Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Skolkurator till centrala elevhälsan
Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att bidra till att skapa lärande miljöer som ger elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling från förskolan till vuxenutbildning. Som kurator är du en del i det viktiga elevhälsoarbetet på skolan. Dina främsta arbetsuppgifter är: • att ge stöd och handledning till personal • arbeta med elever både enskilt och i grupp • genomföra samtal och kartläggningar • ha kontakt med vårdnadshavare och andra verksamheter både internt och externt. Vi erbjuder dig ett utmanande o...
2023-12-11 2023-12-26
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Skolkurator
Hammarö kommun söker en skolkurator. Kuratorn ingår som en del i elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samarbetet har stor betydelse för att lärare och övrig skolpersonal tidigt ska få stöd i arbetet med att anpassa verksamheten efter elevernas behov. Huvuduppdraget är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du bidrar med det psykosociala perspektivet i arbetet med ...
2023-12-11 2024-01-07
Individ, familj och arbete, Individ och familj - Enheten för stöd och behandling Familjebehandlare till Båstad
Som familjebehandlare ingår arbete både med stöd, riktat till hela familjen men även stöd direkt till yngre barn och ungdomar. Barn, unga och familjer som får insatser hos oss är aktuella inom utredningsenheten barn och unga. De familjebehandlande insatserna kan vara fokus på samspel/ kommunikation i familjerna, motivationsarbete eller stödjande samtal till föräldrar. Vår intention är att gå in mer intensivt i början för att snabbare skapa allians och komma till aktivt arbete i familjerna. En del av uppdragen innebär även direkt arbete med un...
2023-12-08 2023-12-31
Oskarshamns kommun Familjebehandlare, Individ- och familjeomsorgen
Vi är en grupp på 13 behandlare, familje- och ungdomsbehandlare. Som familjebehandlare arbetar du med barn och ungdomar i åldern 0-18 år och deras familjer. Uppdragen kommer dels från Barn- och familjs Utredningsenhet och Placeringsenhet samt på service från familjer som själva söker stöd. Vi arbetar även med främjande och förebyggande arbetsuppgifter. Till grund för allt arbete inom familjebehandling ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Din arbe...
2023-12-08 2023-12-26
Övergripande Utb Skolkurator - vikariat
Uppdraget består i att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Genom att: - vara en del av skolornas elevhälsoteam - arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån vårt årshjul - arbeta elevstödjande med bland annat stödjande och motiverande samtal - göra sociala bedömningar som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola - ge stöd (exempelvis handledning och kons...
2023-12-07 2023-12-21
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolkurator till centrala barn & elevhälsan, Utbildningsförvaltningen
Som skolkurator tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I rollen som skolkurator ingår det att vara ett stöd för rektor och personal när det gäller att prioritera/planera och genomföra insatser av psykosocial karaktär för elever. Som kurator arbetar du både förebyggande, främjande och åtgärdande tillsammans med skolans övriga personal och i samarbete med externa aktörer. Du genomför samtal, såsom stöd-motivations- och krissamtal, liksom utredande och rådgi...
2023-12-06 2023-12-22
Strängnäs kommun, Stöd och Insats barn och vuxen Familjebehandlare, Stöd och insats barn och vuxen
Som familjebehandlare kommer du att arbeta nära både enskilda individer och familjer för att identifiera deras specifika behov. Du kommer att arbeta med familjebehandling, framför allt på uppdrag från socialtjänstens myndighet. Du kommer också att hantera umgängesärenden samt samarbetssamtal. Vi är en väl sammansvetsad grupp som består av många olika personligheter och låg personalomsättning. Vi har ett systemiskt förhållningssätt, arbetar nätverksinriktat och tror att de vi möter är de som sitter på lösningarna till hur man bäst når en föränd...
2023-12-06 2023-12-19
Strängnäs kommun, Stöd och Insats barn och vuxen Familjevägledare, Stöd och insats barn och vuxen
Som familjevägledare ansvarar du för individuella stödjande kontakter och samtal med föräldrar med små barn vid familjecentralen. Du ansvarar för mer riktat stöd utifrån identifierade behov både enskilt och i grupp. Du kommer också tillsammans med förskolläraren att leda föräldrautbildningar. Det dagliga arbetet med enskilda familjer präglas av en flexibilitet och helhetssyn på familjen som innebär en beredskap att arbeta både pedagogiskt och behandlande. Du blir socialtjänstens representant i familjecentralens arbete och ansiktet utåt för att...
2023-12-06 2023-12-19
Vellinge kommun, Barn och familj - Utförare Familjebehandlare sökes!
