Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi har nu möjlighet att välkomna en ny medarbetare! Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du tillsammans med övriga sekreterare i ett team under vårdcentralens öppettider 07.45-17.00. Arbetsuppgifter består av journalskrivning i PMO, remisshantering, skanning, receptionsarbete, andra administrativa uppgifter och egna ansvarsområden. Det finns stora möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling, i synnerhet då det händer mycket kring digitala arbetssätt. Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete i en händelserik vardag. Du k...
2023-11-29 2024-01-15
Region Västerbotten, Ekonomistab VB Controller Ekonomistaben, Skellefteå
Som controller hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ingår i Ekonomistaben enhet för verksamhetsstöd där du tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med ett ständigt förbättrings och utvecklingsarbete. Som controller är din huvuduppgift att utifrån ditt ekonomiska perspektiv ge både ledningsstöd och praktiskt stöd till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Det innebär bland annat att driva och säkerställa kvalitet i redovisning, uppföljning, analys, stödja i löpande rapportering och ...
2023-11-29 2023-12-31
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Som personalplanerare inom samordnad bemanning i region mitt kommer du vara en del av ett team. I rollen som personalplanerare arbetar du med kort- och långsiktig bemanningsplanering för kärnverksamheten inom hela Region mitt. Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semest...
2023-11-29 2023-12-20
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Som personalplanerare inom samordnad bemanning i region mitt kommer du vara en del av ett team. I rollen som personalplanerare arbetar du med kort- och långsiktig bemanningsplanering för kärnverksamheten inom hela Region mitt. Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semest...
2023-11-29 2023-12-20
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Vi söker en Digitaliseringsspecialist till Campus Mölndal
Du blir en viktig resurs för att konkret omsätta tankar och idéer om hur vi ska nå målet att erbjuda digitalisering i världsklass genom flex, hybrid- och distansundervisningen och bidra till elevers måluppfyllelse. Tillsammans med skolans rektorer och förstelärare arbetar du för att utveckla en kreativ och tillgänglig digital lärmiljö och bidrar till ett kollegium som stävar efter att ligga digitalt i framkant. Du är den person som kan överbrygga glappet mellan lärares digitala förmåga, kunskap om möjligheter inom området och de pedagogiska utm...
2023-11-29 2024-01-07
Lerums kommun Vikarierande kommunjurist med inriktning bygglov och miljö
Tjänsten som vikarierande kommunjurist hos oss innebär ett omväxlande arbete med stor bredd. Du blir vårt interna stöd i juridiska överväganden med ansvar för att vägleda handläggarna i vägval inom främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Du stöttar också kedjan mellan tjänstepersoner och politik i Miljö- och byggnadsnämnden. Här ingår controllerfunktion av beslutsunderlag i samverkan med nämndens presidium, chefer och handläggare. I juristuppdraget ingår också: - Omvärldsbevakning och rättsutredningar - Yttranden till överinstans i överkla...
2023-11-29 2023-12-13
Kommerskollegium Utredare som vill arbeta med fri rörlighet för varor på EU:s inre marknad.
Som utredare hos oss arbetar du med att analysera svenska myndigheters och departements författningsförslag, bedömer anmälningsplikt samt analyserar utländska anmälningar enligt reglerna för fri rörlighet för varor, EU:s anmälningsdirektiv och WTO:s avtal om tekniska handelshinder. Du bistår myndigheter, departement och näringsliv med rättsligt stöd, analyser och underlag inom området fri rörlighet för varor, tekniska regler och tekniska handelshinder samt håller informations- och utbildningsinsatser. Självklart bidrar du också till att utvec...
2023-11-29 2023-12-13
Kriminalvården, Salberga Administratör till anstalten- och häktet Salbergas kansli, sommarvikariat
Som Kansliadministratör ansvarar du för registrering och hantering av olika klientärenden. I uppgifterna ingår bland annat bevakning av rättegångsdatum, strafftidsberäkning, akt hantering och diarium. Externa kontakter förekommer där du representerar Kriminalvården gentemot andra myndigheter och organisationer. Handläggningen är en del av rättsprocessen och kräver ett mycket noggrant och strukturerat arbetssätt. I denna roll arbetar du mycket självständigt, men ingår i ett arbetslag med andra kansliadministratörer. Vi erbjuder dig en intressan...
2023-11-29 2023-12-20
Region Skåne, Regionfastigheter HR-partner, vikariat, till Regionfastigheter i Malmö
Som HR-partner är ditt huvudsakliga ansvar att vara ett operativt HR-stöd åt organisationens chefer. Du coachar och stödjer våra chefer inom hela HR-området vilket omfattar ledarskap, arbetsvillkor och arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, kompetensförsörjning samt lönebildning. I tjänsten ingår också att arbeta utvecklingsorienterat och kunna hålla i workshops för chefer och medarbetare inom exempelvis områdena medarbetarskap och arbetsmiljö. Din roll är konsultativ och operativ med flera kontaktytor. Tillsammans med dina kollegor pl...
