Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Samordnare till LSS-verksamheten
Som samordnare arbetar du tillsammans med personal och enhetschefer för att bemanna vid vakanser som uppstår, bland annat på grund av sjukdom och annan korttidsfrånvaro. Verksamheterna som samordnaren arbetar tillsammans med är gruppbostäder, servicebostäder, korttids och daglig verksamhet. LSS-verksamheten består idag av 8 enhetschefer. Detta är en nyinrättad tjänst i verksamheten, så innehållet kan komma att utvecklas över tid. Arbete på kvällstid och helger kan förekomma.
2021-05-13 2021-05-21
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare till miljöbrottsgruppen i Region Nord med placering Östersund
Som utredare hos Miljöbrottsgruppen kommer du att arbeta med regionens ärenden som rör brott mot miljöbalkens bestämmelser, arbetsmiljöbrott och i förekommande fall illegal rovdjursjakt. En viktig del av arbetet består av att samverka med olika externa aktörer, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som ansvarar för de aktuella brottmålen, och andra delar av polisorganisationen. Utredningsarbetet bedrivs till stora delar självständigt, men också i team i större utredningar, och kräver stor samarbets- och initiativförmåga. Du ko...
2021-05-13 2021-05-31
Sigtuna kommun, Kanslienheten Valsamordnare
Rollen som valsamordnare innebär att tillsammans med kommunens valnämnd och tjänstemannaorganisation planera, samordna och genomföra val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 på ett säkert och demokratiskt sätt. Stora delar i planeringen är att rekrytera och utbilda röstmottagare samt se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Du projektleder och koordinerar valarbetet samt bereder och tar fram relevanta underlag till valnämnden. Förutom ett nära samarbete internt inom vår organisation kommer du att ha konta...
2021-05-12 2021-05-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Projektledare för samverkansprojektet Hälsa, Lärande och Trygghet
Skolverket och Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som syftar till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får Tidiga Samordnade Insatser. I Sollefteå kommun har vi valt att starta upp ett lokalt samverkansprojekt i enlighet med HLT-modellen; Hälsa, Lärande och Trygghet. HLT är en strukturerad samverkansmodell kring barn och unga mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård (primärvård). Uppdraget i HLT-teamen är att erbjuda tvärprofe...
2021-05-12 2021-05-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk sekreterare till sektion hematologi i Lund
Vi erbjuder dig som medicinsk sekreterare ett varierande och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat. Dina arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare kommer bland annat innefatta kontakter via telefon och 1177, journalskrivning, diagnosregistrering och bokning/bevakning av patienter. Du arbetar i ett nära samarbete med både dina sekreterarkollegor och övriga yrkeskategorier. Här finns goda möjligheter för vidareutveckling då vi har ett pågående arbete med workshifting och ett nära samarbete med våra kontaktsjuksjuksköterskor. Stundande pensio...
2021-05-12 2021-05-26
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Chefssekreterare till intensivvårdsavdelningen i Gävle
Beskrivning av arbetsuppgifter: En del av dina administrativa arbetsuppgifter innefattar arbete i regionens IT-system. Du kommer att ha ansvar att ta ut statistik. Det inrymmer även administration inom HR-området såsom anställnings- och avgångsrapporter, personalrapportering och schema, sjuk- och friskregistrering. Inom ekonomi består arbetsuppgifterna av fakturagranskning, hantering och kontering samt interna och externa debiteringar. Övrigt innefattar arbetsuppgifterna att vara behjälplig i dokumenthantering, arkivering, scanning och upprätta...
2021-05-12 2021-05-30
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen HR-specialist
En del av din tjänst kommer innebära att du arbetar som HR-specialist vilket bland annat innebär att ge stöd och vägledning inom områdena; arbetsmiljö-, arbetsrätt-, lönepolitik- och kompetensförsörjningsfrågor. Du kommer att vara ett konsultativt stöd gentemot några av våra duktiga chefer. Du kommer att arbeta förebyggande genom kommunikation, introduktion och utbildningsinsatser för chefer. Den andra delen av din tjänst kommer att innebära uppdrag med att se över och utveckla Falkenbergs kommuns mångfald- och jämställdhetsarbete. Du komme...
2021-05-12 2021-05-26
Hudiksvalls kommun Mark och exploatering Mark- och exploateringsingenjör
Du och dina sex medarbetare på mark- och exploateringsenheten arbetar aktivt med att skapa byggbar mark och skapar därmed utveckling för bostäder, blomstrande näringsliv och service i Hudiksvalls kommun. Enheten arbetar också med: • Köp och försäljning av fast egendom • Markanvisningar och exploateringsfrågor • Upplåtelse av arrenden, servitut och liknande, på kommunal mark Inom enheten finns också kommunens fiskevårdsprojekt. Mark- och exploateringsenheten ingår i kommunledningsförvaltningen.
