Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Öst Intresseanmälan: Poliser för placering i LPO Eskilstuna
Ingripandepolis Som polis i ingripandeverksamheten arbetar du händelsestyrt och efter planlagt brottsförebyggande arbete i yttre tjänst. Du placeras i en arbetsgrupp under ledning av en gruppchef. Arbetsuppgifterna ger dig möjlighet att arbeta brett och i många fall kommer du få möjlighet att få hantera ärenden från start till mål, till exempel till ett anhållande eller annan åtgärd. Du kommer vara involverad i gruppens verksamhetsplanering och ha möjligheter att påverka din arbetsdag utifrån egna initiativ och idéer. Som polis i ingripandeverk...
2024-02-20 2024-03-05
Polismyndigheten, Polisregion Öst Yttre befäl till lokalpolisområde Eskilstuna
Som yttre befäl planerar, leder och följer du upp polisområdets yttre verksamhet. Både det minutoperativa uppdraget och ingripandeverksamhetens arbete mot uppsatta mål. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. Verksamhetsansvaret berör hela polisens uppdrag. När du verkar i funktionen som yttre befäl leder du den yttre verksamheten antingen på uppdrag av regionsvakthavande befäl vid Regionsledningscentralen, lokala ledningsgruppen eller självständigt genom tilldelad delegation. Fun...
2024-02-16 2024-03-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Stöd och service 1, lokalpolisområde Alingsås
Gruppens övergripande uppdrag är bl. a. att: • ansvara för upprätthållandet av den övergripande operativa lägesbilden i polisområdet • säkerställa den operativa insatsplaneringen på lokalpolisområdesnivå • säkerställa personalplaneringen på lokalpolisområdets grupper • övergripande samordna den brottsförebyggande verksamheten (BF), verksamheten inom utredning/lagföring(U/L), den yttre operativa ledningen samt den strategiska kontaktverksamheten • säkerställa planeringen av utbildningar för samtliga funktioner inom lokalpolisområdet • ansvara fö...
2024-02-15 2024-03-04
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Miljöbrott, sektionen för Specialstraffrätt, Utredningsenheten, Region Väst
I denna funktion är man som chef både utredande och operativ vilket ställer krav på din förmåga att kunna växla mellan att arbeta för sektionens bästa som att kunna leda och motivera din grupp och vid behov även att vara operativ i utredningar. Som gruppchef leder du gruppens arbete utifrån ett fullt personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du trivs med samverkan och att företräda sektionen för Specialstraffrätt både internt och externt samt vill bidra till att sprida kunskap inom området. Då sektionen är en regional resurs krävs en myc...
2024-02-15 2024-03-04
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Gruppchef till Foto och spår
Som gruppchef inom Laboratoriesektion Stockholm rapporterar du till sektionschef samt ingår i Laboratoriesektion Stockholms ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens fokusområde och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga fört...
2024-02-14 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polismyndigheten söker områdespoliser till LPO Norra Lappland
Områdespoliserna har tillsammans med kommunpolisen ett huvuduppdrag för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. I uppdraget som områdespolis ingår det att bedriva operativ samverkan med interna och externa samverkanspartners. Som områdespolis ansvarar du för ett geografiskt område inom lokalpolisområdet. Här ansvarar vi för att ha en uppdaterad lägesbild, bedriva planlagda insatser mot lokala problembilder samt vara en synlig och närvarande polis. Vi arbetar brottsförebyggande, gränssättande och relationsskap...
2024-02-13 2024-03-05
Polismyndigheten, Polisregion Öst Stationsbefäl till Jönköping, Värnamo och Eksjö
Stationsbefälet har huvudansvar för drift, säkerhet samt intern- och extern service och utgör en nyckelfunktion vad gäller daglig ledning och samordning på stationen. Till viss del övertar stationsbefälet uppgifter som ofta legat på vakthavande befäl. Här avses främst ansvar för lokalpolisområdets arrestverksamhet samt fatta förvaltningsbeslut gällande handräckningar. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Arrestansvarig: samarbeta med och arbetsleda arrestpersonal, beslutsfattare vad gäller frihetsberövade personer, rapportering av incidenter i arr...
2024-02-08 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchef BF-IGV till LPO Östra Norrbotten
Som chef för BF-IGV rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området brottsförebyggande och ingripandeverksamheten och dess resultat, men även ett visst ansvar över utredning och lagföring och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för pol...
2024-02-06 2024-02-26
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gruppchef till BF-IGV Katrineholm
I rollen som gruppchef planerar och leder du den yttre verksamheten utifrån vår operativa inriktning och mål. Inom ingripandeverksamheten arbetar vi brett med både händelsestyrd och planlagd verksamhet för att möta den lokala problembilden. Du kommer att ha verksamhets- och personalansvar för BF-IGV2 där är du leder arbetet i samarbete med övriga grupper och fortsätter att utveckla verksamheten i linje med polisens styrmodell. I rollen ingår arbete i yttre tjänst och att verka samverka med övriga verksamheter och funktioner i polisområdet. Att...
