Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Undersköterskor sökes!
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du hjälper brukare i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd och socialt umgänge. Vi har fem vård- och omsorgsboenden placerade på olika ställen i kommunen. Solrosen och Ryttershov hittar du i de vackra centrala delarna av Ulricehamn medan Ekero, Parkgården och Hökerumsgården finns i de naturnära utkanterna av kommunen.
2022-08-08 2022-08-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Undersköterskor och vårdbiträden till hemtjänsten!
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du hjälper brukare i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd, socialt umgänge, hjälpt i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och inköp. Det finns fyra hemtjänstgrupper i kommunen. Solrosens hemtjänst och Centrala hemtjänsten utgår ifrån de centrala delarna av Ulricehamn. Ekero hemtjänst utgår ifrån Gällstad och Hökerums/Dalums hemtjänst utgår ifrån Hökerum och Dalu...
2022-08-08 2022-08-31
Ulricehamns kommun, Kommunservice Lokalvårdare
Som lokalvårdare inom Ulricehamns kommun kan man få tjänstgöra på flera olika objekt som exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden samt kontorslokaler. Golvvård och storstädning förekommer. Du kommer att arbeta utifrån arbetsbeskrivning och eftersom verksamheterna har olika behov kan arbetet se olika ut på de olika arbetsplatserna.
2022-08-08 2022-08-29
Ulricehamns kommun, Kommunservice Kommunservice söker lokalvårdare -poolanställning
Som lokalvårdare i vår pool kommer du att arbeta med lokalvård av offentliga lokaler, exempelvis skolor, förskolor samt kontorslokaler. Du kommer att vara den som täcker upp vid frånvaro och bidrar vid särskilda insatser. Du kommer att arbeta utifrån arbetsbeskrivning på respektive objekt som du kommer till, då verksamheterna har olika behov kan arbetet se olika ut på de olika arbetsplatserna.
2022-08-08 2022-08-29
Ulricehamns kommun, Bogesundsskolan Lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Bogesundsskolan
I uppdraget som lärare mot fritidshem/fritidspedagog ingår undervisning och planering i fritidshem men det kan också innebära undervisning i ämnen som du har behörighet att undervisa i samt idrott. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan även deltagande i någon av skolans arbetsgrupper komma att ingå.
2022-08-05 2022-08-20
Ulricehamns kommun, Skolutveckling Lärarassistent till särskild undervisningsgrupp – Timmele skola
Uppdraget innebär att stötta speciallärare och lärare som undervisar elever i särskild undervisningsgrupp, till exempel genom att vara lyhörd och serviceinriktad inom ramen för skolans uppdrag med eleverna. I uppdraget ingår nära kontakter med klassföreståndare, vårdnadshavare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Du kommer att ingå i kommunens övergripande nätverk för personal som arbetar i särskilda undervisningsgrupper. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas där du förväntas delta i verksamhetens utformning. Hos ...
2022-08-05 2022-08-19
Ulricehamns kommun, Skolutveckling Lärare till särskild undervisningsgrupp – Timmele skola
Uppdraget innebär att tillsammans med andra planera för och undervisa elever i särskild undervisningsgrupp. I uppdraget ingår nära kontakter med klassföreståndare, vårdnadshavare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Du kommer att ingå i kommunens övergripande nätverk för personal som arbetar i särskilda undervisningsgrupper. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas där du förväntas delta i verksamhetens utformning. Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas inom din profession.
2022-08-05 2022-08-19
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till Fållornavägens gruppbostad
Som stödassistent på boende med särskild service LSS arbetar vi i de boendes hem med att ge individuellt stöd, stimulans, service och omvårdnad enligt LSS. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med övrig personal, företrädare och anhöriga samt andra instanser i samhället. Arbetet omfattar också att dokumentera genomförandet av den beviljade insatsen för att bibehålla kontinuitet och kvalitet. Det vardagliga arbetet ställer krav på dig att följa upp, analysera och aktivt arbeta med att anpassa miljö och förhållningssätt i brukarens vardag. Det...
2022-08-03 2022-08-24
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till Fållornavägens gruppbostad
Som stödassistent på boende med särskild service LSS arbetar vi i de boendes hem med att ge individuellt stöd, stimulans, service och omvårdnad enligt LSS. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med övrig personal, företrädare och anhöriga samt andra instanser i samhället. Arbetet omfattar också att dokumentera genomförandet av den beviljade insatsen för att bibehålla kontinuitet och kvalitet. Det vardagliga arbetet ställer krav på dig att följa upp, analysera och aktivt arbeta med att anpassa miljö och förhållningssätt i brukarens vardag. Det...
2022-08-03 2022-08-24
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Vi söker timvikarier till fler av våra verksamheter
Inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är din viktigaste uppgift att se till att varje person får sitt behov av stöd, omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid individen i fokus och har ett gott bemötande. Du hjälper individen i sin vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, förflyttning och socialt umgänge. Dokumentation kan förekomma. Som timvikarie på förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjande...
2022-08-01 2022-10-31
Ulricehamns kommun, Planenheten GIS/ kart- och mätingenjör till Planeheten sökes!
I din roll som GIS- / kart- och mätingenjör kommer du att arbeta brett inom processen kartframställning och GIS. Detta innebär både uppgifter i framtagandet av kartunderlag i bygglovsprocessen samt delar som rör kommunens egna GIS- system. Kartuppdragen handlar om att samla information och sköta en smidig och snabb leverans till våra kunder. Arbetsuppgifterna inom GIS är mycket varierande med stort fokus på att ta fram anpassade webbaserade kartprodukter och tjänster för att öka användningen och nyttan av GIS. För oss är det viktigt att du gill...
2022-08-01 2022-09-16
Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten Mark- och exploateringsingenjör
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att medverka i olika samhällsutbyggnadsprojekt där du företräder kommunen som markägare. Ditt uppdrag innebär att ha en ledande roll tillsammans med planarkitekt vid upprättande av ny detaljplan samt lantmäteriförrättningar genom hela fastighetsbildningsprocessen inom kommunen. Du kommer delta i förhandlingar avseende köp och försäljning av kommunal mark samt upprätta exploateringskalkyler och formulera exploateringsavtal. Arbetet innebär även många kontakter med olika intressenter såsom näringsl...
2022-08-01 2022-09-16
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Socialsekreterare
Arbetsuppgiften som socialsekreterare är i huvudsak att utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi har utvecklat en e-tjänst och det spännande arbetet mot automatisering kommer att fortsätta framöver. Det kommer i förlängningen ge oss mer tid för det sociala förändringsarbetet, som vi lägger stor vikt vid. Utöver ekonomiskt bistånd finns andra uppdrag som man kan åta sig och utveckla sin professionella roll i. Vi arbetar tex med Våld i Nära Relation (ViNR), dödsbohandläggni...
2022-07-25 2022-08-21
Ulricehamns kommun, Miljöenheten Miljöinspektör
I din roll som miljöinspektör kommer du att ingå i team som arbetar med rådgivning, tillsyn och handläggning av miljöfarliga verksamheter, exempelvis industrier, lantbruk, enskilda avlopp, förorenade områden. Även andra arbetsuppgifter kan vara aktuella och kan anpassas efter dina erfarenheter inom området. Arbetet innebär myndighetsutövning och du bedömer och beslutar självständigt i enskilda ärenden. Rådgivning och information mot kunder och samverkansparter är en del av arbetet. Du planerar och genomför inspektioner samt handlägger inkomman...
2022-07-19 2022-08-19
Ulricehamns kommun, Miljöenheten Miljöinspektör
I rollen som miljöinspektör hjälper du Ulricehamns kommuns invånare som har ett enskilt avlopp att följa lagens krav genom att planera och genomföra tillsynsbesök, följa upp åtgärder och handlägga tillståndsansökningar. Du tar emot och besvarar frågor från allmänhet och verksamhetsutövare och utreder inkommande klagomål. På så sätt gör du skillnad för minskad övergödning av sjöar och vattendrag. Arbetet som inspektör erbjuder en kombination av fältarbete och arbete på kontor. Du kommer att vara med och utveckla tillsynsarbetet kring enskilda av...
2022-07-19 2022-08-26
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Socialadministratör
Arbetsuppgifterna som socialadministratör på vår enhet är varierande, exempel på arbetsuppgifter för den här tjänsten är att stötta socialsekreterarna i vissa moment inom ekonomiskt bistånd och våld i nära relation, ansvara för receptionen på IFO med tillhörande uppgifter, vara närmaste chef behjälplig i administrativa uppgifter, hantera återsök från Migrationsverket och enklare myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. Utöver ovan arbetsuppgifter finns det andra uppdrag som man kan åta sig och utveckla sin professionella roll i. Vi arbeta...
2022-07-18 2022-08-14
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödpedagog
Som stödpedagog ingår du i ett arbetslag och är schemalagd efter verksamhetens behov där kvälls- och helgtjänstgöring och jourarbete på natt förekommer. I det brukarnära arbetet ingår det i uppdraget att ge pedagogisk vägledning och vara ett stöd för stödassistenterna i deras uppdrag. Din tjänstgöring kommer i första hand vara placerad på Tre rosorsvägs servicebostad, en verksamhet som togs i drift 1 april 2022. Din tjänstgöring kommer dock över tid, att ske inom övriga verksamheter i enheten vilka är en gruppbostad för autism samt ytterligare...