2023-11-29 2023-12-13
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till beslagsgrupperna, Stockholm City
I arbetsuppgifterna ingår sökningar i flertal IT-system, hantering av inkomna beslag, såsom förvaring, försäljning och förstörande, godsutlämning, godsspårning samt dokumentation av de åtgärder som vidtas i samband med detta. Vidare ska du kunna tolka domar och de direktiv som avser beslag för att kunna effektuera beslut och ha kontakter med utredare, förundersökningsledare, åklagare, domstolar och allmänhet. Du arbetar i en grupp av handläggare under ledning av en gruppchef. Polismyndigheten arbetar med löpande verksamhetsutveckling, varför d...
2023-11-29 2023-12-13
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Administratör till Digitalisering IT MT i Lund
Som administratör är ditt uppdrag att stötta såväl chefer som verksamheten i stort med administrativa uppgifter såsom beställningar, fakturering, bokningar, samordning av möten och HR-administration. Därtill spelar du en viktig roll i att vara behjälplig med att hantera och ta fram svar på olika frågor som kan dyka upp i vardagen samt vid behov att korrekturläsa texter och förbereda presentationsmaterial. Du kommer även vara delaktig i administration rörande on- och offboardning för medarbetare inom verksamhetsområdet. Därtill deltar du i organ...
2023-11-28 2023-12-12
Region Västerbotten, Digitalisering och Service VB Administratör till ID-foto, Umeå
Som administratör hos oss kommer du ta emot beställningar för tjänstekort och handlägga dessa enligt gällande rutiner. Detta innebär bla att du beställer, kodar elektroniska tjänstelegitimationer samt passerkort till anställda inom Region Västerbotten. I vår kundmottagning lämnas det färdiga kortet ut till användaren. Studenter, entreprenörer och universitetsanställda tillhör också våra kunder. Du kommer hantera behörighet/accesser på korten samt lås tider för verksamheternas dörrar inom länet. I arbetet ingår mycket kundkontakt via telefon, m...
2023-11-28 2023-12-17
Kriminalvården, Rättsavdelningen Rättslig expert med inriktning mot avtals- och fastighetsrätt
I arbetet som rättslig expert med inriktning mot avtals- och fastighetsrätt lämnar du juridisk rådgivning till myndighetens fastighetsenhet. I första hand avser rådgivningen hyresavtal, men även annan fastighetsrelaterad rådgivning kan bli aktuell. Du deltar även i förhandlingar rörande nya hyresavtal.
2023-11-28 2023-12-19
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Administratör med chefsstödsuppdrag till VO obstetrik och gynekologi
Vi välkomnar nu dig som vill arbeta som administratör med chefsstödsuppdrag hos oss! Arbetet är självständigt i nära samarbete med enhetschefer inom VO obstetrik och gynekologi. Som chefsstöd hos oss har du en koordinerande roll. Du arbetar administrativt och i arbetsuppgifterna ingår bland annat bemanning, schemaläggning, deltagande i rekryteringsprocesser/förberedelser inför nyanställningar samt föra protokoll vid olika möten. Bemanningsansvaret i rollen innebär att du sköter den dagliga driften, hanterar kortare ledigheter och hjälper vå...
2023-11-28 2023-12-26
Kriminalvården, Häktet Uppsala Administratör till häktet Uppsala
Häktet Uppsala söker en administratör till kansliet. Som administratör är du registrator för häktet, hanterar myndighetspost och ansvarar för diarieföring samt arkivering. Du bevakar domsprocessen och för löpande journalanteckningar i Kriminalvårdens klientsystem, KVR. Vidare innefattar tjänsten ekonomiadministration rörande intagna (lönekörning, bidrag, nationell kiosklösning, intikkort m.m). Du hanterar fakturor, beställningar, inventeringar och bokslutsarbete. I arbetet ingår också att ge administrativt stöd till chefer såväl som kollegor. ...
2023-11-28 2023-12-19
Ulricehamns kommun, Välfärd -sektorsstab Samordnare till sektorsstab välfärd
Som samordnare för vård- och omsorg college (VOC) i Sjuhärad samordnar du arbetet och företräder lokalt college i övergripande frågor tillsammans med ordförande. I samråd med ordförande säkrar ni informationsflödet mellan lokalt VOC och företrädare för verksamheter, utbildningsanordnare och regional styrgrupp. I arbetet ingår att planera och kalla till lokala styrgruppsmöten, bereda ärenden samt säkerställa att styrgruppen upprättar och följer lokal aktivitetsplan som också följs upp och delges regional styrgrupp. Du medverkar vid certifieri...
2023-11-28 2023-12-12
Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll Administratör till avdelningen för verksamhetsinnehåll
Som administratör på avdelningen kommer du att arbeta med stöd till samtliga organisatoriska enheter och sektioner vid avdelningen. Du kommer att vara ett administrativt stöd till chefer och medarbetare med uppgifter så som att förbereda möten, arrangera och delta i konferenser samt skriva protokoll. Du kommer särskilt att ansvara för bevakning av inkommande ärenden till avdelningen samt säkerställa en god ärendehantering och koordinering av ärenden. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera interna processer såsom behörighetsadministration, b...
