Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Systemförvaltare
Tjänsten som systemförvaltare är ny. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för förvaltningens olika verksamhetssystem. Fokus kommer att ligga på att planera, förvalta och följa upp systemen samt att se till att användarna får den kunskap de behöver för att kunna arbeta i systemen. I uppdraget ingår också att: • planera, projektleda och genomföra acceptanstester i samband med uppdateringar av systemen samt att informera användarna om förändringar och ny funktionalitet. • vara kontaktperson för leverantörer under avtalsperioderna samt delta ...
2022-05-18 2022-06-12
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnpedagog/Fritidspedagog, Hagaskolan
Du kommer att arbeta på två av skolans fritidshem, både med 6-8 åringar, två eftermiddagar var/vecka. Då bedriver du pedagogiskt arbete tillsammans med en eller flera kollegor för en barngrupp, både inomhus och utomhus. Läroplanen är styrande och fritidshemmets verksmanhet skall bidra till att eleverna når målen för utbildningen. Du kommer även ha mycket kontakt med vårdnadshavare. Det kan vara aktuellt med viss undervisning i idrott eller att vara med lärare i klass. Övrig tid av tjänsten kommer du att vara stöd till enskild elev. Det innebä...
2022-05-18 2022-06-01
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock till Ankarskolan i Träslövsläge
Det av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. Vi söker nu en kock till Ankarskolan skola tillagningskök i Träslövsläge I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Matlagning från grunden - Specialkosthantering - Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept - Egenkontroll för köket - Disk och städning - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2022-05-17 2022-05-30
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Säsongsarbete Parkarbetare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med Serviceförvaltningens grönyteskötsel på tex skolor, förskolor och serviceboenden. Du skall: • Ha ett kundfokus med högklassig service • Kunna kommunicera med tydlighet internt och externt • Utveckla avdelningen genom att nå uppsatta mål • Representera avdelningen, förvaltningen och kommunen på ett professionellt sätt. • Ha ett trevligt bemötande I rollen ingår: Som anställd på serviceförvaltningen skall du tycka om att jobba med service till våra kommuninvånare. Du kommer att arbeta med grön...
2022-05-17 2022-05-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Trönninge skola
Undervisning i Matematik, NO och Teknik årskurs 6-9 detta läsår. I tjänsten ingår kontaktläraransvar.
2022-05-17 2022-05-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Hagaskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar till ökad måluppfyllelse. Under...
2022-05-17 2022-05-24
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Björnligan, Söderlyckan, Travarens förskolor
Du ska tillsammans med kollega bedriva utbildning i den barngrupp du har för dagen, fånga nuet med spontan undervisning och bedriva planerad undervisning med de grupper ni har under projekttiden varje förmiddag.
2022-05-17 2022-05-27
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till vuxenenheten, Missbruk.
Som socialsekreterare på Vuxenenheten arbetar du med missbruksfrågor och arbetar med målgruppen 20 år och uppåt. Du kommer att arbeta med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL), samt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Arbetet innebär att du utreder vuxnas behov, bedömer och beslutar om insatser samt följer upp beviljade insatser. Arbetsgruppen består av sju socialsekreterare, en utvecklingsledare samt en enhetschef. Flera av medarbetarna har lång erfarenhet i yrket, vilket innebär att du hinner få en introduktion och en möjlighet ...
2022-05-16 2022-06-19
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Yrkeslärare för El- och Energiprogrammet på Peder Skrivares skola, 30-50%
Vi söker en gymnasielärare för undervisning på el- och energiprogrammet, enhet 3. Jobbet som lärare hos oss innebär att du, tillsammans med dina kollegor, planerar och bedriver undervisning. Samarbetet med dina arbetslagskollegor och ämneskollegor är av stor vikt för att utveckla undervisningen och möta elevernas behov.
2022-05-16 2022-06-01
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Processledare COM3
Från 2019 till 2023 driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet COM³ (Buildning COMpetence for COMpetitive COMpanies) tillsammans med regioner i England, Nederländerna, Belgien, Norge, Sverige och Tyskland. Projektet syftar till att hjälpa kommuner, regioner och företagsstödjande organisationer att bli innovationsfacilitatorer och möjliggörare för ny teknik och digitalisering i landsbygdsregioner (rurala regioner). Inom ramen för projektet har regionerna tagit fram ett antal training materials för att stötta och förbättra region...
2022-05-16 2022-05-31
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Processledare EKU
Inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Efterfrågad kompetensutveckling söker vi en processledare till Alexandersoninstitutet. Som processledare ingår du i ett arbetslag med utvecklingsledare och konsulter som inom ramen för olika projekt arbetar med att skapa förutsättningar för att främja forskning, kunskapsutbyte, kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Verksamheten bedriver projekt inom flera av EU-s olika programområden där den nya programperioden, 2021-2027, och dess möjligheter ligger framför oss. Agenda 2030 är ett om...
