Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare till Barn- och utbildningsförvaltningen
Huvudfokus i tjänsten är Eskilstuna kommuns skolval. Tillsammans med en utvecklarkollega driver du utvecklingsarbetet kring detta samtidigt som du också handlägger skolvalet. Du jobbar självständigt men rollen innehåller mycket samverkan och dialog med andra berörda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och med andra förvaltningar och fristående skolor. Du är också delaktig i samordningen av vårt internationaliseringsarbete Erasmus+. Tillsammans med en projektledarkollega har du särskilt fokus på gymnasieskolans yrkesprogram. Samordningen ha...
2024-04-23 2024-05-10
Torsby kommun, Socialnämnden Administrativ handläggare
Vill du vara hjälten som jonglerar med papper, krossar deadlines och gör världen till en bättre plats genom din administrativa snitsighet? Dina ansvarsområden inkluderar att hantera och administrera olika ärenden inom socialtjänsten, inklusive avgiftshandläggning, där du säkerställer korrekt beräkning och uppföljning av avgifter. Du kommer även att ha systemansvar, där du ansvarar för att underhålla och utveckla system och verktyg som används inom enheten för att effektivisera arbetet och säkerställa korrekt hantering av data. Vidare kommer d...
2024-04-23 2024-05-10
Kriminalvården, Region Mitt Regional verksamhetsexpert fokus kapacitetsutökning, Region Mitt
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region- och sektionschef liksom för regionens kriminalvårdschefer i frågor som rör häkte, anstalt, frivård, beredskap, sjukvård och kapacitetsökning. Ditt fokusområde i expertgruppen kommer tillsammans med en av de andra regionala verksamhetexperterna, att vara kapacitetsökningsfrågor som för närvarande är ytterst aktuella, detta kommer dock att variera över tid. Som expert omhändertar du både internt initierade utredningar och proje...
2024-04-23 2024-05-14
Kriminalvården, Häktet Göteborg Administratör till Häktet Göteborg
Administrationen är en servicefunktion där du kommer att vara en i arbetsgruppen som arbetar med klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom, beslut, domar med mera. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, samt hantering av myndighetens inkommande mail. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Denna roll kommer utöver ovan nämnt även till stor del innefatta domshantering, strafftidsberäkning och ekonomisk administration. I rollen som...
2024-04-23 2024-05-14
Eslövs kommun, Administrativa funktionen Beredskapssamordnare för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
2024-04-23 2024-05-14
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen HR-specialist med inriktning rehabilitering och arbetsmiljö
Har du ett starkt och fördjupat intresse i arbetsmiljöfrågor med förebyggande hälsoarbete och rehabilitering? Vill du även arbeta i en bred roll där du får stötta, coacha och utmana chefer inom samtliga HR- områden? Då kanske du är den HR-specialist som vi söker till oss på Idrotts- och föreningsförvaltningen! Förvaltningen växer och har behov av nära HR stöd för att säkra och utveckla avdelningarnas kompetensförsörjning och bemanning på kort och lång sikt. För att lyckas i detta behöver det finnas god arbetsmiljö och möjlighet till utvecklin...
2024-04-23 2024-05-07
Statens museer för världskultur Praktik inom samlingsavdelning med utställningsproduktion hösten 2024
Praktiken genomförs under höstterminen 2024 inom Samlingsavdelningen på Världskulturmuseet i Göteborg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara kopplade till det pågående utställningsprojektet Existens som handlar om existentiella frågor riktade mot en ung publik i denna fas primärt med fokus på Identitet, Drömmar och Kraft. En central del av praktiken blir att jobba med innehåll till utställningen, såsom research och textförfattning. Du kommer att jobba i nära samarbete med intendent och innehållsanvarig till utställningen och ingå...
2024-04-23 2024-05-17
Region Jämtland Härjedalen, Hållbar tillväxt Samordnare Partnerskap Mittstråket
Vi söker en samordnare för Partnerskap Mittstråkets kanslifunktion. Kommunerna och regionerna inom den så kallade Mittstråksgeografin Sundsvall, Östersund, Storlien har enats om att långsiktigt samarbeta för att utveckla transportinfrastrukturen och kommunikationerna längs stråket med målbilden att Mittstråket ska bli Nordens första gröna fossilfria transportkorridor. Partnerskapet verkar för att stärka alla fyra trafikslag med målsättning att skapa mer hållbara transporter, minskade restider, öka godskapacitet samt underlätta arbets- och utbil...
