Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun Enhetschef till äldreomsorgen - Semester vik
Du som enhetschef är direkt underställd områdeschefen och har det operativa ansvaret för enheten. Du ingår tillsammans med andra i ledningsgruppen för äldreomsorgsområdet. Som enhetschef inom äldreomsorgen, har du ansvaret för att styra, leda och kvalitetsutveckla verksamheten på enheten. Du har även ett aktivt ansvar för arbetsmiljö och ekonomiskt resultat. I ditt uppdrag ingår även att du deltar i samarbeten och nätverk inom kommunen samt att skapa samarbeten externt. Arbetet innebär även att skapa goda förutsättningar för trivsel och arbe...
2021-03-02 2021-03-31
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöjurist
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med dina kollegor med att ta fram underlag, utreda och planera för en långsiktigt hållbar förvaltning av distriktets vatten. Du kommer att få: - Arbeta med rättsliga och strategiska frågor som rör allt från förutsättningar och underlag för beslut inom vattenförvaltningen, till planering av strategier, åtgärder, mål och styrmedel för en förbättrad vattenmiljö. - Bidra till att utreda och utveckla förutsättningarna för Vattenmyndighetens arbete med översyn av miljökvalitetsnormer för vatten i ljuset av den...
2021-03-01 2021-03-21
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Chef till Centrum för flerspråkigt lärande
I rollen som chef har du ett helhetsansvar för din verksamhet. Du leder och fördelar arbetet i verksamheten med syftet att varje elev ska lyckas. Tillsammans med biträdande rektor är ert främsta fokus elevernas kunskapsutveckling. För att lyckas med att ha elevernas kunskapsutveckling i fokus krävs att du har en god dialog med skolor både vad gäller modersmålsundervisning, studiehandledning och schemaläggning. Du ingår i en ledningsgrupp under ledning av en verksamhetschef och tillsammans med andra skolledare ingår du i ett kollegialt sammanhan...
2021-03-01 2021-03-21
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Tidigarelärare eller förskollärare till gymnasiesärskolan
Nu söker vi dig som vill undervisa på gymnasiesärskolans individuella program. Din uppgift är att planera, genomföra, följa upp och bedöma elevernas lärande utifrån gällande styrdokument. Du arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med övrig personal. Du jobbar för målet att alla elever ska nå kunskapskraven, utvecklas som individ och att eleven ska känna att skolan ger en känsla av sammanhang. Du har alltid eleven i centrum.
2021-03-01 2021-03-29
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Sjuksköterska/Distriktssköterska Vallänge och Boteå hemsjukvård
Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvård, särskilt boende och funktionsstöd. Gemensamt för tjänsterna är att man inte jobbar kvällar och har gles helgtjänstgöring. Alla sjuksköterskor arbetar i olika geografiska team för att ha möjlighet till kollegialt stöd. Arbetet bygger på patientens delaktighet och på samarbete inom den egna professionen, men även med övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, chefer inom socialtjänstens område samt med övriga medarbetare. Vi kan erbjuda: - En engagerad verksamhetsnära ledn...
2021-03-01 2021-03-31
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Sjuksköterska/Distriktssköterska Lissgården och Näsåker/Resele hemsjukvård
Sjuksköterskor inom Sollefteå kommun ansvarar för hemsjukvård, särskilt boende och funktionsstöd. Gemensamt för tjänsterna är att man inte jobbar kvällar och har gles helgtjänstgöring. Alla sjuksköterskor arbetar i olika geografiska team för att ha möjlighet till kollegialt stöd. Arbetet bygger på patientens delaktighet och på samarbete inom den egna professionen, men även med övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, chefer inom socialtjänstens område samt med övriga medarbetare. Vi kan erbjuda: - En engagerad verksamhetsnära ledn...
2021-03-01 2021-03-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Vemyra i Sollefteå SiS ungdomshem Vemyra söker sjuksköterska
Vi söker nu en sjuksköterska som vill vara med och bidra till de placerade ungdomarnas hälsa och utveckling. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning om sex månader. Du kommer vara direkt underställd verksamhetschefen som även är institutionschef. Arbetet är varierande och omfattar ansvar för medicinsk omvårdnad för ungdomarna på institutionen. Vidare deltar du som sjuksköterska i tvärprofessionella team som sakkunnig inom ditt område. Du deltar även i elevhälsoarbetet som bedrivs vid institutionen. Arbetet sker ...
2021-03-01 2021-03-14
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Finsktalande undersköterskor till Kristinelunds äldreboende
Vi söker dig som utifrån ett professionellt och individ fokuserat förhållningssätt ger god omvårdnad och service till de boende. Du upprättar och följer genomförandeplanen, arbetar med riskbedömningar, handledning och utveckling av verksamheten. Vidare så har du har ett samordnande ansvar mot några boende som kontaktman. Du hanterar hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering av distriktssköterska/sjuksköterska samt arbetar med dokumentation enligt SOL och HSL samt följer gällande riktlinjer.