2022-05-16 2022-05-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Rektor, Team Norr
I Varbergs kommun är Förskole- och grundskoleförvaltningen organiserat i sex team. Vi söker en rektor som ska ingå i team Norr och ansvara för Stråvalla och Limabacka förskolor. Som rektor i förskolan har du verksamhetsansvar där du regelbundet följer upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Genom enhetens kvalitetsarbete driver du utveckling av det pedagogiska arbetet. I din roll som ledare är det viktigt att du är medveten om ditt ledarskap och dess påverkan på verksamhetens måluppfyllelse och barnens utveckling. Du har en klar bild ...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Rektor, Team Norr
I Varbergs kommun är Förskole- och grundskoleförvaltningen organiserat i sex team. Vi söker en rektor som ska ingå i team Norr och ansvara för Stråvalla och Limabacka förskolor. Som rektor i förskolan har du verksamhetsansvar där du regelbundet följer upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Genom enhetens kvalitetsarbete driver du utveckling av det pedagogiska arbetet. I din roll som ledare är det viktigt att du är medveten om ditt ledarskap och dess påverkan på verksamhetens måluppfyllelse och barnens utveckling. Du har en klar bild ...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Valinge förskola
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Tillsammans har ni gemensam planeringstid varannan vecka, då kvalitetsavlösare går in i barngruppen, och du har också tid för enskild planering. På utvecklingsdagar och andra tillfällen organiseras för kollegialt lärande med pedagoger från andra förskolor i området. Vi hoppas att du är den pedagog som vi söker och som vill ingå i vårt lag där vi strävar e...
2022-05-16 2022-05-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Socialpedagog, Furubergsskolan
Vi söker dig som: - Visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och studiero i klassrummet. - Har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. - Ser det som en självklarhet att arbeta med inkludering och möta alla elever utifrån deras behov. - Reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas. Du kommer till stor del arbeta med yngre elever i behov av stöd. Både enskilt och i mindre grupp.
2022-05-16 2022-05-27
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Fastighetsförvaltare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden är kort- och långsiktig underhållsplanering av kommunens fastigheter. Våra områden är fördelade på verksamhet varför du kommer att ha hela Varbergs kommun som ditt arbetsfält. Du har ett ansvarar för din underhållsbudget för det fastigheter som tillhör ditt område och skall utarbeta en långsiktig strategi för varje fastighet. Du ansvarar även för interna och externa kundkontakter, säkerställa att myndighetskrav gällande fastigheterna uppfylls samt gemensamt med fastighetsavdelningens enhetsc...
2022-05-16 2022-06-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Valinge förskola
Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen så att den främjar barnens utveckling och lärande. För att bibehålla vår goda gemenskap ser vi att du som söker är öppen, samarbetsvillig och ha en god förmåga att se till allas bästa, barn som vuxna. Vikariatet är i första hand fram till jul, men kan eventuellt förlängas.
2022-05-16 2022-05-30
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolkurator, Väröbackaskolan
Skolkuratortsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet, såväl som i det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och situation i samhället. Det ställer krav på kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Det är även viktigt att ha kunskap om den lagstiftning som styr skolverksamheten och sekretesslag. I tjänsten ingår konsultation både på grupp ...
2022-05-16 2022-05-30
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Specialpedagog enhet 2 Peder Skrivares skola Varberg
Tillsammans med vårt mycket kompetenta elevhälsoteam planerar och driver du arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärarna och vårdnadshavare upprättar du åtgärdsprogram och kommunicerar anpassningar. Vi söker en specialpedagog som kan ge stöd i bl.a. i läs- och skrivutveckling, struktur och studieteknik. Du ska ha ett genuint intresse för unga människors situation, vara lyhörd för olika elevers behov och ha ett flexibelt arbetssätt. Du skall ha erfarenhet av/utbildning för att arbeta med ungdomar som har olika NPF-diagno...
2022-05-13 2022-05-30
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Psykolog Kommunhälsan
Som psykolog arbetar du i huvudsak mot kompetensområdet social- och organisatorisk arbetsmiljö. Arbetet är brett och innefattar uppdrag på individ, grupp och organisationsnivå. Vi arbetar både främjande, förebyggande och efterhjälpande. Exempel på arbetsuppgifter är chefs- och grupputveckling, utbildning, konflikthantering, krisstöd, stresshantering, individstödjande samtal, kartläggningar och analyser, arbetsförmågebedömningar, organisationsutveckling, chefsstöd, riskbedömning av ex hot och våld och andra uppdrag inom arbetsmiljöområdet. Vi ar...
2022-05-13 2022-05-22
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Bosgårdsskolan/Sibbarps skola
Tjänsten innebär undervisning på Bosgårdsskolan samt Sibbarp skola. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd ...
2022-05-13 2022-05-20
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Åskloster förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, föräldrar och arbetskamrater i samspel, trygg...
2022-05-13 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Bua förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, föräldrar och arbetskamrater i samspel, trygg...
2022-05-13 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Bua förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, föräldrar och arbetskamrater i samspel, trygg...
2022-05-13 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Väröbackaskolan
Undervisning Matematik/NO/Teknik årskurs 7-9 Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt ko...
2022-05-13 2022-05-22
1 2 3 >