Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Stråklärare 50% (Vik)
Vi behöver en vikarie för en av våra stråklärare nästa läsår. I den aktuella tjänsten ingår att undervisa barn och ungdomar i stråkinstrument, både individuellt och i olika ensembler och att arbeta ämnesövergripande med ensembler och projekt. Du kommer bland annat ha ansvar för våra två folkmusikensembler tillsammans med en kollega. Som stråklärare kan du även involveras i vår El Sistema-verksamhet (ES). El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga till...
2021-05-11 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Stråklärare 50% (Vikariat)
Vi behöver en vikarie för en av våra stråklärare nästa läsår. I den aktuella tjänsten ingår att undervisa barn och ungdomar i stråkinstrument, både individuellt och i olika ensembler och att arbeta ämnesövergripande med ensembler och projekt. Du kommer bland annat ha ansvar för vår kammarorkester för de äldre stråkeleverna tillsammans med en kollega. Som stråklärare kan du även involveras i vår El Sistema-verksamhet (ES). El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spe...
2021-05-11 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Grundskollärare åk 1-3
Arbeta i ett trelärarsystem i år 3. Tillsammans med teamet planera, undervisa samt följa upp resultat på individ, grupp och organisationsnivå. Arbeta för att varje individ utvecklas så långt den förmår mot de uppsatta nationella målen. Ditt arbete ska präglas av ledning och stimulans med målet att stärka den tillgängliga lärmiljön.
2021-05-11 2021-05-25
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i idrott och hälsa åk 6-9
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i åk 6-9. Förutom undervisningen kommer du även att vara mentor i en klass tillsammans med en mentorskollega. Gällande undervisningen i idrott har vi två tjänster totalt inom idrott och hälsa och samarbete mellan de två lärarna är ett viktigt inslag i tjänsten. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förväntas ta ett aktivt ansvar för din mentorsgrupp.
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Zederslund Textillärare åk 7-9 (vik)
Tjänsten innebär undervisning i textilämnet i årskurserna 7-9. Arbetsuppgifterna utgår från de nationella styrdokumenten, från läro- och kursplaner och från skollagen. Du är en del av ett arbetslag och tillsammans ser vi att ni skapar och utvecklar eleverna mot ökad måluppfyllelse. Mentorskap kan ingå i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare i Svenska, SO och Engelska åk F-6
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning i Svenska, SO och Engelska åk 4-6 på Bergvallaskolan. Har du dessutom behörighet i Matematik/NO/Idrott ser vi det som en tillgång. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter för en grundskollärare. Vi värderar din förmåga att genomföra differentierad undervisning då vi arbetar medvetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna. Det innebär att du har en bred pedagogisk kompetens så att elevernas kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och självför...
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare i Svenska, SO och Engelska åk F-3, 75% (Vik)
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning i Svenska, SO, Engelska och eventuellt Matematik i åk 1-3 på Bergvallaskolan. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter för en grundskollärare. Vi värderar din förmåga att genomföra differentierad undervisning då vi arbetar medvetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna. Det innebär att du har en bred pedagogisk kompetens så att elevernas kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och självförtroende stimuleras. Vi värdesätter att du har en förm...
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Område 7 - Boende LSS Stödpedagog
Som stödpedagog arbetar du i LSS-verksamhet inom gruppbostad för vuxna personer med omfattande stöd och hjälpbehov. Stödpedagogen har ett övergripande ansvar för kvalitet och helhetssyn och uppdraget innebär att driva och utveckla kvaliteten på enheten utifrån evidensbaserade metoder samt att vägleda kollegor till pedagogiska lösningar i det brukarnära arbetet. Stödpedagogen får för närvarande ca 20% av sin arbetstid avsatt för det arbetet. Övrig arbetstid är stödpedagogen en resurs i arbetslaget utifrån sin specifika kompetens och deltar i d...
