Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef till projekteringsenheten vid projekt- och markavdelningen
Vi söker dig som vill leda och utveckla projekteringsenheten i den nya organisationen. Som enhetschef för projekteringsenheten kommer du att ingå i Projekt och Markavdelningens ledningsgrupp som även består av avdelningschef samt enhetschef för projektenheten. Du kommer även att jobba aktivt i projekt vilket ställer krav på fackkunskap inom både mark, VA samt entreprenadupphandlingar. Projekt och Markavdelning består av två enheter - projekteringsenheten och projektenheten. Avdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ett upp...
2022-12-02 2022-12-23
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringschef
Mariestads kommun är inne i ett mycket expansivt läge där i första hand samtliga samhällsprocesser står inför mycket spännande utmaningar med anledning av stora företagsetableringar i kommunen och även i övriga Skaraborg. Kommunen planerar därför för två nya stadsdelar med ca 4000 nya bostäder och tillhörande samhällsservice. Stor del kommer att ske i exploatörsdrivna processer där det kommunala åtagandet handlar om dialog, avtalshantering och myndighetsutövning. Kommunen har också ett stort markinnehav. Enheten för mark och exploatering ansvar...
2022-12-01 2023-01-09
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Enhetschef Teknik
Som Enhetschef för enheten Teknik har du det övergripande ansvaret för att utveckla verksamhet, ekonomi och dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap. Där ingår även att bygga samarbeten med övriga enheter och stab inom verksamhet VA för att nå verksamhetens gemensamma mål. Du kommer att arbeta tillsammans med och ingå i verksamhetens ledningsgrupp.
2022-12-01 2023-01-08
Hjo kommun, Stab Är du vår nya samhällsbyggnadschef?
Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du kommunens samhällsbygge med medborgarna och samhället i fokus. Ert gemensamma mål är hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla som bor, verkar och besöker Hjo. Arbetet är komplext och innehåller både strategiska samhällsfrågor och frågor av operativ karaktär. Tjänsten kommer att ge dig både möjligheter och utmaningar då ämnesbredden är stor och du kommer att genomföra både analyser, avstämningar, kvalitetssäkring och uppföljning av politiska beslut. Som samhällsbyggnadschef leder och utveck...
2022-11-29 2023-01-02
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Gatuchef / Verksamhetschef Gata Park Hamn
Du är ytterst ansvarig för att på strategisk nivå driva utveckling av verksamheten och på ett tillitsbaserat sätt leda tillsammans med din ledningsgrupp. Idag har du tre direktrapporterande chefer. Du är direkt underställd divisionschefen för Tekniska divisionen och du kommer att vara en del av divisionens samlade utveckling och styrning via ledningsgruppen. Följande områden är särskilt viktiga där du har en avgörande roll i att driva på, genomföra, följa upp och utveckla: • En säker arbetsplats med god arbetsmiljö, engagerade medarbetare och ...
2022-11-23 2022-12-13
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetschef för allmän platsmark
I uppdraget som verksamhetschef för allmän platsmark ingår att kvalitetssäkra, utveckla och driva verksamheten i enlighet med politiska mål och förväntad samhällsbyggnadsutveckling. I uppdraget ingår även att leda verksamheten och dess tre enheter mot uppsatta mål, såväl strategiska som taktiska. Verksamhetschefen förväntas driva utveckling av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra och förenkla processer samt agera utifrån ett agilt perspektiv och bidra till att utveckla systematik i arbetet. I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet e...
2022-11-18 2022-12-09