Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Psykolog till Psykologenheten
Psykologenhetens huvuduppdrag är att serva Göteborgs stads verksamheter med psykologkompetens. Våra främsta uppdragsgivare är stadens Socialförvaltningar, Funktionsstödsförvaltning samt Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning. Här har vi uppdrag inom familjehemsverksamheten, barn- och unga/familj, vuxenenheter, våld i nära relationer samt boendestöd och till del inom de olika skolförvaltningarna. Vi tar i viss mån även emot uppdrag från andra förvaltningar samt verksamheter utanför Göteborgs Stads ordinarie verksamheter. Det kan t ex vara fr...
2022-11-25 2022-12-11
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB 2 legitimerade psykologer till Habiliteringscentrum Västerbotten
Vi söker två psykologer som ska arbeta med vuxna personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis autism, psykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger habilitering enlig HSL och rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Du ger psykologiskt stöd till personer med funktionsnedsättningar och till närstående. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med personens nätverk, t ex personens företrädare, personalgrupper, psykiatrin, socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassa...
2022-11-23 2022-12-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Psykolog i Skolfam
Skolfam är en förebyggande arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn. Skolfam är ett samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Socialförvaltningarna. Arbetsmodellen Skolfam finns i 25 kommuner i Sverige och med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset bildar kommunerna ett nationellt nätverk. För mer information om arbetsmodellen se www.skolfam.se. Göteborg har under det senast året utökat Skolfamverksamheten och har idag 12 Skolfamteam. Varje team består av psykolog och specialpedagog i tätt samarbete ...
2022-11-23 2022-12-07
Kriminalvården, Salberga Legitimerad psykolog till VO Salberga
Som psykolog kommer du att vara ansvarig för det psykologiska behandlingsarbetet vid anstalten Salberga. Du gör kliniska bedömningar och kartlägger klienternas behov samt genomför individuellt anpassade behandlingsinsatser och kortare samtalsstöd. I tjänsten ingår även att genomföra NPF-utredningar. Vanlig problematik bland våra klienter är depression, ångest, PTSD, missbruk, personlighetsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tillsammans med övriga anställda i Kriminalvården ska du som psykolog planera och prioritera insatse...
2022-11-22 2022-12-09
Helsingborgs stad Skolpsykolog sökes till Elevhälsan
Om arbetsplatsen Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna till att nå utbildningens mål. Vi har ett fokus på främjande- och förebyggande arbete. Genom att tidigt upptäcka elever i behov av stöd bidrar vi till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa och hjälper eleverna att nå utbildningens mål. Genom en samlad elevhälsa, tvärprofessionellt samarbete och en tydlig systematik får vi elever att lyckas i skolan och elever som mår bra. Du kommer att ingå i en professionsgrupp som består av ett tjugotal psykologer. Gru...
2022-11-22 2022-12-06
Älmhults kommun, Centrala barn- och elevhälsan Psykolog till Centrala barn- och elevhälsan
På Centrala barn- och elevhälsan är vi flera olika professioner som arbetar i team. Vår målsättning är att arbeta nära enheterna och på rektors uppdrag stödja de verksamheter vi har. Tillsammans ska vi bidra till att skapa positiva lärmiljöer för alla barn och elever i Älmhults k...
2022-11-21 2022-12-05
Bjuvs kommun Skolpsykolog till Centrala Elevhälsan i Bjuv
Som skolpsykolog planerar och ansvarar du för elevhälsans psykologiska insats vid din skola i samförstånd med rektor och elevhälsochef i enlighet med skollag, Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa. Du kommer att arbeta nära alla våra andra professioner inom Ce...
2022-11-21 2022-12-04
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsan och deltar i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför kartläggningar och utredningar på organisations- grupp- och individnivå. Som skolpsykolog har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan
2022-11-21 2022-12-09
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen i Dalby
Vi söker nu en psykolog för ett vikariat till oss på Vårdcentralen i Dalby. Hos oss som psykolog kommer du att ingå i det psykosociala teamet och ansvara för den psykologiska kompetensen. Du kommer att göra första bedömningar och utgöra första linjens psykiatri tillsammans med de övriga i psykosociala teamet. Vi ser att du som psykolog bidrar med din kunskap och kompetens till övrig personal och tillsammans med teamet bildar ett professionellt och multidisciplinärt team med stort patientfokus.
2022-11-21 2022-12-05
Region Kronoberg, Psykiatrivård Psykolog till allmänpsykiatrin, Ljungby
Som psykolog hos oss kommer du att arbeta med psykologiska bedömningar och ställningstaganden till vidare behandling eller utredning. Du kommer ingå som en del i tvärprofessionellt team vid diagnossättande utredningar. Du kommer även att utföra psykoterapeutiska behandlingar. Möjlighet till enskilda anpassningar gällande arbetsuppgifter kan diskuteras. Via arbetsgivaren finns möjlighet till regelbunden handledning av kvalificerad extern handledare.
