Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Anläggningsarbetare
Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, VA-inspektör och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och dagvattennätet. • Ny servisanslutning, avloppsstopp, ventilbyten, brandpostkontroll...
2021-10-14 2021-10-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare 100% med inriktning barn & vuxna i familjer med missbruk
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut i såväl barnärenden som ärenden avseende vuxna som är föräldrar. Ditt arbete kommer att utgå från gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL), samt i förekommande fall Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt. Denna tjänst kan komma att innef...
2021-10-11 2021-11-01
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska - vik till LSS/Omsorgen/Socialpsykiatrin
Inom Boende och stöd arbetar vi med patienter inom både omsorg och socialpsykiatri. Vi har hand om 23 stöd- och omsorgsboenden för personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sj...
2021-10-06 2021-10-31
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Sv/So Hedens skola
Vill du bli en del av vår positiva och utvecklingsbenägna arbetsgrupp? Vi söker dig som vill arbeta som resurslärare, främst i år 6. Arbetet innebär undervisning av enskilda elever så väl som grupper av elever och även helklassundervisning.
2021-10-05 2021-10-18
Bodens kommun, Socialförvaltningen Habiliteringspersonal med inriktning psykiatri till gruppboende
Vi söker dig som har erfarenhet och utbildning som habiliteringspersonal med inriktning socialpsykiatri. I vårat team arbetar vi med individens behov i centrum. Ditt uppdrag är att tillsammans med brukaren skapa möjlighet till brukarens utveckling, vägleda pedagogiskt samt vara ett stöd i alla vardagliga situationer, ge omvårdnad och rehabilitering. Tunga lyft förekommer. I arbetet ingår att systematiskt dokumentera och vara delaktig i teamarbetet där vi tillsammans arbetar med att utvärdera sambandet mellan metoder, mål och resultat. Arb...
2021-10-05 2021-10-24
Bodens kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till gruppboende
I arbetet ingår att ge stöd och omsorgsinsatser för personer som bor i LSS boende. Som omsorgsassistent har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet. Vägleda pedagogiskt i det brukarnära arbetet, genom att tillämpa olika pedagogiska modeller teoretiskt och praktiskt. Systematiskt dokumentera och utvärdera sambandet mellan metoder, mål och resultat. Metodhandledning i exempelvis lågaffektivt förhållningssätt, handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman med reflektion som viktig arbetsmetod. Omsorgsassistenten ska vara en resur...
2021-10-04 2021-10-24
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare med handledarfunktion inriktning unga vuxna/vuxna
Du kommer i stor utsträckning att arbeta med handledning i enskilda ärenden och fungera som dagligt korridorstöd till socialsekreterarna inom området. Du kommer att fungera som medhandläggare i ärenden som rör LVU och LVM och även företräda socialförvaltningen i domstol vid denna typ av ärenden. Kvalitetssäkring av dokumentation och systematisk uppföljning inom området samt samverkan internt och externt utgör också en betydande del av arbetet.
2021-10-04 2021-10-18
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska 100 % - Harads
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt och har omvårdnadsansvar för kunden. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet. Du kommer att jobba i team med sköterskekollegor samt annan legitimerad personal såsom arbetsterapeut och fysioterapeut. Anställningen innebär att du tillsammans med kollegor har områdesansvar på äldreboendet, mellanboendet ...
2021-09-28 2021-10-31