2024-04-23 2024-05-12
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till bedrägerisektionen i region Syd, placeringsort Malmö
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: • Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef • Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation • Stödja och coacha utredarna i gruppen • Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar • Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk • Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamhe...
2024-04-23 2024-05-07
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till bedrägerisektionen i region Syd, placeringsort Växjö
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: • Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef • Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation • Stödja och coacha utredarna i gruppen • Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar • Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk • Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamhe...
2024-04-23 2024-05-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel IT-handläggare vårdinformationssystem till Digitaliseringsenhet i Lund
Hos oss arbetar du övergripande inom förvaltningsledning och stab, både strategiskt och operativt inom området vårdinformationssystem. I din roll som verksamhetsansvarig ingår du i regional förvaltningsgrupp där du samarbetar med övriga vårdförvaltningar och den övergripande digitalisering och IT/MT-förvaltningen. I rollen kommer du också bidra i arbetet med Skånes digitala vårdsystem (SDV) som kommer att implementeras under 2025. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen att: - representera verksamheten i förvaltningsgrupper för olika vårdsy...
2024-04-23 2024-05-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning i Hässleholm
Som medicinsk sekreterare arbetar du i ett nära samarbete med läkare, övrig vårdpersonal och dina medicinska sekreterarkollegor. Dessutom har vi ett nära samarbete med psykiatriska akutmottagningen, heldygnsvården och andra externa samarbetspartners. På mottagningen blir du en del av ett härligt gäng som hjälper och stöttar varandra. Ditt arbete består till största delen av att ta emot patienter i receptionen samt organisera och strukturera det administrativa arbetet på mottagningen. I teamet samarbetar du med olika personalkategorier och medv...
2024-04-23 2024-05-07
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Medicinsk sekreterare till psykiatrisk mottagning
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med många olika administrativa arbetsuppgifter. I samarbete med kollegor och andra yrkesprofessioner skapar samt upprätthåller du en strukturerad och välfungerande administrativ organisation som är till gagn för våra patienter. Som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med • diktatskrivning • att boka och kalla patienter • remisshantering • skanning • samverkan med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt samverkan med andra enheter • reception...
2024-04-23 2024-05-15
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Trafikutvecklare Länstrafiken Kronoberg
I dessa tjänster arbetar vi med trafikutveckling av linjelagd busstrafik samt skolskjuts. Vi handlägger särskilda resor och vi följer upp trafikavtal. I teamet ansvarar varje person för sina egna arbetsuppgifter. Men man jobbar samtidigt nära tillsammans och backupar varandra. Utöver själva trafikutvecklandet har varje medarbetare något ytterligare i sin tjänst: det kan vara ekonomisk uppföljning, ett systemansvar, uppföljning av outsourcade verksamheter etc. Som trafikutvecklare kommer du självständigt ansvara för trafikplanering av ett spec...
2024-04-23 2024-05-12
Malmö stad Arbetsmarknadssekreterare till Krami
Arbetsuppgifter Vi söker nu en arbetsmarknadssekreterare till Krami vars verksamhet bedrivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Malmö Stad. Vi arbetar i team utifrån ett gemensamt konsekvenspedagogiskt förhållningssätt och hos oss kommer du att arbeta med rehabiliteringsprocessens fortskridande, vägledning, samverkan med andra myndigheter och uppföljning av praktikplatser samt psykosocialt råd och stöd via relationsskapande aktiviteter. I arbetet förväntas du också att vara en god förebild och vägledare för målgruppen - ...
2024-04-23 2024-04-29
Pajala kommun Kvalitetsutvecklare
Som kvalitetsutvecklare arbetar du under ledning av skolchef inom kommunens utbildningsverksamhet med frågor som rör olika former av utvecklingsarbete baserat på det systematiska kvalitetsarbetet, uppsatta mål och omvärldsbevakning. I uppdraget ingår att arbeta såväl övergripande och långsiktigt med kvalitetsfrågor som operativt med ansvarsuppgifter av olika slag. Du initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du ska kunna planera och följa upp hur väl pågående arbete stämmer överens med uppsatta mål och utifrån det s...
