Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Vi söker specialpedagog till Hidinge skola
Som specialpedagog kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och rektor. I uppdraget ingår: • att arbeta med främjande och förebyggande arbete samt med elever i behov av särskilt stöd. •att kartlägga elevers skolsituation och upprätta åtgärdsprogram • att handleda personal inom ditt område • att arbeta med enskilda barn och grupper med elever
2021-01-20 2021-02-05
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till klass på Bjurslättsskolans grundsärskola
Bjurslättsskolan ligger centralt nära Wieselgrensplatsen, i hjärtat av Hisingen. Här finns många grönområden på gångavstånd, som Flunsåsparken, Slättadamm, fotbollsplaner och en hinderbana. Vi har en ny skolgård med spännande lekutrustning. Vi är en grundskola med cirka 550 elever. Här arbetar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola nära varandra för att på så sätt skapa en helhet för eleverna. Vi söker nu speciallärare med klassläraransvar för åk 1-3. Rollen som klasslärare på Bjurslättsskolan 1-3 innebär att du ansvarar för...
2021-01-20 2021-02-03
Ronneby kommun Fredriksbergsskolan söker en speciallärare
Du ska vara erfaren speciallärare. Tjänsten kommer att förläggas mestadels inom årskurser f-3. Du kommer även att tillhöra skolans EHT team. Vi har för tillfället två speciallärare och en specialpedagog. Du kommer även att tillhöra arbetslaget för "spec".
2021-01-20 2021-02-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Specialpedagog som vill göra skillnad
Frölundaskolan ligger i nära anslutning till Positivparken, som är en bemannad lek- och aktivitetsplats. Den ligger även i anslutning till Frölunda kulturhus och Ruddalens naturområde med både fotbolls- och bandyplaner, skridskobana och motionsspår. Skolan är en mångkulturell grundskola med cirka 560 elever. Vi söker nu en specialpedagog. Tjänstens inriktning är årskurs 4-9 samt grundsärskolan. I högstadiedelen ingår även en särskild undervisningsgrupp. På grundsärskolan går 26 elever indelade i 4 grupper utifrån sina förmågor. Majoriteten a...
2021-01-19 2021-02-02
Skogsbacksskolans förskola Specialpedagog sökes till Tumba östra förskoleenhet
Som specialpedagog arbetar du i nära dialog med förskolorna och den pedagogiska verksamheten, du ser varje barns behov och arbetar för ett inkluderade arbetssätt. Du verkar och deltar i det dagliga arbetet på olika avdelningar utifrån kartläggningar. Du ingår i förskolenhetens ledningsteam och stöttar rektor samt biträdande rektorer inom det specialpedagogiska området, samt håller i barnhälsomöten på respektive förskola.
2021-01-19 2021-02-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till Gamlestadsskolan 7-9
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service. Gamlestadsskolan har under några år genomgått en ny- och ombyggnation och vi är mycket stolta över våra nya, fräscha lokaler och vår härliga skolgård. På Gamlestadsskolan går cirka 600 ...
2021-01-19 2021-02-02
Malmö stad Specialpedagog till Stapelbäddsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig specialpedagog som är intresserad av ett nytt uppdrag hos oss på Stapelbäddsskolan. Som alla medarbetare på vår skola arbetar du för att skapa en lustfylld och stimulerande lärmiljö för att våra elever ska få en så god utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt, som möjligt. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp – och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever eller grupper. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att u...
2021-01-19 2021-02-02
Järfälla kommun, Vård och omsorg Verksamhetspedagog till Socialpsykatrin
Ditt huvuduppdrag kommer vara att arbeta övergripande med det pedagogiska innehållet i verksamheterna, såsom tydliggörande pedagogik och andra individuellt anpassade arbetsmetoder. Du kommer ha en stödjande och handledande roll i metodarbete och bemötande, både utifrån individuella behov samt från mål och riktlinjer för verksamheten. En viktig del i uppdraget är att söka ny kunskap kring bemötande och arbetsmetoder, samt att förankra detta i arbetsgrupperna på ett sådant sätt att det gynnar både individ och verksamhet. Vidare kommer du vara me...
2021-01-19 2021-02-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till Johannebergsskolan Estetiska f-6
På Johannebergsskolan finns cirka 600 elever och ett fritidshem. Det finns två pedagogiska inriktningar på skolan. Den ena är montessori och sträcker sig från förskoleklass till årskurs 5. Den andra inriktningen är estetisk. I det estetiska spåret finns verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Närheten till kommunikationer gör det enkelt för skolan att ta del av stadens kulturutbud i form av skolbio, teatrar och andra kulturevenemang. Till det estetiska spåret söker vi nu en speciallärare. Vi söker dig som ser elevens styrkor och möjlig...
