Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SVA till Rösegårdsskolan
Du kommer att undervisa våra elever som har behovet att få läsa svenska som andraspråk. Undervisningen kommer att ligga parallellt när deras klasskamrater läser svenska. Det innebär att du tillsammans med ditt arbetslag främst årskurs 2 och skolans andra SVA-lärare bygger upp undervisningen för de elever som har rätt till svenska som andraspråk. I dina arbetsuppgifter ingår att planera genomföra och utvärdera undervisningen samtidigt som du hela tiden bedömer elevernas progression.
2021-05-13 2021-05-27
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Tunboskolan åk 4
Nu söker vi dig som är behörig och legitimerad lärare för undervisning i åk 4. Du är målmedveten och arbetar engagerat för att våra elever på Tunboskolan går ut grundskolan med goda kunskaper och framtidstro. Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du organiserar och strukturerar ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever...
2021-05-12 2021-05-23
Västerås stad, Stadsledningskontoret Stadssekreterare med registratorsuppgifter till stadsledningskontoret
Det här är ett jobb där du verkligen är i händelsernas centrum! Ett spännande arbete där du får kombinera två viktiga uppdrag i vår verksamhet, hela tiden i nära samarbete med förtroendevalda, stadsdirektören, andra chefer och handläggare. Som stadssekreterare har du en samordnande roll där du planerar möten, upprättar kallelser och dagordningar. Du för även protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Med stort fokus arbetar du hela tiden för att hålla ihop dokument- och ärendehanteringsprocessen och se till att vi arbetar så effektivt...
2021-05-12 2021-05-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till kommunsärskild undervisningsgrupp
Vi vill skapa en skola som ger bästa möjliga start för barn och ungdomars kunskap och lärande. För att lyckas med detta behöver vi de skickligaste lärarna. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att undervisa elever i behov av särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp i årskurs 1-6 eller årkurs 7-9. Vår strävan är att kunna göra en skillnad för barn och ungdomar. Att kunna skapa "bästa möjliga möte" och med samlad kraft arbeta för ökad måluppfyllelse för att leva upp till epitet en modern kunskapsorganisation.
2021-05-12 2021-05-26
Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås Upphandlare
Som upphandlare säkerställer du att upphandling, avrop och inköp sker i enlighet med gällande lagstiftning och ramavtal. Du är nyckelperson genom inköps- och avtalsprocesserna och är ett kvalificerat stöd till organisationen. Du arbetar självständigt och affärsmässigt i olika typer av upphandlingar och andra inköpsoch avtalsrelaterade frågor. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kravställare och beslutsfattare från verksamheterna. Som upphandlare med särskilt funktionsansvar som avtalsansvarig förvaltar du högskolans avtal och är ansvarig f...
2021-05-12 2021-05-24
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till Bostadssociala enheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara ett bollplank och stötta medarbetare i ärenden och i dokumentation. Du kommer att vara teamledare för ett av våra utredningsteam och du får stor användning av din kunskap inom utredningsmetodik. Samverkan både internt och externt, är en naturlig del i ditt arbete. Fastighetsägare, regioner och interna enheter är exempel på några. Det viktigaste tror vi är att du är intresserad av ledarskap, verksamhetsutveckling och socialt arbete.
2021-05-12 2021-05-26
Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadskoordinator till stadsbyggnadsförvaltningen
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära administration inom områden kopplade till plan- och bygglagen, mindre utredningar, projektstöd och annat kvalificerat stöd inom förvaltningens kärnprocesser. Du kommer att omvärldsspana inom området och är ett viktigt stöd för handläggarna. Du kommer främst att samarbeta med chefer och handläggare på den strategiska avdelningen och planavdelningen. Vi ser kontinuerligt över arbetsfördelningen på enheten och arbetsroterar när det behövs, så tjänsten kan komma att förändras och utvecklas med tiden.
2021-05-12 2021-05-22
Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Systemförvaltare och IKT-samordnare
Tjänsten innebär att förvalta Stadsbyggnadsförvaltningens IT-system och vara förvaltningens IKT-samordnare. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer bland annat att få arbeta med konkreta utvecklingsprojekt, löpande driftsfrågor, hjälpa våra användare med tekniska problem och strategifrågor samt samarbeta med interna och externa kontaktytor inom IT. Hos oss får du stor möjlighet att förbättra våra IT-system, bland annat ärendehanteringssystem för bygglov, geografiska informationssystem (GIS) och AutoCAD. Genom att lyssna in och fånga upp ...
2021-05-12 2021-06-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog med inriktning intellektuell funktionsnedsättning till Viksängsskolan
Som speciallärare eller specialpedagog i grundsärskolan undervisar du en klass i flera olika ämnen beroende på din behörighet. Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp din undervisning. På varje lektion finns andra pedagoger som stöttar dig som undervisande lärare. Vi arbetar aktivt med att skapa en tydlig struktur för varje arbetspass, dag och vecka. Vi använder oss av bildstöd och individanpassar undervisningstakten till elevernas enskilda behov. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och nyfikna i våra klassrum. Det ska var...