2022-11-18 2022-12-11
Ronneby kommun Psykolog till BIU
Vi söker nu en positiv och processinriktad psykolog till ett stort nationellt integrations- och utbildningsprojekt med inriktning på skola, hälsa och välbefinnande. Utifrån din profession kommer du att ta fram nya arbetsmodeller som stödjer deltagare i att få bättre välbefinnande så att de klarar av sina studier på SFI eller annan vuxenutbildning. I det framtida hälsoteamet kommer även kurator, sjuksköterska, studie- och yrkesvägledare, samt en pedagog att ingå. Tillsammans utarbetar ni ett unikt program som ska hjälpa nyanlända att i en förlä...
2022-11-18 2022-12-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Leg. psykolog/PTP-psykolog till habiliteringsmottagning barn och unga Ystad
Vill du arbeta på en arbetsplats där du kan göra skillnad för barn och unga? Är du nyfiken och trygg i din yrkesroll? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi har nu möjligheten att välkomna två nya psykologkollegor till våra team med inriktning barn och unga. Som psykolog hos oss ingår det att ge stöd och rådgivning till barn/unga och föräldrar utifrån funktionsnedsättningen samt kring dess konsekvenser för barnets/den unges utveckling och vardagssituation. Många av de insatser vi ger genomförs digitalt, det gäller både individuella kontakter o...
2022-11-18 2022-12-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Psykiatriforskning Skåne och VO vuxenpsykiatri
Nu söker vi en psykolog som vill arbeta inom forskningsprojekt kopplat till Psykiatriforskning Skåne kombinerat med klinisk tjänstgöring vid VO vuxenpsykiatri i Lund. Då forskningsuppdraget är på 50 % och tidsbegränsat, erhåller du en tillsvidareanställning på heltid inom VO vuxenpsykiatri Lund. Dina tidigare erfarenheter, intressen och önskemål kommer i kombination med verksamhetens behov styra inom vilket område du arbetar kliniskt. Därmed anpassas ditt kliniska arbete till den avdelning du tillhör. I ditt arbete som psykolog kommer du tills...
2022-11-17 2022-12-01
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg
Vi har nu möjlighet att välkomna en psykolog till oss på Vårdcentralen Ramlösa! Inspireras du av en miljö som präglas av lärande, där var och en bidrar med att nyttja sin kompetens till fullo? Tveka då inte att söka dig till oss! I din roll som psykolog arbetar du diagnostiskt med kartläggning av psykisk ohälsa, bedömer gränssnitt och skriver remisser till specialistpsykiatrin samt behandlar på primärvårdsnivå. Därtill bedriver du psykoterapi behovsanpassat både individuellt, i grupp och via internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Du ingår ...
2022-11-17 2022-12-15
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolpsykolog, med möjlighet till PTP-tjänstgöring
Som vår skolpsykolog har du liksom vår andra psykolog skolor där du står för den psykologiska kompetensen i elevhälsan. Om du gör din PTP hos oss så är ditt uppdrag mindre omfattande än vår legitimerade psykologs och naturligtvis finns god tillgång till mentorskap och PTP-handledning förutom en utbildningsplan. Hos oss är du centralt anställd och du arbetar både med det breda perspektivet tillsammans med skolornas elevhälsa och hanterar ärenden på individnivå med enskilda elever. I det bredare perspektivet arbetar du främjande och förebyggande ...
2022-11-17 2022-12-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning könsidentitet Malmö
Nu söker vi en psykolog som vill bli en del av vår gemenskap och bidra till utvecklingen hos oss på könsidentitetsmottagningen! I din roll som psykolog på mottagningen utför du psykologiska utredningar och bedömningar inför könsbekräftande behandling. Du arbetar till stor del självständigt med att genomföra utredande och stödjande samtal samt i vissa fall psykologiska tester. Arbetet är delvis även teamorienterat då du tillsammans med dina kollegor sammanför resultat av utredningarna. Vi värdesätter och tar tillvara på den kunskapsbredd som ...
2022-11-17 2022-12-15
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Psykolog till barn- och familjehälsa i Gävle
Som psykolog hos oss arbetar du nära våra psykologer och socionomer men samarbete, konsultation och fortbildning riktad till barnmorskor och sjuksköterskor inom mödra- och barnhälsovården ingår också. Vi arbetar också nära psykologerna på flyktingtraumaenheten och våra kollegor på ungdomsmottagningen som erbjuder stöd och hjälp för barn och unga upp till 23 år. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som skapar möjlighet till digitala besök för att underlätta kommunikation mellan vård och patient. Tjänsten är ett komplement till dagens vård...
