Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Resurspedagog Fagernäs skola
Som resurspedagog arbetar du som stöd till undervisande lärare i klass. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa elevernas kunskaper och erfarenheter. I rollen som resurspedagog samverkar du med klasslärare och fritidspedagoger.
2023-06-09 2023-06-23
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Specialpedagog till Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill arbeta som specialpedagog hos oss. Som specialpedagog arbetar du framför allt med att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och inkludering till våra elever. Du identifierar vilka insatser som ska sättas in, och arbetar förebyggande för att identifiera och undanröja hinder i elevernas olika lärmiljöer. Du samarbetar med all personal på skolan för att hålla dem uppdaterade om utvecklingen och åtgärder som kan behöva sättas in. Du arbetar i team tillsammans med Brönjaskolans skollogoped. I nära samarbete me...
2023-06-09 2023-06-23
Bodens kommun Sjuksköterska till Socialpsykiatrin inom BoS
Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuksköterskekollegorna, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschefer.
2023-06-07 2023-08-31
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Matematik, NO och teknik till Stureskolan
Vi söker dig som vill undervisa i matematik, no-ämnena samt teknik i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-06-07 2023-06-21
Bodens kommun Vik Sjuksköterska till Boende och stöd
Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuksköterskekollegorna, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschefer.
2023-06-07 2023-07-31
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Verksamhetschef förskolor Bodens Kommun
Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande verksamhetschef för förskolans verksamhet. Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Uppdraget innebär ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala samt nationella mål och riktlinjer. Verksamhetschef ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av såväl den pedagogiska verksamheten som för ekonomi och organisation. Ledningsuppdraget för verksamhetschef förskola omfattar i dagsläget direkt personalansvar för 7 re...
2023-06-02 2023-06-18
Bodens kommun, Socialförvaltningen Medarbetare hemtjänst serviceinsatser-städ,tvätt,sophantering, promenader
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker nya medarbetare till deras servicerader. Tjänsten riktar sig till dig som har fyllt 18 år och i nuläget inte vill arbeta med arbetsuppgifter som inkluderar vård, men tycker om att jobba med människor. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa personer i deras hem med bland annat städning, sophantering och tvätt. Även ledsagning/promenader och avlastning kan förekomma i arbetet. Du erbjuds praktisk introduktion så att du känner dig trygg med dina kommande arbetsuppgifter.
2023-06-02 2023-06-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Du som vill jobba i Hemtjänsten med möjlighet att påverka ditt schema
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker nya medarbetare. Hemtjänsten arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Påverkansbara scheman ger dig möjlighet att lämna in önskemål kring ditt schema. Exempelvis finns möjlighet att endast jobba kväll om du önskar det. Att arbeta i hemtjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper personer i deras egna hem, men även i utomhusmiljö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är iordningställande av måltid, av- och påklädning samt personlig hygien. Ledsagningar/promenader och...
2023-06-02 2023-06-16
Bodens kommun Förstelärare i matematik, Björknäsgymnasiet
Tjänsten är i grunden ett tillsvidareförordnande som matematiklärare på Björknäsgymnasiet, därutöver ett 3-årigt förordnande som förstelärare i matematik, enligt de rutiner som kommunen har. Förstelärarförordnandet kan komma att förlängas efter 3 år om båda parter önskar det. På Björknäsgymnasiet tillhör alla lärare ett programarbetslag, i det här fallet Samhällsvetenskapsprogrammet, även om delar av undervisningen kan bedrivas med elever från skolan alla program. I programarbetslaget jobbar man bland annat för att se helheten med utbildningen...
2023-05-30 2023-06-14
Bodens kommun Timvikarier till personlig assistans
Som personlig assistent blir du en del av ett team av dedikerade och professionella vårdgivare. Du kommer att få möjlighet att samarbeta och lära av erfarna kollegor, samtidigt som du får utrymme att ta egna initiativ och vara kreativ i ditt arbete. Du kommer att få möjlighet att utveckla och använda dina kommunikations- och problemlösningsförmågor samt utveckla din empati och förståelse för olika livssituationer. Denna roll innebär också flexibilitet och variation, då arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Du kan få möjlighet att de...
2023-05-29 2023-09-03
Bodens kommun Sjuksköterska resurs till Gårdarna
Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- och helgarbete förekommer.
2023-05-29 2023-06-18
Bodens kommun Speciallärare, anpassad grundskola 7-9, Stureskolan
Du ingår i arbetslaget anpassad grundskola 7-9, med speciallärare och stödpedagoger. Anpassade grundskolan 7-9 består av två klasser där eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden. Du kommer huvudsakligen att arbeta i den klass som läser ämnen, men ha ett nära samarbete med dina kollegor i den andra klassen. Ditt huvudsakliga uppdrag som speciallärare är att utveckla elevernas lärande och utveckling mot målen för anpassade grundskolan. Du kommer att planera och genomföra undervisning för eleverna både enskilt och tillsammans med kollegor ...
2023-05-29 2023-06-18
Bodens kommun Semestervik Personliga assistenter
Brukaren behöver stöd och hjälp med att tillreda måltider, hushållssysslor och viss personlig hygien. Brukaren behöver stöd vid resa med färdtjänst för inhandling av varor samt övriga ärenden som exempelvis läkarbesök. Det är schemalagd arbetstid - dag och helg. Arbetet börjar klockan 11 och slutar 17:30 och rast är inplanerad. Om behovet ändras kan ändring av arbetstider bli aktuellt.
2023-05-25 2023-06-11
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare i Matematik Hedens skola, Boden
Hedens skola söker Dig som vill bli vår nästa förstelärare i matematik för årskurs 1-6. Som förstelärare har du ett särskilt ansvar för utvecklingen av undervisningen i matematik. I Heden använder vi oss av Singma-modellen, en systematisk och differentierad pedagogisk metodik som främjar elevernas matematiska förståelse genom konkret, bildligt och abstrakt tänkande. Singma-modellen engagerar eleverna och hjälper dem att utforska och lösa matematiska problem på djupet. Du kommer även att främja utforskande matematik i klassrummet, där eleverna g...
2023-05-25 2023-06-09
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare/Barnskötare till Fagernäs förskola
Som medarbetare hos oss ska du både självständigt och tillsammans med kollegor samt ledning arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du ska koppla till barnens lärande, förutsättningar och behov via ett projekterande arbetssätt. Till din hjälp för pedagogisk dokumentation har du bl a våra system och digitala miljö. Fokus i det systematiska kvalitetsarbetet är särskilt våra lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it...
2023-05-22 2023-06-11
Bodens kommun Sfi-lärare, Vuxenutbildningen
Vi söker dig som brinner för utbildning som riktar sig till vuxna och har en stark önskan att hjälpa andra att integreras och trivas i samhället. Som sfi-lärare undervisar du på olika nivåer med fokus på att utveckla elevernas språkkunskaper i svenska som andraspråk. Du planerar och genomför välstrukturerade och engagerade lektioner som främjar inlärning och språkutveckling. Du utvärderar elevernas framsteg utifrån kursplaner och anpassar undervisningsmetoder efter individuella behov. Du skapar en positiv och inkluderande klassrumsatmosfär där ...
2023-05-16 2023-06-23
Bodens kommun Sfi-lärare med läs- och skrivkompetens, Vuxenutbildningen
Vi söker dig som vill hjälpa nyanlända vuxna att erövra litteracitet och utveckla studieteknik. Att arbeta med vuxna som saknar eller har kort skolbakgrund ställer höga krav på dig som lärare. Det är därför viktigt att du tycker om att undervisa, har god pedagogisk förmåga, anpassar undervisningen utifrån elevens erfarenheter och behov samt att du tycker om att reflektera över inlärningsprocesser och resultat för att anpassa undervisningsmetoder och material. Du samarbetar med kollegor i sambedömning och deltar aktivt i det kollegiala lärandet....
2023-05-16 2023-06-23
Bodens kommun, Demokrati, kommunikation & säkerhetsenheten Folkhälsostrateg
I din roll som folkhälsostrateg ingår att utveckla och följa upp kommunens strategiska arbete med folkhälsa. Du verkar i komplexa områden som hållbar och jämlik hälsa, hälsofrämjande och inkluderande samhällsomställning och ska verka för främjande och förebyggande åtgärder. Som folkhälsostrateg arbetar du för att skapa samverkan och samarbete med kommunens olika förvaltningar och med lokala, regionala och nationella intressenter och aktörer. Folkhälsostrategens arbetsuppgifter: - Analysera och rapportera om folkhälsans utveckling. - Utveckla st...
2023-05-15 2023-06-11
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska som andraspråk och Tyska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska som andraspråk och tyska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-05-12 2023-06-09
Bodens kommun Lärare trumset/slagverk, Kulturskolan
Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirer...
2023-05-12 2023-06-11
Bodens kommun Lärare bleckblås, Kulturskolan
Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirer...
2023-05-12 2023-06-11
Bodens kommun, IT-enheten Förvaltningsledare
Rollen som Förvaltningsledare är en viktig roll för kommunens förvaltning av de förvaltningsobjekt som finns i kommunen. Du kommer att ansvara för ett antal förvaltningsobjekt där du samordnar och leder team bestående av förvaltningsledare IT och verksamhetsutvecklare. Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerh...
2023-05-10 2023-06-11
Bodens kommun Nya medarbetare till Boende och stöd (Boenden inom LSS och psykiatrin)
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal/stödassistent vid LSS gruppbostad/servicebostad och Rehabiliteringspersonal vid särskild bostad socialpsykiatri samt Omsorgsassistent/stödpedagog inom samtliga verksamheter. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och om...
2023-05-09 2023-06-30
Bodens kommun Sjuksköterskor till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2023-05-08 2023-07-09
Bodens kommun Sjuksköterskor, semestervikarier
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet vid äldre-och korttidsboendet inom Socialförvaltningen.
2023-05-02 2023-06-25
1 2 >