2021-05-11 2021-05-24
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Vuxenutbildningscentrum
Du har coachande samtal med eleverna där deras studier står i fokus. Målet är att eleverna ska ha så bra måluppfyllelse som möjligt. Till exempel hjälper du eleverna med att hitta strategier i sin vardag för att klara studierna på bästa sätt. I rollen ingår också att, vid behov, medverka när resultat av kartläggningar och nivåtester lämnas till eleverna, och utifrån resultaten ge eleverna bästa möjliga stöd. Det är viktigt att du ser människors olika förutsättningar och har förståelse för att alla tar till sig kunskap på olika sätt. På det vise...
2021-05-11 2021-05-25
Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås Jurist- inriktning förvaltningsrätt
Tillsammans med övriga jurister ge ett samlat stöd inom juridik på högskolan, främst inom det offentlighetsrättsliga området. Arbetet sker såväl självständigt som i team med övriga jurister. I arbetsuppgifterna ingår juridisk rådgivning till ledning. I arbetsuppgifterna ingår också juridisk rådgivning till medarbetare i form av alla juridiska frågor som uppkommer i verksamheten som tex kan handla om offentlighetsprincipen, allmän förvaltningsjuridik, upphovsrätt och arbetsrätt. Därutöver tolkning och tillämpning av högskolelag och högskoleföror...
2021-05-10 2021-05-28
Hallstahammars kommun Socialchef
Som socialchef leder du verksamheten tillsammans med och har personalansvar för förvaltningens områdeschefer som i dagsläget är fem stycken. Du har också personalansvar för tre specialister och biträdande socialchef/ kvalitetsstrateg. Du ingår i kommunledningsgruppen under ledning av kommunchefen som är din närmaste chef. I denna roll har du en viktig funktion i det kommunövergripande strategiska arbetet. I uppdraget ingår att kontinuerligt anpassa socialförvaltningens verksamheter till förändrade behov och förutsättningar för att nå goda re...
2021-05-10 2021-05-23
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolchef
Som skolchef i Hallstahammars kommun leder, styr och utvecklar du arbetet i Barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen styrs av Barn- och utbildningsnämnden som har ansvaret för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasieskola. Förvaltningen har även hand om måltidsservice och elevhälsa. I förvaltningen finns idag strax under 500 tillsvidareanställda medarbetare. Du kommer att vara personalansvarig för fem chefer och två specialister. Skolchefen ingår i kommunledningsgr...
2021-05-10 2021-05-23
Västerås stad, Stadsledningskontoret Stadsjurist till Västerås stad
Två av tjänsterna kommer att vara riktad mot socialrätt och den tredje mot fastighetsrätt och upphandling. Som stadsjurist får du ett varierande uppdrag och du får arbeta med kvalificerad juridik. Du arbetar nära stadens förvaltningar och nämnder och bistår i juridiska frågor samt företräder kommunen vid förhandlingar och i domstolsprocesser. Du genomför utredningar, upprättar avtal samt håller utbildningar riktade till förtroendevalda och tjänstepersoner. Ditt personliga engagemang är en förutsättning och en viktig framgångsfaktor för att kla...
2021-05-10 2021-05-30
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Stadsmiljöhandläggare till Trafik- och tillståndsenheten
Vi letar efter dig som vill handlägga ärenden och samtidigt vara enhetens representant i arbetet med att marknadsföra hela Västerås. Det är ett omväxlande jobb. Ena stunden handlägger du ärenden där caféägare vill bygga uteserveringar eller ärenden som handlar om trafikreglering. I nästa stund är du med och utvecklar citykärnans roll som mötesplats för både invånare och besökare. Förutom handläggning ansvarar du också för yttranden och ibland skriver du också avtal. Du samverkar med många i din roll och det är viktigt att du är bra på att skapa...
2021-05-10 2021-05-23
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker legitimerad lärare i SO
Varje dag går flera lärare och skolpersonal till sitt jobb - här är det mer än ett jobb, det är ett uppdrag. Kreativitet, lärande och innovation är viktigt för oss, att dessa komponenter finns med i planering, utförande och utvärdering av undervisning är en självklarhet. Det är det som verkligen påverkar elevens kunskapsutveckling. Därför behöver vi dig - en lärare som liksom vi anser att det är viktigt för undervisningen. att eleverna är delaktiga, att de får tänka fritt och nyfiket utforska sitt lärande och vill att skolan hela tiden ska li...
