Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, avdelning 7, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Utifrån din roll som sjuksköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och individuella omvårdnadsbehov och utifrån det planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Du arbetar professionellt och har patienten i fokus. Vill du ha varierande arbetsuppgifter, möta utmaningar och...
2021-10-21 2021-11-04
Region Västerbotten, Habilitering Skellefteå Kurator, Vuxenhabiliteringen, Habiliteringscentrum, Skellefteå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ger du psykosocialt stöd till personer med funktionsnedsättningar och till närstående. Du bidrar med din specifika kompetens i teamets arbete. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med personens nätverk t ex närstående, företrädare, personalgrupper, psykiatri, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser. Du förväntas också delta i planeri...
2021-10-21 2021-11-11
Region Västerbotten, Näringsliv o samhällsbyggnad Projektledare, enheten digitalisering och innovationsledning, Umeå
Som projektledare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Det innebär många omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Du kommer i rollen som projektledare att arbeta såväl strategiskt som operativt och ha en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Ditt uppdrag som projektledare kommer att innefatta täta kontakter, samverkan och samarbeten med aktörer i regionen. Det innebär många kontaktytor samt omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Fokus kommer att ligga på arbetsuppgifter som säkerställer ge...
2021-10-20 2021-11-11
Region Västerbotten, Vännäs HC Specialistläkare i Allmänmedicin till Vännäs Hälsocentral
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga ...
2021-10-20 2021-11-10
Region Västerbotten, Vännäs HC Barnmorska Vännäs familjecentral
Som barnmorska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter patienter på vår familjecentral i alla åldrar och jobbet är varierat med graviditetsövervakning, preventivmedelsförskrivning/rådgivning, föräldrautbildningar, ungdomsmottagning och gynekologiska hälsoundersökningar.
2021-10-20 2021-10-31
Region Västerbotten, Folktandvården Nord Tandsköterska till Folktandvården City, Skellefteå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete som tandsköterska. Du kommer att ingå i team där assistans, reception, sterilarbete, samt eget patientarbete ingår. Arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt.
2021-10-20 2021-11-17
Skellefteå kommun, Stöd och service Samordnare, Personlig assistans
Som samordnare arbetar du med att handlägga ansökningar om ekonomiskt stöd för de merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS. Vidare ansvarar du för att verkställa Kontaktpersonsuppdrag och ledsagning inom LSS, vilket innebär att: - Bevaka inkommande nya uppdrag från beslutsenheten i Life Care - Ta kontakt med den individ som fått beviljad insats - Rekrytera och matcha ihop kontaktpersoner och ledsagare till uppdragen - Ansvar för att Kontaktpersoner och Ledsagare får rätt arvode. - Verkställa inom 3 mån,...
2021-10-19 2021-10-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogisk assistent, Naturbruksgymnasiet
Som pedagogisk assistent är ditt uppdrag att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera skolans pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper eller i klass samt handleda och stödja elever med olika behov så att de når utbildningsmålen. Du stödjer och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydligar lärares instruktioner och material, skapar struktur för elevens skoldag samt är ett pers...
2021-10-19 2021-11-01
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Mark- och exploateringsingenjör
Uppdraget som mark- och exploateringsingenjör innebär ett omväxlande arbete med hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Som mark- och exploateringsingenjör ansvarar du för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt. Du kommer att ha kontinuerliga kontakter med våra kunder - privatpersoner, företag och myndigheter och med den politiska organisationen. Samarbete med andra delar inom kommunen är en naturlig del av arbetet.
2021-10-19 2021-11-30
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandläkare till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Som tandläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och att våra patienter ges bra förutsättningar till en god munhälsa. Du jobbar patientcentrerat, både självständigt och i team med andra yrkesgrupper, och vi tillsammans utvecklar nya kunskaper och arbetssätt. Vårt utbildningsuppdrag är viktigt och därför kommer dina arbetsuppgifter även inkludera handledning av studenter och nya kollegor. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T4.
2021-10-19 2021-11-07
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Tandsköterska till Folktandvården Sävar
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete som tandsköterska. Du kommer att ingå i team där assistans, reception, sterilarbete samt eget patientarbete ingår. Vi använder datoriserad tidbokning och journal T 4.