2021-05-12 2021-05-30
Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadskoordinator till stadsbyggnadsförvaltningen
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära administration inom områden kopplade till plan- och bygglagen, mindre utredningar, projektstöd och annat kvalificerat stöd inom förvaltningens kärnprocesser. Du kommer att omvärldsspana inom området och är ett viktigt stöd för handläggarna. Du kommer främst att samarbeta med chefer och handläggare på den strategiska avdelningen och planavdelningen. Vi ser kontinuerligt över arbetsfördelningen på enheten och arbetsroterar när det behövs, så tjänsten kan komma att förändras och utvecklas med tiden.
2021-05-12 2021-05-22
Lomma kommun, Karta/Mät/Gis och stabverksamhet Lomma kommun söker plansamordnare/nämndadministratör
Som administrativ planasamordnare och nämndadministratör kommer du att stötta handläggare, planarkitekter och chefer. Arbetsuppgifterna kommer fokusera kring administration inom planprocessen, till exempel registrering, utskick och ekonomihantering samt samordning av återkommande rapporteringar och ärenden till förvaltningens nämnder. Du kommer att vara med i hela kedjan från att ärenden kommer in till det att beslut fattas. Detta förutsätter att du är noggrann och planerar för viktiga tidpunkter kopplat till ärendehantering och rapportering. ...
2021-05-12 2021-05-30
Hudiksvalls kommun Tunbacka ECH 1 Bemanningssamordnare Östra området
I uppdraget som bemanningssamordnare ingår tillsättning av det dagliga och planerade bemanningsbehovet. Som bemanningssamordnare planerar du personalresurser optimalt och du är navet för att se möjliga bemanningslösningar inom äldreomsorgen. Bemanningssamordnaren är länken mellan enhetschefer, medarbetare och vår Rekrytering och bemanningsenhet. I uppdraget ingår även övrigt förekommande arbetsuppgifter som rör bemanning och planering utifrån enheternas behov.
2021-05-12 2021-05-23
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare med inriktning på nämndarbete
Detta är ett nytt, brett och spännande uppdrag för dig som vill vara med och utveckla barn- och utbildningsförvaltningens arbete. Du får en nyckelroll med stort ansvar och du arbetar tätt tillsammans med, framför allt, förvaltningens administrativa chef. Uppdraget innefattar bland annat: • handlägga/bereda ärenden till förvaltningens tre nämnder, t.ex. skriva yttranden till motioner och remisser • ta fram/leverera beslutsunderlag till politiken • operativ samordning av förvaltningens beredning av ärenden • arbeta med förvaltningens dokumentha...
2021-05-12 2021-05-30
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Getingen i Lund
I rollen som medicinsk sekreterare på Vårdcentralen Getingen kommer du att vara ett verksamhetsnära stöd. Detta innebär till stor del att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, såsom medicinsk dokumentation, journalskrivning och remisshantering, men även att bemanna receptionen till viss del samt självständigt arbete med 1177. Du kommer att arbeta i team med två andra medicinska sekreterare samt till viss del arbeta vårdgivarbundet. Då vår verksamhet ständigt utvecklas i takt med ny teknik erbjuder vi goda möjligheter till utveckling. Som...
2021-05-12 2021-05-26
Region Blekinge HR-strateg till Hälso- och sjukvården
Vi kan erbjuda dig stimulerande arbetsuppgifter där du leder utvecklingen inom avtal och villkor samt övergripande förhandlingsfrågor i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som strateg ingår bland annat att i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen: • ansvara för, driva och föreslå åtgärder inom ramen för förvaltningens avtals-, löne- och villkorarbete. • ansvara för och driva och utveckla löneöversynsprocessen inklusive arbetsvärdering, kartläggning, analys och uppföljning • utbilda chefer • vara expert och handled...
2021-05-12 2021-05-31
Region Skåne, Primärvården Chefssekreterare till Palliativ vård och ASIH, sydvästra Skåne
Mitt namn är Annica Malmlöf och jag är verksamhetschef för Palliativ vård och ASIH sydvästra Skåne. Jag söker en chefssekreterare som liksom jag brinner för organisationsutveckling. Som verksamhetschef kommer jag att vara din närmaste chef och du kommer att arbeta nära mig och vår ledningsgrupp, dels som administrativt stöd men även som sakkunnig utifrån rollen som huvudkontaktperson (HKP) i den skåneövergripande sekreterargruppen för Palliativ vård och ASIH. Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden omfattas av följande: • Hantera kallelser o...
2021-05-12 2021-06-06
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Ekonom
Ekonomiavdelningen inom socialförvaltning Sydväst arbetar för att stödja cheferna inom förvaltningen på ett professionellt, proaktivt och konsultativt sätt inom ekonomiområdet. Idag är vi fyra ekonomer och en inköpssamordnare i teamet som leds av avdelningschef Ekonomi. Under avdelningschef Ekonomi organiseras också förvaltningens administrativa enhet, där enhetschef ansvarar för central administration, systemstöd och reception mm. Ekonomiavdelningen arbetar för att förvaltningen ska ha en god ekonomisk hushållning i alla verksamheter. Förutom...
