Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare till Centrum för flerspråkighet
Som modersmålslärare tillhör du en språkgrupp och ingår i ett arbetslag med andra lärare som alla har kunskap i olika språk. Arbetslaget träffas regelbundet. Du kommer att undervisa elever i modersmål och ge stöd till elevernas lärande i skolan med studiehandledning. Tjänstgöringsgrad kan variera beroende på antal elever och behov av studiehandledning eller modersmålsstöd på skolorna och förskolorna.
2023-06-02 2023-06-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/Fritidsledare/Elevassistent till Tibbleskolan i Skultuna Utbildningsenhet
Du är med och utvecklar och driver fritidsverksamheten i den anpassade grundskolan och under skoltid är du även med i klasserna. Du ingår i ett arbetslag med klasslärare, resurser och i det stora arbetslaget för hela den anpassade grundskolan och samarbetar med både undervisande lärare, resurspersoner och fritidspersonal.
2023-06-02 2023-06-16
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Åtgärdssamordnare/Vattensamordnare
Som åtgärdssamordnare/vattensamordnare kommer du att arbeta med projektet Åtgärdssamordning i Kolbäcksåns avrinningsområde för minskad övergödning. Projektet är ett samarbete mellan Hallstahammars- , Surahammars-, och Fagersta kommun och finansieras med LOVA-medel. I arbetet ingår bland annat samordning mellan de aktörer som ingår i Kolbäcksåns avrinningsområde i frågor kring kartläggning och genomförande av åtgärder främst mot övergödning. Som person är du utåtriktad och engagerad. Du har förmåga att identifiera nödvändiga insatser och kan ...
2023-06-02 2023-06-19
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till Mottagning Barn och ungdom
Just nu sker det ett utvecklingsarbete på socialtjänsten utifrån den samhällsutveckling som sker och där förvaltningen har fokus på tre målgrupper, prekriminella barn och ungdomar, barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik och barn och ungdomar som är placerade i jour och familjehem. Som socialsekreterare för unga lagöverträdare och prekriminella barn och unga kommer du att träffa barn och ungdomar, 0-18 år, som fastnat i kriminalitet eller är i riskzon för att hamna där. Vi månar om att dina kunskaper och komp...
2023-06-01 2023-06-22
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Ledsagare till stöd och service i Skultuna
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en ung kille i Skultuna. Att arbeta som ledsagare innebär att du ger en annan människa stöd att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet, med målet att personen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Ledsagningen ska vara individuellt utformad och därför är det viktigt att du som ledsagare är flexibel och arbetar utefter det beslut som finns och är lyhörd för kundens behov.
2023-06-01 2023-06-22
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Larmtekniker
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter. Du som Larmtekniker är en viktig del i arbetet då du i ditt dagliga arbete ser till att våra passersystem fungerar (RCO) samt hanterar lås och nyckelsystemet. Kommunens SBA (systematiskt brandskyddsarbete) kommer du att ansvara för att det görs och följs upp på ett korrekt sätt. Du kommer även att vara anläggningsskötare på brand och sprinkler samt administrera kameraövervakningen och arbete med kommunens förebygg...
2023-05-31 2023-06-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Sofiaskolan och Fridhemskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du kommer även ha en viktig roll i värdegrundsarbetet ute i klassrum mot både elever och personal. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag...
2023-05-31 2023-06-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Malmabergsskolan
Du brinner för att stötta eleverna socialt och stärka deras identitet genom deras skolgång där en del av uppdraget även blir att hålla rasterna intressanta och levande tillsammans med andra kollegor. Din skicklighet i att skapa relationer och få elevernas förtroende för både dig och skolverksamheten är en stor del i rollen. Du har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam och självklart även med elevernas mentorer och lärare.
2023-05-31 2023-06-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare med inriktning måleri till Hahrska gymnasiet
Som målerilärare på Bygg- och Anläggningsprogrammet är ditt uppdrag att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att skaffa sig kunskaper inom arbetet som målare, såväl teoretiskt som praktiskt. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läro...
2023-05-31 2023-06-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Logoped
Du använder dina kunskaper för att öka elevernas språk- och kommunikationsförmåga genom att arbeta operativt med elever där bedömning och färdighetsträning av deras språkliga förmåga ingår. Du arbetar tillsammans med specialpedagog, speciallärare och elevhälsoteam för att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. I ditt uppdrag ingår att ha nära kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, fritidspersonal och övrig skolpersonal, elevhälsoteam och eventuella externa aktörer. I staden har vi logopeder som...