2021-05-10 2021-05-24
Motala kommun, Sociala Resursverksamheten Skötare
Arbetsuppgifterna som utförs innefattar dels socialt stöd, aktivering och motivationsarbete, dels basala insatser så som stöd vid städ, tvätt, personlig hygien, kost och måltidsplanering. HSL-insatser i samverkan med och på delegering av sjuksköterska förekommer. I arbetsuppgifterna är det ett krav att man utför delegerade uppgifter. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med 8 medarbetare, tjänstgöring enligt schema måndag till söndag, oregelbunden arbetstid som inkluderar vaken natt samt tjänstgöring varannan helg. I tjänsten ingår att samarbeta ...
2021-05-10 2021-05-31
Motala kommun, Stab Socialförvaltningen Systemförvaltare
Tillsammans med övriga systemförvaltare och digitaliseringsledare arbetar du proaktivt och systematiskt med förvaltningen gällande vidareutveckling, administration och användning av ett eller flera av socialförvaltningens IT-system och välfärdsteknik. Detta innebär att ta fram årlig planering, initiera och genomföra beslutade aktiviteter, delta i och driva projekt, driva och delta i upphandlingar och utbyten av system, genomföra utbildningar m.m. Att fånga upp och åtgärda fel och brister och säkerställa att systemen vidareutvecklas i samråd med...
2021-05-09 2021-05-23
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Grundskollärare åk 1-3
Undervisning i år 2 samt till yrket övrigt förekommande arbetsuppgifter.
2021-05-07 2021-05-21
Motala kommun Enhetschef inom Social resursverksamhet
Du kommer att ha ansvar för två LSS-boenden samt två enheter för korttidsvistelse/tillsyn för barn. Huvuduppdraget är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Du har personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för dina enheter och ett nära samarbete med dina medarbetare och chefskollegor. Det ingår bland annat i ditt arbete att leda och ge medarbetarna återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas. Samverkan med interna och externa samarbetspartners är en cen...
2021-05-07 2021-05-23
Motala kommun, Redovisning Redovisningsekonom
Tillsammans med redovisningschefen ska du vara sammanhållande för arbetet med bokslut vid månad, delår och helår. Vara kommunens expert på moms och skattefrågor. Driva arbetet med utvecklad koncernredovisning. Vi ser att du har erfarenhet av bokslutsarbete och är självständig i detta. Ditt uppdrag blir: - Arbete med månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut vilket innebär bland annat bokföring, avstämning och sammanställningsarbete - Viss rapportering till SCB - Löpande moms- och skattefrågor samt deklarationer Vi ser gärna att du bid...
2021-05-07 2021-05-23
Motala kommun, Teknisk serviceförvaltning Digitaliseringsledare
Som digitaliseringsledare på tekniska serviceförvaltningen ansvarar du för att koordinera arbetet med digitalisering inom förvaltningen och driva arbetet mot uppsatta mål genom förvaltningens digitaliseringsplan. Du håller samman förvaltningens systemförvaltare, samverkar med övriga förvaltningar och kommunens IT-enhet och arbetar i nära samarbete med digitaliseringsansvarig. Du kommer driva digitaliseringsprojekt. I din roll ingår även att vara systemförvaltare för systemet Faciliate. Där hanteras idag Motala kommuns fastighetsförvaltning me...
2021-05-07 2021-05-20
Motala kommun, Enhet Platengymnasiet Speciallärare
Ditt uppdrag Tjänsten innebär stödundervisning i olika former, pedagogiska kartläggningar samt nära samverkan med vår specialpedagog, lärare och elevhälsoteam. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med specialpedagog och vårt Resursteam. Arbetet ställer krav på initiativförmåga, planering, samordning, uppföljning och återkoppling av stödinsatser. Du kommer också att delta aktivt i utvecklingen av verksamheten, dess organisation och undervisning. I arbetet ingår att arbeta aktivt med elever i behov av särskilt stöd, ge stöd till pedagoger...
2021-05-06 2021-05-23
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Lärare åk 1-6 (tim vik)
Vi söker timvikarier som vid frånvaro bland ordinarie lärare ska vikariera i de klasser och ämnen som behövs. Ordinarie lärare ansvarar för planering och uppföljning av undervisningen. Du ansvarar för genomförandet av undervisningen och ordning och studiero.