2024-02-05 2024-02-26
Polismyndigheten, Polisregion Nord Hundförare till polisområde Västernorrland
Den primära arbetsuppgiften som specialhundförare är att tjänstgöra med tilldelad tjänstehund i alla förekommande sammanhang/ärenden och miljöer. Allt från svårtillgänglig terräng till bebyggelse, utom och inomhus. Detta för att lösa tjänsteuppdrag på ett effektivt sätt samt utgöra ett stöd till övrig polisverksamhet. Du ingår i en hundgrupp på polisområdesnivå och är underställd hundgruppchefen. Arbetet i yttre tjänst, bedrivs till stor del under eget ansvar där du förväntas agera självständigt samtidigt som samarbetet med övriga kollegor i y...
2024-01-30 2024-02-27
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare Brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, PO Gotland
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat till IT och multimedia förekommer även i arbetsuppgifterna. Mer komplicerade IT åtgärder görs i samverkan med interna aktörer. Som utredare är du förutom ...
2024-01-26 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, PO Gotland
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom alla brottskategorier men framförallt kriminell ekonomi. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utr...
2024-01-26 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Väst Traineeprogram: Drömmer du om att bli utredare på lokalpolisområde och polis? Se hit!
Som utredare LPO kommer du att hantera brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare, både från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Du kommer att hålla förhör med målsägande, vittnen samt misstänkta personer och hantera andra utredningsåtgärder. Arbetsuppgifterna innefattar också hantering av ärenden där frihetsberövade personer förekommer. I rollen arbetar du enskilt såväl som tillsammans med andra utredare i team. Du samarbetar både med externa och interna partner. Vi ställer höga krav på att du kan hantera omfattande materia...
2024-01-18 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare Bedrägeri, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Region Stockholm
Som bedrägeriutredare ingår du i det riktade arbetet mot den organiserade brottsligheten i hela Stockholm. Genom att jobba på bedrägerisektionen och tillhöra RUE kommer du att vara en del av den spetskompetens som vår enhet kan leverera till hela länet. Du kommer att jobba som utredare av såväl grova brott med hemliga tvångsmedel som vardagsbrott, där både den enskilda individen som det kriminella nätverket är misstänkta. I utredningsarbetet är det också en naturlig del att verkställa tvångsmedel i sektionens ärenden. Här hjälper vi och engage...
2024-01-18 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Väst Kriminaltekniker - arkeologi/osteologi, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Väst, Göteborg
Som kriminaltekniker är du med där det händer, i stunden efter, och det protokoll vårt arbete resulterar i innebär många gånger avgörande underlag i en utredning. Arbetsuppgifterna innebär bland annat brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området, t.ex. bränder, miljöbrott, grova våldsbrott, arbetsplatsolyckor, oklara dödsfall och explosionsrelaterade brott. Nu söker vi en kriminaltekniker med inriktning osteologi/arkeologi. Rollen innefattar materialundersökningar, redovisning av kriminaltekniska protokoll och utbildningsuppdrag....
2024-01-17 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare cyberbrott, internetinhämtare, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, Göteborg
Som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor. Du bevis inhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med dem som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna. RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller It-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i att...
2024-01-17 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare barn/ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Storgöteborg
Som utredare inom ungdomsgruppen arbetar du i huvudsak med att handlägga de ärenden där målsäganden eller misstänkt är under 18 år. Du inhämtar information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som organisationer i samhället. Uppdraget innefattar huvudsakligen att: • Självständigt kunna hantera utredningar såväl med som utan frihetsberövade. • At...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Storgöteborg
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, hedersbrott, samt sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Som utredare hanterar du också kontaktförbud. I ...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Borås
Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar där våld och hot, grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utredare handlägger ärenden där målsägande är under 18 år. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som organi...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, Borås
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, hedersbrott, samt sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. I större resurskrävande utredningar är det vanli...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, PO Skaraborg
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer att handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer och hedersbrott. Du kommer även att handlägga brottsutredningar som avser sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utrednings...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, PO Skaraborg
Som utredare arbetar du i med både polisledda och åklagarledda förundersökningar där våld och hot, misshandel samt sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utredare handlägger ärenden där misstänkt och i vissa fall målsäganden är under 18 år. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som orga...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare ungdom, funktionsinriktade polisutbildningen, Rgn Väst, PO Fyrbodal, Uddevalla/Trollhättan
Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar där våld och hot, grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden förekommer med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och videoförhör samt utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Förhör med barn under 15 år sker av särskilt utbildade barnförhörsledare, men samtliga utredare handlägger ärenden där målsägande är under 18 år. I rollen samverkar du med såväl andra myndigheter som organi...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, PO Halland
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du kommer handlägga brottsutredningar som skett i nära relation där vuxen och/eller barn är involverade. Vanligt förekommande brott är våld och hot mellan närstående, såväl i parrelation som inom andra familj- och släktrelationer, hedersbrott, samt sexualbrott i och utom relation. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. I större resurskrävande utredningar är det vanli...
2024-01-16 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gränspolis, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst, Landvetter
Ett av de viktigaste uppdragen gränspolisen har är att kontrollera våra inre och yttre gränser för att på så sätt ha kontroll på de som reser in och ut ur landet samt finna de som inte har rätt att vistas här. Vi utför därför yttre och inre gränskontroller. De yttre gränskontrollerna sker vid flygplatser i regionen och hamnar året runt. De inre kontrollerna sker i den polisiära vardagen av personer vi möter och har anledning att kontrollera. Som medarbetare vid gränspolisen ingår att utföra inre utlänningskontroller i syfte att finna de som in...
2024-01-16 2024-02-29
1 2 >