2021-01-19 2021-02-02
Malmö stad Speciallärare alternativt grundskollärare till Pilbäcksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är speciallärare alternativt grundskollärare som vill verka som resurs och som är intresserad av ett nytt uppdrag hos oss på Pilbäcksskolan.  Hos oss arbetar du huvudsakligen med undervisning i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk mot några av våra elever i årskurserna 4-9. Utöver att undervisa jobbar du också med ett löpande förebyggande arbete i syfte att identifiera och undanröja hinder i olika lärmiljöer. Du ansvarar även för screening och kartläggning av elevernas färdigheter. Utif...
2021-01-19 2021-02-01
Staffanstorps kommun, Hjärups skola Specialpedagog
Brinner du för elevhälsa, specialpedagoguppgifter, är kreativ och prestigelös? Då kan vi ha en tjänst som passar dig. Hjärups skola växer för varje läsår och vi söker nu en specialpedagog till vårt spec-team. Hjärups skolas spec-team är en kreativ grupp med både speciallärare och specialpedagog. Vi arbetar strategiskt för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Teamet arbetar nära varandra och har ett gott samarbete. De utvecklar hela tiden sitt arbete med eleverna. Skolan arbetar t ex med PT-tid för eleven, periodiskt stöd, klasshä...
2021-01-18 2021-02-04
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagog med undervisningsansvar och barnskötare till anpassad förskoleavdelning
Som ansvarig pedagog på Stjärnan ansvarar du för att planera och bedriva undervisning utifrån förskolans läroplan och aktuell lokal verksamhetsplan. Du är därför en viktig del i arbetet med att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda dem en trygg omsorg. På Stjärnan blir ditt ansvar att hitta pedagogiska tillvägagångssätt, anpassade efter varje enskilt barns behov. Pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner är viktiga verktyg för att säkerställa undervisningens kvalitet, liksom väl genomarbetade överlämningar när barnen går över...
2021-01-18 2021-02-02
Kalmarsunds gymnasieförbund, Gymnasiesärskolan Lärare till Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolans vision är - "Här får alla växa och utvecklas". Det innebär att såväl personal som elever ska ges stöd och stimulans så att vi tillsammans utvecklas så långt som möjligt. Vi lägger vikt vid såväl kunskapsutvecklingen som den sociala utvecklingen för att stärka varje individs självkänsla samt vilja och förmåga att lära. Det innebär att vi arbetar intensivt med tillgängligt lärande genom kompetensbegreppet. Vi söker lärare, till såväl de nationella programmen som det individuella, som är behöriga att undervisa på gymnasiesärs...
2021-01-18 2021-02-14
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till förskolan
Som specialpedagog kommer du att vara ett viktigt inslag i förskolan och den pedagogiska verksamheten samtidigt som du ser varje barns behov och arbetar för ett inkluderade arbetssätt. Du ska få pedagogerna att öka sin förståelse för barnets behov och utveckling genom att vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor. Du ska också ge stöd i att utveckla utbildningen och skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla barn. Som specialpedagog kartlägger du möjligheter och utmaningar i lärmiljön på organisation-, grup...
2021-01-18 2021-02-07
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Speciallärare, Lingenässkolan
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utred...
2021-01-18 2021-02-12
Vetlanda kommun, Resurscentrum för elevhälsa Specialpedagog, inriktning tal och språk
Som en av två specialpedagoger inriktning tal och språk arbetar du på skol- och gruppnivå, men en stor del ligger på individnivå ute på skolorna. På övergripande nivå handlar arbetet om att sprida kunskap, utveckla och arbeta för likvärdighet för alla barn och elever, det vill säga att föra elevhälsans tvärprofessionella arbete framåt. Det kan ske genom handledning, nätverkande, studiecirklar och dylikt, i samarbete med rektorer och övriga professioner i elevhälsan. På gruppnivå arbetar du tillsammans med olika arbetslag utifrån enheters varie...
2021-01-15 2021-01-31
ESF Jobbspår för alla Speciallärare/Specialpedagog till ESF-projektet Jobbspår för alla
Huvudsakliga arbetsuppgifter: • utveckla metoder och stödfunktioner till stöd för projektets deltagare • stödja elever och lärare i ordinarie undervisning undervisa elever i grupp eller enskilt • kartläggning, handledning och observationer av både enskilda elever och grupper I uppdraget som speciallärare/specialpedagog ansvarar du tillsammans med projektledning och övriga projektanställda för att bidra till projektets måluppfyllelse så att projektets deltagare når uppsatta mål.
2021-01-15 2021-02-12
Halmstads kommun, Skolområde Centrum Specialpedagog/speciallärare till Linehedsskolan
Linehedsskolan är en interkulturell f-3 skola och fritids med elever som är flerspråkiga. Skolan arbetar med att ytterligare utveckla undervisningen för att stärka eleverna i deras språkutveckling-tala, lyssna, skriva, läsa. Målet är att kunna använda språket i samspel och kommunikation med varandra så ett lärande sker i samtliga ämnen. Elevernas delaktighet och inflytande över lärprocessen är av största vikt. Skolan arbetar främjande och förebyggande för att skapa trygghet och studiero för eleverna över hela dagen. På skolan finns ett trygghe...
2021-01-15 2021-02-14
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog åk 7-9 till Stadsparksskolan, Partille kommun
-Tycker du att det är viktigt att prestigelöst våga ifrågasätta och utmana för att kunna lära tillsammans? -Har du modet att, tillsammans med dina kollegor, vrida och vända på ditt eget pedagogiska förhållningssätt och ledarskap för att eleverna ska få ett bättre lärande? -Är du redo att lägga både tanke och kraft på att tillsammans bygga något nytt? -Ser du "felsvar" och "misslyckanden" som viktiga beståndsdelar för kvalitativt lärande? Då kan du göra skillnad för varje elev hos oss! • Du en nyckelperson i skolans utvecklingsarbete och i el...
2021-01-15 2021-02-10
Hjo kommun, Barn- och utbildning Specialpedagog åk 4-6 Guldkroksskolan i Hjo kommun
Som specialpedagog arbetar du såväl operativt som konsultativt och handledande gentemot både medarbetare och ledning. Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera till utveckling av arbetsformer och arbetssätt inom ramen för ett inkluderande synsätt. I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande och insatser som leder till ökad måluppfy...
2021-01-14 2021-01-31
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Speciallärare/specialpedagog ESF-projektet "jobbspår för alla"
Utveckla metoder och stödfunktioner till stöd för projektets deltagare . Stödja elever och lärare i ordinarie undervisning. Undervisa elever i grupp eller enskilt. Kartläggning, handledning och observationer av både enskilda elever och grupper. I uppdraget som speciallärare/specialpedagog ansvarar du tillsammans med projektledning och övriga projektanställda för att bidra till projektets måluppfyllelse så att projektets deltagare når uppsatta mål.
2021-01-14 2021-02-14
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog
Arbeta som specialpedagog med handledning, utredning, undervisning och skolutveckling i arbetslag 7.
2021-01-13 2021-02-28
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur speciallärare med inriktning utvecklingsstörning
Du kommer att arbeta som speciallärare inom Grundsärskolan på Gullstensskolan. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, dokumentera och genomföra utbildningen i enlighet med de anvisningar som finns inom skollag, läroplan och kursplaner. Du kommer att undervisa, kartlägga samt arbeta för inkludering i elevernas klasstillhörigheter. I ditt arbete kommer du att ha ett nära och tätt samarbete med övrig personal inom Grundsärskolan. Tjänsten ger dig stora möjligheter att påverka innehåll och att tillsammans med dina kollegor vara med i arbete med ...
2021-01-13 2021-02-03
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Specialpedagog sökes till barn och elevhälsan
Som specialpedagog hos oss blir du en viktig del av barn- och elevhälsoteamet och i utvecklingen av vårt barn- och elevhälsoarbete. Med övriga specialpedagoger har ni ansvaret för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i hela verksamheten. Arbetsuppgifterna är främst hälsofrämjande och förebyggande. Detta innebär specialpedagogisk handledning/konsultation där syftet är att främja ökad medvetenhet om förhållningssätt och bemötande hos pedagogerna och rådgivning i pedagogiska frågor till vårdnadshavare, rektorer och barn- och elevhälsote...
2021-01-13 2021-02-07
Mullsjö kommun, Förskolan Specialpedagog till förskolan i Mullsjö
Du ingår i kommunens barnhälsoarbete, där det huvudsakliga syftet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt undanröja hinder för lärande. Du leder det specialpedagogiska arbetet i nära samarbete med ytterligare en ansvarig specialpedagog samt rektorer i kommunen. Du ansvarar för kartläggningar, handlingsplaner, handledning av arbetslag och enskilda pedagoger. Arbetet sker nära förskolans utbildning i samverkan med pedagoger och vårdnadshavare. Du samarbetar också med andra myndigheter, externa kontakter och skola. Dokumentation och reg...
2021-01-13 2021-02-13
1 2 >