Som familjebehandlare arbetar du främst med biståndsinsatser för målgruppen barn/unga 0-20 år och deras familjer, som har behov av stöd och insatser på grund av relationsproblematik, bristande omsorgsförmåga och beteendeproblematik. Vid högre komplexitet arbetar vi ofta i team. Majoriteten av ärendena gäller barn i skolåldern och samverkan med skola och elevhälsa är ofta förekommande. Förutom biståndsinsatser erbjuder vi också våra kommuninvånare nätverksmöten och olika gruppverksamheter som tex CoS och CAP. Samtalen sker såväl i våra lokaler...
2023-12-05 2023-12-31
Sigtuna kommun, Operativa enheten Kurator till Valstagruppen
Du och dina blivande kollegor är aktiva på platser där ungdomar befinner sig, det kan vara både i skolor runt om i kommunen och i riskområden. Vi etablerar kontakt och skapar relation med ungdomar där de befinner sig. Genom tillit och respekt för ungdomars integritet motiverar vi till stöd och insatser där det finns behov. Tillsammans driver vi ett socialt förändringsarbete för att göra skillnad för individen. Visst kvälls- och helgarbete ingår i tjänsten.
2023-12-05 2023-12-26
Region Västerbotten, HSF massrekryteringar (sommar, AT, ST) Kurator semestervikariat 2024, Umeå
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet innebär bland annat att du träffar patienter och deras anhöriga för kris och stödsamtal. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus.
2023-12-05 2024-02-29
Malmö stad Kurator till Möllevångsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en skolkurator till Möllevångsskolan! I uppdraget som kurator hos oss på Möllevångsskolan har du ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Vidare arbetar du med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, gr...
2023-12-04 2023-12-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kurator till cancerrehabiliteringsmottagning i Malmö
I din roll som kurator hos oss erbjuder du olika former av samtalsbehandling; krisstöd, stödjande kontakt, kartläggning, information och rådgivning. Insatserna riktas till enskilda, par och ibland familjer alltid med särskild uppmärksamhet på barnens situation som anhöriga. Samverkan med vårdgrannar, myndigheter och att bevaka det socialrättsliga området är en viktig del i dina arbetsuppgifter. Konsultation, handledning och utbildning inom det psykosociala området är prioriterat och du kommer att handleda socionomstudenter med viss regelbunden...
2023-12-04 2023-12-18
Kalmarsunds gymnasieförbund, Jenny Nyströmskolan Kurator
En av våra skolkuratorer ska studera och vi söker nu en ny kollega. Vi lägger stort värde i att skapa goda relationer med såväl elever såsom vårdnadshavare, kollegor, externa, skolledningen etc. Ditt uppdrag innebär att du har ett stort fokus på att arbeta på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå, fokus på främjande och förebyggande nivå för att uppnå en tillgänglig lärmiljö, handledning av personal, enskilda elevsamtal, kontakt med externa aktörer, utredningar o.s.v. Där du tillför din psykosociala kompetens som ett stöd i det pedagogis...
2023-12-04 2023-12-22
Järfälla kommun, Sandvik för- och grundskola Skolkurator till Sandvikskolan
Vi söker nu en skolkurator som vill vara med och utveckla vårt elevhälsoarbete med fokus på elevernas mående, trygghet, studiero och sociala utveckling. Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på organisations-, grupp- och individnivå. Du arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande, med fokus på att skapa en trygg skolmiljö som främjar hälsa och lärande och stärker elevernas möjligheter att uppnå målen. Dina arbetsuppgifter är såväl stödjande som utredan...
2023-12-01 2023-12-17
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Skolkurator till Centrala Elevhälsan, Bodens kommun
Som skolkurator får du en viktig roll både ute på skolor och i vår Centrala elevhälsa. I skolkuratorns uppdrag ingår att utföra psykosociala insatser på skolan samt att arbeta enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att Du ska arbeta förebyggande och främjande utifrån ett hälsoperspektiv men också ge stöd åt elever i svårigheter. Du kommer arbeta i nära samarbete med elev, vårdnadshavare, lärare och skolledning. Som skolkurator kommer du att arbeta med grupper så väl som med enskilda elever, även samve...
2023-11-30 2024-01-07
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Skolkurator
Vi söker nu en ny kollega till teamet, som trivs i en omväxlande och föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik! Som skolsocionom inom skolsocialt team arbetar du med att elever i årskurs F-6 ökar sin skolnärvaro, måluppfyllelse, välmående i skolan och uppnår en gymnasiebehörighet. Det skolsociala teamet är en samverkan mellan vår skola och socialtjänsten i Klippans kommun. Du arbetat tillsammans med en socialsekreterare och medverkar med elevhälsoteamet och vårt TVT (trivsel, värdegrund och trygghetsteam). Elevhälsoteamet utser ...
