Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Speciallärare eller lärare mellanstadium
Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Ofta är speciallärarna specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling. En del av tjänsten kommer att vara riktad till åk 6 men huvudsakligen åk 3-6.
2023-12-11 2023-12-21
Eksjö kommun Specialpedagog till Furulundsskolan i Mariannelund åk 7-9
Tjänsten är planerad för att möta våra behov i åk 7-9. Du planerar, upprättar och utvärderar åtgärdsprogram i samråd med elever, vårdnadshavare, rektor och övrig personal inom elevhälsan. Du verkar för en god och tydlig kommunikation med undervisande lärare kring elevers olika behov. Du blir en tydlig ledare inom elevhälsans arbete och förväntas tillsammans med kurator och rektor styra arbetsprocesserna i elevhälsoarbetet. Du utför och dokumenterar pedagogiska utredningar och tar de kontakter som krävs för att eleven ska komma vidare och få re...
2023-12-11 2024-01-02
OXELÖSUNDS KOMMUN. Speciallärare anpassad grundskola 1 - 6 Peterslundsskolan
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare, lärare. Att arbeta hos oss innebär en arbetsplats med engagerade och erfarna kollegor där vi tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig fortlöpande handledning av kollegor och verksamhetsövergripande specialpedagog. Vi söker en engagerad och engagerande speciallärare som vill hjälpa oss att driva det åtgärdande, förebyggande och främjande elevhälsoarbetet på skolan. I ditt uppdrag kommer du att arbeta ...
2023-12-11 2023-12-17
Malmö stad Speciallärare till Kungshögsskolan
Arbetsuppgifter Till Kungshögsskolan söker vi nu två speciallärare med stort engagemang för elevers lärande och som vill arbeta tillsammans med oss för varje elevs bästa skola. Som speciallärare arbetar du på organisations, grupp och individnivå med att planera- och genomföra undervisning, kartläggningar, handledning, observation av enskilda barn, elever och grupper främst ute i verksamheten. Specialläraren verkar för att eleverna ska få en god utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att ...
2023-12-11 2024-01-07
Mörbylånga kommun, Utbildning Speciallärare Skansenskolan åk 4-9
På Skansenskolan är elevhälsan navet som allt snurrar omkring. Som speciallärare är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elever i behov av särskilt stöd ur ett pedagogiskt perspektiv samt deltar aktivt tillsammans med skolledningen i skolutvecklingsarbetet. I ditt uppdrag strävar du efter att skapa likvärdig lärandemiljö för eleverna som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Du får arbeta på både skol-, grupp och individnivå. Vi står i en situation där vi har möjlig...
2023-12-11 2024-01-10
Skellefteå kommun, Samrekrytering förskola och skola Specialpedagog/Speciallärare
Som specialpedagog eller speciallärare ger du råd och stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda individer. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.
2023-12-11 2024-01-07
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Speciallärare F-3
Speciallärare med kunskaper i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning i grundskolans tidigare år. Du är en speciallärare med stort engagemang för elevers lärande och som vill arbeta tillsammans med oss för varje elevs bästa. Som speciallärare arbetar du på organisations, grupp och individnivå med att planera- och genomföra undervisning, kartläggningar, handledning, observation av enskilda barn, elever och grupper främst ute i verksamheten. Som specialläraren verkar du för att eleverna ska få en god utveckling, såväl kunskapsmässigt som...
2023-12-11 2023-12-25
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare till Rödsleskolan
Vi söker två speciallärare F-6 där en av tjänsterna kommer riktas med fokus på F-3 och den andra tjänsten riktas med fokus på åk 4-6. På Rödsleskolan strävar vi efter att möta varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppfyllelsen och de mjuka värdena för alla våra elever. Med hjälp av specialpedagogiska metoder anpassar du undervisningen oc...
2023-12-11 2023-12-27
Nyköpings kommun - Division Utbildning Specialpedagog till Nyköpings Gymnasium
I ditt arbete som specialpedagog har du ett nära samarbete med skolledning, lärare och personal inom elevhälsan. Du kommer bland annat att arbeta med lektionsobservationer, extra anpassningar, pedagogiska kartläggningar, utredningar, elevsamtal, studieteknik, motiverande samtal, åtgärdsprogram samt handledning och uppföljning med pedagoger. Du kommer att vara en del av ett team på ett eller två gymnasieprogram, leda elevhälsoteamets möten samt vara deltagare i ett större fora som Nyköpings gymnasiums elevhälsa utgör. Du kommer att vara en del a...
2023-12-07 2024-01-07
Skurups kommun, Prästamosseskolan Speciallärare till Särskild undervisningsgrupp Prästamosseskolan åk 6-9
Du kommer i uppdraget som speciallärare i särskild undervisningsgrupp att arbeta med: • Planera och genomföra undervisning i samarbete med kollegor i SU-gruppen, lärare och arbetslag • Skolnärmande och relationsstärkande arbete • Kartläggningar och screening • Samarbete med övrig elevhälsa
2023-12-07 2023-12-20
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Kristinedalskolan 7-9 söker speciallärare i matematik
Du kommer vara en del av Kristinedalskolan 7-9:ans engagerade elevhälsoteam. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår specialpedagog. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att handleda lärarna i att planera, genomföra och utvärdera extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen. Du ger riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du bistår lärarna med kunskap i utredningar om särskilt stöd, framtagandet av extra anpassningar och åtgärdsprogram samt i utvärderingar av dessa. Du medverkar i förebyggande a...
2023-12-07 2023-12-20
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare med specialpedagogisk kompetens och behörighet i Sva.
Billingskolan söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Du kommer att bli spindeln i nätet för våra nyanlända elever. Ditt uppdrag kommer bland annat att innebära att du undervisar skolans nyanlända elever i svenska som andraspråk. Tillsammans med pedagogerna skapar ni de bästa förutsättningar för att varje elev ska lyckas i sitt lärande. Du ingår i ett arbetslag med våra speciallärare, specialpedagog och elevresurser. Det är viktigt att du kan uppmuntra och engagera både elever och kollegor för ...
2023-12-07 2023-12-21
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker en speciallärare i svenska/ engelska till Råneskolan åk 7-9
Som speciallärare arbetar du praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du har vid sidan av detta en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan i stort för att bidra till elevers utveckling mot målen. Tillsammans med lärare och elevhälsan bidrar du till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver ...
2023-12-07 2023-12-29
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare/Förskollärare till utbildningsinsats, anpassad grundskola
Vi söker tre utbildad grundskollärare eller förskollärare, för mentorskap i klass, som har ambitionen att vidareutbilda sig till speciallärare för att arbeta inom anpassad grundskola med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen till speciallärare söker medarbetaren själv in på och anställs antingen på Getinge anpassade grundskola Slottsjords anpassade grundskola eller Kärlekens anpassade grundskola. Studietakten måste minst vara på 50% samtidigt som man arbetar 50% med full betalning. Litteratur samt resor till och frå...
2023-12-06 2023-12-31
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium, Omega söker 1 st Speciallärare
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för 4-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemvistelse där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium. Du som speciallärare tillhör arbetslaget i åk 7 med 6 klasser. Du ingår i både arbetslaget samt skolans elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ing...
2023-12-06 2023-12-20
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare/specialpedagog, åk 4-6
Vi söker nu en speciallärare/specialpedagog till årskurs 4-6 med inriktning matematik. Vi söker dig som har ett stort engagemang för elevers lärande. I arbetet ingår att genomföra screeningar, följa upp och arbeta med elever som riskerar att inte nå målen. Vidare ingår det att tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare utreda behovet av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram i årskurs 4-6. Du bemöter elever med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. I detta ingår att flexibla och individuella lösningar utifrån varje elevs önskemål o...
2023-12-06 2023-12-20
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog
Du behöver ha god erfarenhet i att upprätta samt utvärdera och följa upp elevdokumentation. Du ska med god framgång handleda kollegor samt i vissa fall ha kontakt med vårdnadshavare. Du ska kartlägga elever samt utreda i de fall det är behövligt. Du ska vara en del av elevhälsoteamet och bidra till att teamet är framgångsrikt, för elevernas bästa. Tillsammans med övriga medarbetare på skolan vidareutvecklar du det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan.
2023-12-06 2023-12-22
Eslövs kommun, Ölyckeskolan Specialpedagog till Ölyckeskolan
Ölyckeskolan 7-9 är ett mindre högstadium där relationer och gott bemötande står i centrum, vilket gör att vi har en god och nära samhörighet till varandra. Som specialpedagog hos oss arbetar du på individ-, grupp- och skolnivåför att skapa och utveckla goda lärandemiljöer och förutsättningar för alla skolans elever. Du arbetar tillsammans med arbetslag och elever med att kartlägga behov av stöd och utmaningar. Du är delaktig i planering, genomförande samt uppföljning av extra anpassningar och insatser i åtgärdsprogram. Du arbetar åtgärdande ...
2023-12-06 2023-12-17
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare med försteläraruppdrag till anpassad grundskola Hovåsskolan
På Hovåsskolan går ca 580 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt anpassad grundskola LÄSÖ. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet. Till Hovåsskolan LÄSÖ söker vi nu en speciallärare med försteläraruppdrag. I tjänsten ingår att vara klasslärare för 5-10 elever och ha det övergripande ansvaret för deras kunskapsutveckling. I elevgruppen finns elever med grav till måttlig IF samt funktionsvariation och/eller AST (au...
2023-12-06 2023-12-20
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Tal- och språkpedagoger till centrala elevhälsan
Teamets ansvar kommer att vara att stödja, vägleda och modella för arbetslag och pedagoger som arbetar med barn och elever med språkliga eller kommunikativa utmaningar. Vi har 11 förskolor, 6 grundskolor, en resursskola och en anpassad grundskola samt en gymnasieskola. Uppdragsgivare kommer vara rektorerna på enheterna.
2023-12-06 2023-12-31
Hjo kommun, Hammarnskolan Lärare till Lilla hammarnskolan
Ditt uppdrag blir att bidra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever ska kunna nå satta mål. De senaste åren har vi haft fokus på att arbeta med att utveckla vår lärmiljö och undervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, och vi vill att du fortsätter det arbetet tillsammans med oss. Du behöver vara flexibel och kunna arbeta med elever både enskilt, i liten grupp och i klassrumsmiljö. Samarbetet med föräldrar är en av framgångsfaktorerna i arbetet och vi lägger stor vikt vid goda relationer till dem. Du...
2023-12-05 2024-01-07
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Boskataskolan
Vi söker dig som tillsammans med skolans elevhälsa och rektor vill vara med och säkerställa kvalitén samt utveckla vår skola för att öka tillgängligheten för skolans alla elever. Som speciallärare kommer du främst att arbeta i en av skolans lärstudios, främst med elever i åk 4-6 som är i behov av stöd, såväl med sitt lärande som coachning kring planering och studieteknik. Du arbetar nära lärarkollegiet i åk 4-6, vi värdesätter vår samarbetskultur där kommunikation, flexibilitet och intresse för samarbete är ledande. Du samarbetar också med sko...
2023-12-05 2023-12-21
Alingsås kommun, BoU Centrum Specialpedagog Anpassad Grundskola
Som specialpedagog/speciallärare ansvarar du för kartläggning och handledning. Du är en viktig del av enheternas elevhälsoteam och deltar på elevhälsomöten. Som specialpedagog / speciallärare har du en central roll i skolornas utvecklingsarbete tillsammans med skolledning och förstelärare. I ditt arbete ingår också att tillsammans med pedagogerna skapa och följa upp åtgärdsprogram.
2023-12-05 2023-12-22
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Speciallärare
Dina arbetsuppgifter inkluderar undervisning i vår flexverksamhet, där vi har ett relativt stort team som arbetar tillsammans för elevernas bästa. De tillsammans med våra specialpedagoger stöttar både lärare, klass och individ för att tillgängliggöra undervisningen och hjälpa eleverna att komma vidare i sitt lärande. Visst mentorskap kan ingå.
2023-12-05 2024-01-07
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Speciallärare till Hofgårdsskolan
Som speciallärare hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan. Tjänsten innebär i första hand att arbeta med elever ute i verksamheten.
2023-12-04 2024-01-05
1 2 >