2022-11-16 2022-12-06
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolpsykolog
Som skolpsykolog är du en del av kompetenscentrum hälsa och stöd och arbetar i team med övriga kompetenser med handledning och konsultation. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt skapar goda relationer. Att ge stöd till pedagoger och rektorer ingår även i ditt uppdrag, liksom att genomföra utbildningsinsatser, utvecklingsarbete och utredningar. Det är en bred roll där du får arbeta inom olika delar av psykologkompetensen och har stora möjligheter att lägga upp ditt eget arbete. Det finns möjlighet att få handledning eller att fördju...
2022-11-16 2022-12-11
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Psykolog Affektiv mottagning, Psykiatrisk klinik Umeå
I din tjänst ingår det att i bedriva evidensbaserad psykologisk behandling i en allmänpsykiatrisk kontext där psykiatrisk samsjuklighet är vanlig. Du bistår teamet med din specifika kompetens och genomför även bedömningar och upprättar behandlingsrekommendationer i samband med vårdplaneringar. Du ingår i ett team där olika yrkeskategorier arbetar, där såväl psykologiska, medicinska som sociala aspekter på psykiatrisk sjukdom beaktas. Du kommer även att genomföra allmänpsykiatriska diagnostiska bedömningar samt fördjupade psykiatriska och neurop...
2022-11-15 2022-12-04
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog, Stöd och utveckling
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsoteamen på kommunens skolor och deltar även i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Vi erbjuder en utvecklande och bred tjänst med varierande arbetsuppgifter, såsom: - Konsultation och handledning till personal i skola. - Fortbildning och kompetensutveckling för skolpersonal utifrån ett psykologiskt perspektiv. - Rådgivning till vårdnadshavare. - Kartläggning, analys och uppföljning avseende skolrelaterade svårigheter, exempelvis kring problematisk skolfrånvaro eller inlärnin...
2022-11-15 2022-11-29
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Område Psykiatri välkomnar PTP-psykolog
Du kommer jobba i ett multiprofessionellt team vid Öppenvård 2, med psykologisk utredning, bedömning och behandling. Behandlingsinsatser kan vara individ- eller gruppbaserade. Via utredningsteamet finns möjlighet att under handledning av neuropsykolog utföra neuropsykologiska utredningar, som komplement till behandlingsarbetet. Vi erbjuder dig ett varierat och utvecklande arbete i en stimulerande miljö med gott kollegialt stöd, som ger dig en bred erfarenhet av specialistpsykiatrisk verksamhet. Som PTP-psykolog deltar du också i Region Jämtlan...
2022-11-14 2022-11-30
Kristianstad kommun, HR-avdelning Legitimerad psykolog till vår företagshälsa
Som psykolog hos oss arbetar du proaktivt och konsultativt mot våra kunder med arbetsrelaterad hälsa i förebyggande och hälsofrämjande insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Du kommer också arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån evidensbaserade metoder med testning och bedömning i samarbete med övriga specialister i teamet. Då vi delar med oss av vår kunskap inom arbetsmiljöområdet till våra kunder genom utbildningar och föreläsningar ser vi gärna att du har intresse och erfarenhet av detta. Du har självstän...
2022-11-14 2022-12-04
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Psykolog till psykiatriska mottagningen i Sandviken
Vi söker en psykolog till psykiatriska mottagningen i Sandviken, där psykologens kompetens utgör en viktig del i mottagningsarbetet. Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med • diagnostik och utredning • behandling och psykoterapi, både individuellt och i grupp •...
2022-11-14 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Leg. Psykolog/PTP-psykolog till habiliteringsmottagningen barn- och unga Helsingborg
Välkommen till oss habiliteringsmottagningen barn- och unga i Helsingborg! Vi söker nu en psykolog alternativt en PTP-psykolog till vår mottagning i Helsingborg! I dina arbetsuppgifter ingår det att göra psykologiska bedömningar, ge stöd, rådgivning och behandling till barn/ungdomar och föräldrar utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för barnets/ungdomens utveckling och vardagssituation. Insatserna kan ges individuellt och/eller i grupp. Du deltar i planeringen av insatser tillsammans med barn/ungdomar, dess familj och nätverk....
2022-11-11 2022-12-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Leg. Psykolog/PTP-psykolog till habiliteringsmottagningen barn- och unga Helsingborg
Välkommen till oss habiliteringsmottagningen barn- och unga i Helsingborg! Vi söker nu en psykolog alternativt en PTP-psykolog till vår mottagning i Helsingborg! I dina arbetsuppgifter ingår det att göra psykologiska bedömningar, ge stöd, rådgivning och behandling till barn/ungdomar och föräldrar utifrån funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för barnets/ungdomens utveckling och vardagssituation. Insatserna kan ges individuellt och/eller i grupp. Du deltar i planeringen av insatser tillsammans med barn/ungdomar, dess familj och nätverk....
2022-11-11 2022-12-04
1 2 >