Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Marieberg Grundskollärare 4-6
Till Mariebergsskolan söker vi en lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har sv/ma/eng och SO alt. NO. I arbetet ingår även mentorskap samt till yrket övrigt förekommande arbetsuppgifter. Du har ett nära samarbete med kollegor, skolans elevhälsa samt ditt arbetslag. Det finns möjlighet att söka ett försteläraruppdrag till denna tjänst, se separat annons.
2023-06-02 2023-06-09
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola Elevassistent Anpassad grundskola
Du kommer att arbeta med elever som har särskilda behov, exempelvis olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar samt utåtagerande beteenden. Som elevassistent är du med elevgruppen under skoldagens alla moment, och finns som ett stöd under lektioner, vid raster samt under dagens måltider och på fritids. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsstrategier. Du arbetar för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande, i nära s...
2023-06-02 2023-06-16
Motala kommun, Städ Städare 68,75%
I arbetsuppgifterna ingår daglig städning i skola och förskola och underhållsstädning med kombiskurmaskin och periodisk storstädning och golvvård.
2023-05-31 2023-06-14
Motala kommun, Städ Städare
Städning med för närvarande placering vid olika städuppdrag inom Städverksamheten. Daglig städning och underhållsstädning med kombiskurmaskin liksom golvvård och storstädning ingår.
2023-05-31 2023-06-07
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Vik Förskollärare till förskoleklass på Vätternskolan
Undervisning i förskoleklass och samarbete i team, arbetslag och på hela skolan. I arbetet ingår kontakt och samarbete med vårdnadshavare. I arbetet kommer du också att delta i skolans arbete med att utvärdera och följa upp resultat. Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, kunnande och från deras tidigare erfarenheter.
2023-05-31 2023-06-14
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i matematik och biologi åk 7-9
Vi söker efter en duktig och engagerad legitimerad lärare i matematik och biologi för åk 7-9 som har en god förmåga att kunna bemöta våra elever på ett sätt som entusiasmerar eleverna så att de leds i riktning mot sin optimala utveckling i riktning mot utbildningsmålen! Du kommer att undervisa i klasser åk 7-9 vilket innebär ett samarbete med framför allt Dina ämneskollegor inom matematik och NO-ämnen. Arbete i arbets- och ämneslag inom Södra 7-9 ingår samt mentorskap för en grupp elever och övriga för lärare sedvanliga arbetsuppgifter.
2023-05-30 2023-06-08
Motala kommun, Förskoleenhet Agneshög Förskollärare 100%
Nu söker vi en förskollärare till förskolan Råssnäs , med plats för 140 barn. Hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som förskollärare ansvarar du för arbetet sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov där leken är gr...
2023-05-29 2023-06-12
Motala kommun, Boende LSS 2 Stödpedagog
Som stödpedagog arbetar du i LSS-verksamhet inom gruppbostad för vuxna personer med omfattade stöd och hjälpbehov. Du kommer att ha din placering på Mariebergsgatans gruppbostad. Målgruppen som bor där består av personer som har begåvningsmässiga funktionsvariationer, neuropsykiatri, autism samt fysiologiska sjukdomar som diabetes. Det ingår även tjänstgöring enligt schema varannan helg och dag/kvällstid. Vi söker en stödpedagog som kommer att ha ett övergripande ansvar för kvalitet och helhetssyn och uppdraget innebär att driva och utveckla ...
2023-05-29 2023-06-12
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola Trä- och metallslöjdslärare i Grundsärskolan 1-9
Du planerar, genomför och följer upp undervisning i trä- och metallslöjd för elever på ämnen och ämnesområden 1-9 i grundsärskolan. Du följer styrdokument och anpassar efter elevernas olika behov. Du genomför undervisningen med stöd av elevassistenter i klassen. Du leder och fördelar arbetet i klassrummet. Tillsammans med övriga lärare och elevassistenter samarbetar du för att möta eleverna på bästa sätt. Du använder bildstöd och har en tydlig struktur på dina lektioner. Du undervisar enbart i trä- och metallslöjd på 60 % eller om du önska...
2023-05-29 2023-06-12
Motala kommun, Omsorg SoL och LSS Socialsekreterare inriktning färdtjänst
Som socialsekreterare i omsorg SoL med inriktning färdtjänst utreder och fattar du beslut om enskilda personers rätt till kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Gruppen du arbetar i består av 13 socialsekreterare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, två färdtjänsthandläggare, en placeringsansvarig, två avgiftshandläggare, en 1:e socialsekreterare, enhetschef samt verksamhetschef.
2023-05-25 2023-06-07
Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan 2 st Förskollärare
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag och i det arbetar du i ett pedagogiskt par. Du arbetar ifrån förskolan styrdokument och de ställningstagande förskolan gjort utifrån ett projekterande förhållningsätt. Du ansvarar för undervisningen i din barn grupp och leder barnens projekt. Du dokumenterar varje barns utveckling och lärande som ligger till grund för att skapa goda förutsättningar för att barnen ska utveckla sina förmågor. Du ska tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, följa upp, analyser och utvärdera förskolan utbildning o...
2023-05-25 2023-06-07
Motala kommun, Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterska, Nattjänst
Motala kommuns nattsjuksköterskor består av kvalificerade sjuksköterskor som tillsammans arbetar i hela kommunen. På varje arbetspass tjänstgör två-tre sjuksköterskor. Arbetet består både av planerade och akuta insatser. Som sjuksköterska på natten bedömer och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. I arbetet ingår att handleda och delegera övrig omvårdnadspersonal som är anställda i verksamheterna och som behöver stöd under natten.