2023-05-31 2023-06-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Köksmästare till Restaurangenheten
Hos oss får du ett spännande och varierande arbete. Du arbetar främst operativt i köket tillsammans med ett team som består av kockar och restaurangbiträden. I din roll som köksmästare leder och fördelar du det dagliga arbetet och tillsammans i teamet arbetar ni mot målet att leverera bästa möjliga måltider. Du är en tydlig länk mellan medarbetare i köket, kollegor på skolan och restaurangenhetens ledning. Som köksmästare ansvarar du för att följa upp processer och rutiner samt arbetar med att förbättra och utveckla verksamheten. Det kan exemp...
2023-05-31 2023-07-12
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker lärare till särskild undervisningsgrupp
Vi söker en lärare till vår särskilda undervisningsgrupp för mellanstadiet. Till gruppen kommer elever som har behov av stöd och / eller ett mindre sammanhang. Så gott som alla elever som tillhör den särskilda undervisningsgruppen går båda i gruppen och i klass. Läraren undervisar i den särskilda undervisningsgruppen men kan också finns med eleverna ute i klasserna som stöd. Vi har flera särskilda undervisningsgrupper på skolan och dessa samarbetar med varandra. Vi är en stor skola och har ett stort elevhälsoteam med många olika kompetenser. El...
2023-05-30 2023-06-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Viksängsskolan
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i grundskolan. I alla dina ämnen är du ansvarig för att planera, leda, bedöma och utvärdera lektionerna och eleverna. Du följer läroplanen och gör ditt yttersta för att eleverna ska nå målen. Du har 6 stycken andra idrottslärare i ditt team som du samarbetar med. Ni sitter på idrottsexpeditionen och ni arbetar aktivt för att utveckla idrotten på skolan.
2023-05-30 2023-06-13
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Miljötillsynsenheten
Som miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Den här tjänsten har inriktning mot hälsoskydd och innebär att du självständigt inspekterar verksamheter och bedömer om deras verksamhet uppfyller lagstiftningen. Tillsynsarbetet bedrivs i olika ämnesområdesgrupper. Du behöver på ett respektfullt sätt kunna informera, ställa krav och fatta beslut utifrån saklig grund. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan me...
2023-05-30 2023-06-09
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Personal till arbetsdriften, anstalten Tillberga
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra intagna i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till de intagnas lärande samt till att de reflekterar över sin situation. Efter introduktionen kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften i anstaltens trähusfabrik. Du planerar, arbetsfördelar och säkerställer att våra leveranser sker i utsatt tid och med avsedd kvalitet. Du är även själv med och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med 20 andra ...
2023-05-29 2023-06-19
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Avdelningschef/rektor, avd 1 (SFI), Vuxenutbildningscentrum
Som avdelningschef har du ett helhetsansvar över din avdelning inklusive personalansvar för 20 medarbetare och ett budgetansvar som du delar med VUCs enhetschef. Tillsammans med dina avdelningschefskollegor och enhetschef, ingår du i VUCs skolledningsgrupp där ni arbetar med frågor som berör hela enheten. Du rapporterar till VUCs enhetschef, som i sin tur rapporterar till verksamhetschef. Inom verksamhetsområdet finns förutom VUC även Arenan, Restaurangenheten, samt vikarieförmedlingen. Du leder en medarbetargrupp som känner en meningsfullhet...
2023-05-29 2023-06-11
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Avdelningschef/rektor avd 3 (grund/gymn/yrkesutb) Vuxenutbildningscentrum
Som avdelningschef har du ett helhetsansvar över din avdelning inklusive personalansvar för 20 medarbetare och ett budgetansvar som du delar med VUCs enhetschef. Tillsammans med dina avdelningschefskollegor och enhetschef, ingår du i VUCs skolledningsgrupp där ni arbetar med frågor som berör hela enheten. Du rapporterar till VUCs enhetschef, som i sin tur rapporterar till verksamhetschef. Inom verksamhetsområdet finns förutom VUC även Arenan, Restaurangenheten, samt vikarieförmedlingen. Du leder en medarbetargrupp som känner en meningsfullhet...