2021-05-10 2021-05-30
Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås Avtalsjurist
Tillsammans med övriga jurister utgör du som avtals/affärsjurist ett team som ger ett samlat stöd inom juridik och förvaltningsrätt på högskolan. Arbetet genomförs också i nära samverkan med sektionen för forsknings-, samverkans och innovationsstöd. Du bistår universitetsledning, fakultet och akademier i avtals/affärsjuridiska frågor som rör extern samverkan, forskningsfinansiering -såväl nationell- som EU finansiering och nyttiggörande av forskningsresultat. Du bistår med juridisk kompetens utifrån gällande lagstiftning avseende hantering ...
2021-05-10 2021-05-28
Länsstyrelsen Västmanland, Avdelningen för samhällsutveckling Handläggare inom civilförsvar och krisberedskap
Vi söker en engagerad och utåtriktad handläggare som kommer arbeta med utvecklingen av totalförsvaret. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara att driva, utveckla och följa upp arbetet med krisberedskap och civilt försvar utifrån det ansvar som Länsstyrelsen har. Arbetet sker ofta i eller med olika arbetsgrupper eller projektgrupper varvid du kan komma att leda dessa i vardag, vid kriser eller höjd beredskap. Du kan även komma att vara en av Länsstyrelsens Tjänstemän i Beredskap (TiB). Vi strävar efter en flexibel organisation i syft...
2021-05-10 2021-05-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till Piltorpsskolan
Du kommer att ansvara för undervisning av elever i årskurs 4-6 i svenska, engelska och SO samt vara mentor för en klass i årskurs 4, vilken du sedan följer under kommande år. För oss är det viktigt att samarbeta med kollegor för att få till en bra undervisning och säkerställa kvalité. Räkna därför med att du snabbt blir en i gänget som delar med sig och kan plocka idéer och få stöd av andra. Vi tror på att lära tillsammans och att träna varje elev att bli en del i en helhet, så du bör känna starkt för att arbeta kooperativt i klassrummet. Pilto...
2021-05-10 2021-05-23
Fagersta kommun, Per Olsskolan Elevassistent
Som assistent finns du med under skoldagens alla lektioner för att möjliggöra kunskapsutveckling för elev. Du samarbetar med alla berörda runt eleven i skolan samt med vårdnadshavare. Kunskaper i rumänska ses som en merit.
2021-05-10 2021-05-28
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Ankarets äldreboende
Du leder det dagliga omvårdnadsarbetet kring kund genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Du arbetar självständigt men också i team med annan vårdpersonal som undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, läkare och biståndshandläggare. Du är med och handleder övriga i teamet utifrån din kunskap och kompetens som sjuksköterska. Du arbetar också aktivt med att identifiera och förebygga hälsorisker. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att utvecklas i din profession som sj...
2021-05-10 2021-05-30
Länsstyrelsen Västmanland, Avdelningen för samhällsutveckling Handläggare inom civilförsvar och krisberedskap-Kärnteknisk beredskap
Vi söker en engagerad och utåtriktad handläggare som kommer arbeta med kärnteknisk beredskap och implementeringen av nya beredskaps- och planeringszoner. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara att driva, utveckla och följa upp arbetet med krisberedskap och civilt försvar utifrån det ansvar som Länsstyrelsen har. Arbetet sker ofta i eller med olika arbetsgrupper eller projektgrupper varvid du kan komma att leda dessa i vardag, vid kriser eller höjd beredskap. Du kan även komma att vara en av Länsstyrelsens Tjänstemän i Beredskap (TiB)...
2021-05-10 2021-05-26
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund IT-chef
NVK söker nu en IT-chef som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och lönsamhet. För att möta våra nuvarande och framtida IT-behov utifrån drift-, utvecklings-, och digitaliseringsperspektiv söker vi nu dig som kan stärka vår befintliga IT-organisation med ansvar för NVK, Fagersta- och Norbergs Kommuns samlade IT-frågor. I rollen som IT-chef kommer du att äga, utveckla och samordna förbundet och kommunernas IT-plattform utifrån nuvarande och framtida behov. Målet är att IT ska leda förbundet och likväl kommunerna mot en effek...
2021-05-10 2021-06-13
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Anläggningsarbetare till anläggningsenheten
Som anläggningsarbetare är du med och genomför projekt inom mark- och anläggning från start till mål. Du kommer att arbeta i både mindre och större anläggningsprojekt där du bedriver och samordnar det dagliga arbetet med stöd av arbetsledare och platschef. I ditt arbete kommer du utföra förekommande markarbeten inom exempelvis gatubyggnad, ledningsarbete samt park- och lekplatsanläggningar. På byggplatsen samordnar du bland annat resurser som grävmaskiner och lastbilar, tar emot material och gör mätningar.
2021-05-10 2021-05-24
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarie svenska som andraspråk grund
I tjänsten ingår i huvudsak undervisning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
2021-05-10 2021-05-19
1 2 3 4 >