Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialförvaltningen, Kumla kommun Socionom till skolsocialt team
Vi söker en ny medarbetare som kommer arbeta operativt på skolorna, både på individ- och gruppnivå. Målet med arbetet är att öka barns närvaro i skolan eftersom vi vet att det är en viktig skyddsfaktor för barnens framtid. Ett annat mål är att sänka trösklarna till socialtjänsten och kunna lotsa vårdnadshavare till socialtjänstens och andra aktörers utbud av stödinsatser. Du kommer bedriva ditt arbete i samarbete med såväl barn och vårdnadshavare som skolpersonal och socialtjänst. Uppdraget kommer att innefatta att vara med och bidra till utve...
2024-05-23 2024-06-03
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun Två kockar till Kumla kommuns Måltidsverksamhet!
Du kommer tillsammans med oss andra arbeta utifrån vår vision, och den är mycket enkel. Bra mat i magen på våra barn, elever och seniorer! Vi vill att alla våra gäster ska vara nöjda med totalupplevelsen kring måltiderna. Som kock hos oss får du ett varierat arbete där du ansvarar för matens kvalitét och kvantitet. Du ansvarar för planering av måltider och beställning av råvaror utifrån säsong. Du förbereder och tillagar måltider och specialkost med hantverksmässighet, inspiration och kreativitet. I arbetet ingår också att föra statistik, håll...
2024-05-22 2024-06-04
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare till Tallängens skola F-6!
Hos oss på Tallängens skola kommer du att vara verksam inom arbetslaget F-3 som i huvudsak består av lärare, lärare i fritidshem och elevstödjare. Du har, tillsammans med en lärarkollega, ansvar för undervisningen i åk 1 och ser också till att planeringen förankras väl i samarbete med arbetslaget. En önskan är att du även kan tänka dig att undervisa i engelska i åk 4. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
2024-05-22 2024-05-29
Socialförvaltningen, Kumla kommun Familjebehandlare till öppenvården
Tjänsten som familjebehandlare innebär att främst utföra behandlande insatser på uppdrag av socialsekreterare. Vi erbjuder också råd- och stödsamtal samt samarbetssamtal via öppet intag, vilket blir en del av dina uppgifter. I Kumla kommun har vi en nära samverkan med förskolor, skolor och deras elevhälsa i syfte att komma in tidigt i familjer som är i behov av stöd. I samverkan har vi skapat olika samverkansmodeller där du som familjebehandlare kommer att ingå. Vi på familjeenheten tror på familjers inneboende resurser och arbetar så långt de...
2024-05-20 2024-05-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare med behörighet i spanska till Skogstorps skola åk 7–9
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurs 69 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag. • Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan. • Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, utförande, utvärdering och dokumentation av undervisning för elever. • Mentorskap ingår. Utöver undervisning i åk 7-9 ingår det att undervisa elever från Haga/Ekeby och Skogstorp åk 6.
2024-05-20 2024-05-27
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vi söker en lärare till Stene skola!
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk 46 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan och rektor. Tillsammans med övriga kollegor och elevhälsan arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna. Vi söker dig som är en entusiastisk och engagerad lärare som vill vara en del i det team som driver och utvecklar Stene skola. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån styrdokument.
2024-05-20 2024-06-03
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Nämndsekreterare till Kultur- och fritidsförvaltningen
Som nämndsekreterare har du en betydelsefull roll i förvaltningen där du är en viktig länk mellan förvaltning och politik. Du säkrar att den politiska gången följs i enlighet med gällande lagstiftning och Kumla kommuns fastställda rutiner och styrdokument. Arbetsuppgifter som nämndsekreterare innefattar bland annat dokumenthantering, registrering, upprättande av kallelser, protokollskrivning och expediering av beslut. Du utgör ett stöd till chefer och handläggare i att formulera olika typer av beslutsunderlag. I arbetet ingår att ha många och ...
2024-05-20 2024-05-29
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsförvaltare till Kumla kommunfastigheter
Hos oss kommer du, tillsammans med de andra förvaltarna, ha ett helhetsansvar för kommunfastigheters egna fastigheter inom Kumla kommun samt även för de fastigheter som vi hyr externt. Arbetsuppgifterna innefattar: • Ett övergripande ansvar för fastigheternas drift, skötsel och underhåll • Kundmöten, hyresgästmöten, avstämningar, avtalsfrågor och verksamhetsanpassningar • Samarbete med våra tekniska specialister och fastighetstekniker kring objekten • Upprätthållande och uppdaterande av underhållsplaner samt genomförande av underhållsåtgärde...
2024-05-17 2024-06-02
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare till Kumlaby skola åk 5
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk F-6 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan samt rektor. I samarbete med övriga kollegor och elevhälsan arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna. På skolan har vi ett utvecklingsarbete som drivs av våra förstelärare, på kommunnivå har vi nätverk med lärare från övriga skolor ungefär två gånger per termin. I uppdraget ingår även mentorskap.
2024-05-14 2024-05-30
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör med inriktning hälsoskydd
Vi söker en inspektör för arbete med tillsyn och handläggning av inkommande ärenden inom hälsoskyddsområdet, med utgångspunkt i framför allt miljöbalken och strålskyddslagen. Som inspektör kommer du att arbeta med tillsyn och anmälningar inom verksamheter och lokaler där allmänheten vistas, så som skolor, bassängbad och flerbostadshus. Arbetet sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenhet, till exempel efter klagomål från allmänheten. Som inspektör arbetar du både självständigt och i team med andra. Du utformar dina egna tjän...
2024-05-10 2024-05-26
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-ingenjör
Vi söker nu en engagerad VA-ingenjör som vill vara en del av vårt team inom VA-enheten på Kumla kommun. Tillsammans är vi 18 kollegor som arbetar tätt tillsammans för att driva övergripande och detaljerade utredningar, planeringar och VA-projekt i vår kommun. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med VA-tekniska frågeställningar så som utredningar, projektering och framtagande av åtgärdsplaner avseende spill-, dag- och vattenledningsnätet. Du ansvarar för det strategiska arbetet gällande kommunens VA-ledningsnät, så som förnyelseplanering och ...
2024-05-10 2024-05-26
Socialförvaltningen, Kumla kommun Försörjningsstödshandläggare sökes!
Ditt arbete blir att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Försörjningsstöds primära uppdrag är att verka för att den enskilde så snart som möjligt når egen försörjning. Som handläggare på försörjningsstöd ansvarar du för att tillsammans med den enskilde gemensamt jobba för att nå detta mål. Du kommer ha ett nära samarbete med andra aktörer runt individen såsom kommunens arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen, sjukvården och andra samverkansparters. I uppdraget ingår även att bedriva omvärl...
2024-05-10 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Stödassistent till gruppboende inom LSS!
Som stödassistent blir din huvudplacering på Dykarens gruppbostad, men även arbeta på andra gruppbostäder kan bli aktuellt. Din främsta arbetsuppgift kommer att vara att stötta våra hyresgäster i att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras behov och förmågor. Stödet kan handla om allt från att stötta i vardagssysslor, nära vård, aktiviteter och kontakt med olika myndigheter. Stöd ges även för att komma ut på både individuella-och gemensamma fritidsaktiviteter. Du och dina kollegor har ett nära arbete. Tillsammans utformar ni e...
2024-05-03 2024-05-26
Socialförvaltningen, Kumla kommun Söker du sommarjobb? Se hit!
Vårt uppdrag handlar om att utgå från individens behov och önskemål och ge en trygg och meningsfull vardag. Arbetet handlar främst om att ge vård, omsorg och service till våra brukare. Det kan bland annat vara att hjälpa till med mat och enklare städning men det ingår också att stötta vid omvårdnad, hygiensituationer, dusch och kroppsvård. Inom vissa verksamheter får du även hjälpa till vid promenader, träning och fritidsaktiviteter. Utöver det är de vardagliga samtalen viktiga och väldigt uppskattade. Du kommer att få en grundlig introduktion ...
2024-05-01 2024-05-31
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Vialundskolan åk 7-9 söker en lärare i matematik
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i åk 7-9 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar. Du kommer också att vara mentor i en av våra grupper tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på vår webbplatshttps:/...
2024-04-30 2024-06-12
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Förskollärare till Blå Husets förskola
Vi söker nu en legitimerad förskollärare som vill utvecklas tillsammans med oss! Som förskollärare på Blå Husets förskola kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för verksamhetens utveckling och för att göra förskolan till en trygg, lärorik och utmanande miljö. Vårt arbetssätt och förhållningssätt utgår från ICDP/Vägledande samspel, vilket kännetecknas av empati, nyfikenhet och respekt. I arbetet läggs stor vikt vid det goda mötet mellan barn, personal och vårdnadshavare. Vi har schemalagd reflektionstid både i grupp och enskil...
2024-04-29 2024-05-26
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i trä- och metallslöjd till Vialundskolan
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i slöjd i ämnet trä- och metallslöjd i årskurserna 3-9 med tillgång till ämnesspecifika salar. Du kommer att undervisa elever i mellanstadiet som besöker oss på Vialund samt delar av våra egna elever som går på Vialund. Tjänsten innefattar inte något mentorskap. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge ...
2024-04-03 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarjobb på korttidsboende för barn och unga enligt LSS!
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta det enskilda barnet/ungdomen i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Det förekommer även omfattande omvårdnadsarbete. Bland våra brukare förekommer utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver ...
2024-02-21 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sommarvikarier till LSS specialboende Stenebrunn!
Som stödassistent på Stenebrunn är din viktigaste uppgift att ge våra hyresgäster det stöd de behöver för att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med insatser utifrån bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Det innebär att vi arbetar både dagtid, kvällstid, natt samt helg. På Stenebrunn fokuserar vi på hyresgästens delaktighet och självständighet i sitt liv genom att skapa tydliga och individanpassade rutiner och strukturer. För att du ska kunna arbeta efter våra rutiner, kommer vi ge ...
2024-02-02 2024-05-31
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kumla kommun söker sjuksköterskor till sommaren 2024
Vi ser gärna att du har erfarenhet av professionen och ett genuint intresse av att arbeta med kommunal hälso- och sjukvård. Du är en trygg och lojal person som inte räds utmaningar. Ditt arbete präglas av flexibilitet och engagemang och du ser teamarbete som en självklarhet. Teamet kring varje enskild patient består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, omvårdnadspersonal och enhetschef där syftet är att ombesörja och verka för en god och säker vård och omsorg. Vi arbetar personcentrerat där målet är att stärka och tillvarata patienten...
2024-01-12 2024-05-31