2021-05-12 2021-05-26
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Administratörer till förvaltningen för funktionsstöd
Är det du som håller en hög servicenivå och är en fena på administration? Till oss på administrativa enheten Nordost söker vi nu två administratörer till vår kompetenta enhet. På vår enhet ger vi administrativt stöd till såväl medborgare, medarbetare och chefer inom vårt stadsområde. Nu söker vi två kollegor som ska arbeta med inriktning mot ekonomi. Den ena tjänsten hanterar bl.a. hab-erättningar och fakturering, vilket innebär administrativt arbete i verksamhetssystemen Treserva och Agresso. Den andra tjänsten är mer inriktad på inköp och ...
2021-05-12 2021-05-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Malmö
Som förrättningsassistent kommer du att utföra vissa moment i förrättningshandläggningen såsom delgivning, protokollskrivande, utskick av handlingar, sakägarkontakter, korrekturläsning, kontroll och beredning av rättigheter, enklare utredningar, digital arkivering samt övrigt administrativt arbete. Du kommer också att ansvara för kontorsgöromål samt service på kontoret. Arbetet i förrättningshandläggningen är till stor del teambaserat och sker i nära samarbete med förrättningslantmätare, mätningsingenjörer med flera.
2021-05-12 2021-06-01
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Administratör
Inom ÄVO har vi en central administration med placering på Första Långgatan i centrala Göteborg. Vi nu en administratör med hög servicekänsla och en utvecklad administrativ förmåga. Vi erbjuder ett arbete med hög självständighet och varierande arbetsuppgifter, där du i uppdraget kommer att serva och stötta våra brukare, medarbetare och chefer. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen innefatta administration i Personec, Treserva och fakturahantering i Agresso och Proceedo. Eftersom enheten har ett brett uppdrag kan även andra arbetsuppgi...
2021-05-12 2021-05-26
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Projektledare Samhällsplanering
Nyköping är en kommun i stark tillväxt. I och med beslutet om byggandet av Ostlänken står Nyköpings kommun inför ytterligare tillväxt. För det behöver vi skapa förutsättningar för att kunna möta morgondagens behov av infrastruktur i form av t ex gator, vägar, VA, elförsörjning och annat som möjliggör bostadsbyggande och företagsetableringar. På Samhällsbyggnad arbetar vi med dessa frågor i tidiga planeringsskeden på strategisk nivå. I rollen som Projektledare Samhällsplanering ingår att leda olika projekt som utvecklar framförallt infrastrukt...
2021-05-12 2021-05-30
Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen Jurist
Är du vår nya jurist på Utbildningsförvaltningens stabskontor och vill vara med i arbetet att utveckla och framtidssäkra utbildningsorganisationen? Tjänsten innebär att arbeta nära cheferna och utgöra ett stöd till dem i juridiska frågor. Du ger även stöd till medarbetarna i juridiska frågor som rör deras handläggning. Arbetet omfattar främst skollagen, förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet- och sekretesslagen. Du gör rättsutredningar, kvalitetssäkrar beslut och andra skrifter, hanterar överklaganden samt deltar i arbetet med att utv...
2021-05-12 2021-06-06
Länsstyrelsen Skåne, Handläggningsenheten Handläggare EU:s jordbrukarstöd
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handlägga och besluta EU:s jordbrukarstöd till lantbrukare i Skåne och Blekinge. Varje år handlägger enheten mer än 30 000 ärenden. Arbetet är självständigt, men eftersom vi hanterar ett flertal olika stödformer kommer du ofta att behöva jobba nära dina kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att utgå från arbetslistor för att följa upp kontrollpunkter efter fastställda rutiner. Förutom handläggning i datasystemen kommer du att ha kontakt med lantbrukare och konsulter, främst via telefon oc...
2021-05-12 2021-05-30
Länsstyrelsen Halland, Samhällsbyggnadsenheten Klimatanpassningshandläggare
Länsstyrelsen har sedan 2009 uppdraget från regeringen att samordna arbetet med klimatanpassning i länet. Till grund för arbetet finns förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428). Länsstyrelsen söker en klimatanpassningshandläggare till samhällsbyggnadsenheten. Du kommer att arbeta som handläggare tillsammans med samordnaren med frågor som rör klimatanpassning i länet. Dina arbetsuppgifter kommer att utgå från förordningen och innebär i huvudsak att ta fram en extern klimat-och sårbarhetsanalys för länet samt att implemente...
2021-05-12 2021-06-06
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Sysselsättningssamordnare
Arbetsbeskrivning Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd- som är lokaliserade i två olika byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie och yrkesvägledare. Tillsammans kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättningar. Till vardags kommer du ha ett nära samarbete med Näringslivsenheten. Tillsamma...
2021-05-12 2021-05-31
Landskrona stad HR-generalist
Vill du vara med på vår fortsatta resa och utveckla HR-arbetet i Landskrona stad? Vi söker nu en kollega till vårt team som ska arbeta strategiskt inom fokusområdet arbetsrätt och avtal samt ge förstklassigt operativt stöd till våra chefer på Stadsledningsförvaltningen. Den 1 september 2020 centraliserades stadens alla HR-funktioner i syfte att bygga en ny, modern och progressiv HR-avdelning. Vårt mål är att leverera förstklassigt HR-stöd för organisationens chefer och du har nu en unik möjlighet att vara med. Som HR-generalist hos oss arbetar...
2021-05-12 2021-05-26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >