Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna Kommun Undersköterska/vårdbiträde till Triangelns hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2021-10-14 2021-10-28
Kiruna Kommun Undersköterska till Anhörig/brukarcentrum
Arbetet som undersköterska i Anhörig/brukarcentrum innebär att vara som stöd för både anhöriga och brukare genom avlastning på Träffpunkten och Mötesplatsen i gemensamma lokaler på Thulegården. Arbetet innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera
2021-10-14 2021-10-26
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolcoach till Triangelskolan
Du kommer att organisera, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter för eleverna under hela skoldagen. Barnkonventionen och läroplanens värdegrund med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utgör grunden i uppdraget och bidrar till en tryggare skoldag för eleverna.
2021-10-14 2021-10-28
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Vittangi skola
Elevassistenter arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens ...
2021-10-13 2021-10-27
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Högstadielärare till Högalidskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-10-12 2021-10-26
Lantmäteriet, UIT Systemtekniker Digital Workplace, Kiruna
Som systemtekniker hos oss kommer du att jobba i vårt Klient team. Teamet tillhör funktionen Digital Workplace som svarar för design, drift och utveckling av vår Windows-, och Citrix-miljö. Vi jobbar agilt enligt moderna arbetssätt, vilket innebär ett arbete med eget ansvar och befogenheter. Rollen som systemtekniker omfattar arbete med design, utveckling och drift av produkter och tjänster inom IT-arbetsplatsområdet. Du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen för en av regionens största och mest avancerade IT-miljöer. Trivs du me...
2021-10-11 2021-11-07
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Koordinator till bygglovskontoret
Du kommer arbeta med de administrativa delarna enligt plan- och bygglagen, PBL. Som koordinator arbetar du med rådgivande enligt PBL gentemot de kunder som besöker oss i vår expedition eller på annat sätt kommer i kontakt med vår verksamhet. Du kommer arbeta med den administrativa delen i lovprocessen från inregistrering till expediering och arkivering av ärenden. Du blir delaktighet i utvecklingen av administrativa rutiner samt utveckling av digital handläggning och arkivering inom verksamheten. Du kommer också att arbeta med övriga administr...
2021-10-11 2021-10-25
Kiruna Kommun Undersköterska till Solbackens äldreboende
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2021-10-11 2021-10-25
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Livsmedelsinspektör, vikariat
Du kommer att arbeta med handläggning och kontroll inom livsmedelsområdet. Tillsammans med dina kollegor planerar och utför du inspektioner och revisioner på livsmedelsanläggningar över hela kommunen. Du kommer också att handlägga inkommande registreringar samt utreda klagomål, misstänkta matförgiftningar samt ge råd och information till företag. Arbetet omfattar täta kontakter med företag, medborgare och media, aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt. Vi är ett relativt litet miljökontor vilket innebär att du som inspektör...
2021-10-08 2021-10-22
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Samordnare matavfallssortering
Inom Kiruna kommun sorterar vi ut matavfallet från övrigt restavfall. Villorna och fritidshusen har varit först ut med matavfallssorteringen och nu är det dags att lägga mer fokus på flerbostadshus. Vi söker nu en person som kan ansvara för att samordna kommunikationen kring införandet av matavfallssortering i flerbostadshus. Ditt uppdrag blir att vara den som har kontakt med bostadsrättsföreningar och andra hyresvärdar i arbetet med att upprätta och utveckla en plan för införandet av matavfallssortering.
2021-10-08 2021-10-31
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till grundsärskolan
Som lärare i grundsärskolan arbetar du utifrån varje elevs egna förutsättningar, individuellt anpassade sätt för att undervisa. I arbetet ingår att planera och genomföra undervisningen.
2021-10-07 2021-10-21
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Legitimerad fysioterapeut
I dina arbetsuppgifter ingår att utreda och bedöma behov av fysioterapeutiska insatser. Du arbetar för att förbättra eller bibehålla resurser samt kompensera om nedsatt funktionsförmåga finns. I din yrkesroll ingår förskrivning och utprovning av hjälpmedel. I ditt arbete ingår även att sprida kunskap om rehabiliterande förhållningssätt i omvårdnadsarbete, handleda och utbilda omvårdnadspersonal i förflyttningar och hantering av hjälpmedel. Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar vi med kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten....
