Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Storkens förskola
Vi söker en specialpedagog som tillsammans med oss kan arbeta med att stödja barn med särskilda behov samt främja vårt arbete kring barns språkutveckling. Arbetet innebär både att arbeta självständigt samt tillsammans med arbetslag, med delar eller hela barngrupper. God samarbetsförmåga krävs. I arbetet ingår bla observationer, dokumentation, handledning, föräldrakontakt samt samarbete med bla BES, socialtjänst och habilitering.
2021-10-21 2021-11-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Ma/No till Matfors skola
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet, huvudsakligen ämnena matematik och fysik. Dina arbetsuppgifter: Undervisning årskurs 7-9. (I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, förekommande föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket). Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Som pedagog arbetar du för att stärka elevens självkänsla socialt och emotionellt. Du är insat...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Matfors skolan
I ditt uppdrag som pedagog i fritidshemmet bidrar du till en helhetssyn för barnet och elevens vardag där fritidshemmet kompletterar skolans undervisning, vidare skapar du en meningsfull fritid för barnen där du tar tillvara deras fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom t.ex. lek, rörelse, och skapande verksamhet. Som pedagog i fritidshemmet utgår du från en trygg värdegrund med elevinflytande i fokus. Du ser relationer till barn och elever som en nyckel för ett lyckat och lustfyllt lärande och samarbete med kollegor som framg...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare åk. 7-9 till Matfors skola
Som förstelärare kommer du tillsammans med skolans andra förstelärare att ha ett stort ansvar för skolans utvecklingsarbete. Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet i svenska och samhällsorienterande ämnen. Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån skolans styrdokument. Mentorskap är också en viktig del av uppdraget. Tillsammans med ditt team och dina ämneskollegor utvecklar du den pedagogiska verksamheten utifrån elevens bästa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Uppdraget som förstelärare...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Kvalitets- och metodsamordnare
Ansvar för struktur och sammanhållning av kvalitetsarbetet och rapportering till nämnd och kommunledning i uppföljningssystemet Stratsys. Ta fram strategiska planer för utveckling och kvalitetsarbetet. Övergripande metodarbete utifrån aktuell evidens, ta fram planer, handlingsplaner, riktlinjer. Lex-Sarah utredningar och remissvar. Kvalitéts- och metodsamordnarens arbetsuppgifter/uppdrag varierar över tid utifrån verksamhetens behov och stora möjligheter finns att själv påverka vilka uppdrag man får finns utifrån egen omvärldsbevakning.
2021-10-21 2021-11-08
Stadsbacken AB Förvaltningsekonom
Som förvaltningsekonom hos oss på stadsbyggnadskontoret och lantmäterikontoret arbetar du nära verksamheten med ekonomi- och uppföljningsarbete. Du samordnar det ekonomiska arbetet på förvaltningarna samt har huvudansvaret för att de ekonomiska processerna fungerar på korrekt sätt. Rollen innebär dels att du är ett strategiskt stöd till förvaltningsledning, gör kvalificerade ekonomiska analyser (nyckeltal, statistik) och utredningar och presenterar dem på ett sätt som passar målgruppen, dels ett operativt stöd till förvaltningsledning, chefer ...
2021-10-21 2021-11-10
Sollefteå kommun, HR HR-partner till Sollefteå kommun
Vi söker en HR-partner till Sollefteå kommuns HR-avdelning. I rollen som HR-partner är du ett professionellt och konsultativt stöd till någon av kommunens verksamheter. Våra HR-partners jobbar verksamhetsinriktat, det vill säga att man har sina specifika verksamheter inom organisationen och hanterar alla förekommande frågor inom HR-området. Du arbetar självständigt, brett, proaktivt och utvecklingsorienterat med HR-frågor, såsom kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor samt samverkan. Du arbetar också övergri...
2021-10-21 2021-11-21
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Timvikarier till Ramsele/Edsele hemtjänst och Lissgården
Nu söker vi engagerade timvikarier till Ramsele/Edsele hemtjänst och Lissgårdens särskilda boende. Ramsele och Edsele har en gemensam hemtjänstgrupp, som utgår från Ramsele. Lissgården är centralt beläget i Näsåker, här finns 24 lägenheter. Du som söker ska ha ett genuint intresse för omsorg och omtanke av äldre människor. Arbetet innebär att utifrån brukarens individuella behov och resurser, ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad, stöd och service i den...
2021-10-20 2021-11-30
Länsstyrelsen Västernorrland Beredskapshandläggare
Vi söker nu en beredskapshandläggare som ska arbeta huvudsakligen med uppföljning och utvärdering och internadministration. I dina arbetsuppgifter ingår att följa upp kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar och att samordna funktionens utvärdering av övningar och händelser. Det internadministrativa arbetet innebär att hålla samman planering och uppföljning av funktionens arbetsuppgifter utifrån årshjul och styrdokument. Det handlar om att strukturera, initiera och följa upp våra interna processer. Det kan även bli aktuellt med a...
2021-10-20 2021-11-10
Servicecenter Biträdande avdelningschef Sundsvall Mat & Måltider
Ditt uppdrag som biträdande avdelningschef innebär dels att träda in för avdelningschef vid dennes frånvaro samt ansvara för flera funktionsområden som exempelvis strategiska frågor gällande verksamhetens lokaler, IT, kompetensutveckling och kommunikation. Du är närmsta chef över avdelningens stabsfunktioner som kommer bestå av 4-8 personer. Du leder och utvecklar dina medarbetare utifrån verksamhetens mål med en tydlig riktning i ditt ledarskap där du skapar engagemang hos våra duktiga medarbetare. Då du kommer att arbeta brett i hela organis...
2021-10-19 2021-11-14
Servicecenter Enhetschefer Sundsvall Mat & Måltider
Ditt uppdrag som enhetschef innebär att du leder dina medarbetare i det dagliga arbetet samt ansvarar för att bygga upp och löpande effektivisera, samordna och utveckla arbetet inom enheten. Du har direkt personalansvar för omkring 20-30 medarbetare och flera arbetsplatser. Du leder och utvecklar dina medarbetare utifrån verksamhetens mål med en tydlig riktning i ditt ledarskap där du skapar engagemang hos våra duktiga medarbetare.
2021-10-19 2021-11-14
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Prästbordets förskola
Nu söker vi förskollärare till Prästbordets förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barnen utforskar, upptäcker, argumenterar och lär i vardagen. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du skall tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.
2021-10-19 2021-11-19
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Insatskoordinator
Arbetet ska leda till att individen erbjuds lämplig anpassad daglig sysselsättning utifrån hens förmågor, resurser, intressen och stödbehov. I arbetsuppgifterna ingår kontakter med anhöriga och gode män med flera under den tid som individen tillhör Arbetsorienteringen. Andra arbetsuppgifter som förekommer är: - Kartläggning av förmågor, resurser, intressen samt stödbehov. - Uppföljning och utvärdering av gjorda insatser. - Dokumentation. - Samverkan med interna och externa verksamheter där gymnasiesärskolan är en viktig aktör. - Information ...
2021-10-19 2021-11-01
Sollefteå kommun, Tillväxt Fysisk planerare
Som fysisk planerare i Sollefteå kommun tar du ett stort eget ansvar och du driver och ansvarar för dina planer genom hela planprocessen. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att upprätta och handlägga program och detaljplaner. I arbetet ingår även att handlägga utredningsuppdrag och hantera frågeställningar kring planärenden. Arbetet innebär mycket samarbete och kontakter både inom kommunen, med andra myndigheter, organisationer, byggherrar/exploatörer samt med allmänheten. Goda kunskaper om planprocessen, plan- och bygglagen, samt kännedom om ...
2021-10-18 2021-10-27
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Motessori och Liden
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsnätverk för kommunens övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av verksam...
2021-10-18 2021-11-07
Sollefteå kommun, Teknisk verksamhet Projektör inom VA/Mark till Sollefteå kommun
Som projektör hos oss kommer du arbeta med projektering och utredning främst inom områdena VA-ledningsnät och väg. Utöver det kan arbetet bestå av projektering inom andra mark- och anläggningsprojekt, t.ex lekplatser och parker. Arbetet består av att ta fram bygghandlingar i form av ritningar, kostnadsberäkningar, mängdförteckningar, administrativa föreskrifter m.m. Du kommer även att medverka i upphandlingar av entreprenader. Uppgifterna är varierande då du ofta är med hela vägen från start till mål och du har stor möjlighet att påverka p...
2021-10-18 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Nederländska
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-10-15 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 1-3 till S:t Olofsskolan
Tillsammans med två andra pedagoger kommer du att ansvara för undervisning i en av lågstadiets årskurser. Du kommer även att ingå i ett arbetslag tillsammans med övriga pedagoger på lågstadiet.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare Ma/No till S:t Olofsskolan
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet i matematik och naturorienterande ämnen. Tillsammans med övriga förstelärare på S.t Olofsskolan kommer du att fungera som stöd till skolledningen i det systematiska kvalitetsarbetet Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget. Vidare så kommer du också att ingå i ett ämneslag tillsammans med övriga undervisande lärare i dina ämnen. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare moderna språk Franska till S:t Olofsskolan
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet, moderna språk franska. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget.
2021-10-15 2021-11-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. D...
2021-10-14 2021-10-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Geijer förskola
Tillhörande arbetsuppgifter utifrån yrkesutbildning förskollärare.
2021-10-14 2021-11-12
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem med inriktning idrott, sökes till Skarpåkersskolan
Du kommer att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag för att stimulera elevernas utveckling och lärande i samarbete med skolans verksamheter. Utifrån läroplanen följer du den röda tråden mellan fritidshemmets och skolans pedagogiska planering. Tillsammans vill vi skapa en verksamhet som möter våra elever och deras föräldrars behov på bästa sätt. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets personal, du kommer ingå i ett arbetslag. I din roll har du även ett nära samarbete med ...
2021-10-14 2021-11-07
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kramforsskolan söker specialpedagog alt. speciallärare
Är du en speciallärare eller specialpedagog som vill vara med och utveckla undervisning, lärmiljö och förhållningssätt till skolans uppdrag? Är det dessutom så att du som person är lugn, empatisk, strukturerad och har ett inneboende driv och vill se resultat av allas gemensamma arbete? Har du en analyserande framtoning? Vill du delta i skolans elevhälsoteam och vara del i den skolutveckling som Kramforsskolan ska genomföra? Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge ele...
2021-10-14 2021-11-07
Sollefteå kommun, För- och grundskola Modersmålslärare i spanska / amhariska/tigrinja
Vi söker modersmålslärare i spanska och amhariska/tigrinja. Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. I din anställning kan det även förekomma studiehandledning. Du bedriver undervisning på olika skolor i kommunen och du kommer att ha tillgång till tekniska verktyg för att underlätta för ditt pedagogiska arbete.
2021-10-14 2021-10-31
1 2 3 4 >