2023-05-25 2023-06-20
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Arkivassistent
Vi söker nu en arkivassistent till socialkontoret. Du kommer att ingå i en administrativ grupp. Dina arbetsuppgifter består främst av skötsel av socialnämndens arkiv, med hantering av personakter och slutarkivering. Du bidrar till att upprätthålla en struktur och ordning på socialnämndens handlingar. Registreringen av handlingarna sker till stor del digitalt, men hantering av pappersdokument är fortfarande en stor del av arbetet. I tjänsten ingår även att ha kontakter med och lämna ut information till myndigheter, allmänhet och media samt stött...
2023-05-25 2023-06-07
Motala kommun, Enhet Skolgårda 7-9 Svensk- och engelsklärare 40 %
Planera, genomföra samt följa upp undervisning i främst M2Sv/En. Undervisning i liten grupp där elever i behov av särskilt stöd ingår. Där kommer du ha tät kontakt med elever och vårdnadshavare. I tjänsten kommer även vikariesamordning ingå.
2023-05-25 2023-06-08
Motala kommun, Carlsund Svetslärare Industritekniska programmet 25-75%
Yrkeslärare i svetskurser Mentorskap Arbetslag
2023-05-24 2023-06-09
Motala kommun, SFI Lärare till SFI
Tjänsten avser undervisning i SFI. Vi erbjuder dig en arbetsplats i utveckling med stimulerande arbetsuppgifter och engagerade kollegor. Hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Arbetet innebär planering och genomförandet av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. SFI är individanpassat, elevens förutsättningar och behov ser olika ut, vilket du som lärare tar hänsyn till i planerandet av undervisningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag och arbeta systematiskt med v...
2023-05-23 2023-06-07
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Skolläkare till centrala elevhälsan
Skolläkarens uppdrag är att i samarbete med skolsköterskorna arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Skolläkaren träffar elever vid behov för bedömning och ställningstagande bl.a. avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/ funktionsvariationer. Arbetet är rörligt och som skolläkare har du ansvar för skolorna i ...
2023-05-23 2023-06-09
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Skolkurator till centrala elevhälsan
Vi söker en skolkurator på heltid till centrala elevhälsan. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med skolledning, pedagoger och övrig elevhälsa för att stödja elevernas utveckling i riktning mot skolans mål. Tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan och skolledningen driver du utvecklingen av skolans elevhälsoarbete. Du deltar vid behov i möten med vårdnadshavare. Rollen som skolkurator innebär främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå utifrån ett psykosocialt och salutogent ...
2023-05-23 2023-06-06
Motala kommun, Bryggan introduktionsenhet Modersmålslärare Polska (vikariat)
Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskolan. I uppdraget ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera din modersmålsundervisning. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag.
2023-05-23 2023-06-06
Motala kommun, Bemanning ULS Stödassistent/skötare till Bemanningsenhet
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta som stödassistent/skötare i korttidspoolen på Bemanningsenheten inom Utförare LSS och socialpsykiatri. Det innebär att du kommer ha olika arbetsplatser som vi bemannar utifrån verksamhetens behov. Arbetsplatser som förekommer är LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsverksamhet för barn och unga, psykiatriboenden samt avlösarservice i hemmet. Vi arbetar med att ge ett individanpassat stöd i vardagen, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Våra brukare är personer med...
2023-05-23 2023-06-06
Motala kommun, Carlsund Yrkeslärare, bygg- och anläggningsprogrammet
Undervisa i gymnasiekurser inom ramen för programmet. Vara mentor.
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Räddningstjänst Brandman
Arbetet avser deltagande i räddningstjänstens operativa verksamhet såsom utryckning, övning och förberedelse inför sådant arbete. Arbetet avser även deltagande skadeförebyggande verksamhet, såsom utbildning och information med mera. Vår verksamhets kärnvärden är att vara hjälpsamma, effektiva och kompetenta. Vi ser att dina värderingar går i linje med dessa vägledande tre ord. Vi kommer att utföra en testdag på station i Motala söndag 9 juli. Detta innebär ett simtest i badhuset, ett praktiskt prov, en fysbana, intervju och höjdtest.
2023-05-22 2023-06-27
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Grundskollärare åk 4-6
I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du kommer att ingå i ett arbetslag där systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling ingår som viktiga arbetsuppgifter, du förväntas vara nyfiken på forskning och nya metoder och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du är bra på att skapa relationer då detta är grunden för att skapa motivation och engagemang hos våra elever. Du förväntas ha ett nära samarbete med arbetslaget och även med övriga pedagoger på skolan. Tjänsten innebär undervisnin...
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Utförare LSS och socialpsykiatri Personlig assistent
Vi söker en personlig assistent till en ung kvinna med multifunktionsnedsättning. Du som söker ska vara kunnig i total omvårdnad samt kunnig i komplexa sjukvårdsinsatser som till exempel epilepsi. Jobbet som personlig assistent innebar att vara med i alla förekommande situationer under en dag. Vi söker nu en person som arbetar med rak vecka dagtid och har tillgång till egen bil då ärendet är utanför stan.
2023-05-22 2023-06-05
Motala kommun, Kommunal hälso- och sjukvård Sjuksköterska till särskilt boende inom Kommunal hälso-och sjukvård
Vi söker nu sjuksköterskor till särskilt boenden. Uppdraget innebär en kontinuitet, med ett helhetsperspektiv och närhet till patienterna. Det är omväxlande och spännande med goda möjligheter till egen utveckling. Som sjuksköterska på särskilt boenden utför du varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, både enklare och mer avancerade. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du samverkar regelbundet med primärvård och slutenvård. Inom särskilt boende arbetar du i nära samverkan med enhetschefen och omvår...
2023-05-17 2023-06-20
1 2 >