2021-10-07 2021-10-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/studiehandledare ryska 100% Språkcentrum
Nu söker vi en modersmålslärare/studiehandledare i ryska på 100%. Tjänsten innebär att arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i kommunens grundskolor och på mottagningsenheten för nyanlända elever vid Språkcentrum. Studiehandledning sker i tätt samarbete med skolans eller mottagningsenhetens lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara. I tjänsten kan ingå administrativa uppgifter som är kopplade till elever och skolarbetet samt samordnande kontakt...
2021-10-07 2021-10-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till fritidshem Bergaskolan
Som barnskötare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.
2021-10-06 2021-10-20
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör/Lov- och tillsynshandläggare, 2p
Som byggnadsinspektör kommer du att arbeta med lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden i miljö- och byggnämnden. Arbetet görs både på kontor och fält, i centralort och de omkringliggande byarna. Dina arbetsuppgifter innebär att • självständigt arbeta med handläggning, teknisk granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder. • leda samråd, utföra arbetsplatsbesök samt besluta o...
2021-10-06 2021-11-14
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Rättsavdelningen Kiruna; Informationsförvaltningsenheten
Som handläggare inom registerförvaltning kommer du att arbeta med att handlägga de ärenden som faller inom enhetens arbetsområden. Det kan exempelvis vara handläggning av ansökningar om registerutdrag, arbete med registervård i polisiära register och i register inom rättsväsendet eller hantering av bötesinbetalningar och andra ärenden kopplat till böter. I arbetet ingår även telefonsupport till allmänheten och myndigheter.
2021-10-05 2021-10-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Nya Raketskolan Åk 4-6
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-10-05 2021-10-19
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Enhetschef till fritid- och serviceavdelningen
Som enhetschef för fritid har du personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Du leder verksamheten med stöd av en etablerad engagerad arbetsledande organisation ute på våra större anläggningar. Att skapa rätt förutsättningar och resurser för deras arbete är en viktig del i ditt uppdrag. Flera av verksamheterna är viktiga resurser för både Kirunabornas rekreation och en växande besöksnäring. Du förväntas arbeta utåtriktat och lyhört både mot medborgare och näring, och tillsammans med våra medarbetare förstärka förtroendet för våra me...
2021-10-05 2021-10-19
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna Vård och omsorgslärare Lapplands Lärcentra Kiruna
Att tillsammans med vår andra vårdlärare ansvara för undervisningen i de kurser som ingår i vårdbiträdesutbildningen samt till undersköterska. Undervisningen bedrivs både i klassrum samt individuellt via en digital lärplattform med kontinuerligt intag av elever. Du undervisar, handleder och stödjer vuxna elever i deras lärande samt i övrigt utför de arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget som lärare tex ordna och följa upp APL-platser, validera kunskaper och att samverka med berörda parter för vår utbildning och verksamhet.
2021-10-04 2021-10-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till fritidshem, Nya Raketskolan
Som barnskötare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.
2021-10-04 2021-10-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Högalidskolan, mellanstadiet
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-10-01 2021-10-29
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vikarier inom vård och omsorg i Kiruna C
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2021-09-29 2022-01-09
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikarierande kockar, kokerskor och ekonomibiträden
Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet TimeCarePool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb. Om du är intresserad av att arbeta som korttidsvikarie eller extrapersonal och uppfyller kompetenskraven tar vi kontakt med dig. Är du intresserad av en specifik tjänst måste du söka den enskilt.
2021-09-29 2022-01-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinärer till Kiruna
Kiruna passar dig som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Just nu bygger vi för framtiden och öppnar i slutet på januari dörrarna till en helt ny klinik då vi har vuxit ur våra gamla lokaler. Kliniken just nu är liten men välutrustad med eget labb, röntgen och ultraljud. Vi har både poliklinisk verksamhet samt utför dagligen kirurgiska ingrep och tandbehandlingar. Vi som arbetar här har tillsammans lång erfarenhet och ett stort engagemang för både djur och djurägare. I teamet ...
2021-07-27 2021-10-25
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Intresseanmälan
Vid Tekniska Verken arbetar vi med många olika uppgifter bl.a. inom administration, projektarbeten, driftrelaterade yrken inom vatten, energi, logistik och miljö. Behov inom vår verksamhet uppstår kontinuerligt. Har vi ingen tjänst ute för tillfället är du välkommen att lämna in ditt intresse till oss med en CV som beskriver vem du är.
2021-06-01 2022-01-31
1 2 >