2021-10-19 2021-11-10
Region Västerbotten, Tolkcentral Västerbotten Teckenspråks- dövblindtolk, Tolkcentralen, Hjälpmedel VB, Umeå
Som tolk hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Rollen innebär att utföra tolkuppdrag genom förberedelser, tolkning och efterarbete. I uppgifterna ingår även administration form av exempelvis återrapportering av uppdrag och lönerapportering. I ditt uppdrag ingår också att delta i utveckling av vår verksamhet i enlighet med vår värdegrund.
2021-10-19 2021-11-09
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin VB Specialistläkare, Bild- och funktionsmedicin VB, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll ingår radiologisk handläggning och bedömningar av förekommande radiologiska undersökningar. Som specialistläkare deltar du i klinikens dagliga arbete, utbildar ST-läkare och tillsammans med övriga medarbetare medverkar du i klinikens kvalitets- och utvecklingsarbete. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår.
2021-10-18 2021-11-08
Region Västerbotten, RV Strålsjuksköterska/röntgensjuksköterska Strålbehandling Cancercentrum, Umeå
Som strålsjuksköterska/röntgensjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet på Strålbehandlingen innebär tjänstgöring på strålbehandlingsmaskin men kan även innefatta PET/MR, CT och dosplanering, beroende på din tidigare erfarenhet, formell kompetens och individuella önskemål. Arbetet är en kombination av teknik och omvårdnad där båda kompetenserna behövs för en god vård men tyngdpunkten är på den tekniska delen.
2021-10-18 2021-11-01
Region Västerbotten, Specialisttandvården Tandsköterska, Specialisttandvården Protetik, Umeå
Som tandsköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Vi söker tandsköterskor med intresse att fördjupa sig i vårt specialistämne och som vill ha en stor delaktighet i den dagliga vården av våra inremitterade patienter. I tjänsten kommer förutom sedvanliga arbetsuppgifter även vissa administrativa uppgifter att ingå. Ytterligare kan arbete i steril och reception förekomma. I avdelningens uppdrag ingår även arbete med att handleda studenter där du tillsammans med de kliniska handledarna ansvar för att...
2021-10-18 2021-11-07
Region Västerbotten, Medicinsk o geriatrisk klinik Skellefteå Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. På hematologiska dagvården möter du patienter med olika hematologiska sjukdomar. Du kommer att möta patienter som är i sin akuta fas av sjukdom men även patienter som följs över tid. Som sjuksköterska utför du till exempel cytostatikabehandling och immunologisk behandling. En annan viktig del av arbetet är understödjande behandling som exempelvis transfusioner, injektionsbehandling, hantering av centrala infarter och provtagning. Assistering vid l...
2021-10-18 2021-11-01
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Studie- och yrkesvägledare
Som studie- och yrkesvägledare ska du utifrån skolans uppdrag vägleda elever i studie- och yrkesvalsfrågor enskilt men även i grupp. Du ska stötta, informera och vidga elevers perspektiv för att bidra till välgrundade gymnasieval. Du kommer att ha en aktiv roll i skolans elevhälsoarbete. Tillsammans med kollegor planerar och förbereder du bland annat inför prao, studiebesök och informationsdagar. Du är ett viktigt ansikte utåt eftersom samarbete med vårdnadshavare, myndigheter och organisationer är en del av ditt arbete. Som studie- och yrkes...
2021-10-18 2021-10-31
Region Västerbotten, Neuro- huvud- hals läkare Underläkare (vik.), Neurorehabilitering, Umeå
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga underläkaruppgifter; medicinsk undersökning, in- och utskrivning av patienter till slutenvård och dagrehabilitering, medicinsk administration, remisskrivning och kontakter med andra verksamheter. Som underläkare kommer du att arbeta tillsammans med överläkare, specialistläkare och blivande specialistläkare som handleder dig. Multiprofessionellt teamarbete är grundläggande i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet och vilket innebär att du dagligen samarbetar med flera andra professioner, med patienten i centru...
2021-10-18 2021-11-01
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Sjuksköterska, utskrivning, SPEVA, Medicincentrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna sig trygga och må bättre. Vi söker en samordningssjuksköterska som främst arbetar med utskrivningsprocessen. Arbetet består till stor del av att säkerställa trygga hemgångar med god kvalitet och ökad patientdelaktighet. Du har kontakt med närstående och andra vårdgivare för att kvalitetssäkra utskrivningen och ge övertagande vårdgivare goda förutsättningar att ge trygg och säker vård och omsorg. Du har en central roll på avdelningen och kommer genom di...
2021-10-15 2021-11-05
Region Västerbotten, Centrum f obstetrik o gyn VB Överläkare tumörkirurgi, Centrum för obstetrik och gyn, Västerbotten
Som överläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får medarbetare och patienter att känna sig trygga. Denna tjänst passar för dig som vill ha hög operationsvolym men även för dig som vill kombinera tumörkirurgi med akademisk forskning inom området. Vi söker dig som är erfaren, kunnig och flexibel. Du är trygg i din roll och ska självständigt kunna ansvara för arbete inom den tumörkirurgiska enheten i Umeå. Vi förväntar oss att du är aktiv i utbildning av studenter och blivande specialister inom vår specialitet och det tumörkir...
2021-10-15 2021-11-05
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Biträdande rektor, Byske rektorsområde
Som biträdande rektor är du tillsammans med din kollega direkt underställd rektor. Du har undervisning- ekonomi- och personalansvar och leder det dagliga arbetet för dina medarbetare och för verksamheten. Du ansvarar även för vardagligt uppföljande arbetsmiljöarbete och löpande lokalfrågor. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Beroende på förutsättningar i respektive rektorsområde kan rektor även delegera andra ansvarsområden. Förutsatt att det följer delegationerna i skollag...
2021-10-15 2021-11-07
Länsstyrelsen Västerbotten, Verksamhetsstöd Handläggare diarium
Enheten för verksamhetsstöd har ca 40 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdena ekonomi, HR, service, säkerhet, arkiv och diarium, juridik, GIS-samordning och kontroll av medel från vissa EU-program. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på sju personer som arbetar med diarieföring, arkivering, stöd och intern utbildning i diarie- och arkivfrågor samt övergripande verksamhetsuppföljning. Du kommer att arbeta med registrering och arkivering och kommer också att utgöra ett stöd till länsstyrelsens medarbetare inom diarie- och arkivfrågor....
2021-10-15 2021-10-31
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Dietist, Medicincentrum, Umeå
Som dietist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter huvudsakligen njurpatienter på mottagningen, dialysen och avdelningen. I vikariatet ingår även att jobba en del av anställningen mot hjärtcentrum. Du deltar aktivt i utvecklingen som ska bidra till framtidens vård. Detta då Medicincentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård. Arbetet består huvudsakligen av individuella besök på mottagning, dialys och avdelning men gruppträffar förekommer. Handledning av studenter kan in...
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, Läkaravdelning Kardiologi Specialistläkare till Kardiologen, Hjärtcentrum Umeå
Tjänstens innehåll är brett och rör allmänkardiologi på hjärtintensivavdelning, kardiologavdelning, mottagning och utredning. Arbetet består av teamwork och samarbeten sker både internt och externt. Handledning av kollegor samt läkarstudenter är också en del av dina uppgifter.
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, RV Fastighetsingenjör, Fastighet, Umeå
I din roll som fastighetsförvaltare kommer du att: • Ansvar för den sammanhållna bilden över den byggtekniska statusen inom förvaltningsområdet. • Vara ett stöd till kollegor inom organisationen. • Säkerställa utveckling inom byggteknik och dess koppling mot utvecklingsplaner ur ett helhetsperspektiv. • Ha helhetsgrepp kring verksamhetens behov/önskemål och dess koppling mot utvecklingsplaner. • Upprätta och uppdatera förvaltningsplaner för byggnader. • Ansvara för planering av förebyggande underhåll. • Ansvara för uppföljning av avtal gällan...
2021-10-15 2021-11-12
1 2 3 4 5 6 7 8 >