2024-04-23 2024-05-07
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, Kalmar
Som personalplanerare kommer du att arbeta med både kort- och långsiktig planering av personal. Främst kommer du att planera personalen som tillhör anstalt och häkte Kalmar men du förväntas även stötta kollegor som arbetar med regionens övriga verksamhetsområden. Du kommer att vara en del av teamet Samordnad Bemanning där majoriteten av arbetsgruppen är placerade på regionkontoret i Linköping. Din roll kommer dock att vara lokalt placerad i Kalmar, men regelbundna resor till Linköping förekommer. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlö...
2024-04-23 2024-05-19
Nora kommun Ekonomiassistent
Som ekonomiassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära: • Löpande bokföring • Avstämning • Framtagande av bokslutsunderlag • Momsredovisning • Internkontroll • Fakturahantering
2024-04-23 2024-05-07
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomsmottagningen
Nu söker vi medarbetare till vårt medicinska sekreterarteam i Gävle. Vi är nu åtta stycken medicinska sekreterare och behöver två nya medarbetare till vårt team. Här kommer du att arbeta tillsammans med kunniga, hjälpsamma, effektiva och nytänkande kollegor med fokus att förbättra och effektivisera verksamheten genom att ha en god sammanhållning inom teamet och de övriga enheternas medarbetare. Våra diktat har en variation inom det medicinska områdets diagnosgrupper såsom kardiologi, neurologi, reumatologi, onkologi, endokrinologi, astma- och ...
2024-04-23 2024-05-14
Region Västerbotten, Servicecenter VB Bemanningsassistent till Bemanningsservice, Umeå
Som bemanningsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer vara den som med hjälp av vårt bokningssystem Time Care Pool ansvarar för att boka våra medarbetare på rätt avdelning och med rätt kompetens. Arbetet innebär administration av nyanställningar samt schemaplanering och rapportering i personalsystemet Wisma. I rollen kommer du också att ha telefonkontakt med övriga verksamheters bemanningsassistenter och avdelningschefer. Du kommer även sköta bokning av föreläsningssalar och grupprum samt a...
2024-04-23 2024-05-12
Region Gävleborg, Ledning Hälso- och sjukvård Sakkunnig samordnare till kunskapsstyrning
Du kommer vara regionens samordnare för det lokala kunskapsstyrningsarbetet men också fungera som Region Gävleborgs representant i sjukvårdsregion Mellansveriges kunskapsstyrningsgrupp. I tjänsten ingår att arbeta kliniskt 4 veckor i vården, med tyngdpunkt på ansträngande tidpunkter i vården exempelvis sommarmånaderna. Som sakkunnig samordnare för kunskapsstyrning kommer du bland annat arbeta med att • bereda och föredra ärenden, samt genomföra beslut fattade av kunskapsstyrningsrådet • stödja de lokala programområdena att planera, implementer...
2024-04-23 2024-05-20
Burlövs kommun, Vård och Omsorg 2 Planeringssekreterare
Som planeringssekreterare utgör du ett stöd till chefer inom Vård och omsorgs ledningsgrupp. Du får dina uppdrag från verksamhetschefen och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av planering, utredning, samordning, genomförande, uppföljning och analys. I rollen ingår det att arbeta med verksamhetsnära frågor i dialog med ledningsgruppens chefer. Du kommer även att vara delaktig i framtagande och revidering av verksamhetens rutiner, implementering av nya arbetssätt/metoder samt att driva utvecklingsarbete framåt. Du utgör ett stöd...
2024-04-23 2024-05-07
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Reception- och caféansvarig till Ystad Arena Bad
Nu söker vi en Receptions- och caféansvarig för Ystad Arena bad i Ystad kommun. Tillsammans med Badchef och övriga medarbetare som idag arbetar på Ystad Arena Bad, ingår det i tjänsten att utveckla innehållet i den befintliga reception- och cafédelen. I utvecklandet ingår framtagande av koncept, utbud av aktiviteter samt marknadsföring. Vi kommer lägga stor vikt vid ett strukturerat arbetssätt, administrativ vana, service och gott bemötande både externt och internt. Som receptions- och caféansvarig är du ansvarig för det dagliga arbetet i re...
2024-04-22 2024-05-13
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Handläggarchef till Södertörns tingsrätt
2024-04-22 2024-05-20
Sveriges Domstolar, Kammarrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm söker domstolshandläggare
2024-04-22 2024-05-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >