Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontaktpersoner till hemtjänsten
Som kontaktperson kommer du att ha ett arvoderat kontaktpersonuppdrag som utgår från den sökandes behov och beviljade insatser. Vi söker en kontaktperson till en medelålders man där syftet med uppdraget är bryta isolering. Detta genom att delta på olika sportarrangemang och andra fritidsaktiviteter enligt den sökandes önskemål. Uppdragets omfattning är 2-3 timmar per vecka i samråd med den sökande.
2022-01-20 2022-02-28
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Specialpedagog Centrala Elevhälsan
Som specialpedagog får du en viktig roll ute på förskolor/skolor och i vår Centrala Elevhälsa. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog inom Centrala elevhälsan. I uppdraget som specialpedagog kommer du att ingå i team med spetskompetens men du kommer även att arbeta självständigt. Ett flexibelt förhållningssätt är en förutsättning för att klara av uppdraget. Ditt huvudsakliga ...
2022-01-20 2022-02-06
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, semestervikarier till Socialförvaltningen
Socialförvaltningen söker sjuksköterskor inför sommaren. Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet i de olika verksamheterna inom Socialförvaltningen.
2022-01-20 2022-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till äldreomsorg Socialförvaltningen
Att arbeta som enhetschef inom äldre- och demensboende innebär att ha ett coachande ledarskap där Du tillsammans med Dina medarbetare och legitimerad personal jobbar tvärprofessionellt och alltid har brukaren i fokus. Andra arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är att ha en budget i balans. Du har även arbetsmiljöuppgiften som innebär att Du dagligen för en dialog med Dina medarbetare för att se till att de mår bra på sitt arbete samt har goda förutsättningar att kunna ge sina brukare en god och säker vård.
2022-01-19 2022-02-02
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Hembostrand-Harads Socialförvaltningen
Att arbeta som enhetschef inom Hemtjänst och gruppbostad LSS innebär att ha ett coachande ledarskap där Du tillsammans med Dina medarbetare och legitimerad personal jobbar tvärprofessionellt och alltid har brukaren i fokus. Uppdraget innebär att du har ett ansvar att säkerställa att brukarna får en god vård och omsorg. Du har även arbetsmiljöuppgiften som innebär att Du dagligen för en dialog med Dina medarbetare för att se till att de mår bra på sitt arbete samt har goda förutsättningar att kunna ge sina brukare en god och säker vård. Övriga a...
2022-01-19 2022-02-02
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Återvinningsarbetare
I din roll arbetar du i huvudsak med Logistik, Lager, bearbetning och bedömning av inkommande material. Du kommer att arbeta tillsammans med Produktionsledare samt kollegor där flertalet har en arbetsmarknadsåtgärds plats hos oss.
2022-01-19 2022-02-06
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förskollärare Kristallkulans förskola
Som medarbetare hos oss ska Du självständigt och tillsammans med kollegor samt rektor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it/digitala verktyg/IST, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarb...
2022-01-18 2022-02-02
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska - till LSS/Omsorgen/Socialpsykiatrin
Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuksköterskekollegorna, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschefer.
2022-01-18 2022-02-01
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukaren...
2022-01-17 2022-03-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Svedjebacka demensboende 100%
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnads...
2022-01-17 2022-01-31
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Vikarierande Studie- och yrkesvägledare Stureskolan
Vi söker dig som vill arbeta som studie- och yrkesvägledare hos oss på Stureskolan. I arbetsuppgifterna som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat att planera antagningsprocessen och informera grupper av elever eller föräldrar om olika val. Som studie- och yrkesvägledare är du även ett stöd till lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser. Du har också individuella handledande samtal med elever, samt ordnar praktikplatser och organiserar elevernas praktiska arbetslivsorientering (prao). På Stureskolan samv...
2022-01-17 2022-01-28
Bodens kommun, Utbildning - Administration Kock Mårängskolans kök
Vi söker Dig som vill arbeta som kock till Mårängskolans skolkök. Dina arbetsuppgifter består av matlagning, salladsberedning, servering, disk, rengöring i kök, serveringsyta och bord samt administrativa uppgifter som ätandestatistik, svinn, beställning av mat och kökets varor, egenkontroll, ankomstkontroll. Du förväntas aktivt medverka och ta till dig instruktioner via mejl, telefon och i vår digitala arbetsmiljö. Arbetstiden är måndag-fredag kl. 07:00-15:30.
2022-01-17 2022-01-24
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare vikariat 100% med inriktning barn
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL), samt i förekommande fall Lagen om vård av unga (LVU). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt.
