Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinärer till Kiruna
Kiruna passar dig som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Just nu bygger vi för framtiden och öppnar i slutet på januari dörrarna till en helt ny klinik då vi har vuxit ur våra gamla lokaler. Kliniken just nu är liten men välutrustad med eget labb, röntgen och ultraljud. Vi har både poliklinisk verksamhet samt utför dagligen kirurgiska ingrep och tandbehandlingar. Vi som arbetar här har tillsammans lång erfarenhet och ett stort engagemang för både djur och djurägare. I teamet ...
2021-07-27 2021-09-15
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Handledare till HVB-hem samt stödboendet för ensamkommande unga
Som handledare deltar Du i den unges vardag och ansvarar för deras dagliga omsorg, tillsyn och fostran. Du ska vara ett nära vuxenstöd, medverka i social planering och aktivering, ha kontakt med andra verksamheter/myndigheter och alla som finns runt ungdomarna. Du skall delta i det praktiska arbetet på boendet exempelvis vara ett stöd vid matlagning, städning och läxläsning. I arbetsuppgifterna ingår även fortlöpande dokumentation. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och som person bör Du vara pedagogiskt lagd, trivas med att arbeta i team s...
2021-07-14 2021-08-31
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Maskinförare gata- park
Vi söker maskinförare till vår gata/parkenhet. Inom enhet arbetar vi med bland annat drift och underhåll av gator, parker, belysning och dagvatten, vinter som sommar. Vintertid utgör snöröjning en stor del av arbetsuppgifterna.
2021-07-12 2021-08-29
Kiruna Kommun Biståndshandläggare till utredningsenheten
Som biståndshandläggaren gör du utredningar med bedömningar och uppföljningar utifrån socialtjänstlagen/lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Arbetet består till stor del av handläggning och skriftlig dokumentation främst mot socialpsykiatrin och LSS.
2021-07-09 2021-08-22
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör/Lov- och tillsynshandläggare, 2p
Som byggnadsinspektör kommer du att arbeta med lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden i miljö- och byggnämnden. Arbetet görs både på kontor och fält, i centralort och de omkringliggande byarna. Dina arbetsuppgifter innebär att • självständigt arbeta med handläggning, teknisk granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder. • leda samråd, utföra arbetsplatsbesök samt besluta o...
2021-07-08 2021-08-31
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna 2 verksamhetsassistenter till SFI Lapplands lärcentra Kiruna
Vi söker två personer på halvtid, 50%, som kan stötta verksamheten och eleverna på SFI med IT, språkinlärning, studieteknik med mera.
2021-07-08 2021-08-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Kiruna kommun söker vikarierande elevassistenter
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter bero...
2021-07-08 2021-08-15
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Thule förskola
Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och den filosofin har samma grundläggande barnsyn och kunskapssyn som läroplanen. Vi strävar efter ett tankesätt där vi vill arbeta med meningsfulla utmaningar och projekt som sker både individuellt och i samarbete med andra. En undersökande och utforskande miljö och ett arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger i grund för läroprocessen. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens och pedagogernas tankar, detta hjälper oss att reflektera över vårt eget och andras lä...
2021-07-07 2021-08-27
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Chaufför till Kiruna avfallsanläggning
Verksamheten på Kiruna Avfallsanläggning innefattar drift av återvinningscentral, sortering av avfall, bearbetning av avfall inför förbränning, deponier, oljehantering, sanering av förorenade jordar samt generellt underhåll av anläggningen. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av lastbilstransporter till och från värmeverket, diverse arbeten med hjullastare och materialhanterare inne på anläggningen, siktning och krossning av material för återvinning. Visst arbete med grävmaskin inom anläggningen. I tjänsten ingår även att v...
2021-07-05 2021-08-31
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kastanjens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2021-07-05 2021-07-31
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunsekreterare
Du ingår i kommunledningskansliets administration och här finns två kommunsekreterare. Du och din kollegas huvudskapliga arbetsuppgift är sekreterare vid politiska sammanträden. Det innebär att du ansvarar för alla administrativa arbetsmoment som hör till våra politiska sammanträden. Du och din kollega delar på arbetet och ni ansvar för era egna mötesprocesser från utskott vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ni utgör också ett stöd till handläggare och chefer i deras arbete med att producera politiska beslutsunderlag. I uppdraget...