2021-05-06 2021-05-20
Motala kommun, Enhet Elevhälsan Skolkurator
Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med skolledning, lärare och övrig elevhälsa för att stödja elevernas måluppfyllelse och hälsa. Du samverkar med och förmedlar kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället. Rollen som skolkurator innebär främjande, förebyggande och åtgärdande kurativt arbete på organisations-, grupp- och individnivå. I tjänsten ingår även arbete mot diskriminering och kränkande behandling, att delta i olika nätverksträffar och tillsammans med övrig elevhälsa och skolledning driva utvecklingen av ...
2021-05-05 2021-05-19
Motala kommun, Enhet Norra Musiklärare 50%
Arbeta som musiklärare i år 4-6. Vi arbetar med ett tre-lärarsystem där vi samarbetar för att eleverna ska få en hög måluppfyllelse samt en trygg skolgång. Du arbetar nära den pedagogiska verksamheten.
2021-05-05 2021-05-19
Motala kommun, Enhet Bråstorp Lärare i fritidshem, vikariat
Som lärare i fritidshem arbetar du efter läroplanen för att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Du ser till barnens behov och intressen och stödjer barnen i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt. Fokus på att utveckla fritidshemmets verksamhet. Dina arbetsuppgifter innebär ett pedagogiskt ansvar för verksamheten tillsammans med övriga kollegor. I uppgifterna ingår bland annat att planera, bedriva, dokumentera och utvärdera verksamheten. Du verkar för ett förtroendefullt, öppet ...
2021-05-05 2021-05-18
Motala kommun, Enhet Platengymnasiet Lärare i teknik gymnasiet
Vi söker en lärare för undervisning inom Teknikprogrammet i ämnet Teknik. I ditt arbete som lärare ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppfylla kunskapskraven. Du stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling utifrån deras individuella förutsättningar. Som lärare befi...
2021-05-05 2021-05-23
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Lärare F-3 (visstid)
Till Ekenässkolan söker vi en lärare till åk 2 med behörighet att undervisa i alla förekommande ämnen på lågstadiet. Du vill arbeta på en skola där vi har en positiv elevsyn och tydlig vi- känsla. Du är genuint intresserad av elevers lärande och är lyhörd för varje elevs intresse, individuella förutsättningar och behov. Du kommer att undervisa i tvållärarskap tillsammans med en lärare och eventuella extra resurser.
2021-05-04 2021-05-17
Motala kommun, Bygglovenheten Bygglovhandläggare/Inspektör
Vi söker dig som självständigt och i grupp vill arbeta med handläggning av ärenden som prövas enligt bygglagstiftningen och tillhörande tillämpningsregler inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. Beroende på utbildning och bakgrund så kan graden av de olika arbetsuppgifterna i bygglovsprocessen variera, såsom delaktighet i framtagande av nya detaljplaner, handläggning av bygglov, att du håller tekniska samråd, beslutar om kontrollplaner, gör tillsynsbesök på byggarbetsplatser. I tjänsten ingår även att ge råd och service till privat...
2021-05-03 2021-05-23
Motala kommun, VO Strategisk samhällsplanering Mark- och exploateringsingenjör
Den förändrings- och tillväxtprocess som kommunen befinner sig i kräver fackkunskap och engagemang och vi har de senaste åren förstärkt och utvecklat vårt samhällsbyggnadsteam. Vi söker nu en kunnig, utåtriktad och drivande mark- och exploateringsingenjör. Motala kommun har många pågående spännande exploateringsprojekt inom både bostadssektorn, turism och näringsliv. Som mark- och exploateringsingenjör har du en nyckelroll i hela samhällsbyggnadsprocessen, från planprogram till driftskede. Du arbetar brett med mark- och exploateringsfrågor ur ...
2021-05-03 2021-05-16
Motala kommun, Förskoleenhet Marieberg Förskollärare
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som förskollärare ansvarar du för arbetet sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov där leken är grunden. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på hela områd...
2021-05-03 2021-05-16
Motala kommun, Förskoleenhet Marieberg Förskollärare (vik)
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som förskollärare ansvarar du för arbetet sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov där leken är grunden. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på hela områd...
2021-05-03 2021-05-16
1 2 >