Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Specialistundersköterska till Skogsbrynet
• I det dagliga arbetet är du en del i verksamheten och utför omvårdnadsnära insatser tillsammans med kollegor. Du bidrar till ett naturligt lärande i vardagliga situationer kring demens och bemötande. • I den här rollen kommer du arbeta dag, kväll och helg. • Du får möjlighet att använda din specialistkompetens för att utifrån ett personcentrerat arbetssätt tillsammans med andra professioner skapa värde för våra vård- och omsorgstagare och bidra till verksamhetens utveckling. • Du har en viktig roll genom att arbeta proaktivt och att handleda ...
2023-09-29 2023-10-22
Sundsvalls kommun, * Rekryteringsspecialist till Sundsvalls kommun
Som rekryteringsspecialist ansvarar du för rekrytering av chefer och medarbetare. Arbetet är omväxlande och du kommer hantera flera rekryteringsprocesser samtidigt där du ansvarar för kvalitetssäkring samt framdrift i dessa. Med ett arbetsgivarperspektiv och ett konsultativt arbetssätt är du ett nära stöd för kommunens och bolagens chefer genom hela rekryteringsprocessen. Dina arbetsuppgifter spänner över hela rekryteringsprocessen som hos oss innebär att hantera allt i från kravprofilsanalys till annonsering, urval, intervjuer, tester, refere...
2023-09-29 2023-10-22
Drakfastigheter Teknisk specialist säkerhet
Vi söker en engagerad och kompetent Teknisk specialist inom säkerhet som kommer att ha en central roll i att säkerställa och utveckla våra verksamheters säkerhet och krisberedskap. Som Säkerhetssamordnare kommer du att ha ansvar för flera viktiga områden, inklusive informationssäkerhet, krishantering, riskhantering, samhällssäkerhet, tekniskt skydd, samt ett övergripande ansvar för tilldelat myndighetsbesiktningsområde. Du kommer att vara en nyckelspelare i att säkerställa trygghet och säkerhet för våra verksamheter och dess användare. Som Tek...
2023-09-29 2023-10-22
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Barnens förskola
Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de kan själva. Vi stöttar, uppmuntrar och handleder barnen i att klara så mycket som möjligt på egen hand. "All onödig hjälp du ger ett barn med något som barnet egentligen skulle klara själv, blir ett hinder i barnets utveckling. Maria Montessori." V...
2023-09-28 2023-11-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande Rektor
I vår ledningsgrupp Alnö/Ljustadalen har vi sedan 2018 ett pågående arbete där vi ger en gemensam utbildningsinsats varje år till våra medarbetare för att uppnå en likvärdig kompetensutveckling i hållbar utveckling. Likvärdigheten är viktig för oss och all fortbildning har riktat sig till samtliga pedagoger där alla har fått möjlighet att bygga samma kunskapsbank. Det har skapat en känsla av samhörighet och borgar för likvärdig kvalitet på alla skolområdets förskolor. Vi upplever att våra främsta framgångsfaktorer är att vi har arbetat långsik...
2023-09-28 2023-10-15
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Rödsta förskola
Vi söker nu förskollärare till oss på Rödsta förskola. Som förskollärare ska du tillsammans med övriga i arbetslaget, stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Tillsammans driver och utvecklar ni arbetet på förskolan i enlighet med styrdokumenten och är väl förtrogen med läroplanen.
2023-09-28 2023-11-15
Statens institutionsstyrelse Timanställd sjuksköterska
Arbetsbeskrivning Som sjuksköterska på Vemyra ingår du i vår hälso- och sjukvårdsorganisation tillsammans med övriga sjuksköterskor, psykologer och konsultläkare. Du har ett självständigt, stimulerande och utmanande arbete där du gör skillnad för ungdomar med olika somatiska och psykiska problem. Förutom omvårdnad, bedömningar och läkemedelshantering rymmer ditt jobb allt från stödjande samtal till akuta insatser. Du ingår i behandlingsteam och elevhälsoteam tillsamman med yrkesgrupper som läkare, psykologer, socionomer, lärare och behandlingsp...
2023-09-27 2023-10-18
Mittuniversitetet Universitetsdirektör till Mittuniversitetet
Ditt uppdrag blir att leda universitetsförvaltningen och delta i arbetet med universitetets strategiska utveckling med frågor kopplade till ledning, beredning, styrning, uppföljning och utveckling av lärosätets arbete utifrån beslutade verksamhetsmål. Som högsta administrativa chef har du det övergripande ansvaret för administration, myndighetsfrågor och verksamhetsstöd inom universitetet som helhet. Att du vill och kan initiera, driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete är centralt liksom att utveckla ett ändamålsenligt verksamhe...
2023-09-27 2023-10-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Granbergsskolan
Tjänsten är delad mellan skola och fritidshem. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du tillsammans med andra lärare i fritidshem/fritidspedagoger ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i fritidshemmet. Under skoltid stöttar du elev eller elevgrupp. Till varje klass på skolan finns personal från fritidshemmet med i skolans undervisning och dess rastverksamhet. De uppgifter som man genomför i klass under skoltid samverkas med undervisande mentorer och anpassas utifrån individernas/gruppernas behov.
2023-09-27 2023-10-20
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Projekt- och byggledare till Parkavdelningen, Sundsvalls kommun
Vi söker dig som vill arbeta som projektledare i bygg- och planeringsfas med ett särskilt fokus på underhållsåtgärder i Sundsvalls kommuns parker och naturområden. Din roll blir att aktivt planera och leda arbetet med av underhållsåtgärder i dessa områden. Du kommer att arbeta med både större och mindre projekt som gäller upprustningar av parker, lekplatser, gångstråk och andra liknande anläggningar i nära samarbete med dina kollegor på avdelningen och förvaltningen. Du kommer också att ansvara för att hantera grävtillstånd i park- och naturm...
2023-09-26 2023-10-18
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distrikt/Sjuksköterska till område Nord Ljustagårdens äldreboende
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2023-09-26 2023-10-17
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpersonal till Örtagården
Örtagården vänder sig till barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar så ditt arbete hos oss innebär att du är mycket aktiv vissa arbetspass. Vid arbetspass vaken natt finns vi tillhands för våra barn och ungdomar och har tillsyn, samt hjälper till i omvårdnadsarbete. I arbetet så förväntas det att du kan arbeta självständigt och i grupp. Du måste känna dig bekväm med att fatta egna beslut och att ta kontakt med vårdnadshavare eller andra samverkanspartners vid behov. Ibland måste du jobba i någon av våra andra verksamheter, ...
2023-09-26 2023-10-13
Bolagsverket, Företagsavdelningen Sektionschef till Företagsavdelningen
Företagsavdelningens övergripande uppdrag är att verifiera och kvalitetssäkra företagsuppgifter. Avdelningen ansvarar för verifiering och kvalitetssäkring samt utveckling av värdeströmmarna starta företag, uppdatera företagsinformation och avveckla företag. Ansvaret innefattar all ärendehantering, kundservice och alla tjänster som är kopplade till dessa värdeströmmar. Enheten "starta företag" består av fyra sektioner med medarbetare som leds av sektionschefer och arbetar i självledande team. Till enheten kopplas också tre verksamhetsutvecklare...
2023-09-26 2023-10-15
Drakfastigheter Fastighetstekniker
Arbetsuppgifterna består utav att utföra skötsel och tillsyn av mark- och grönytor och byggnader, in- och utvändigt, samt felavhjälpande och förbyggande underhållsarbete enligt gällande rutiner. Du kommer att ta emot och ansvara för inkomna felanmälningar och medverka vid besiktningar samt ha ansvar för åtgärder och sköta rapporter av avvikelser. Du bevakar och åtgärdar anmärkningar i myndighetsprotokoll, till exempel hissar och trycksatta anordningar. Du är fastighetsansvarig för tilldelade förvaltningsobjekt och planerar arbetet utifrån p...
2023-09-26 2023-10-22
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Indal och Vallens förskolor
Som förskollärare hos oss så har du, tillsammans med övriga förskollärare, ett pedagogiskt ansvar för barngruppen och den utbildning som bedrivs på förskolan. Du leder de målstyrda processerna och ansvarar för omsorg, utveckling och lärande utifrån läroplanens mål.
2023-09-25 2023-10-15
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till särskilt boende
Grunden i arbetet är att verkställa/utföra beviljade insatser. Utifrån ett kundfokuserat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till kunderna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt professionellt sätt, möta kunden med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är; • Ge omvårdnad och service till kunderna med en god kvalité • Kontaktmannaskap vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt kunden • Upprätta och följa upp Genomförandeplanen i nära kommunikation med kunden • Dokumentation enligt SoL och HSL • Ris...
2023-09-25 2023-10-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i Svenska i årskurs 7-9 och ingå i högstadiets arbetslag. Beroende på vilket annat ämne du är behörig i kan undervisningen ske i andra årskurser på skolan. Mentorskap är en del av din tjänst. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Du deltar i arbetslagets arbete med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund. Vi söker efter en pedagog som delar vår pedagogiska riktning och som brinn...
2023-09-25 2023-10-23
Sollefteå kommun, Arbetsmarknad & Integration Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsenheten
Verksamheten bygger på att stödja individer i deras väg till egen försörjning. Vi jobbar med motiverande och coachande insatser både individuellt och i grupp. Du får träffa personer med olika diagnoser och funktionshinder och du ges möjligheten att själv planera ditt arbete i samarbete med teamet. Som arbetsterapeut kommer du att kartlägga och utreda deltagares arbetsförmåga. Uppdragen kommer från olika myndigheter genom en gemensam beredningsgrupp. Arbetet utförs både i de egna lokalerna och ute på arbetsplatser runt om i vår kommun. Arbet...
2023-09-25 2023-10-23
Kriminalvården, Viskan Servicetekniker anstalten Viskan
Som servicetekniker på anstalten Viskan ansvarar du för verksamhetsanknuten system- och fastighetsdrift såsom hantering av låssystem och passagesystem, kriminalvårdens överordnade larmsystem, brandlarmsystem. I dina arbetsuppgifter ingår även kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm, Rakel/ radiokommunikation, kameror etc. För att komma in i arbetet får du en introduktion och ett nära inledande samarbete med servicetekniker på plats. Samverkan sker även med övriga servicetekniker inom verksamhetsområde Saltvi...
2023-09-24 2023-10-15
Kriminalvården, Saltvik Administratör till verksamhetsområde Saltvik
Som administratör har du ansvar för bland annat den ekonomiska hanteringen av intagnas medel, ekonomiärenden samt delar av beställarorganisationen. En annan viktig del av tjänsten är registrering och hantering av klientärenden, arkivering, diarium, akthantering med mera. Din roll är en viktig del i rättskedjan och i arbetet ingår kontakter med andra myndigheter och organisationer.
2023-09-24 2023-10-15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Interna stödenheten Verksamhetsutvecklare informationssäkerhet till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten genomför nu en övergripande översyn och utveckling av myndighetens informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. För att förstärka stödorganisationen söker vi en verksamhetsutvecklare inom området informationssäkerhet. I rollen som verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet kommer du att vara med och utveckla SPSM:s systematiska informationssäkerhets- och dataskyddarbete i samarbete med säkerhetsansvarig, dataskyddshandläggare och andra i myndigheten. Arbetsuppgifterna handlar om att arbeta på den taktisk...
2023-09-22 2023-10-15
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Ljustagården
Grunden i arbetet är att verkställa/utföra beviljade insatser. Att utifrån ett kundfokuserat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till omsorgstagarna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt där man ska möta den enskilde med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till omsorgstagarna med en god kvalité. • Kontaktmannaskap vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt den enskilde. • Upprätta och följa upp genomförandeplanen i nära kommunikation med omsorgstagaren. • Diverse ...
2023-09-22 2023-10-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Granlo förskola
Som förskollärare ska du leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du planerar och genomför din undervisning utifrån läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Du ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål. Viktigt är att du ser förskolan som en helhet där du kan bidra både i det mindre sammanhanget och för...
2023-09-22 2023-10-19
Sollefteå kommun, För- och grundskola Speciallärare till Vallaskolan åk 4-9, särskild undervisningsmiljö åk 7-9
Din tjänstgöring kommer att utgå från skolans särskilda undervisningsmiljö i 7-9 verksamheten. Tillsammans med övrig personal i gruppen och i samverkan med skolans lärare planerar du och genomför undervisning med aktuell målgrupp. Mentorskap kan även innefattas i uppdraget. Utifrån din profession ingår du även i skolans strategiska elevhälsoteam och bidrar genom ett konsultativt arbetssätt till ett kollegialt lärande. Tillsammans med skolledning, elevhälsa och arbetslag ingår du i skolans elevhälsomöten, EHM, i syfte att medverka i processer s...
2023-09-22 2023-11-07
Sundsvalls kommun Utredare
Vi söker dig som i början av din karriär, har erfarenhet av utredningsarbete och är redo för nästa utmaning. Vi kommer att introducera dig stegvis i de olika arbetsuppgifterna utifrån din kunskaps och erfarenhetsnivå. Tjänsten som allmänutredare innebär att du i huvudsak utreder och bereder ärenden som beslutas av kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Beredningen sker utifrån lagar och förordningar samt kommunens styrande riktlinjer och mål. Ärendenas karaktär och ämnesområden är mycket varierande. Arbete kopplat till allmänna val och valka...
2023-09-22 2023-10-15
1 2 3 4 >