Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse HR-generalist som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Var med och hjälp till på vår förändringsresa. Rollen som HR-generalist är en nyinrättad tjänst inom våra institutioner runt om i Sverige. Det är ett led att förstärka myndighetens HR-kompetens och du blir en viktig del av SiS nya organisation. Som HR-generalist på institutionen stöttar du chefer och medarbetare för att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela HR-området, vilket innefattar; rekrytering, systematiskt arbet...
2023-06-01 2023-06-22
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelningen Chef till specialpedagogiska skolmyndigheten
Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för drygt 10 medarbetare som tillhör enheten samt ansvar för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. Enhetens uppgift är att på olika sätt främja produktion och kunskap om läromedel som är tillgängliga för många och som passar i specialpedagogiska sammanhang. Du som enhetschef är ansvarig vid beslutfattande inför ett avslag eller bifall av produktionsstödsmedel. Enheten utvecklar, förvaltar och har ett ansvar för digitala tjänster, tex söktjänsten Hitta läromedel och webbutiken. Du ser till att v...
2023-06-01 2023-06-09
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Regionkansliet i Polisregion Bergslagen söker Redex-samordnare
Redex är en förkortning för reducerande arbete mot våldsbejakande extremistiska miljöer. Arbetet är en gemensam satsning mellan polisen och Säkerhetspolisen med målet att begränsa handlingsutrymmet för individer som tillhör våldsbejakande extremistiska miljöer och Redex-samordnaren är en del av regionens Redex-center. Redex-samordnarens uppgift är bland annat att arbeta med koordinering av arbetet kring reducering av rekrytering till extremistmiljöer och planera och medverka vid genomförandet av operativa insatser samt uppföljning av dessa. Ä...
2023-06-01 2023-06-15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Lärare till mellanstadiet på Birgittaskolan Örebro
Vi söker nu en lärare till Birgittaskolans mellanstadium. I tjänsten ingår att vara mentor för en grupp av elever och du förväntas med din kunskap och ditt engagemang leda och stimulera våra elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper. Du har också ansvar för att planera, individanpassa, genomföra en undervisning av hög kvalitet. Ofta är vi två lärare i klassrummet samtidigt. Du bör således ha lätt att samarbeta, även med de eventuella elevassistenter som kan tillhöra klassen. Vi söker medvetna och utmanande lärare som genom öppe...
2023-05-30 2023-06-13
Kriminalvården, Örebro/Karlstad Chef (kriminalvårdsinspektör) till häktet Örebro
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 25 medarbetare. ...
2023-05-30 2023-07-30
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Specialpedagog till vuxenutbildningen inom Kriminalvården
Som specialpedagog i vuxenutbildningen inom Kriminalvården kommer du att verka inom rektorsområdet utifrån ett nationellt uppdrag, såväl på distans som i fysiska möten. Specialpedagogerna i andra rektorsområden och du utgör tillsammans en nationell specialpedagoggrupp. Gruppen utvecklar det pedagogiska arbetssättet inom vuxenutbildningen och driver vissa skolutvecklingsfrågor inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Gruppen ansvarar vidare för att planera kompetensutveckling tillsammans med rektorerna. Specialpedagogerna är geografiskt...
2023-05-26 2023-06-16
Kriminalvården, Frivård Örebro/Karlstad Underrättelseoperatör till Frivården Örebro/Karlstad
I tjänsten som underrättelseoperatör handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att inom underrättelsecykeln arbeta i syfte att förbättra bedömningen av klienter ur risk- och säkerhetssynpunkt samt stötta säkerhetsarbetet inom frivården. Du ansvarar för underrättelsearbetet inom Frivården Örebro/Karlstad. Arbetet innebär resor, främst inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår att bidra till att underrättelsearbetet integreras i verksamheten så att det utvecklar det lokala säkerhetsarbetet och ökar kvaliteten i klientarbetet. Du behöver kunna a...
2023-05-24 2023-06-07
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagoger samt behandlingsassistent till särskild förstärkt avdelning
 Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete där även kontaktpersonskap och delegering av medicin ingår i tjänsten. Denna annons gäller avdelning 4 som är en särskilt förstärkt avdelning bestående av 4-6 låsbara platser för kvinnor med särskilda behov. Avdelningen är flexibelt utformad för att kunna möta kvinnornas behov av mer eller mindre stimuli och kontakt med övriga i klientgruppen. Klienterna som vårdas på avdelning 4 har en samsjuklighet och är i behov av individuellt anpassade strategier och behandlin...
2023-05-24 2023-06-07
Kriminalvården, Frivård Örebro/Karlstad Frivårdsinspektörer till Frivården Örebro
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktiga oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att hjälpa klienter att få det stöd de är i behov av. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning och...
2023-05-22 2023-06-14
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Personalenheten Biträdande enhetschef till personalenheten, SPSM
Rollen som biträdande enhetschef på personalenheten är en operativ och bred roll med strategiska inslag. Myndighetens styrning baseras på tillitsbaserat ledarskap. Du arbetar nära personalchefen och ansvarar för 10 medarbetare. Arbetsuppgifterna består bland annat av: - Leda och fördela det dagliga arbetet för HR-gruppen. - Fördela arbetet på övriga HR-specialister utifrån frågeställning eller utvecklingsuppdrag. - Ansvara för specifika uppdrag eller möten som ska ske i enheten på uppdrag från personalchef. - Lönebildning - Samordna partsg...
2023-05-16 2023-06-11
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Timvikarier till Ekeskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Ekeskolan både på skoltid- och fritidstid. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent, skötare eller boendehandledare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbju...
2023-04-05 2023-06-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
2023-01-12 2023-06-30