2021-07-05 2021-08-15
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Systemförvaltare för Personec P
Som en av två systemförvaltare på personalkontoret stöttar du Kiruna kommun samt våra bolag Kirunabostäder AB, Kiruna Kraft AB samt Tekniska Verken i Kiruna AB och vårt kommunalförbund LKF med systemförvaltning av vårt personalsystem som är ett av de största systemen inom kommunkoncernen. Systemförvaltaren är spindeln i nätet och systemexperten med stort verksamhetskunnande där Personec P är motorn i hanteringen. Detta system har moduler med statistik (utdata), löneöversyn (förhandling) och kringliggande system för arbetstid (Winlas). Systemfö...
2021-07-02 2021-08-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut till Socialförvaltningen
Dina arbetsuppgifter innefattar bedömning och träning av aktivitetsförmåga i det dagliga livet, förskrivning av hjälpmedel, bedömning av brukarnas förmåga i hemmiljö och utfärdande av intyg inför bostadsanpassning. Åtgärderna utgår från brukarnas mål och behov och anpassas mycket individuellt med syfte att stödja till ökad självständighet och delaktighet i vardagslivet. Ditt arbete är självständigt men du samverkar i ett team med bland annat sjuksköterskor, sjukgymnast, läkare från vårdcentral och omvårdnadspersonal. I uppdraget ingår att handl...
2021-07-02 2021-07-31
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Karesuando skola
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter bero...
2021-07-01 2021-08-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare i samiska till karesuando skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-07-01 2021-08-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Vittangi skola
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter bero...
2021-06-24 2021-07-31
Kiruna Kommun Barnskötare till Vittangis skola och fritidshem
Som barnskötare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.
2021-06-24 2021-07-31
Kiruna Kommun Studie- och yrkesvägledare till Vittangi- och Karesuandos rektorsområde
Gillar du att se elever utvecklas och att stötta dem i deras lärande och utveckling? Vi behöver en studie- och yrkesvägledare som arbetar i ett F-9 perspektiv. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga arbetsuppgifter som: att ge information om studievägar och yrken för elever och vårdnadshavare, att bistå vid val till gymnasiet, hålla vägledningssamtal, att samverka med pedagoger i arbetet med elever, för- och efterarbete vid prao, planera och genomföra vägledningsinsatser enskilt och/eller i grupp, att samverka med näringslivet med mera. Arbete...
2021-06-24 2021-07-31
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Inköpare
Som inköpare kommer du att självständigt genomföra kvalificerade upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader i nära samverkan med de olika verksamheterna i kommunen och TVAB. Du är delaktig i planering och samordning av våra upphandlingar och du bidrar till utveckling av metoder och arbetssätt inom området. Du kommer även fungera som stöd och rådgivare till verksamheterna i inköps- och upphandlingsfrågor. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara högst delaktig i vårt kommande utvecklingsarbete, som innebär att utveckla och inför...
2021-06-23 2021-08-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lyktans förskola i Vittangi
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2021-06-23 2021-07-31
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Rörnätstekniker
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av drift- och underhållsarbeten i vårt ledningsnät, vilket innebär att ta hand om akuta läckor, planerade renoveringar av befintliga ledningssträckor och nyanläggning av vårt vatten- och avloppsledningsnät. Ytterligare information om tjänsten kan du få av enhetschef Henrik Kauppi Brodin.
2021-06-23 2021-08-22
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Fordonslärare Lapplands gymnasium Kiruna
Lärare till fordonsprogrammet med inriktning mobila maskiner. Ditt arbete blir att utbilda elever från årskurs 1 och inom kurser med inriktning mobila maskiner samt uppföljning av lärlingsverksamhet. Du kommer även att arbeta som mentor för en elevgrupp. Vi söker dig med erfarenhet från mekanikeryrket och en drivkraft att utveckla våra ungdomar inom området. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper som ledarskap, samarbetet och yrkeserfarenhet. Meriterande är yrkeslärarutbildning.
2021-06-22 2021-08-02
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Jukkasjärvi förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2021-06-21 2021-08-15
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Lokeldarens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2021-06-21 2021-08-15
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare i svenska/engelska
Undervisning i svenska/engelska på Lapplands Gymnasium Kiruna. Mentorskap samt övriga förekommande arbetsuppgifter för lärare ingår i uppdraget.
2021-06-21 2021-08-02
1 2 >