2023-11-28 2023-12-19
Kriminalvården, Forsknings- och utvärderingsenheten Administratör till Forsknings- och utvärderingsenheten
Som administratör på forsknings- och utvärderingsenheten kommer du att stödja chef och medarbetare med enhetens administrativa arbete. Arbetet utförs i hög grad självständigt, men i samarbete med andra inom och utanför enheten. I arbetsuppgifterna ingår att planera och administrera möten, seminarier och konferenser, ärende- och fakturahantering samt att hantera enhetens inkommande post och e-post. Du kommer också att arbeta med interna processer som behörighetsadministration och beställningar samt med administrativ samordning med andra enhet...
2023-11-28 2023-12-19
Tillväxtanalys, Företagsutveckling och regional ekonomi Tillväxtanalys söker statistiker/analytiker till Östersund
Som statistiker/analytiker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta med databasadministration, databasutveckling, bidra till förbättring av statistikproduktionen och ge kvalificerat statistiskt metodstöd. Du arbetar även till viss del i projektverksamheten i analys- eller utvärderingsprojekt. Du arbetar med Tillväxtanalys unika databaser med mikrodata om svenska företag och individer, statliga stöd och riskkapital, samt har möjlighet att påverka val av frågeställningar och metod i våra utvärderings- och analysprojekt. Du har stor möjli...
2023-11-28 2023-12-28
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare till trafiksektionen i Region Mitt
Trafiksektionen utreder dödsolyckor som sker i Region Mitt genom trafikolycka på väg. Andra typer av ärenden som vi hanterar är trafikärenden som inte omfattas av snabbare lagföring, eller ungdomar mot lokal problembild samt alla former av yrkestrafikärenden. Som utredare på trafiksektionen fokuserar du på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara att handlägga ärenden. Du håller förhör, inhämtar och bearbetar dokumentation. Oftast handlägger du ärenden på egen hand men arbete i team k...
2023-11-28 2023-12-11
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Verksamhetsutvecklare
Till ledningsteamet söker vi nu dig som har intresse av att vara med och utveckla våra verksamheter och digitala lösningar i rollen som verksamhetsutvecklare i nära kontakt med kommunledningsförvaltningen och andra förvaltningar som leder de kommunövergripande processerna. Vi söker dig som har förmågan att se möjligheter i förändringar och som får energi av att samarbeta med andra. Hos oss får du ett roligt och utvecklande jobb med trevliga kollegor, men också möjligheten att göra skillnad för många människor som bor i och besöker vår kommun. I...
2023-11-28 2024-01-07
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Kommunikatör föräldraledighetsvikariat
Arbetsuppgifter Höganäs kommun är en utvecklingsdriven organisation med höga ambitioner. Hos oss kommer du att arbeta med både centrala kommunikationsfrågor och med utbildningsförvaltningens övergripande interna och externa kommunikation. Grunden i ett framgångsrikt kommunikationsarbete är att du har örat mot rälsen och uppmärksamt och tillmötesgående lyssnar in verksamhetens behov för att sedan omsätta detta i förslag och handling. Att berätta om och marknadsföra utbildningsförvaltningens uppdrag att ta hand om hela barnet hela vägen från e...
2023-11-28 2023-12-17
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Nämndsekreterare/utredare till ledningsstaben, Umeå
Som sekreterare/utredare i Region Västerbotten har du en betydelsefull roll i vår förvaltning, där du ger viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdena sjukhusvård, primärvård, tandvård och funktionshinder och habilitering. Som nämndsekreterare/ utredare för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar, har du uppdraget att planera, administrera och genomföra beredningarnas sammanträden samt delta vid regionens samråd med funktionshinderrörels...
2023-11-28 2023-12-14
Bolagsverket, Företagsavdelningen Kvalificerad handläggare
Företagsavdelningen registrerar och gör ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagare. Vi strävar efter att med hög rättssäkerhet leverera en hög kundnytta och stor kundnöjdhet. Vi behöver nu en kvalificerad handläggare till enheten Uppdatera företag. Som handläggare hos oss blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att granska och handlägga registreringsärenden för aktiebolag och andra företagsformer samt att besvara samtal från våra kunder. Du komm...
2023-11-28 2023-12-18
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Sektionen för verksamhetsstyrning och analys, Regionkansliet Stockholm söker handläggare
Gruppen för beredning av den strategiska ledningsgruppens möten och processer, grupp 1, är en av fyra grupper på VSA. Grupp 1 har i uppgift att stödja regionens polisområden och enheter samt regionledningen i det strategiska uppdraget. Uppdraget består framförallt av: Beredning av regionens strategiska ledningsmöte och dess processer samt bereda underlag till regionspolischefens medverkan i den nationella strategiska ledningsgruppen. Gruppen utvecklas kontinuerligt och vi söker nu två handläggare som har intresse och fallenhet för samordning...
2023-11-28 2023-12-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >