Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare till Anpassad grundskola Partille
Vi söker nu en speciallärare som vill arbeta tillsammans klassvis i ett tvålärarsystem där ni gemensamt ansvarar för klassen som läser efter anpassad grundskolas kursplan inriktning ämnesområden. I arbetet ingår att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen på grupp- och individnivå utifrån elevernas behov och förutsättningar. I rollen som speciallärare hos oss är du inte bara en trygg och skicklig pedagog, du är också ledare av ditt team, där alla i teamet har en betydelsefull roll i elevens lärande och utveckling. ...
2024-04-19 2024-05-06
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring intellektuell funktionsnedsättning med fokus på individnivå. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg och pedagogisk lärmiljö som stimulerar, stärker och utmanar elevernas utveckling och lärande som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas i enlighet med anpassad skolas läroplan där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du använder specialpedagogiska metoder och anpassa undervisningen utifrån alla elevers f...
2024-04-19 2024-05-03
Eslövs kommun, Gymnasieskolan Specialpedagog sökes till Carl Engströmgymnasiet i Eslöv!
2024-04-19 2024-05-09
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare till Forskaren/Björktorp
Som speciallärare arbetar du integrerat med läraren i klassrummet, i mindre grupper och med enskilda elever. Ditt huvuduppdrag är att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Det sker genom undervisning och nära arbete med våra elever. Du kommer även stötta lärarna kring vilka anpassningar som kan genomföras i klassrummet. Du ingår i elevhälsoteamet och samarbetar övriga professioner inom elevhälsan och lärare för att hitta möjligheter till lärande inom ramen för undervisningen. Som en del i elevhälsan ger du konsultativ handledning till and...
2024-04-18 2024-05-05
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare till Fristadsskolan
Som speciallärare hos oss kommer du ge stöd till elever, inom olika ämnen, både i klass, grupp och enskilt. Du ingår i ett arbetslag bestående av två speciallärare och två specialpedagoger. Till arbetslaget är också vår särskilda undervisningsgrupp knuten. Dessutom ingår du i vårt elevhälsoteam, där vi har alla funktioner representerade. I och med vår flytt till nyrenoverade lokaler är vi glada över att du som speciallärare kommer ha tillgång till en egen avdelning på skolan. I rollen ingår nära samarbete med undervisande lärare samt våra men...
2024-04-18 2024-05-02
Höganäs kommun, Lerbergsskolan Lerbergsskolan söker speciallärare i matematik
Vi söker en legitimerad speciallärare med erfarenhet och specialisering inom matematik, som ska berika vårt pedagogiska team. Som speciallärare kommer du att arbeta nära våra elever med olika behov på skolan och även stödja lärare i arbetet med eleven. Arbete med särskilt stöd och delaktighet i skolans pedagogiska utvecklingsarbete är viktiga uppdrag i tjänsten. Arbetet som speciallärare innebär, tillsammans med övriga medarbetare i det specialpedagogiska teamet, ett gemensamt ansvar för utvecklandet av det specialpedagogiska stödet på skolan....
2024-04-18 2024-05-08
Malmö stad Speciallärare åk 1-9 i musik till Mellanhedsskolans anpassade grundskola
Arbetsuppgifter Du kommer att undervisa alla våra elever i vår anpassade grundskola, både i inriktning ämnen och ämnesområden från årskurs 1 till årskurs 9. Undervisningen sker klassvis för att kunna ge bra förutsättningar för elevernas lärande. Klasserna storlek varierar men oftast är det mellan 5-10 elever i varje klass. Du är mån om att skapa goda relationer med eleverna och inspirerar och stöttar dem i deras lärande. Du samarbetar med skolans övriga pedagoger och kommer att tillhöra något av arbetslagen. I vår anpassade grundskola har vi id...
2024-04-18 2024-05-09
Malmö stad Speciallärare åk 4-6 till Augustenborgsskolan
Arbetsuppgifter Som speciallärare kommer du att arbeta riktat mot vårt mellanstadie. Tillsammans med lärare och förstelärare planerar, genomför och följer du upp resultatet av undervisningen på individ- och gruppnivå. Du ansvarar för det nära elevhälsoarbetet på ditt stadie samt tillsammans med övriga speciallärare på skolan även skolövergripande. Som speciallärare undervisar du elever, arbetar med lärmiljön, stödjer lärare kring extra anpassningar, genomför utredningar av elevs behov av särskilt stöd, skriver och utvärderar åtgärdsprogram. D...
2024-04-18 2024-05-02
Malmö stad Speciallärare åk 7-9 inriktning språk-, skriv och läsutveckling
Arbetsuppgifter Som speciallärare kommer du att arbeta riktat mot vårt högstadie. Tillsammans med våra lärare genomför och följer du upp resultatet av undervisningen på individ- och gruppnivå. Tillsammans med stadiets övriga speciallärare ansvarar du för det nära elevhälsoarbetet på ditt stadie. Tillsammans med övriga speciallärare på skolan är du även ansvarig för det på skolövergripande nivå. Som speciallärare undervisar du elever, arbetar med lärmiljön, stödjer lärare kring extra anpassningar, genomför utredningar av elevs behov av särskilt ...
2024-04-18 2024-05-02
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaggeryds kommun söker lärare i anpassad grundskola
Fågelforsskolan söker kollega som möter de äldre eleverna på högstadiet i anpassad grundskola. Till nästa läsår tar Fågelforsskolan 7-9 emot nya elever i år 7 och då elevgruppen växer kommer gruppen delas upp i två klasser. Tillsammans med lärarkollega ansvarar du för klassernas undervisning i skolans ämne och till eleverna finns stöd av elevassistent med lång erfarenhet. Till klasserna är praktisk/estetiska lärare kopplade och ibland har eleverna undervisning i praktiska ämnen med sin grundskoleklass. Personalen i anpassad grundskola finns med...
2024-04-17 2024-05-05
Helsingborgs stad Speciallärare till Nicolaiskolan
Nicolaiskolans anpassade gymnasieskola i Helsingborg har ca 40 elever över de fyra åren med de nationella programmen Estetiska verksamheter, Hantverk och produktion, och Handel, administration och varuhantering. Arbetsuppgifter Vi söker dig som medvetet arbetar för att skapa en god lärandemiljö som är utmanande, stimulerande och lockar eleverna till nyfikenhet och lärande. Alla elever ska möta vuxna som ser varje elevs unika möjligheter, som skapar förtroendefulla och trygga relationer, och visar lust och engagemang i samspelet med eleven. ...
2024-04-17 2024-05-10
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare i matematik till Hammarlunden 7-9
Som speciallärare på Hammarlundens skola kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som också är ditt arbetslag där det kollegiala lärandet och samarbete mellan elevhälsans professioner råder. Du ingår också i skolans spec-team tillsammans med specialpedagog och ytterligare två speciallärare. Nära samarbete mellan elevhälsoteamet, lärare och övriga kollegor är en grundförutsättning i ditt arbete där eleverna sätts främst. Arbetet innebär att du tillsammans med kollegor har ett stort fokus på att utveckla undervisningen så att den är tillgänglig...
2024-04-17 2024-05-05
Malmö stad Speciallärare åk F-3 till Augustenborgsskolan
Arbetsuppgifter Som speciallärare kommer du att ingå i ett årskursarbetslag på vårt lågstadie. Tillsammans med lärare och förstelärare i årsarbetslaget planerar, genomför och följer du upp resultatet av undervisningen på individ- och gruppnivå. Du ansvarar för det nära elevhälsoarbetet i ditt årskursarbetslag men också på hela lågstadiet samt tillsammans med övriga speciallärare på skolan även skolövergripande. Som speciallärare undervisar du elever, arbetar med lärmiljön, stödjer lärare kring extra anpassningar, genomför utredningar av elevs b...
2024-04-17 2024-05-01
Öckerö kommun, Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen Specialpedagog, Hedens skola
Uppdraget innebär bland annat att handleda lärare eller annan personal, driva skolutveckling samt vara ett stöd för elever i behov. I uppdraget behöver du kunna identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i deras undervisning. Du kommer ansvara för att utreda elevers behov av särskilt stöd vilket bland annat innebär kartläggning, analys och uppföljning. Du kommer också ansvara för viss pedagogisk dokumentation bland annat upprättande och utvärdering av å...
2024-04-17 2024-05-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare med inriktning mot IF till Kyrkmons anpassade grundskola
Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån anpassade grundskolans styrdokument. Tillsammans med ditt team ansvarar du tillsammans med övriga lärare för att planera och utveckla den pedagogiska undervisningen utifrån elevens bästa både på individ, grupp och organisationsnivå.
2024-04-17 2024-05-05
Borlänge kommun, Ösjöenheten Speciallärare Ornäs skola
Speciallärare med inriktning läs- och skrivutveckling, gärna kunskaper kring språkstörning. Du blir del av vårt elevhälsoteam och kommer att arbeta förebyggande, främjande och operativt med eleverna. Utredningar, åtgärdsprogram och direktundervisning för elever med funktionshinder eller andra behov för förbättrad inlärning ingår i uppdraget och likaså elevhälsoteamsarbete. I uppdraget ingår även: Arbete med handledning av personal i lärsituationer Elevkonferenser Vissa föräldrakontakter Utvecklingsarbete i arbetslagen och skolans elevhälsarbet...
2024-04-17 2024-05-08
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare språk-, läs- och skrivutveckling till Hovåsskolan åk F-9
På Hovåsskolan går cirka 580 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt anpassad grundskola LÄSÖ. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet. Till Hovåsskolan åk F-9 söker vi nu en speciallärare som deltar aktivt i skolans elevhälsoarbete. Tillsammans med skolans elevhälsoteam ansvarar du för att vara operativ ut mot eleverna där du ansvarar för att planera, följa upp och utvärdera arbetet med elever i behov av särskilt ...
2024-04-17 2024-05-01
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till högstadiet Midskogsskolan
Vi söker nu en speciallärare eller specialpedagog, som vill vara med och forma en skola som möter elevernas olik-heter, skapa en utbildning som är hanterbar och begriplig för alla elever under hela dagen. På skolan finns tre speciallärare/specialpedagoger. Alla tre speciallärare/specialpedagoger har ett nära samarbete och träffas en gång i veckan tillsammans med kurator, skolsköterska och rektorer. Här fokuserar vi på att följa upp pågående processer, djupdyka i specialpedagogiska frågor samt ta stöd av varandra kollegialt. I detta nära samar...
2024-04-17 2024-05-01
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Speciallärare, anpassad grundskola Floraskolan
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring intellektuell funktionsnedsättning med fokus på individnivå. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg och pedagogisk lärmiljö som stimulerar, stärker och utmanar elevernas utveckling och lärande som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete. Undervisningen utformas i enlighet med anpassad skolas läroplan där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du använder specialpedagogiska metoder och anpassa undervisningen utifrån alla elevers f...
2024-04-17 2024-05-02
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Speciallärare i matematik (Gymnasiet)
Vill du gå hem varje dag med känslan att du har gjort verklig skillnad? På Öresundsgymnasiet Landskrona sätter vi elevernas tro på sig själva och sin framtid i fokus. Tillsammans jobbar vi för att alla våra elever skall lyckas med sina studier och förverkliga sina drömmar. Våra fantastiska elever engagerar och utmanar oss att tillsammans bygga en skola utöver det vanliga där resultat, relationer, kunskapsfokus och stolthet får alla att växa. På skolan har vi följande program: BA, BF, EE, EK, NA, SA, VO samt Introduktionsprogrammen. Tjänsten in...
2024-04-17 2024-05-08
Båstads Kommun, Gymnasium Specialpedagog till Akademi Båstads Gymnasium
Vi söker en specialpedagog till Akademi Båstad Gymnasium som har ett genuint intresse för unga människors möjlighet att utvecklas och växa, är lyhörd för olika elevers behov och har ett flexibelt arbetssätt. Som specialpedagog hos oss ska du leda och delta i utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla elever. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Samarbeta med lärare och övrig personal för att skapa tillgängliga lärmiljöer. • Analysera elevers stödbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå. • Genom...
2024-04-16 2024-05-12
Malmö stad Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF) till Malmö Idrottsgymnasium
Vi på Malmö Idrottsgymnasium söker en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning (IF) för undervisning i anpassad gymnasieskola. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid. Arbetsuppgifter Vi söker en speciallärare med stort engagemang för att skapa goda förutsättningarna för elevers lärande, hälsa och utveckling. Som speciallärare utgör du en utvecklande roll där du utifrån din specialisering planerar, genomför, utvecklar och modifierar undervisningen och de pedagogiska metoderna utifrån ...
2024-04-16 2024-04-29
Varbergs kommun Specialpedagog anpassade gymnasieskolan
Vi på Peder skrivares anpassade gymnasieskola söker en engagerad och erfaren specialpedagog. Du kommer tillsammans med övriga professioner i elevhälsoteamet ansvara för utveckling av det förebyggande elevhälsoarbetet inom den anpassade gymnasieskolan. Tillsammans med elevhälsoteam planerar och driver du arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärarna och vårdnadshavare upprättar du åtgärdsprogram och kommunicerar anpassningar. Du handleder personal kring elev- och undervisningssituationer.
2024-04-16 2024-05-05
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Vikarierande omsorgspedagog sökes till servicebostad i Eslövs kommun
2024-04-16 2024-04-29
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare, åk 7-9
Vi söker nu en speciallärare till årskurs 7-9 som har ett stort engagemang för elevers lärande. I arbetet ingår att genomföra screeningar, följa upp och arbeta med elever som riskerar att inte nå målen. Vidare ingår det att tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare utreda behovet av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram i årskurs 7-9. Du bemöter elever med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. I detta ingår att flexibla och individuella lösningar utifrån varje elevs önskemål och behov sätts främst. Undervisningen sker enskilt, i ...
2024-04-16 2024-04-30
1 2 3 4 5 >