2022-01-17 2022-02-07
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Återvinningsarbetare till återvinningscentralen Brännkläppen
Vi söker nu en återvinningsarbetare till enheten avfall/kundtjänst som tillhör avdelningen för vatten, avlopp och avfall (VAA) på Bodens kommun. Det är ett varierande arbete med trevliga kollegor där ni tillsammans arbetar för att den dagliga driften på ÅVC Brännkläppen sköts på ett effektivt, säkert och miljöriktigt sätt. Kundmötet är vårt fokus, du är vårt ansikte utåt och förstår vikten av gott bemötande. Du informerar och ger vägledning med hög servicegrad gällande avfallshantering till kommunens medborgare, såväl privatpersoner som företa...
2022-01-14 2022-02-15
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personligt ombud
Som personligt ombud arbetar du med målgruppen personer mellan 18-65 år som har eller riskerar att utveckla psykisk funktionsnedsättning. I uppdraget som personligt ombud ska du fungerar som en länk och ett stöd i kontakten mellan den enskilde och olika myndigheter och instanser som personen behöver ha kontakt med för att få sina behov tillgodosedda. Det kan handla om olika former av vård, stöd, service, rehabilitering eller sysselsättning.
2022-01-12 2022-02-08
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschefer till Boende och stöd
Som enhetschef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten för att nå uppsatta mål. Du ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för kvalitetsutveckling med lagarna LSS, SOL och HSL som grund. Som enhetschef ansvarar du för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning, kommunens mål- och styrdokument. Du har ett tydligt och nära ledarskap som ska kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. I uppdraget ingår att leda och, gemensamt med medarbetarna, kval...
2022-01-12 2022-01-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare Matematik Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i matematik och naturorienterande ämnen i år 79, och brinner för att utveckla ämnet och skolan. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. I tjänsten ingår även mentorskap. I den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för a...
2022-01-11 2022-01-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor 100% Personalpoolen
Inom Hemtjänsten kommer du som undersköterska utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarens egna hem. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta med dusch, påklädning, iordningställa måltider, bädda säng, städning, beställa varor och ledsagning. Medicinska arbetsuppgifter kan före...
2022-01-04 2022-01-30
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Skolsköterska Elevhälsan
Du kommer att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete ute på skolenheten och ingår då i skolans elevhälsoteam. Ditt arbete kommer bland annat bestå av hälsovägledande samtal med elever både individuellt och på gruppnivå samt hälsoscreening, enklare sjukvårdsuppgifter och vaccinationer. Du ingår även i skolsköterskornas arbetsgrupp och är en del i det främjande och förebyggande arbete som Centrala elevhälsan bedriver. Samarbete med andra verksamheter tex Regionen ingår också som en viktig del
2022-01-04 2022-02-06
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadskonsulent
Arbetsmarknadsförvaltningen söker en arbetsmarknadskonsulent med ansvarsområdet unga. Som arbetsmarknadskonsulent ska du arbeta utifrån en helhetssyn på individen och uppdraget i syfte att underlätta ett snabbt inträde i arbete eller studier. Du ingår i ett multikompetens team av personer som arbetar med olika former av arbetsmarknadsinsatser. Arbetet förutsätter att du har en tro och tillit till individens egna förmåga och att du genom ord och handling kan omsätta kraven till något som uppfattas positivt. I uppdraget kommer du i första hand ...
2022-01-03 2022-01-23
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare i Hem- och Konsumentkunskap Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i hem- och konsumentkunskap i år 89, och brinner för att utveckla ämnet och skolan. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. I tjänsten ingår även mentorskap. I den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Tjänsten är utformad som ett försteläraruppdrag, vilket innebär att du behöver uppfylla de krav som ställs för att vara aktuell till förordnandet. Inom försteläraruppdraget kommer du i samråd med skolledningen att planera, ta ...
2022-01-03 2022-01-31
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Specialpedagog Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill jobba som specialpedagog i åk 7. Som specialpedagog arbetar du framför allt med att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och inkludering till våra elever. Du identifierar vilka insatser som ska sättas in, och arbetar förebyggande för att ide...
2022-01-03 2022-01-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vikariat socialsekreterare 100 % med inriktning vuxna/unga vuxna
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt i förekommande fall Lagen om vård av unga (LVU). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt.
2021-11-22 2022-01-26
Bodens kommun, Socialförvaltningen Korttidsvikarier till Socialförvaltningen
Vi söker ett antal korttidsvikarier till Socialförvaltningen. Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. ...
2021-10-27 2022-01-31