2022-07-18 2022-08-14
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Stödassistent till Tre rosors vägs servicebostad
Som stödassistent på servicebostad arbetar vi i de boendes hem med att ge stöd, service och omvårdnad enligt reglerade insatser som ryms inom LSS. I verksamheten ligger tonvikten på lågaffektivt bemötande och du ska genom ett strukturerat och individanpassat arbetssätt främja delaktighet och självständighet. Arbetet omfattar också att dokumentera genomförandet i de beviljade insatserna. Som stödassistent är du viktig för att skapa hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i brukarnas vardag utifrån deras förmågor. Du är en del av ett team b...
2022-07-18 2022-08-14
Ulricehamns kommun, Kultur & fritid Sim- och sporthallen söker badmästare
Som badmästare kommer du att arbeta med övervakning av säkerheten, service till våra gäster samt tillsyn av hela anläggningen som omfattar simhall, sporthall, reception, omklädningsrum och gym. Du håller i sim- och livräddningsundervisning, märkestagning och olika aktiviteter som till exempel vattengymnastik, babysim och minisim. Du kommer att ge service till besökare och samarbetspartners samt delta i verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. För oss är det viktigt att du är med och bidrar till en ren, fräsch och trygg anläggning och att...
2022-07-05 2022-08-15
Ulricehamns kommun, Ekonomifunktionen Ulricehamns kommun söker upphandlare!
Tjänsten som upphandlare är omväxlande och omfattar många kontakter såväl internt som externt. Du leder självständigt upphandlingar i projektform på uppdrag av olika verksamheter i kommunen. Du ansvarar för hela upphandlingsprocessen från omvärldsanalys, upphandlingsarbete till avtalsförvaltning. Till din hjälp har du upphandlingssystemet Tend Sign. I vissa fall genomför du även upphandlingar gemensamt med våra kommunala bolag eller samverkanskommuner. I din roll ingår det att ge stöd till och utbilda kommunens verksamheter i upphandlingsfrågo...
2022-07-04 2022-08-10
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Grundskollärare till Hökerums skola
Arbetet innebär placering på Hökerums skola. Du kommer att ha delat mentorskap med din kollega i årskurs 4. Du kommer även att arbeta tillsammans i arbetslag 4-6 . Ämnen som du ska ha behörighet i är: svenska, alla so-ämnen och gärna engelska samt hem-och konsumentkunskap. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi har fokus på sa...
2022-07-01 2022-08-10
Ulricehamns kommun, Förskola Förskollärare till Gällstads förskola
Vi söker dig som ser varje barns unika förmåga, med fokus på barnens och verksamhetens utveckling och lärande. Du bedriver undervisning som stimulerar och utmanar barnets nyfikenhet och lust att lära. I nära samarbete med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön anpassas efter barnens behov och intressen. Du samarbetar med vår specialpedagog i området och det finns pedagogiska utvecklingsgrupper som fungerar som nätverk och arena f...
2022-06-30 2022-08-20
Ulricehamns kommun, Fastighet Drifttekniker till sim- och sporthallen
Huvudsakliga arbetsuppgifter i denna tjänst är att ansvara för den dagliga driften av Ulricehamns sim- och sporthall, men även andra arbetsuppgifter inom kommunens fastigheter kommer att ingå. Du står för underhåll och felsökning i vårt fastighets övervakningssystem samt utvecklar systemet för bättre funktionalitet. Du beställer och följer upp felavhjälpande underhåll. Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00 - 15:30 (lunch 30min) med möjlighet till flextid. Beredskapstjänstgöring inom fastighetsjouren kommer att ingå i tjänsten.
2022-06-29 2022-08-15
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Administratör till arbetsmarknadsenheten sökes!
Våra uppdrag kommer i huvudsak från försörjningsstöd, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, vården samt kommunala aktivitetsansvaret. Inom vår enhet arbetar administratör med olika administrativa uppgifter och bistår kollegor och chef med både administrativa och praktiska uppgifter. Administrationen innebär bland annat • rapportering i Personec självservice vad gäller frånvaro för anställningar med lönestöd. • beställning av varor samt granskning och kontering av fakturor i systemet Raindance • hantera eftersök av ersättning från Migrat...
2022-06-21 2022-08-14
Ulricehamns kommun, Kost Är du kock och vill jobba i centrala Ulricehamn?
Tjänsterna innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. Det förekommer även tillagning av kyld mat. I tjänsten ingår helgtjänstgöring.
2022-06-20 2022-08-31
1 2 >