Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Grundskola Mellanstadielärare till Djurgårdsskolan
I uppdraget som mellanstadielärare är din uppgift att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån LGR22. Du arbetar för att engagera elever samtidigt som du möter elevernas olika behov i klassrummet. Du kommer att undervisa i de ämnen du är behörig, i någon av våra klasser på mellanstadiet. I den här tjänsten är du även mentor i en klass. Hos oss arbetar du i ett drivande och roligt arbetslag med hög kompetens och erfarenhet. Vi vill att du värdesätter att man ställer upp för varandra och delar med sig av kunskaper och erfarenhete...
2024-05-17 2024-05-31
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomilärare till Zetterbergsgymnasiet
Du undervisar i företagsekonomi, ledarskap och entreprenörskap på ekonomiprogrammet. Ibland undervisar du också på våra yrkesprogram. Du ansvarar för att planera, undervisa och bedöma elevernas kunskaper inför betygsättning. Du har också ett mentorsansvar för eleverna och följer deras utveckling mot skolans mål, socialt och kunskapsmässigt. Du får bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och jobbar nära skolans elevhälsa för att skapa en trygg miljö för våra elever.
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SvA till Zetterbergsgymnasiet
Du undervisar i svenska som andra språk. Du ansvarar för att planera, undervisa och bedöma elevernas kunskaper inför betygsättning. Du har också ett mentorsansvar för eleverna och följer deras utveckling mot skolans mål, socialt och kunskapsmässigt. Du får bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och jobbar nära skolans elevhälsa för att skapa en trygg miljö för våra elever.
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare försäljnings- och serviceprogrammet till Zetterbergsgymnasiet
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen undervisning i yrkesämnen, det finns också möjlighet till undervisning i ämnen som du har spetskompetens inom. Du är mentor för elever, vilket bland annat innebär ansvar för att följa och stödja elevernas sociala och studiemässiga utveckling. Du har ett naturligt samarbete med lärare, annan personal i skolan och externa kontakter. Samarbetet med näringslivet är viktigt för utbildningens utveckling och för att möjliggöra elevernas arbetsplatsförlagda utbildning (APL), du ansvarar för anskaffning till tr...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Teamledare till enheten för förebyggande arbete
Rollen som teamledare kommer till stor del att innebära samverkan och utvecklingsarbete inom förebyggande socialt arbete. Som teamledare ansvarar du för operativt ledningsarbete. Tjänsten innebär att fördela arbetet, stödja, instruera och inspirera medarbetare i den dagliga verksamheten mot gemensamma mål samt att verka för en god arbetsmiljö. Våra medarbetare arbetar i verksamheter som ligger på olika platser i Eskilstuna, därför kan du befinna dig på olika platser under en arbetsdag. Du ansvarar och verkar för bland annat en god rättssäkerhet...
2024-05-17 2024-05-31
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare Anpassad grundskola Årbyskolan
Som speciallärare ansvarar du för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du undervisar på högstadiet i alla ämnen, både individuellt och i grupp. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbeten och mentorskap är också en del av uppdraget. Elevernas utveckling dokumenteras i form av till exempel betyg, bedömning, pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med pedagoger och elevassistenter. I uppdrage...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i fritidshem, Hällby skola
Som lärare i fritidshem ska du planera och genomföra samt utvärdera och utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet. Du samarbetar med övrig fritidspersonal, övriga medarbetare och elever samt vårdnadshavare. Det ingår även att fungera som pedagogisk resurs under skoldagen där du bedriver viss undervisning, genomför pedagogiska aktiviteter ute och inne samt ansvarar för dialogen med hemmet. Du tillhör ett arbetslag som arbetar aktivt med att utveckla och hjälpa elever i deras kunskapsutveckling och lärande. Du har även ett samarbete me...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagoger
Som stödpedagog får du ett roligt och varierat arbete där du motiverar och stöttar brukaren med dagliga insatser som styrs utifrån hens individuella behov. Det kan vara matlagningsinsatser, städ, omvårdnad och sociala insatser. Du samverkar både internt och externt och planerar insatser utifrån brukarens behov och intressen. Du ansvarar även för att arbetet bedrivs utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. En viktig arbetsuppgift som stödpedagog är att vägleda och stötta dina kollegor i att anpassa verksamheten utifrån evidensbaserade metoder...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Idrottslärare Stålforsskolan
Hos oss arbetar vi i tvålärarskap. Det innebär att du tillsammans med din kollega planerar, genomför, utvärderar och bedömer undervisningen. Dessutom kommer du att vara klassföreståndare tillsammans med en kollega. Som lärare hos oss har du en spännande utmaning, där du möter elever med olika bakgrund och behov. Det är mångfalden bland eleverna som skapar den inspirerande arbetsmiljön. Din förmåga att motivera varje elev och anpassa undervisningen är avgörande för att lyckas. Vi ser dagligen hur goda relationer mellan elever och lärare leder ti...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Slöjdlärare till Skogsängsskolan
I den här tjänsten arbetar du med slöjd på heltid och undervisar både i textilslöjd och trä- och metallslöjd. Eftersom skolan byggts om finns också nya slöjdsalar som du har tillgång till. Eleverna som du kommer att jobba med går i årskurs 3 till 6. Självklart planerar och genomför du din undervisning enligt läroplanen, Lgr22. Dessutom ingår du i ett arbetslag på skolan för att få möjlighet till samarbete med kollegor.
2024-05-16 2024-05-26
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Markmiljöstrateg
Med hjälp av din kompetens inom förorenade områden bidrar du till kommunens hållbara samhällsbyggnad genom att underlätta exploatering, planläggning och markägande. Du har en beställarroll och handlar upp konsulttjänster med utredningar angående föroreningar i mark, grundvatten och sediment samt förorenade byggnader, geoteknik och deponier. På ett strategiskt plan jobbar du för miljösäker och klimatsmart hantering av jordmassor. Genom ett gott samarbete med kommunens olika förvaltningar och bolag bidrar du till förståelse och samverkan. Inom m...
2024-05-16 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare till Hällberga skola
I rollen som speciallärare arbetar du med elever med behov av stöd. Du stöttar våra elever med verktyg och resurser för att kunna lyckas med sina studier. Undervisningen har du både enskilt och i mindre grupper, beroende på elevernas behov. Du bidrar med dina kompetenser inom det specialpedagogiska området. Det sker genom exempelvis bedömningsstöd, kartläggningar och åtgärdsplaner. Du är en viktig del i elevhälsoteamet som jobbar främjande och förebyggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö och hjälpa elever i behov av stöd. Elevhälsoteamet...
2024-05-16 2024-05-30
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i hemkunskap till Tegelviken
I den här tjänsten planerar och undervisar du i hemkunskap utifrån läroplanen för våra elever i årskurs 6-9. Du skapar studiero och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. Undervisningen är i halvklass i hemkunskapssalen som finns på skolan. Tjänsten blir heltid i kombination med några timmar i ett annat ämne, alternativt resurstid eller stöd till elever i svårigheter. På Tegelviken ingår mentorskap för alla lärare och du kommer att arbeta som mentor för en klass i årskurs 7-9. Du ingår i högstadiets arbetslag och det är t...
2024-05-16 2024-05-28
Eskilstuna kommun, Bemanningsenheten - Volymrekrytering Sommarjobbare inom vård och omsorg
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. På vår sida www.eskilstuna.se/sommarjobb kan du läsa mer. Vård- och omsorgsboende (fåtal platser kvar) Här bor personer i en lägenhet eller ett rum där de kan få service och omvårdnad dygnet runt. Du jobbar med att ge vård och omsorg till de som bor här. Det finns olika typer av boenden som exempelvis äldreboende, demensboende och korttidsboende. Hemtjänst (fåtal platser kvar) Här ger du...
2024-05-15 2024-05-30
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i årskurs 2 och 5 till Slagstaskolan
I rollen som lärare planerar du din undervisning utifrån gällande läroplan och tar fram aktiviteter som är anpassade utifrån elevgruppens samlade behov. Tillsammans med positiva och öppna kollegor har du ett nära samarbete med gemensam planering varje vecka. I tjänsten på lågstadiet kommer du att vara klasslärare och undervisa i årskurs 2. För tjänsten på mellanstadiet kommer du vara klasslärare och undervisa i årskurs 5. I årskurserna finns resurspersonal, som ni samverkar med för att möta elevgruppens behov. Vi tror att goda relationer är en...
2024-05-15 2024-05-29
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Ekebo
Som undersköterska jobbar du motiverande, stödjande och ger våra äldre en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Dina arbetsuppgifter är att ge stöd och service utifrån deras enskilda behov. I rollen har du delegering, arbetar med personlig omvårdnad och dokumentation samt hjälper brukarna med sina hushållssysslor. Vi arbetar med digitala arbetssätt där du dokumenterar i VIVA och signerar delegeringar i Appva. Du samverkar med interna och externa aktörer som exempelvis anhöriga, sjuksköterskor, gode män samt arbets- och fysioterapeuter.
2024-05-15 2024-05-26
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till förskolan
Som specialpedagog hos oss är du ute på förskolorna för att stötta och handleda pedagoger samt samtala med vårdnadshavare för att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd. Tillsammans med personal genomför du pedagogiska kartläggningar och ansvarar för pedagogiska bedömningar. Som specialpedagog deltar du i övergripande utvecklingsarbeten tillsammans med rektorer och andra stödfunktioner, är ett stöd till rektorerna vid ansökan av tilläggsbelopp samt vid externa kontakter med till exempel habilitering och barnhälsovården. Du bidrar med det sp...