2023-11-30 2023-12-14
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Kurator till Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning
Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning ingår i Kris och relationsenheten 3 som har 17 medarbetare fördelat på samtalsmottagning och skyddade boende. Samtalsmottagningen arbetar stadenövergripande och erbjuder samtal och psykosocialt stöd till kvinnor och icke binära som utsatts för hot och våld eller som själva utsätter sin partner eller expartner för hot och våld. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Vi erbjuder individuella samtal och när så är lämpligt gruppverksamhet. I din roll som kurator på samtalsmottagningen arbetar du individanpa...
2023-11-30 2023-12-14
Bjuvs kommun, Elevhälsan Kurator
Som kurator samverkar du med skolsköterskor, specialpedagoger, psykologer, rektorer och övrig personal på skolan samt med externa aktörer. Arbetet som kurator ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Du skapar struktur och tydlighet i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsouppdraget. Du planerar, utför och analyserar självständigt resultat av elevhälsans psykosociala insats med tydligt mål att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta gör du i dialog med rektor och enhetshetschef för centrala elevhälsa ...
2023-11-29 2023-12-14
Malmö stad Kurator till Sofielundsskolan
Arbetsuppgifter Tjänsten är ett vikariat då en av våra kuratorer kommer att vara tjänstledig under en period. Den åldersgrupp du kommer att arbeta mot beror på dina erfarenheter av skolkurators arbete och sker i dialog med kuratorskollega och skolledning. Skolan är en F-9 skola. I uppdraget som kurator verkar du för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du stödjer elevernas utveckling mot skolans mål, initierar förebyggande åtgärder och tar egna initiati...
2023-11-29 2023-12-13
Socialförvaltningen, Hörby kommun Projektanställning inom vuxenteamet Öppenvård
ARBETSUPPGIFTER: Arbetar du idag som vuxenbehandlare med beroendeproblematik och är en nyfiken, lösningsorienterad person och har både stort klientperspektiv och förmåga att lyfta blicken och se till helhet? Har du gedigen erfarenhet av KBT- baserad behandling för individer med psykisk ohälsa, kriminell bakgrund och beroendeproblematik? Vill du vara en del av ett utvecklande gäng, där både vi och våra kollegor på myndighet vill rusta organisationen för de framtida utmaningarna? Då kan detta mycket väl vara tjänsten för dig! Vi söker nu dig som ...
2023-11-29 2024-01-01
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Kurator – Njudungsgymnasiet
När du kliver in på Njudungsgymnasiet möts du av en välkomnande galleria som sprudlar av liv och rörelse. Den stora samlingsplatsen som är överbyggd med ett glastak och har stora fönsterpartier mot entrén badar i ljus och är skolans hjärta. Hos oss finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetsplats. Utöver våra 15 nationella program, erbjuder vi idrottsgymnasium, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Våra elevers resultat är bland de bästa i landet och vi har högt söktryck ...
2023-11-28 2023-12-19
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Snart nytt år, dags för nytt spännande jobb?
Målgruppen för Ex-it är ungdomar 13-21 år och deras föräldrar/nätverk med behov av råd, stöd och behandling för att komma vidare i livet. Vi vill ge ungdomarna (familjerna) verktyg att hantera svårigheter de stöter på, på ett annat sätt än de kanske tidigare gjort. Motivationsarbete och rådgivning i olika frågor ingår som en stor del av vårt arbete. Som behandlare arbetar du till störst del med enskilda samtal med ungdomar och deras föräldrar. Alla insatser anpassas till individens behov och förutsättningar. Du arbetar på uppdrag av socialsek...
2023-11-28 2023-12-12
Vaxholms stad, Kronängsskolan Skolkurator Kronängsskolan 80%
Som skolkurator på Kronängsskolan bidrar du med din psykosociala kompetens i skolan elevhälsoarbete på olika nivåer. Du ska ha individen och dess helhet i fokus samt arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på individ, grupp och organisationsnivå. På individnivå arbetar du med bland annat stödsamtal utformade efter individuella behov med enskilda elever, samtal med vårdnadshavare och andra instanser. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för trygghet, hälsa och lärande. Du komm...
2023-11-28 2023-12-15
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Skolkurator till Partille kommun - ett stenkast från Göteborg
Vill du arbeta för att barn och unga ska utvecklas och få ett hållbart lärande? Brinner du för elevhälsoarbete? Partilles kuratorgrupp utgörs av ett engagerat och kompetent team som alla bidrar med olika perspektiv för att ge bästa möjliga lärmiljö och förutsättningar för våra elever. För att främja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Skolkuratorn har kunskap om och använder, utifrån beprövad erfarenhet och evidens, ett brett register av arbetsmetoder för att möta skolans behov ...
2023-11-27 2023-12-14
1 2 >