivet i utbildningens främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar för att fördjupa förståelsen vad gäller tillgängliga lärmiljöer ur ett socialt, pedagogiskt och fysiskt perspektiv. Du handleder personalen runt olika delar i vårt likabehandlingsarbete och har en aktiv roll i vår kompetensutvecklingsplan. Du kommer att verka både i förskola, skola och fritidshemmet. Vi erbjuder dig en liten gemytlig arbetsplats där du komme...
2024-05-17 2024-05-24
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad Bygglovsarkitekt
Som bygglovsarkitekt i Lerums kommun arbetar du med prövning av ansökan om lov och förhandsbesked utifrån plan- och bygglagen. Det innebär en bedömning utifrån såväl gällande bestämmelser och föreskrifter som prövning av åtgärdens lämplighet, gestaltning och utformning. Du har ett ansvar för att driva dina ärenden framåt men arbetet sker i nära samarbete med övriga kollegor. I uppdraget ingår att på delegation fatta beslut om bygglov, föredra ärenden inför byggnadsnämnden och ge service till allmänheten i form av rådgivning och upplysningar. By...
2024-05-16 2024-06-09
Lerums kommun, Torpskolan Grundskollärare i no till Torpskolan
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt kompetenta team på Torpskolan. Du vill bidra till att höja kunskapsresultaten i no och du brinner för att utveckla din undervisning så att den passar alla elever. Du kommer att tillhöra ett arbetslag, där vi lägger stor vikt vid mentorskapet med allt vad det innebär. Du är även en del av ämnesgruppen där vi förväntar oss ett aktivt deltagande tillsammans med dina ämneskollegor för att utveckla undervisningen i matematik, så att den är differentierad och varierad. Du planerar din undervisning både s...
2024-05-16 2024-06-10
Lerums kommun Bovärd
Som Bovärd hos oss arbetar du med den dagliga driften av våra fastigheter. Du kommer att vara ansiktet utåt och vara en del av ett team som ansvarar för skötsel kring våra boenden. Tjänsten erbjuder en variation i arbetsuppgifter där felavhjälpande underhåll hos våra hyresgäster står i fokus och stort krav på serviceanda och kunden i fokus. I mötet med våra hyresgäster kommer du ibland behöva använda dig av engelska. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av: • Sköta den dagliga driften av fastigheten så som yttre och inre underhåll • E...
2024-05-16 2024-05-29
Lerums kommun Servicetekniker
Som servicetekniker kommer du att utföra service, enklare montering och andra uppgifter enligt SNA, servicenivåavtal. Dina arbetsuppgifter kommer variera mellan olika verksamheter i kommunen vilket kräver flexibilitet. I arbetet kommer du ibland behöva använda dig av engelska. Du arbetar självständigt men ingår även ett driftlag där ni hjälps och stöttar varandra vid behov och arbetstoppar. Som servicetekniker utgår du från vårt kontor i Stenkullen där du även utför din administration. Det är stor fördel med god lokalkännedom av kommunen o...
2024-05-16 2024-05-29
Lerums kommun Områdesförvaltare
Som områdesförvaltare är du hyresgästens första kontaktperson i alla förekommande förvaltningsfrågor. Arbetsuppgifterna är bland annat planering och ansvar för reparationer, tillsyn av byggnader och markanläggningar. Du kommer att arbeta självständigt men även tillsammans med övrig drift- och förvaltningspersonal i många frågor. Du kommer ha möten med hyresgäster, följa upp beställda tjänster och ha tät dialog och uppföljning med våra upphandlade ramavtalsentreprenörer. Du kommer att ha ett visst budgetansvar. Du kommer även jobba med garantiav...
2024-05-16 2024-06-02
Lerums kommun, Östad Lärare åk 1-3 sökes till Östad skola
Du kommer att vara klasslärare och undervisa vår åk 3:a som i dagsläget består av 15 elever. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk F-3. Ditt uppdrag är att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper och utveckling men också att arbeta för att eleverna ska må bra, tro på sig själva och utvecklas som grupp. På vårkanten kommer du att genomföra de nationella proven. Du kommer att få stort utrymme att använda dina kompetenser och idéer till att finna vägar, metoder och pedagogiska verktyg för att utveckla undervisningen samt arbeta fram gy...
2024-05-16 2024-06-09
Lerums kommun, Östad Musiklärare åk 3-6 sökes till Östad skola
Du kommer att undervisa eleverna i årskurs 3-6. Ditt uppdrag är att planera, genomföra undervisning, utvärdera och bedöma elevernas förmågor inom musikämnet. Du kommer att sätta betyg i åk 6. Tillsammans med arbetslagen kommer du att ha ett stort utrymme att använda dina kompetenser, idéer och egenskaper för att finna vägar, metoder och utveckla undervisningen och verksamheten i samklang med elevernas delaktighet och inflytande. Om du känner att du skulle passa in och vilja utveckla elevernas musicerande tillsammans med oss är du varmt välkomm...
2024-05-16 2024-06-09
Lerums kommun, Vätle Kock sävegårdens äldreboende, Floda
Som kock är ditt huvudansvar att bereda, tillaga och servera måltider med hög kvalitet, för avsedd målgrupp. Inom äldreomsorgen lagar vi frukost, lunch, dessert och middag. På Sävegården lagas mat till boende på plats samt lunch som förpackas och skickas med hemtjänst till hemmaboende. Som kock ansvarar du även för att lägga råvarubeställningar och planera veckan ihop med dina kollegor. Vi arbetar med kostdatasystemet Mashie där vi har recept samt tar in måltidsbeställningar från avdelningarna. Övriga uppgifter: Städ, disk, packa varor, kundko...
2024-05-14 2024-05-28
Lerums kommun, Måltidsservice Lerum Söder Kock till Rydsbergsskolan
Vi söker Dig som letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att sprida matglädje och göra skillnad för våra måltidsgäster och som har ett brinnande intresse av dietkoster. Som kock ansvarar du för förberedelse, planering, tillagning och servering av goda, näringsriktiga och klimatsmarta måltider med hög kvalitet, vilket även inkluderar specialkost. Arbetet innehåller även administrativa arbetsuppgifter som t ex. digital egenkontroll, fakturahantering och att arbeta i vårt kostdatasystem. Vi söker dig som är utåtriktad,...
2024-05-14 2024-05-28
1 2 >