2024-05-15 2024-05-29
Eskilstuna kommun Arbetsrättsspecialist till arbetsgivarenheten
Vi vill jobba mer med utveckling och kompetensutmaningar vi står inför. I den här breda rollen är du med och bidrar i att driva det arbetet framåt. Du tolkar lag och avtal, analyserar, kvalitetssäkrar och stödjer organisationens HR-funktioner i arbetsrättsliga frågor, förhandlingar och lönebildning. En viktig del av arbetet är att ge råd och stöd till arbetsgivarföreträdare inom hela avtals-, arbetsrätts- och lönebildningsområdet. Den kommunala sektorn innebär en bredd av yrkeskategorier, vilket gör att du hanterar ett flertal olika avtalsområd...
2024-05-14 2024-05-28
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Familjerätten!
Förutom att jobba med familjerättsliga frågor, jobbar du även med samarbetssamtal och utmanas i din förmåga att få tvistande föräldrar att sätta sitt barn i centrum och själva göra överenskommelser. Här är din förmåga till samarbete och relationsskapande med barnets bästa i fokus en viktig faktor. Som socialsekreterare på familjerätten arbetar du med utredningar, information och upplysningar. Arbetsuppgifterna kan innefatta: • Utreda och godkänna avtal gällande vårdnad, boende och umgänge efter separation eller skilsmässa. • Medgivandeutrednin...
2024-05-14 2024-05-28
Eskilstuna kommun, Grundskola Senarelärare i franska och engelska till Skiftingehus
Som lärare i franska och engelska ingår planering, genomförande och utvärdering i dina ämnen med LGR22 som utgångspunkt. Du har delat mentorskap, genomför utvecklingssamtal och har en nära dialog med vårdnadshavare. Utöver arbetslaget med övriga lärare kommer du att tillhöra ett ämnesarbetslag där vi värdesätter ett gott och nära samarbete. Vi är måna om varandra och utbyter erfarenheter och idéer för att utvecklas tillsammans.
2024-05-13 2024-05-27
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i förskoleklass till Kjula skola
Rollen som förskolelärare innebär att du planerar, genomför och följer upp din undervisning enligt gällande läroplan. Du skapar också goda relationer med eleverna och inspirerar och stöttar dem i deras lärande. Din närmaste kollega kommer också att arbeta i förskoleklassen och ni planerar arbetet tillsammans. Till ert stöd finns också extra kollegor som en resurs i klassrummet. I den här tjänsten ingår det också att arbeta viss del på fritids, antingen på morgonen eller på eftermiddagen. Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till f...
2024-05-10 2024-05-24
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare mellanstadiet Slottsskolan
Du kommer att arbeta med och ansvara för en åk 5. Hos oss arbetar vi som klasslärare vilket innebär att du undervisar i alla teoretiska ämnen i din klass, och skapar goda relationer med eleverna. Som alla lärare hos oss bidrar du till utvecklingen av skolan och undervisningen utifrån verksamhetsmål och LGR22. Här får du variera undervisningen för att skapa dina lektioner och möta alla elevers olika behov. Du har mycket frihet i hur du planerar ditt arbete. Vi har drivande personal med en ständig vilja att utvecklas och bidra till det kollegial...
2024-05-09 2024-05-26
Eskilstuna kommun, Grundskola Musiklärare till Skogsängsskolan
I den här tjänsten undervisar du i musik på heltid och har elever från årskurs 1 till 6. Musiksalen är helt nyinredd i vår nybyggda skola. Du jobbar med att fånga och utveckla elevernas musikaliska intresse och anpassar din undervisning efter elevernas olika nivåer. Självklart planerar och genomför du din undervisning enligt läroplanen, Lgr22. Dessutom ingår du i ett arbetslag på skolan för att få möjlighet till samarbete med kollegor. Förutom de schemalagda lektionerna ser vi gärna att du är med och bidrar med din kunskap inför skolavslutninga...
2024-05-08 2024-05-22
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i Sv/SvA Skiftingehus
Vi söker en lärare som vill undervisa i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7-9. Du får möjlighet att arbeta kollegialt tillsammans med planering, genomförande, uppföljning och utvärderingen. I ämnena svenska och svenska som andra språk arbetar du i tvålärarskap i klassrummet. All ämnesplanering och undervisning på skolan genomsyras av språkutvecklande arbetssätt i alla årskurser F-9. I den här tjänsten ingår även mentorskap för en av klasserna i årskurs 7-9.
2024-05-08 2024-05-22
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till äldreboende
Som arbetsterapeut arbetar du med att stärka personers självständighet i vardagen. Du lär känna de vi finns till för och kan följa deras utveckling över tid. Parallellt har du ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner. I arbetet ingår att handleda studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du ansvarar själv för att planera och lägga upp din arbetsdag.
2024-05-08 2024-05-31
1 2 >