2021-02-26 2021-03-19
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare med specialpedagogutbildning till Centrala elevhälsan
Vi söker i första hand en förskollärare med specialpedagogutbildning, alternativ annan utbildning eller erfarenhet inom språkutvecklande arbetssätt och arbete i flerspråkiga miljöer. Anställningen är tidsbegränsad och ingår i ett projekt för språkutvecklande insatser i förskolan. Fokus kommer att ligga på språkligt arbete i förskolan där stor vikt läggs på att stödja och handleda förskolans pedagoger i deras dagliga arbete kring språkutveckling på gruppnivå. Centrala elevhälsan i Sollefteå kommun är ett tvärvetenskapligt team där för närvar...
2021-02-26 2021-03-15
Sundsvalls kommun HR-partner till Sundsvalls kommun
Som HR-partner ger du självständigt stöd till ett antal chefer inom samtliga HR-processer (undantaget rekrytering). Detta är ett uppdrag för dig som trivs med att arbeta konsultativt och brett som generalist, och som får energi av att arbeta i team tillsammans med andra. Här får du många kontaktytor och samarbetar tätt med allt från HR-chef, första- och andra linjens chefer till övrig HR-personal. Utöver de löpande, dagliga arbetsuppgifterna arbetar du som HR-partner på ett proaktivt sätt genom att självständigt identifiera områden där verksa...
2021-02-26 2021-03-19
Sollefteå kommun, För- och grundskola Förskollärare till Helgums förskola
Nu söker vi en vikarierande förskollärare till Helgums förskola. Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt har ansvar för undervisning i verksamheten. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i förekommande utbildningar och möten som till viss del är förl...
2021-02-26 2021-03-18
Sundsvalls kommun Simhallschef till Njurundahallen
I rollen som simhallschef ansvarar du för att leda, planera och samordna arbetsplatsens arbete utifrån dess mål och beslutsprocesser. Du arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamhet och medarbetare. Du arbetar viss del av din tjänst i den dagliga verksamheten som exempelvis badbevakning och simskola. Du har personalansvar för sju heltidsanställda medarbetare samt budgetansvar. Som simhallschef jobbar du i nära dialog med Drakfastigheter. Du företräder även anläggningen i kontakten med andra aktörer som exempelvis skolor, företag, förening...
2021-02-25 2021-03-21
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut för sommarjobb
Inför sommaren söker vi en arbetsterapeut till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Som arbetsterapeut arbetar du med personer i alla åldrar inom funktionsstöd, särskilt boende och ordinärt boende. Du bedömer aktivitetsförmågan samt beslutar om insatser för att behålla och utveckla personens egen förmåga. Du arbetar med aktivitetsträning, handledning, bostadsanpassning, aktivitetsbedömning inför biståndsbeslut och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I Kramfors arbetar vi utifrån ett individstödjande förhållningssätt. I din roll som arbetsterapeut ...
2021-02-25 2021-03-14
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Fysioterapeut för sommarjobb
Inför sommaren söker vi en Fysioterapeut till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Vårt uppdrag innefattar all verksamhet som finns för fysioterapeuter inom kommunal hälso- och sjukvård. Som fysioterapeut har du direkt möte med patienter/brukare i de egna hemmen eller på särskilda boenden. Du är också sakkunnig inom området, handleder och instruerar andra medarbetare som efter delegation eller instruktion utför själva träningen och behandlingen. Du får hos oss möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och du är med och bidrar till att utveckla verksam...
2021-02-25 2021-03-14
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Administratör till Välfärdsförvaltningens administrativa avdelning
Som administratör kommer du till största delen att arbeta med handläggning av avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. Det innebär att fatta beslut om avgift, svara på ev. överklagningar och fakturera. Även diverse andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma så som dokumentation, arkivering, beställningar mm. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och andra styrdokument. Har en daglig kontakt på olika sätt med brukare, närstående, chefer och myndigheter. För att lyckas med arbetet krävs det att du har en förmåg...
2021-02-24 2021-03-10
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i idrott till Ådalsskolan
Vi söker gymnasielärare i idrott och hälsa i kombination med annat ämne, t.ex. matematik eller engelska. Undervisningen kommer att ske främst på Naturbruksprogrammet på Nordvik. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig plattform från politisk nämnd till verksamhet.
2021-02-24 2021-03-14
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Yrkeslärare inom fordonsvård och godshantering, gymnasiesärskolan Nordvik
Undervisning på programmet för fordonsvård och godshantering. Exempel på kurser kan vara fordonsteknik, basmaskin, körning. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig plattform från politisk nämnd till verksamhet.
2021-02-24 2021-03-22
Bolagsverket, IT-avdelningen Sektionschef It-tjänsteleverans
Till enheten för it-tjänsteleverans söker vi dig som vill vara med och att leda och vidareutveckla vår It-verksamhet inför framtidens utmaningar. Enheten ingår i it-avdelningen och ansvarar för att säkerställa att it-lösningarna möter verksamhetens behov. Som chef i första linjen har du en viktig roll i vår förändringsresa. Du ansvarar för c:a 16 medarbetare och förutom personal- och budgetansvar ingår i arbetet att coacha, leda, samordna, planera och stötta verksamhet och medarbetare inom sektionens arbets- och ansvarområden för att bidra til...
2021-02-24 2021-03-11
Kriminalvården, Saltvik Utbildad kriminalvårdare till VO Saltvik
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevak...
2021-02-23 2021-03-16
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Stödpedagoger
Vi söker stödpedagoger till ett gruppboende, bostad med särskild service enligt LSS 9:9 i Kramfors. I arbetet tillämpar vi ett individsstödjande förhållningssätt. Som stödpedagog driver du bland annat arbetet med planering, genomförande, utvärdering och utveckling. Du ansvarar för upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner. Driva aktivt förändringsarbeten samt arbetar lösningsfokuserat för brukarens bästa och verksamhetens kvalitet. I rollen som stödpedagog ska du vara en resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet. H...
2021-02-23 2021-03-09
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Stödassistenter
Vi söker 8 stödassistenter till ett gruppboende, bostad med särskild service enligt LSS 9:9 i Kramfors. I arbetet tillämpar vi ett individsstödjande förhållningssätt. Som stödassistent arbetar du med planering, genomförande, utvärdering och utveckling. Du ansvarar för upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner. Deltar aktivt i förändringsarbeten samt arbetar lösningsfokuserat för brukarens bästa och verksamhetens kvalitet. Helhetssyn med ett individstödjande förhållningssätt, fokus på brukarens delaktighet och självbestämman...
2021-02-23 2021-03-09
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare till Enhet utredning/uppföljning
Vi söker en socialsekreterare till IFO, enhet Utredning och uppföljning. Vi söker dig som vill jobba som socialsekreterare med inriktning utredning och uppföljning. På enheten arbetar 16 socialsekreterare med att utreda barn, unga och vuxnas behov och följa upp insatser. Du kommer arbeta med att utreda, fatta beslut, följa upp öppenvårdsinsatser och placeringar enligt SoL, LVU och LVM. Vi står inför en organisationsförändring inom hela IFO där målsättningen är att få tillstånd en bättre helhetssyn i vårt arbete. Område IFO ansvarar för att ge...
2021-02-23 2021-03-10
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Rörläggare vatten och avlopp
Som rörläggare inom enheten VA-Drift ingår du i en grupp medarbetare som gemensamt ansvarar för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningsnät, samt de anordningar som hör till ledningsnätet. Arbetet innebär bland annat att lokalisera och åtgärda driftstörningar. Du är kommunens representant när du leder arbeten ute i fält tillsammans med våra entreprenörer. Du kommer få bredda din kompetens som rörläggare då vi har ett bra samarbete och hjälper varandra inom den tekniska avdelningen som enheten tillhör. I arbetsuppgifterna ...
2021-02-23 2021-03-16
Länsstyrelsen Västernorrland Handläggare jordbrukarstöd
Enheten för jordbrukarstöd och veterinär tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk. Stöd till jordbruket finns som gårdsstöd och flera andra direktstöd, stöd för miljövänligt jordbruk, regionala stöd samt djurkopplade stöd. Att arbeta som handläggare innebär administrativt arbete, kontakter med lantbrukare, samt kontroller i fält. Det administrativa arbetet kan handla om att granska och utreda inkomna ansökningar och färdigställa inför beslut om utbetalning till lantbrukarna. Kontroller ...
2021-02-22 2021-03-14
Sundsvalls kommun Socialsekreterare till Bostadssociala gruppen
Som socialsekreterare på Bos-gruppen arbetar du med myndighetsutövning genom att utreda behovet av bistånd till bostadssociala hyreskontrakt genom att besluta om bistånd eller genom avslag. Du tar självständiga beslut utifrån socialtjänstens delegationsordning. Arbetet är varierande och du kommer förutom att utreda behov av bistånd även vara delaktig i att ta emot och hantera felanmälningar, ingå i ett nära samarbete med dina blivande kollegor och SBC rehab. Du kommer även att ansvara för kontinuerliga uppföljningar av de beviljade besluten gä...
2021-02-22 2021-03-11
1 2 3 4 >