Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten Gredby och Fröslunda
Som undersköterska i hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem utifrån biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och re...
2022-10-06 2022-10-16
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till hemtjänsten Skiftinge
Som specialistundersköterska arbetar du nära våra brukare och omvårdnadspersonal. Du bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Detta är en relativt ny roll och du ges goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Utifrån din fördjupade kunskap kommer du vägleda och stödja dina kollegor i det dagliga arbetet, i bedömningar och i olika komplexa omvårdnadssituationer. Exempelvis bemötande, förhållningssätt, läkemedelshantering, delegering, dokumentation, genomför...
2022-10-05 2022-10-19
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Lagerarbetare till omlastningscentralen, timanställning
I dina arbetsuppgifter ingår att plocka, packa, köra truck samt lossa och lasta bilar. Viss budkörning och distribution förekommer också. Du får vara med och göra nytta för Eskilstuna kommun i en arbetsroll som delvis är självständig och tillhöra en arbetsgrupp där vi har en bra teamkänsla. Arbetsgruppen består idag av 25 personer som arbetar på lagret, två arbetsledare och enhetschef. Vi söker dig som kan jobba cirka 15-20 timmar per vecka, oregelbundna tider. Arbetstiden är förlagd mellan 06.00-17.00. Även visst kvälls- och helgarbete kan...
2022-10-05 2022-10-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Fristadsskolan
I din roll som skolsköterska ingår skolsköterskeuppgifter enligt gällande lagar och styrdokument. Arbetet innebär bland annat hälsobesök med hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och att du medverkar i skolans elevhälsoteam. En viss del av din tid utför du i klassrummen och möter eleverna för att till exempel informera och diskutera olika aktuella områden. Du kommer också samverka med andra professioner på skolan och tillsammans med dem göra gemensamma insatser. Som skolsköterska har du en viktig roll i det främjande och förebyggande arb...
2022-10-05 2022-10-20
Eskilstuna kommun, Grundskola Hällby skolan söker en lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem ska du planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets undervisning och verksamhet utifrån aktuell läroplan. I rollen ingår även att analysera och utveckla aktiviteterna som genomförs med syfte att skapa en meningsfull lärandemiljö på fritidshemmen som utgår ifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du kommer även fungera som pedagogisk resurs under skoldagen där du kommer att bedriva viss undervisning, genomföra pedagogiska aktiviteter både inomhus och utomhus samt ansvara för dialogen med hemmet. Som lärar...
2022-10-05 2022-10-19
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till sjuksköterskeenhet 3, kvällar och helger!
Ditt övergripande ansvar är att arbeta processinriktat och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget där du arbetar med personcentrerad vård. Uppdraget har många dimensioner där en viktig del är att använda sig av evidensbaserad praktik utifrån gällande metodik i det dagliga arbetet. Vi arbetar även med relevant medicinsk teknik och användandet av evidensbaserade skattningsverktyg. Som sjuksköterska arbetar vi utifrån förvaltningens riktlinjer kring värdegrund och etik. Det är särskilt viktigt i mötet med både patienter, anhöriga och ann...
2022-10-04 2022-10-30
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsplanerare för strategisk fysisk planering
I den här rollen får du representera det strategiska samhällsbyggandet i olika sammanhang. Du är ofta med och kvalitetssäkrar delar i olika stadsutvecklingsprojekt och deltar i planeringens allra första faser. I olika projekt och i olika skalor skapar du en ändamålsenlig och hållbar fysisk struktur för bebyggelse. Ditt uppdrag är ett växelspel mellan större stadsutvecklingsprojekt, fördjupningar av översiktsplanen och mindre utredningsuppdrag. Många gånger kräver det samordning mellan flera olika kompetenser. Vi hoppas också att du vill utveck...
2022-10-04 2022-10-23
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare till Ung fritid och mötesplatser
Arbetet sker i öppen verksamhet tillsammans med andra fritidsledare och ungdomsutvecklare på Ung fritid och mötesplatser. I rollen planerar, genomför och utvärderar du verksamheten, där verksamhetsidén ligger som grund och utgångspunkt för uppdraget. I rollen som fritidsledare arbetar du med fritidsgårdsverksamheten med åldern 12-20 år, där det eventuellt på sikt även kan komma att handla om arbete på mötesplats med åldersspannet 0-100 år. Uppdraget innebär att bemöta besökarna i deras fritid och utgå från deras idéer, tankar och önskemål samt ...
2022-10-04 2022-10-17
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Timvikarierande boendestödjare till boendeenheten vuxna och stödboendeenheten
Som boendestödjare hos oss är du ansvarig för att stödja våra brukare både psykiskt och praktiskt. Du stöttar brukare i olika vardagsmoment för att kunna tillgodose en fungerande vardagssituation och har uppsikt över brukarens hälsa. Att motivera våra brukare är en stor del av arbetet. Vi ser också att det är viktigt att kunna sätta gränser och att vara lugn och stabil, då hotfulla situationer kan förekomma. Exempel på övriga arbetsuppgifter: • dokumentation • MI (motiverande samtal) • ge stöd kring ekonomiska frågor och förberedelse inför eg...
2022-10-04 2022-10-18
Eskilstuna kommun Lärare i matematik till Zetterbergsgymnasiet!
I rollen som lärare: - Planerar du undervisningen i samverkan med andra lärare med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och elevernas behov. - Jobbar du nära alla kollegor på skolan och är delaktig i skolans utvecklingsarbete. - Är du mentor och arbetar systematiskt med elevhälsofrågor. Vi har ett elevhälsoteam som vid behov stöttar dig i rollen som pedagog och mentor. Det livslånga lärandet på Zetterbergsgymnasiet utgår från hållbarhetstänk och det globala målet nr 4. För lärare kännetecknas det av kollegialt lärande ...
2022-09-30 2022-10-16
Eskilstuna kommun, Grundskola Lundbyskolan söker en tidigarelärare som vill ha nya utmaningar
I rollen som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån läroplanen och att ta fram aktiviteter som är anpassade utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du bidrar också i det övriga dagliga arbetet och arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Som tidigarelärare förväntas du även ha ett nära samarbete med fritidshemmen genom att du utvecklar, planerar, genomför aktiviteter tillsammans med engagerade kollegor. Det kollegiala samarbetet är väl f...
2022-09-30 2022-10-23
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Komvux söker flera nya SFI-lärare
I tjänsten som lärare ingår det att planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska för invandrare (SFI). Som SFI-lärare har du ett stort handlingsutrymme att styra din planering och du har tillgång till modern utrustning för att skapa kreativa och pedagogiska lektioner. Utöver själva undervisningsdelen behöver du aktivt arbeta med att stödja och motivera eleverna i lärprocessen för att få ökad kunskap om samhället och förbereda dem inför arbetslivet. För att lyckas i rollen behöver du ha ett flexibelt ledarskap där du både utmanar och...
2022-09-30 2022-10-16
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef till ekonomienheten område bokslut och analys
I uppdraget som enhetschef har du personal-verksamhets- budget- och utvecklingsansvar. I din roll kommer du att leda ca 25 medarbetare som arbetar med kvalificerade ekonomiarbeten främst ekonomer, redovisningsekonomer som har huvudansvar för att bokslut och prognoser blir rätt. Till stöd kommer du att ha arbetsledare. Som ny enhetschef kommer du in i en spännande fas för Eskilstuna kommun och serviceförvaltningen. Sedan ett tag tillbaka pågår ett förändringsarbete med syfte att utveckla kommunens stödprocesser för att ge ett mer professionel...
2022-09-30 2022-10-16
Polismyndigheten, Polisregion Öst Ungdomsutredare till Lokalpolisområde Eskilstuna
Som ungdomsutredare utreder du ärenden där de involverade personerna oftast är under 18 år. Arbetet innebär självständig handläggning och ansvar för olika typer av ungdomsutredningar. Arbetet sker både enskilt och i mindre grupper samt präglas av ett tidvis högt tempo. Arbetet innebär även många interna och externa kontakter med till exempel åklagare, försvarare samt socialtjänst. Vi samarbetar mellan våra olika utredningsavdelningar och ärendena leds av polisiär förundersökningsledare och i vissa fall av åklagare. Relevant utbildning för dit...
2022-09-29 2022-10-12
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare till Lokalpolisområde Eskilstuna
Arbetet som utredare innebär självständig handläggning och ansvar för olika typer av utredningar. Arbetet sker både enskilt och i mindre grupper samt präglas av ett tidvis högt tempo. Arbetet innebär många interna och externa kontakter med till exempel åklagare och juridiska ombud. Ärendena leds av polisiär förundersökningsledare och i vissa fall av åklagare. Vi samarbetar mellan våra utredningsavdelningar. Relevant utbildning för ditt uppdrag sker på arbetsplatsen. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Utredningsarbete, t ex förhör med målsägare...
2022-09-29 2022-10-12
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Seniora projektledare till Projektenheten
Som projektledare hos oss arbetar du med allt från stora kommunövergripande projekt till mindre förvaltningsspecifika projekt. Arbetet kan innebära att leda ett eller flera projekt och uppdrag samtidigt beroende på komplexitet och omfattning. Vi arbetar enligt en standardiserad projektmetodik. Du behöver kunna förstå de mer tekniska delarna i ett digitaliseringsprojekt då en stor del av uppdragen handlar om att driftsätta, etablera och skapa förvaltningsbara tekniska tjänster. Det är viktigt att du har en förståelse för vilken teknisk kompet...
2022-09-29 2022-10-17
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska inom demens till Lagersbergsgården
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare med demenssjukdom på Lagersbergsgården. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Här ges du goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att varje enskild brukare ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du för dokumentation, planerar, genomf...
2022-09-28 2022-10-09
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Två specialistundersköterskor till Skogsgläntan
Som specialistundersköterska arbetar du tillsammans med övrig personal nära brukare på Skogsgläntan. Du utför omvårdnadsuppgifter utifrån ditt specialistområde och bidrar med din specialistkompetens till förbättringar och i utvecklingsarbetet inom enheten och verksamhetsområdet. Detta är en ny och självständig roll där du ges goda möjligheter till att vara med och utforma tjänsten. Du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att varje enskild brukare ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du för dokumentation, pl...
2022-09-28 2022-10-09
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare på vikariat till Komvux
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på Komvux är ditt övergripande ansvar att vägleda sökande till en utbildning genom att: • Ha vägledningssamtal både i grupp och enskilt. • Samverka med andra aktörer både internt och externt som exempelvis arbetsförmedlingen, lärare, rektorer och administratörer inom verksamheten. • Omvärldsbevaka, för att hålla dig uppdaterad om skolor, utbildningar och arbetsmarknaden. • Föra viss administration, för och efterarbete efter vägledningssamtal. Vi använder oss av elevhanteringssystemet ALVIS, för antagning...
2022-09-28 2022-10-10
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Utredningsenheten barn och familj söker socialsekreterare
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med; • myndighetsutövning och handlägger IFO-ärenden mot målgruppen barn och unga (0-17 år) samt deras familjer. • att utreda ansökningar och anmälningar enligt SoL, gör skyddsbedömningar av inkommen information, samt gör kvalitetssäkrade beslut och bedömningar som är till gagn för klienterna. • att följa upp beslutade insatser och placerade barn. • att bereda ärenden med stöd av LVU och LVM och tar emot ansökningar och anmälningar. • att företräda i förvaltningsrätt i domstol och är föredragande i nämnd...
2022-09-28 2022-10-16
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till S:t Eskils gymnasium
I rollen som studie- och yrkesvägledare arbetar du med att vägleda och motivera våra elever till framtida yrkesval och studier. Tillsammans med din studie- och yrkesvägskollega kommer du att ansvara för att utveckla studie- och yrkesvägledningen för att ge våra ungdomar möjlighet att utveckla sin valkompetens grundat på kunskaper, förmågor och färdigheter under deras skolgång. Som studie- och yrkesvägledare har du också en viktig roll i vårt elevhälsoarbete genom motiverande, stödjande och coachande samtal. Du ingår i ett elevhälsoteam där du a...
2022-09-27 2022-10-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Gruppledare till hemtjänsten Årby
I ditt arbete har du, tillsammans med enhetschefen, ansvar för att ruttplaneringen av insatserna sker på ett effektivt sätt i samverkan med våra brukare. Du är ensam som gruppledare inom området men samarbetar och samverkar med andra gruppledarkollegor inom andra hemtjänstområden/klustret. Fokus ligger på daglig/operativ styrning men en viss del av arbetstiden ägnas åt mer långsiktig planering och utvecklingsarbete. Arbetet sker processinriktat utifrån det ledningssystem som finns. Rollen är en arbetsledande funktion och uppgifterna är: • Led...
2022-09-27 2022-10-09
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Naturskolan
Hos oss på Naturskolan är upplevelsen av natur det centrala. Vi tar emot skolklasser som tillsammans med sina lärare får möjlighet att lära om natur, miljö, friluftsliv och olika hållbarhetsfrågor, men även andra teman kring eld, historia och hantverk. Dagarna hos oss har olika upplägg, ofta med inslag av rörelse, lek och fältstudier. Här lägger vi stor vikt vid elevernas nyfikenhet, utforskande och egna upptäckter. Arbetsgruppen består av totalt två lärare. Tillsammans med din kollega utvecklar ni ständigt verksamheten och aktuella temadagar...
2022-09-26 2022-10-09
Eskilstuna kommun, Grundskola Idrottslärare till Ärla skola
Börjar du arbeta som idrottslärare hos oss kommer du att undervisa alla elever på skolan, alltså från årskurs F-6. Idrottsundervisningen är på heltid. Vi har en idrottssal på skolan och för dig som gillar utomhusaktiviteter har vi stora möjligheter till idrottslektioner i naturen. I rollen som lärare anpassar du din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Du är mentor för en klass, och skapar goda relationer med elever och föräldrar. I rollen ingår också att planera, genomföra och följa upp undervis...
2022-09-26 2022-10-10
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagoger till Skogsängen och Ängstugan
Som stödpedagog stöttar du brukaren i hemmet och i olika sociala sammanhang. Du samverkar både internt och externt och planerar insatser utifrån brukarens behov och intressen. Du ansvarar för att arbetet bedrivs utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. I rollen ingår det också att vägleda och stötta kollegor i att anpassa verksamheten utifrån evidensbaserade metoder. Du upprättar även genomförandeplaner och ansvarar för uppföljningar. Arbetet kräver stort engagemang och en förutsättning för att du ska trivas är att du är nyfiken, driven och ...
2022-09-26 2022-10-07
1 2 >