2023-05-29 2023-06-11
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till Socialjouren Västmanland
Att arbeta som socialsekreterare på socialjouren är ett omväxlande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik. I tjänsten gör du bedömningar och fattar beslut med hög delegation inom myndighetsutövningen. Du arbetar med akuta ingripanden till skydd för den enskilde. Du bistår barn, familjer och vuxna i situationer där individer far illa och behöver omedelbart skydd. Det starka kollegialt stödet är en förutsättning för att klara uppdragen på bästa sätt. Vi stöttar varandra i fördelning av ärenden och i bedömningar. Efter avslutat arbe...
2023-05-29 2023-06-12
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Sundbo söker speciallärare/specialpedagog
Arbetsuppgifter Som speciallärare eller specialpedagog arbetar du med att ge råd och stöd åt lärare i arbetet med att ge elever särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar, deltar i och utvecklar skolans elevhälsoarbete, stöttar personal i olika situationer som exempelvis svåra elevsamtal, är en viktig del av utvecklingsarbetet på skolan samt bedriver undervisning av elever med behov av det. Mixen av arbetsuppgifter kan variera över tid beroende på vilka ungdomar som för tillfället är placerade hos oss. Verksamheten är komplex och du komme...
2023-05-29 2023-06-11
Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Sysselsättning psykiatri
Som arbetsterapeut på sysselsättning psykiatri jobbar du för att säkerställa att det arbetsterapeutiska perspektivet belyses i verksamheten. Du fokuserar på att tillvarata deltagarens möjlighet till ett aktivt och självständigt liv genom att utgå från personens styrkor och resurser. Teamet som idag består av fyra arbetsterapeuter samarbetar även med övrig personal i verksamheten samt externt med resurser såsom försäkringskassan, psykiatrin, boendestödjare, biståndshandläggare mm. Du deltar även vid uppföljning av delmål tillsammans med kontak...
2023-05-29 2023-06-12
Västerås stad, Stadsledningskontoret Förhandlare till Stadsledningskontoret
Som förhandlare hos oss jobbar du centralt med stadens arbetsgivarfrågor inom bland annat lönebildning, förhandling, avtal och arbetsrätt, pensions- och försäkringsfrågor. Uppdraget innebär framtagande av processer, riktlinjer och rutiner. I rollen ingår också genomförande av förhandlingar på central nivå och löneöversynsarbete. Du kommer att arbeta i ett brett kontaktnätverk och genomföra utbildningar inom arbetssätts- och avtalsområdet. Du blir ett viktigt stöd till HR och chefer.
2023-05-29 2023-06-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkuratorer till Centrala Elevhälsan
Din vardag har en spännande blandning av arbetsuppgifter där elevens bästa alltid är i fokus. Du har stödjande och vägledande samtal med elever och i vissa fall även föräldrar. Samtalen genomsyras av ett lösningsfokuserat arbetssätt och du är skicklig på att synliggöra elevens specifika styrkor och intressen. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar ni i olika elevärenden, vilket också innefattar vissa utredningsuppdrag. I teamet blir också det förebyggande arbetet viktigt, ni arbetar tillsammans med exempelvis hälsofrämjande åtgärder och värdeg...
2023-05-29 2023-06-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Emausskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har, det styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever s...
2023-05-29 2023-06-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Brandthovdaskolan
Som barnskötare i vår fritidsverksamhet arbetar du för att skapa en kreativ fritid före, under och efter skolan. Du erbjuder eleverna olika aktiviteter genom att lyssna till barnens egna önskemål, intressen och behov. Den egeninitierade leken är viktig hos oss och det är du som ledare som utvecklar den tillsammans med eleverna. Att ha roligt tillsammans med eleverna är en viktig del av ditt uppdrag samt att främja goda kamratrelationer. Varje vecka träffas du tillsammans med närmaste fritidskollegor och lärarna för att planera samverkan och sk...
2023-05-29 2023-06-12
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Fritidspedagog/Fritidsledare/Elevassistent till Tibbleskolan i Skultuna Utbildningsenhet
På skoltid arbetar du med elever i skolan tillsammans med klasslärare och på fritidstid arbetar du på fritids. Ditt arbete styrs utifrån läroplanen (Lgr22). Förutom pedagogiken arbetar vi också med elevhälsoarbete för att alla elever ska känna sig trygga.
2023-05-26 2023-06-09
1 2 3 >